Презентация на тему: Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және эпидемиология ”кафедрасы
Жоспар
Кіріспе
Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық             салауаттылығын қамтамасыз етуд i ң принциптер i
Санитарлық эпидемиологиялық салауаттылықты                қамтамасыз етуге азаматтардың қатысу құқығы
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к                санитарлық-эпидемиологиялық қызмет i
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық                қызметт i ң м i ндеттер i
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық                қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
Халықты санитарлық-эпидемиологиялық              салауаттандыруды ақпараттық қамтамасыз ету
Санитарлық-гигиеналық ережелер мен мөлшерл i                қалыптар, гигиеналық нормативтер. Оларды                жасаудың, бек i туд i ң және қайта құрудың
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау және оның                м i ндеттер i
Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау                объект i лер i
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және
М i ндетт i санитарлық-эпидемиологиялық сараптау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиет
1/23
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (516 Кб)
1

Первый слайд презентации: Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және эпидемиология ”кафедрасы

Тақырыбы: Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық сауаттылығы саласындағы ҚР азаматтарының құқықтары мен міндеттері Орындаған: Абдырахманова Б Тобы: 504 МПД Қабылдаған: Бұхарбаев Е

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар

Кіріспе Негізгі бөлім Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық             салауаттылығын қамтамасыз етуд i ң принциптер i Санитарлық эпидемиологиялық салауаттылықты                қамтамасыз етуге азаматтардың қатысу құқығы Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық                қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың                құқықтары Қорытынды Пайдаланылған әдебиет

Изображение слайда
3

Слайд 3: Кіріспе

Халықтың мәдениет i н көтеруге және аурулардың профилактикасына бағытталған гигиеналық тәрбиелеу мен оқыту жаппай, кешенд i және үзд i кс i з сипатқа ие болуға ти i с.       Гигиеналық тәрбие мен оқыту :       балаларды тәрбиелеу, мектеп оқушылары мен жетк i ншектерд i, студенттерд i оқыту, әртүрл i бағдар мен деңгейдег i мамандарды даярлау мен қайта даярлау процес i нде ;       медициналық және гигиеналық б i л i мд i бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттау жолымен жүзеге асырылады.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық             салауаттылығын қамтамасыз етуд i ң принциптер i

Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Қазақстан Республикасында халық денсаулығын сақтау туралы " Заң, осы Заң, айналадағы орта мен халықтың денсаулығын сақтау жөн i ндег i өзге де заң құжаттары санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы қатынастарды реттеуд i ң құқықтық нег i з i болып табылады. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуд i ң принциптер i :        Ұйымдық, экономикалық, құқықтық және тәрбиел i к сипаттағы шаралар кешен i н жүрг i зумен қамтамасыз ет i лет i н азаматтардың денсаулығын, т i рш i л i к ортасының қолайлылығы мен санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қорғау құқын жүзеге асыру ;        айналадағы орта факторларының халықтың денсаулығына зиянды әсер ету i н болдырмау жөн i ндег i қызмет i н i ң ескертпел i г i ;        халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы жариялылық болып табылады.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Санитарлық эпидемиологиялық салауаттылықты                қамтамасыз етуге азаматтардың қатысу құқығы

Қазақстан Республикасының әрб i р азаматының, факторлары қаз i рг i және болашақ ұрпақтың денсаулық жағдайына жарамсыз әсер етпеуге ти i с т i рш i л i к ортасы қолайлылығына құқығы бар.  Санитарлық-эпидемиологиялық жағдай туралы дұрыс ақпарат алуға мемлекетт i к басқару органдары, лауазымды адамдар қабылдағыш шеш i мдерд i, егер бұл шеш i мдер санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық пен халықтың денсаулығына ықпал етумен байланысты болса, әз i рлеуге, талқылауға және бұлардың орындалуын бақылауға қатысуға әрб i р азаматтың құқығы бар.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Қазақстан Республикасының азаматтары қолданылып жүрген санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i сақтауға. Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызметт i ң лауазымды адамдарының қорытындыларын, қаулылары мен ұйғарымдарын орындауға м i ндетт i. Орталық және жерг i л i кт i мемлекетт i к басқару органдары, лауазымды, адамдар :        халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге ;        азаматтарға, қоғамдық б i рлест i ктер мен ұйымдарға санитарлық-эпидемиологиялық ахуал туралы ақпарат беруге ;        мемлекетт i к органдардың, лауазымды адамдардың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық пен халықтың денсаулығына ықпал етумен байланысты шеш i мдер i н әз i рлеуге, талқылау мен орындалуын бақылауға азаматтардың қатысуы үш i н жағдай туғызуға м i ндетт i.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Орталық мемлекетт i к басқару органдарының жүрг i зу i не:        мемлекетт i к басқару органдарының санитарлық заңдарды орындауға байланысты қызмет i не басшылық жасау және олардың өзара i с-қимылын қамтамасыз ету ;        санитарлық -эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету жөн i ндег i мемлекетт i к саясатты қалыптастыру, республикалық және аймақтық бағдарламаларды әз i рлеу ;        Қазақстан Республикасының Заңдары мен басқа да нормативт i к құжаттарының жобаларын жасау ;        мемлекетт i к шекараны аса қау i пт i және басқа да карантинд i жұқпалы аурулардың ен i п кету i мен таралуынан қорғау ;

Изображение слайда
8

Слайд 8

Қазақстан Республикасы аумағында жұқпалы аурулар мен адамдар улануының таралуын болдырмауға және жоюға байланысты халықтың тұруы мен шаруашылық қызметт i ң айрықша жағдайлары және режимдер i н белг i леу мен тоқтату ;        халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру жатады. Жерг i л i кт i өк i лд i және атқару органдары олардың санитарлық-эпидемиологиялық қарсы шараларды жүрг i зу және санитарлық заңдарды сақтауы жөн i нде заңды ұйымдар мен нақты тұлғаларға басшылықты жүзеге асырады және азаматтардың денсаулығын қорғауға, т i рш i л i к ету ортасының қолайлылығына байланысты құқықтарын қорғауды, олардың денсаулығына келт i р i лген зиянды өтеуд i қамтамасыз етед i.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к                санитарлық-эпидемиологиялық қызмет i

Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызмет i Қазақстан Республикасының Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i гер i басқаратын және төменг i лер i жоғары тұрғандарына бағынышты органдар мен мекемелерд i ң б i рыңғай орталықтандырылған жүйес i болып табылады.        Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызметт i ң басқару тәрт i б i н Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинет i айқындайды.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызмет санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға бақылауды және кәс i порындардың, мекемелерд i ң, ұйымдардың лауазымды адамдар мен азаматтардың санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i, санитарлық заңдарды орындауларын қадағалауды жүзеге асырады, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға және халықтың денсаулығына әсер етет i н қолайсыз факторлардан сақтандырады, оларды айқындайды және жою шараларын жасайды.  Қазақстан Республикасының Қарулы күштер i мен басқа да әскери құрамаларында санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз етуд i қадағалауды Қарулы күштер мен сол әскери құрамалар қызметтер i жүзеге асырады. Олардың Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызметпен өзара i с-қимылының тәрт i б i қолданылып жүрген заңдар мен Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинет i н i ң нормативт i к құжаттарымен айқындалады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық                қызметт i ң м i ндеттер i

Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызмет :        Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асырады ;        мемлекетт i к органдардың қарауына халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету жөн i ндег i мәселелерд i ұсынады;        санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз етуге қатысты мемлекетт i к бағдарламаларды жасауға қатысады ;        санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i бек i тед i ;        санитарлық-эпидемиологиялық сақтандыруды ( мониторингт i ) жүзеге асырады, есеп пен статистика жүрг i зед i ;        гигиеналық оқыту өтк i зед i және салауатты өм i р салтын насихаттайды ;        санитарлық-эпидемиологиялық сараптауды ұйымдастырады;

Изображение слайда
12

Слайд 12

Жобалау нормаларын, мемлекетт i к стандарттарды, бақылау әд i стер i н, оқу бағдарламаларын, оқу-еңбек жүктемелер i н, балалардың мектеп жасына дей i нг i балалар және жетк i ншектер мекемелер i нде, мектептерде, жоғары және орта оқу орындарында болуы мен оқу режим i жағдайларын кел i сед i ;        гигиеналық және эпидемиологиялық бағыттары институттардың ғылыми-зерттеу қызмет i н үйлест i ред i ;        халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге қатысты басқа да мемлекетт i к бақылау органдарымен өзара i с-қимыл жасайды. Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызмет i органдары мен мекемелер i н қаржыландыру республикалық және жерг i л i кт i бюджеттерден жүзеге асырады.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық                қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға :       Қазақстан Республикасының Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i гер i және оның орынбасарлары ;       аумақтардың Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i герлер i мен олардың орынбасарлары ;       басқармалар бастықтары, бөл i мдерд i ң, бөл i мшелерд i ң, лабораториялардың меңгеруш i лер i, санитарлық дәр i герлер мен эпидемиолог-дәр i гер, санитарлық дәр i герлерд i ң және эпидемиолог-дәр i герлерд i ң көмекш i лер i жатады.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Халықты санитарлық-эпидемиологиялық              салауаттандыруды ақпараттық қамтамасыз ету

Халықты санитарлық-эпидемиологиялық салауаттандыруды ақпараттық қамтамасыз етуд i мемлекетт i к және салалық есептеу және есеп беру нысандары, сондай-ақ Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қорғау органдары мен мекемелер i н i ң сұрауы бойынша кәс i порындар, ұйымдар, мекемелер берет i н қосымша ақпарат нег i з i нде Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызмет жүзеге асырады. Санитарлық-гигиеналық нормалаудың м i ндеттер i :       т i рш i л i к ортасының халық денсаулығына әсер ету факторларын бағалаудың өлшемдер i н жасау ;       т i рш i л i к ортасының адам организм i не химиялық, биологиялық, физикалық және радиациялық әсер ету i н i ң кешенд i және жекелеген факторларының неғұрлым ти i мд i л i г i н немесе рұқсат ет i лген шег i н i ң, көлем i н, деңгей i н, шоғырлануын анықтау болып табылады.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Санитарлық-гигиеналық ережелер мен мөлшерл i                қалыптар, гигиеналық нормативтер. Оларды                жасаудың, бек i туд i ң және қайта құрудың тәрт i б i

Гигиеналық нормативтер жалпымемлекетт i к болып табылады.     Санитарлық-гигиеналық ережелер мен мөлшерл i қалыптар республикалық, аймақтық және жерг i л i кт i болып бөл i нед i.        Санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i ғылыми зерттеу институттары, санитарлық-эпидемиологиялық станциялар және басқа да мамандандырылған мекемелер жасайды.        Республикалық және аймақтық санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i Қазақстан Республикасының Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i гер i бек i тед i.        Санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптар, гигиеналық нормативтер және ғылыми және практикалық мәл i меттер пайда болған кезде оқтын-оқтын қайта қаралып отырады.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Халықаралық санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i гер i күш i не енг i зед i. Санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптар, гигиеналық нормативтер м i ндетт i жариялануға және ерк i н таратылуға жатады.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптарды, гигиеналық нормативтерд i бек i ткен лауазымды адамдар олардың енг i з i лген i туралы б i р ай мерз i мде баспасөзде хабарлануға м i ндетт i Орталық және жерг i л i кт i мемлекетт i к басқару органдары, кәс i порындар, мекемелер және басқа ұйымдар шығаратын акт i лер санитарлық заңдарға қайшы келмеуге, олардың орындалуына кедерг i жасамауға, сондай-ақ санитарлық ережелер мен мөлшерл i қалыптардың, гигиеналық нормативтерд i ң қолданылуын шектемеуге немесе оларды бұзбауға ти i с.        Санитарлық заңға қайшы келет i н акт i лер ти i ст i аумақтың Бас мемлекетт i к санитарлық дәр i гер i н i ң ұсынуымен, не прокурор наразылығы бойынша, не сот тәрт i б i мен бұзуға жатады.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау және оның                м i ндеттер i

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуд i ң құрамдас бөл i г i болып табылады. Мемлекетт i к санитарлық-эпидемиологиялық қызметт i ң органдары мен мекемелер i жүрг i зед i және:        т i рш i л i к ортасындағы объект i лерд i ң санитарлық-эпидемиологиялық ахуалға, халықтың денсаулығына әсер i н кешенд i бағалау;        адамдардың сырқаттануы және улануының пайда болу себептер i мен жағдайларын зерттеу ;        шаруашылық немесе өзге қызмет барысында қабылданған шеш i мдерд i ң санитарлық-гигиеналық ережелер мен мөлшерл i қалыптарға, гигиеналық нормативтерге сәйкест i г i н бағалау м i ндеттер i н иеленед i.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау                объект i лер i

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптауға:        өнеркәс i пт i к және азаматтық мақсаттағы объект i лерд i техникалық-экономикалық нег i здеу, құрылысын жобалау мен қайта құру ;        санитарлық-эпидемиологиялық сараптау мен халық денсаулығының ахуалын, жағдайын бақылау материалдары, кәс i пт i к және тамақтық улануларды, жұқпалы аурулармен сырқаттану жайттарын, төтенше санитарлық-эпидемиологиялық асқынуларды тексеру ;        ережелер i н i ң халық денсаулығына т i келей немесе жанама түрде қатыстылығы бар заңдар және басқа да заң құжаттарының жобалары ;        топыраққа, су қоймаларына, атмосфералық ауаға химиялық, биологиялық, токсикологиялық, радиологиялық және пестицидт i к салмақ түс i ру бойынша материалдар ;        жаңа өн i мдер мен технологиялар ;

Изображение слайда
20

Слайд 20

азық-түл i к шик i заты және тамақ өн i мдер i, ауызсу, құрылыс материалдары, халық тұтынатын тауарлар ;        халықтың жекелеген топтарының еңбек, демалыс, тұрмыс пен тәрбие және оқу жағдайы ;        радиоактивт i, уландырғыш және биологиялық заттарды тасымалдаудың жағдайы жатады.        Жобалар :        әлеуметт i к-экономикалық даму бағдарламаларының, өнд i р i ст i к күштерд i дамыту мен орналастыру схемаларының, қаладағы және селолық елд i мекендерд i ң бас жоспарларының ;        зиянды заттарды атмосферадағы ауада тарату мен су қоймаларына тастаудың рұқсат ет i лген шег i нде құрылыс жүрг i зу және технологиялық жобалау нормалары ;        өнд i р i ст i к және азаматтық мақсаттағы объект i лер мен олардың i ске қосу кешендер i н i ң құрылысын жүрг i зу мен қайта құру ;        балалар мен жетк i ншектерд i ң оқу-еңбек жүктемес i мен оқытудың, тәрбиелеуд i ң, еңбек ету i н i ң, тамақтануының, демалысының режим i н тәрт i птейт i н нормативт i к-техникалық құжаттамалар жатады.

Изображение слайда
21

Слайд 21: М i ндетт i санитарлық-эпидемиологиялық сараптау

Орталық және жерг i л i кт i мемлекетт i к басқару органдары санитарлық-эпидемиологиялық сараптауды :        атом энергетикасы мен өнеркәс i б i объект i лер i н, курорттық аймақ объект i лер i н, заттардың рұқсат ет i лген шектег i шоғырланулары, әсер ету i н i ң бағдарлы қау i пс i зд i к деңгейлер i болмаған және олардың әд i стер i айқындалған реттерде айналадағы ортаға химиялық және биологиялық заттар тарататын объект i лерд i орналастыру ;        экологиялық з i лзала аймақтарындағы объект i лерд i, баламалары жоқ жаңа технологиялық процестег i объект i лерд i орналастыру, қайта құру және ұлғайту;        референдумда халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттандыру мүддес i н қозғайтын мәселелерд i талқылау кез i нде жүрг i зуге м i ндетт i.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Қорытынды

Халықтың денсаулығын қорғау, жұқпалы және паразитт i к ауруларды болдырмау, кәс i пт i к аурулар мен уланулардың, бақытсыз оқиғалардың алдын алу, еңбек қау i пс i зд i г i н қамтамасыз ету мақсатында кәс i порындардың, мекемелерд i ң, ұйымдардың қызметкерлер i мен азаматтары алдын ала және мерз i мд i к бақылаулардан, арнайы медициналық тексерулерден өтед i.        Өнд i р i ст i к зиянды факторлардың, алдын ала және мерз i мд i к медициналық бақылаулардан өтуге м i ндетт i мамандық иелер i, халықтың жекелеген топтарының т i збес i н Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министр i белг i лейд i.        Кәс i порындардың, мекемелер мен ұйымдардың лауазымды адамдары алдын ала немесе мерз i мд i к медициналық тексерулерден өтпеген немесе денсаулығына байланысты жұмысқа жарамсыз деп танылған адамдарды жұмысқа ж i бермейд i.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы “Гигиена-1 және: Пайдаланылған әдебиет

Еңбек гигиенасы бойынша тәжірбиелік сабақтардың жеке құралы: Оқу құралы Тоғызбаева К.К. Алматы 2010 жыл-366 бет. 2. Жарылқасын Ж.Ж. Өндірістік токсикология негізі. Оқу әдістемелік құрал. Қарағанды КММАбаспаханасы. 2007 жыл-80 бет. 3. Сараубаева Е.Н. Жакенова С.Р. Шинатаева Н.У. Жарылқасын Ж.Ж жалпы және жеке еңбек гигиенасы бойынша есептер жинағы. Оқу әдістемелік құрал. Қарағанды КММА баспаханасы. 2007 жыл-44 бет. 4. Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы.Оқу әдістемелік құрал. Тоғызбаева К.К.-Алматы. 2010 жыл- 85 бет. 5. Жеке өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. Оқу-әдістемелік құрал. Тоғызбаева К.К.-Алматы. 2010 жыл-28 бет.

Изображение слайда