Презентация на тему: ОПЛАТА ПРАЦІ

ОПЛАТА ПРАЦІ
ОПЛАТА ПРАЦІ
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
1. Сутність і функції ЗП
2. Елементи організації ЗП
2. Елементи організації ЗП
2. Елементи організації ЗП
2. Елементи організації ЗП
2. Елементи організації ЗП
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
3. Тарифна система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
4. Система оплати праці
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
5. Преміювання персоналу
ОПЛАТА ПРАЦІ
1/51
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 17)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (269 Кб)
1

Первый слайд презентации: ОПЛАТА ПРАЦІ

17.02.2019 ОПЛАТА ПРАЦІ Економіка праці та соціально- трудові відносини

Изображение слайда
2

Слайд 2

ПЛАН 1. Сутність і функції ЗП 2. Елементи організації ЗП 3. Тарифна система оплати праці 4. Система оплати праці 5. Преміювання персоналу 17.02.2019

Изображение слайда
3

Слайд 3: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Заробітна плата як економічна категорія і елемент системи господарювання належить до числа найскладніших. В ній відображаються відносини виробництва і розподілу, взаємодія різних носіїв економічних інтересів, ступінь розвитку продуктивних сил і зрілості соціально-трудових відносин та багато інших аспектів життя суспільства. У сучасній змішаній економіці, яка ґрунтується на багатоманітності форм власності й господарювання, послуги робочої сили є різновидом товару. Тому сутність заробітної плати слід розглядати як вихідну в процесі з’ясування природи заробітної плати.

Изображение слайда
4

Слайд 4: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Визначення заробітної плати Заробітна плата – це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) i найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу). Заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працiвниковi за виконану роботу. Заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна, за якою найманий працівник продає послуги робочої сили. З огляду на це заробітна плата виражає ринкову вартість використання найманої робочої сили.

Изображение слайда
5

Слайд 5: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Визначення заробітної плати Для найманого працівника заробітна плата – це його трудовий дохід, який він отримує в результаті реалiзацiї здатності до праці, i який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили. Для підприємства заробітна плата – це елемент витрат на виробництво, що включаються до собiвартостi продукції, робіт (послуг), i водночас – головний чинник забезпечення матеріальної заінтересованості працiвникiв у досягненні високих кінцевих результатів праці.

Изображение слайда
6

Слайд 6: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Відповідно до Закону України «Про оплату праці» Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Відповідно до діючих нормативних актів заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Структура заробітної плати: а) Основна заробітна плата; б) Додаткова заробітна плата; в) Інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Изображение слайда
7

Слайд 7: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). Вона встановлюється у виді: а) тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робочих і посадових окладів для службовців, незалежно від форми і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві; б) процентних чи комісійних нарахувань у залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у випадках коли вони є основною заробітною платою; в) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет і журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення й інших підприємств і оплата їхньої праці, здійснювана по ставках (розцінка) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

Изображение слайда
8

Слайд 8: 1. Сутність і функції ЗП

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає: надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством; премії робітникам, керівникам, фахівцям і іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди (процентні надбавки за вислугу років, стаж роботи, передбачені чинним законодавством, оплата праці працівників за виконання робіт відповідно до договорів цивільно-правового характеру); оплата за роботу у вихідні і святкові (неробочі) дні, у понаднормове час; процентні і комісійні винагороди, виплачувані додатково до тарифної ставки (окладу); суми виплат, зв'язаних з індексацією заробітної плати працівників; оплата щорічних основних і додаткових відпусток; грошова компенсація за невикористану відпустку; гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством. 17.02.2019

Изображение слайда
9

Слайд 9: 1. Сутність і функції ЗП

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсації та інші грошові і матеріальні виплати, які непередбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Відповідно до законодавства про оплату праці заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється. Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками. Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється КМ. 17.02.2019

Изображение слайда
10

Слайд 10: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Винятково важлива роль заробітної плати у функціонуванні економіки обумовлена тим, що вона має одночасно та однаково ефективно виконувати ряд суспільно значимих функцій. Функція заробітної плати – це її призначення і роль як складової сфери практичної діяльності щодо узгодження і реалізації інтересів головних суб’єктів соціально-трудових відносин – найманих працівників і роботодавців.

Изображение слайда
11

Слайд 11: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Функції заробітної плати Відтворювальна: заробітна плата виступає основним джерелом коштів на відтворення робочої сили, а отже її параметри мають формуватися, виходячи з вартісної концепції оцінки послуг робочої сили. Мотивуюча: н амагання людини покращити свій добробут, задовольнити різноманітні потреби, спонукає її до активної трудової діяльності, підвищення якості робочої сили, повнішої реалізації свого трудового потенціалу, більшої результативності праці. Регулююча: вплив заробітної плати на співвідношення між попитом і пропозицією, на формування персоналу підприємств, рівень його зайнятості, а також міжсекторіальну диференціацію заробітної плати.

Изображение слайда
12

Слайд 12: 1. Сутність і функції ЗП

17.02.2019 1. Сутність і функції ЗП Функції заробітної плати Соціальна: при визначенні індивідуальної заробітної плати вкрай важливо реалізувати принцип однакової винагороди за однакову працю, забезпечити соціальну справедливість. В умовах проголошення курсу на становлення соціально орієнтованої ринкової економіки ця функція набуває першорядного значення. Оптимізаційна: заробітна плата як складова собівартості продукції є чинником мотивації власника до вдосконалення технічної бази виробництва, його раціоналізації, підвищення продуктивності праці. Реалізація цієї функції на практиці безпосередньо пов’язана також з запровадженням прогресивних форм і систем заробітної плати, удосконаленням усіх елементів оплати праці.

Изображение слайда
13

Слайд 13: 2. Елементи організації ЗП

Виділяють два основні рівні формування індивідуальної заробітної плати: Перший – це ринок праці, на якому роботодавець і найманий працівник ведуть переговори і домовляються щодо умов купівлі-продажу послуг робочої сили. Результатом такої домовленості є укладення трудового договору (контракту, угоди), що в ньому закріплюється трудова функція працівника та розмір тарифної ставки (посадового окладу). На другому рівні – безпосередньо на підприємстві (структурному підрозділі)  відбувається «матеріалізація» умов купівлі-продажу робочої сили встановленням трудового регламенту, норм трудових витрат, доведенням нормованих завдань, конкретних показників та умов преміювання, порядку підвищення чи зниження винагороди залежно від індивідуальних і колективних результатів діяльності тощо. 17.02.2019

Изображение слайда
14

Слайд 14: 2. Елементи організації ЗП

На практиці ця «матеріалізація» здійснюється через запровадження механізму диференціації індивідуальної заробітної плати. Соціально-економічні чинники диференціації заробітної плати: Складність виконуваних робіт (за високої складності і відповідальності робіт від працівника вимагається більше знань, досвіду, навичок, фізичних і розумових зусиль. Послуги якіснішої робочої сили мають оплачуватися у підвищеному розмірі). Результати виробництва (характеризують діяльність підприємства в цілому). Компенсаційна різниця (працівники отримують більш високу заробітну плату, якщо працюють у несприятливих, шкідливих для здоров’я умовах або якщо їхня праця пов’язана із ризиком). 17.02.2019

Изображение слайда
15

Слайд 15: 2. Елементи організації ЗП

Одночасно на ринкову вартість послуг робочої сили впливають деякі чинники неринкового характеру: а) талант, який підносить людину над звичним рівнем. Правомірно стверджувати, що у заробітній платі талановитих людей присутній елемент свого роду монопольної ренти на унікальні (рідкісні) здібності; б) наявність на ринку праці так званих неконкуруючих груп. Наприклад, лікарі і математики  неконкуруючі групи, оскільки складно, а нерідко і неможливо (професійна непридатність до певного виду діяльності, надто тривале перенавчання за старшого віку тощо) представникові однієї професії увійти в іншу. 17.02.2019

Изображение слайда
16

Слайд 16: 2. Елементи організації ЗП

Функціонування заробітної плати в економіці ринкового типу здійснюється шляхом її організації, а саме поєднання: а) ринкового самонастроювання, включаючи кон’юнктуру ринку праці; б) державного регулювання ; в) договірного регулювання через укладення генеральної, галузевих, регіональних (регiонально-галузевих) угод i колективних договорів на рiвнi підприємств, трудових договорів з найманими працівниками; г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (в структурному пiдроздiлi) з використанням таких елементів, як заводська тарифна система, нормування праці, системи оплати праці 17.02.2019

Изображение слайда
17

Слайд 17: 2. Елементи організації ЗП

Державне регулювання Встановлення розміру мінімальної заробітної Встановлення розмірів і умов оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету Регулювання фондів оплати праці працівників Оподаткування доходів працівників Запровадження механізму індексації грошових Встановлення порядку компенсації працівникам втарти частини заробітної плати у зв’язку з порушенням терміну її виплати 17.02.2019

Изображение слайда
18

Слайд 18: 3. Тарифна система оплати праці

Тарифна система Тарифна система – це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації (складності робіт) та умов праці. До числа основних елементів тарифної системи відносяться: тарифні сітки, тарифні ставки, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадові оклади, надбавки й доплати до заробітної плати. 17.02.2019

Изображение слайда
19

Слайд 19: 3. Тарифна система оплати праці

Тарифна сітка. Тарифний коефіцієнт Тарифна сітка – сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність заробітної плати працівників від їх кваліфікації. Тарифний коефіцієнт як елемент тарифної сітки характеризує співвідношення між тарифною ставкою першого розряду і наступними. Він означає, у скільки разів тарифна ставка конкретного розряду є більшою за тарифну ставку першого розряду, коефіцієнт якого приймається за одиницю. 17.02.2019

Изображение слайда
20

Слайд 20: 3. Тарифна система оплати праці

17.02.2019 Показники Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0 Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів - 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29 Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % - 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0 Вибір того чи іншого варіанта побудови тарифної сітки залежить від багатьох чинників, у тому числі від професiйно-квалiфiкацiйного складу кадрів та їх балансу, а також від фінансових можливостей підприємства. Таблиця 1. Прогресивне абсолютне й відносне зростання тарифних коефiцiєнтiв

Изображение слайда
21

Слайд 21: 3. Тарифна система оплати праці

Тарифна ставка Тарифна ставка – виражений у грошовій формі абсолютний розмір заробітної плати за одиницю робочого часу (годину, день, місяць). На основі тарифної сітки і тарифної ставки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка робітника першого розряду визначається колективним договором підприємства. Обґрунтовуючи розмір тарифної ставки робітника першого розряду, слід орієнтуватися на прийнятну для сучасного стану економіки питому вагу тарифу у середній заробітній платі на рівні 65-70 % (ураховуючи занедбаність нормування праці, низький рівень організації виробництва тощо). 17.02.2019

Изображение слайда
22

Слайд 22: 3. Тарифна система оплати праці

Під час обґрунтування тарифної ставки та внесення на переговори щодо укладення колективного договору має враховуватися ціла низка обставин і чинників. Фактори, які впливають на встановлення тарифної ставки: фінансові можливості підприємства на період дії колективного договору, що укладається; рівень середньої заробітної плати, що склався на підприємстві на кінець поточного року; оптимальна (прийнятна) за сучасного стану економіки підприємства частка тарифу у середній заробітній платі; державна, галузева й регіональна гарантії мінімальної заробітної плати. 17.02.2019

Изображение слайда
23

Слайд 23: 3. Тарифна система оплати праці

Довідник кваліфікаційних характеристик Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, що включені до діючого класифікатора професій. За своєю сутністю зазначений довідник  це нормативний документ, за допомогою якого встановлюються розряди робіт та робітників, здійснюється визначення кваліфікаційного статусу всіх категорій працюючих. Нині діючий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. № 24. 17.02.2019

Изображение слайда
24

Слайд 24: 3. Тарифна система оплати праці

Підходи до проектування тарифної системи: відокремлене формування тарифних ставок для оплати праці робітників і посадових окладів для оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців; застосування єдиної тарифної системи оплати праці, яка передбачає запровадження уніфікованого підходу до оцінки складності робіт і диференціації тарифних умов оплати праці усіх категорій персоналу на основі єдиної тарифної сітки; запровадження безтарифної (пайової) системи оплати праці; використання єдиної гнучкої тарифної системи (ЄТС). 17.02.2019

Изображение слайда
25

Слайд 25: 3. Тарифна система оплати праці

Єдина тарифна сітка Головна перевага ЄТС – наявність єдиного уніфікованого підходу до оцінки складності робіт в диференціації тарифних умов оплати праці усіх категорій персоналу та підвищення стимулюючої ролі тарифної системи. Єдина гнучка тарифна система має будуватися виходячи з таких положень: 1) запровадження єдиного підходу щодо оцінки складності робіт та диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу на основі ЄТС; 2) диференціації тарифних ставок (окладів) у межах кожного розряду за кількома рівнями або з використанням «вилки» ставок (окладів); 17.02.2019

Изображение слайда
26

Слайд 26: 3. Тарифна система оплати праці

Єдина тарифна сітка 3) визначення конкретного рівня тарифної ставки (окладу) у межах кожного розряду за результатами комплексного оцінювання працівників; 4) можливості як підвищення, так і зниження тарифної ставки (окладу) залежно від результатів оцінки у звітному періоді; 5) опрацювання системи показників, які характеризують якість і терміни виконання робіт, ініціативу, новаторство, професійне зростання, самостійність, творчий підхід до виконання робіт тощо для комплексного оцінювання працівників; 6) реалізації диференційованого підходу до різних професійно-кваліфікаційних груп працівників за розробки показників і критеріїв оцінки. 17.02.2019

Изображение слайда
27

Слайд 27: 4. Система оплати праці

Під системою оплати праці слід розуміти діючий на підприємстві організаційно-економічний механізм взаємозв’язку між показниками, що характеризують міру (норму) праці і міру його оплати відповідно до фактично досягнутих результатів праці (відносно норми), тарифних умов оплати праці та погодженою між працівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили. Система оплати праці, що використовується на підприємстві, є, з одного боку, з’єднувальною ланкою між нормуванням праці й тарифною системою, а з іншого – засобом для досягнення певних кількісних і якісних показників. Цей елемент організації заробітної плати є інтегрованим способом установлення залежності заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів. 17.02.2019

Изображение слайда
28

Слайд 28: 4. Система оплати праці

Форми заробітної плати Залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри праці, всі системи заробітної плати поділяються на дві великі групи, що називаються формами заробітної плати. Форма заробітної плати – це одна з класифікацій систем оплати праці за ознакою, що характеризує міру праці. При використанні у якості міри праці кількості відпрацьованого робочого часу має місце почасова форма заробітної плати. Якщо у якості міри праці використовується кількість виготовленої продукції (наданих послуг), то мова йде про відрядну форму заробітної плати. 17.02.2019

Изображение слайда
29

Слайд 29: 4. Система оплати праці

Вибір тієї чи іншої форми заробітної плати потребує дотримання певних умов, за яких її застосування є доцільним. Умовами, що визначають доцільність застосування відрядної форми оплати праці, є: необхідність стимулювання збільшення виробітку продукції і скорочення чисельності працівників за рахунок інтенсифікації їхньої праці; реальна можливість застосування технічно обґрунтованих норм; наявність у працівників реальної можливості збільшувати виробіток понад встановлену норму за існуючих організаційно-технічних умов виробництва; 17.02.2019

Изображение слайда
30

Слайд 30: 4. Система оплати праці

можливість і економічна доцільність розробки норм праці і обліку виробітку працівників, тобто витрати на нормування робіт і їх облік мають перекриватися економічною ефективністю збільшення виробітку; відсутність негативного впливу цієї форми оплати на якість продукції, рівень дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання матеріальних ресурсів. 17.02.2019

Изображение слайда
31

Слайд 31: 4. Система оплати праці

З огляду на комплексність впливу діючих систем оплати праці на матеріальні мотиви працівників їх можна поділяти на прості і складні. В простих системах розмір заробітку визначають два показника, один з яких характеризує міру праці. Так, за простої почасової системи оплати праці розмір заробітку працівника залежить від кількості відпрацьованого часу та встановленої тарифної ставки (посадового окладу). За простої відрядної системи заробіток працівника формують такі показники, як кількість виготовленої продукції та діючі відрядні розцінки за одиницю продукції. У складних системах розмір заробітку залежить від трьох і більше показників, з яких, як правило, два є основними, а інші – додатковими. 17.02.2019

Изображение слайда
32

Слайд 32: 4. Система оплати праці

Класифікація систем оплати праці За характером зміни параметрів заробітної плати залежно від виконання норм праці (виробітку) та інших умов оплати праці: прямі (пропорційні), прогресивні, регресивні В залежності від спрямованості мотивуючого впливу характеру праці: індивідуальні, колективні. Залежно від рівня забезпечення одночасної реалізації інтересів роботодавців і найманих працівників: заохочувальні, гарантуючі, примусові 17.02.2019

Изображение слайда
33

Слайд 33: 4. Система оплати праці

За простої почасової системи заробіток працівника формується відповідно до його тарифної ставки (окладу) і фактично відпрацьованого часу. При застосуванні годинних і денних тарифних ставок розмір заробітку працівника, який оплачується почасово, визначається за формулою: Де: – заробіток працівника, грн ; – тарифна ставка працівника за одиницю часу (годину, день), грн ; – фактично відпрацьований працівником час, годин або днів. 17.02.2019

Изображение слайда
34

Слайд 34: 4. Система оплати праці

При застосуванні місячної тарифної ставки (окладу) заробіток працівника визначається за формулою: Де: – місячна тарифна ставка працівника, грн ; – фактично відпрацьована працівником кількість днів за місяць; – кількість робочих днів у місяці відповідно до графіку роботи підприємства. 17.02.2019

Изображение слайда
35

Слайд 35: 4. Система оплати праці

За прямої відрядної системи заробіток працівника залежить від відрядної розцінки за одиницю виготовленої продукції (виконаної роботи) і кількості виготовленої продукції (виконаної роботи) і визначається за формулою: Де: – заробіток працівника, праця якого оплачується відрядно, грн ; – відрядна розцінка за одиницю продукції (виконану роботу), грн ; – кількість виготовленої продукції (виконаної роботи) у встановлених одиницях. 17.02.2019

Изображение слайда
36

Слайд 36: 4. Система оплати праці

Відрядна розцінка за одиницю продукції визначається за формулою: або де: – тарифна ставка, що відповідає розряду виконаної роботи, грн ; – норма часу, годин; – норма виробітку у встановлених одиницях. 17.02.2019

Изображение слайда
37

Слайд 37: 4. Система оплати праці

За відрядно-прогресивної системи оплати праці, починаючи з певного рівня виконання норм виробітку, застосовуються відрядні розцінки за виконану роботу (операції, деталі, вироби тощо) у підвищеному розмірі. Таким чином, базова розцінка, яка визначена, виходячи з тарифної ставки, що відповідає розряду виконаної роботи, та діючої норми часу, диференційовано підвищується залежно від досягнутого рівня виконання норм. 17.02.2019

Изображение слайда
38

Слайд 38: 4. Система оплати праці

Загальна сума заробітку працівника при застосуванні відрядно-прогресивної системи оплати праці ( ) визначається таким чином: Де: – відрядний заробіток за основними (базовими) розцінками, грн ; – виконання норм виробітку, що прийняте за вихідний (базовий) рівень, %; – перевищення вихідного (базового) рівня, %; – коефіцієнт збільшення розцінок залежно від перевищення вихідного (базового) рівня виконання норм виробітку відповідно до діючої шкали. 17.02.2019

Изображение слайда
39

Слайд 39: 4. Система оплати праці

Таблиця 2. Підвищення розцінок залежно від виконання норм виробітку (вихідна база – 110 %) 17.02.2019 Виконання норм виробітку, % Коефіцієнт підвищення базової розцінки Виконання норм виробітку, % Коефіцієнт підвищення базової розцінки Від 111 до 115 1,2 Від 130 до 140 1,7 Від 115 до 120 1,3 140 і вище 1,9 Від 120 до 130 1,5

Изображение слайда
40

Слайд 40: 4. Система оплати праці

17.02.2019 Різновидом відрядної оплати праці є також відрядно-регресивна система, характерною ознакою якої є те, що, починаючи з певного рівня перевиконання норм, відрядні розцінки знижуються. Отже ця система є свого роду протилежністю відрядно-прогресивної системи. Чим вищим є рівень перевиконання норм (понад визначений вихідний (базовий) рівень), тим нижчою є розцінка за кожну одиницю продукції (виконану роботу).

Изображение слайда
41

Слайд 41: 4. Система оплати праці

За почасово-преміальної системи працівникові понад оплату відповідно до його тарифної ставки (окладу) і фактично відпрацьованого часу встановлюється премія за забезпечення визначених кількісних і якісних показників трудової діяльності. Заробітна плата працівника за цієї системи ( ) визначається за формулою: Де: – тарифна заробітна плата, що відповідає заробітку, визначеному за простої почасової системи, грн ; – сума премії за досягнення кількісних і якісних показників роботи, грн. 17.02.2019

Изображение слайда
42

Слайд 42: 4. Система оплати праці

За відрядно-преміальної системи оплати праці працівникові, окрім відрядного заробітку, нарахованого виходячи з діючих відрядних розцінок за одиницю виготовленої продукції та її кількості, виплачується премія за досягнення показників, що передбачені діючим преміальним положенням. Заробітна плата працівника за цієї системи ( ) визначається за формулою: Де: - заробіток працівника, праця якого оплачується відрядно, - сума премії за досягнення кількісних і якісних показників роботи, грн. 17.02.2019

Изображение слайда
43

Слайд 43: 4. Система оплати праці

За акордної системи оплата здійснюється не за окремі операції, види робіт, а за виконання певного комплексу робіт, що включені до акордного завдання. Акордна оплата праці, як правило, вводиться для колективу працівників (бригади, ланки) і може розглядатися як варіант колективної системи оплати праці за кінцевими результатами. Оплата за виконання акордного наряду визначається на основі складання калькуляції, виходячи з діючих норм часу і розцінок за роботи, що включені до цього наряду. Відмітною особливістю акордної оплати є те, що загальна сума заробітку за виконання визначеного комплексу робіт фіксується і доводиться до робітників заздалегідь, до початку роботи. 17.02.2019

Изображение слайда
44

Слайд 44: 5. Преміювання персоналу

Обов’язковими складовими преміальної системи мають бути: показники та умови преміювання; розміри премій; джерела виплати премій; категорії персоналу, які підлягають преміюванню; періодичність преміювання; порядок виплати премій. Забезпечити вплив на поведінку персоналу через матеріальні стимули найдоцільніше і в найприйнятнішому напрямі можливо за умови дотримання певних вимог до розробки системи преміювання. 17.02.2019

Изображение слайда
45

Слайд 45: 5. Преміювання персоналу

Перша вимога. В преміальній системі, що має обов’язково включати як показники, так і умови преміювання, принципово важливо розподілити «навантаження» між ними. Загальні засади використання мотивуючого потенціалу умов і показників преміювання є такими. У найзагальнішому вигляді умови – це ті показники, досягнення яких дає лише підставу для виплати премії. Розмір же премії має залежати від показників преміювання, тобто від їх рівня, динаміки тощо. Умови і показники преміювання доцільно поділяти на основні і додаткові. Основними вважаються показники й умови, досягнення яких має вирішальне значення для розв’язання проблем, що стоять перед колективом або окремим працівником. Додаткові показники й умови преміювання мають стимулювати інші, менш значущі, аспекти трудової діяльності. 17.02.2019

Изображение слайда
46

Слайд 46: 5. Преміювання персоналу

Друга вимога. Необхідно надзвичайно відповідально і зважено підходити до вибору конкретних показників і умов преміювання. Головна вимога полягає у тому, щоб показники і умови преміювання, по-перше, відповідали завданням, що стоять перед колективом та конкретним виконавцем, а, по-друге, вони мають реально залежати від трудових зусиль певного колективу або певного працівника. Третя вимога. Важливо, щоб кількість показників і умов преміювання була обмеженою з огляду на таке. Згідно з дослідженнями з інженерної психології оптимальна кількість логічних умов для діяльності людини не повинна перевищувати чотирьох. Тому за оптимальну вважається кількість показників і умов преміювання на рівні 2-3, за максимально допустиму – 4. 17.02.2019

Изображение слайда
47

Слайд 47: 5. Преміювання персоналу

Четверта вимога. Принципово важливо, щоб показники і умови преміювання, які закладаються у преміальну систему, не суперечили один одному, а отже, щоб мотивуючий вплив одних на поліпшення окремих результатів діяльності не спричиняв погіршення інших. Якщо ж суперечностей між двома показниками не уникнути, то мають бути передбачені певні умови, що дозволяють узгоджувати різноспрямовані інтереси. П’ята вимога. Для того щоб показники й умови преміювання справляли стимулюючий вплив на поведінку персоналу підрозділу (окремих виконавців) і відповідали завданням їх діяльності, необхідно визначити базу, їх вихідну величину, та передбачити «технологію» визначення фактичного рівня показників і умов, що дають підставу для сплати винагороди. 17.02.2019

Изображение слайда
48

Слайд 48: 5. Преміювання персоналу

Шоста вимога. Необхідно передбачити обґрунтування розмірів премії, що є важливою складовою побудови преміальної системи. Його мета – забезпечити відповідність розміру заохочення величині трудового внеску колективу чи працівника. Під час вирішення цієї проблеми (і в цьому полягає основна складність) мають враховуватися чимало чинників: значення конкретного показника для вирішення виробничих завдань, кількість одночасно стимулюючих показників, їх вихідні рівні і можливості подальшого поліпшення, «трудомісткість» одиниці зростання чи досягнення певного рівня показника. Обґрунтовуючи розміри премії, слід мати на увазі, що система преміювання не виконує стимулюючого призначення, якщо премії надто низькі (менше 10 відсотків тарифної ставки або посадового окладу). 17.02.2019

Изображение слайда
49

Слайд 49: 5. Преміювання персоналу

Сьома вимога. Для посилення мотивуючого потенціалу системи преміювання слід враховувати напруженість показників і умов, за досягнення яких виплачується винагорода. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є додаткова диференціація премії, що нарахована за основні результати діяльності залежно від показників, які характеризують напруженість, інтенсивність трудового процесу. Восьма вимога. До переліку працівників, яких належить преміювати за певні показники, слід включати тільки тих, які можуть своїми зусиллями безпосередньо вплинути на підтримання уже досягнутих чи подальше поліпшення вихідних рівнів показників преміювання. 17.02.2019

Изображение слайда
50

Слайд 50: 5. Преміювання персоналу

Дев’ята вимога. Під час проектування такої складової преміальної системи, як періодичність (преміювання за місячні, квартальні, річні результати чи одноразово), слід враховувати особливості організації виробництва і праці, характер показників преміювання, наявність відповідного обліку результатів діяльності за конкретний період. Так, робітників преміюють за поточні основні результати діяльності як правило, щомісяця. Саме така періодичність сприяє мотивації праці робітників і можлива завдяки оперативному обліку результатів праці цієї категорії персоналу. Для службовців слід практикувати щоквартальну періодичність преміювання, оскільки показники і умови заохочення можуть бути визначені найчастіше на основі квартальної звітності. 17.02.2019

Изображение слайда
51

Последний слайд презентации: ОПЛАТА ПРАЦІ

Дякую за увагу! 17.02.2019

Изображение слайда