Презентация на тему: Облік і аудит

Реклама. Продолжение ниже
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Структура балансу для підприємств всіх форм власності, крім бюджетних установ і банків
Баланс підприємства Х на 01.01.2010 р. (у спрощеному вигляді)
Облік і аудит
Баланс підприємства Х (початковий)
Облік і аудит
Баланс підприємства Х (початковий)
Баланс підприємства Х (початковий)
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Чотири закономірності, які розкривають принципи взаємозв'язків між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками:
Оборотна відомість по синтетичних рахунках, грн.
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Облік і аудит
Податок на прибуток - це прямий податок, який сплачують юридичні особи з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів,
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/40
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (310 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Облік і аудит

1

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

2 Види обліку

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

3 Для успішної реалізації функцій бухгалтерського обліку до нього висуваються наступні вимоги: – порівняльність показників обліку з показниками плану; – своєчасність обліку; – точність і об’єктивність; – повнота і аналітичність облікових даних; – ясність і доступність; – економічність обліку.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4 Господарські засоби Засоби сфери виробництва Засоби сфери обігу Засоби невиробничої сфери Вилучені засоби Нематеріальні засоби Засоби праці: земельні ділянки, будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби та ін. Предмети праці: сировина, матеріали, паливо,незавершене виробництво Предмети обігу: готова продукція, товари Грошові засоби: гроші у касі, на розрахунковому рахунку, інші рахунки в банках Засоби в розрахунках: заборгованість підзвітних осіб, покупців і постачальників Засоби, які обслуговують сферу обігу: будівлі, обладнання та інвентар магазинів, торгово-складських приміщень, кіосків Будівлі та обладнання закладів освіти, охорони здоров'я, культури, ЖКГ, які знаходяться на балансі суб'єкта господарювання Дольова участь підприємства у різного роду фінансових проектах ( депозитні вклади, придбані акції, облігації, векселі, казначейські зобов'язання). Патенти, ноу-хау, авторські права, торгівельні марки, ліцензії Класифікація основних засобів за їх видами і розміщенням

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

5 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку МСБО 1 Подання фінансової звітності МСБО 2 Запаси МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки МСБО 10 Події після звітного періоду МСБО 11 Будівельні контракти МСБО 12 Податки на прибуток МСБО 16 Основні засоби МСБО 17 Оренда МСБО 18 Дохід МСБО 19 Виплати працівникам МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу МСБО 21 Вплив змін валютних курсів МСБО 23 Витрати на позики МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції МСБО 32 Фінансові інструменти : подання МСБО 33 Прибуток на акцію МСБО 34 Проміжна фінансова звітність МСБО 36 Зменшення корисності активів МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи МСБО 38 Нематеріальні активи МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка МСБО 40 Інвестиційна нерухомість МСБО 41 Сільське господарство

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6 Н П(С)БО 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності " Н П(С)БО 2 " Консолідована фінансова звітність " П(С)БО 6 " Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах " П(С)БО 7 " Основні засоби " П(С)БО 8 " Нематеріальні активи " П(С)БО 9 "Запаси" П(С)БО 10 " Дебіторська заборгованість " П(С)БО 11 " Зобов'язання " П(С)БО 12 " Фінансові інвестиції " П(С)БО 13 " Фінансові інструменти " П(С)БО 14 " Оренда " П(С)БО 15 " Дохід " П(С)БО 16 " Витрати " П(С)БО 17 " Податок на прибуток " П(С)БО 18 " Будівельні контракти " П(С)БО 19 " Об'єднання підприємств " П(С)БО 21 " Вплив змін валютних курсів " П(С)БО 22 " Вплив інфляції " П(С)БО 23 " Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін " П(С)БО 24 " Прибуток на акцію " П(С)БО 25 " Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва " П(С)БО 26 " Виплати працівникам " П(С)БО 27 " Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність " П(С)БО 28 " Зменшення корисності активів " П(С)БО 29 " Фінансова звітність за сегментами" П(С)БО 30 " Біологічні активи " П(С)БО 31 " Фінансові витрати " П(С)БО 32 " Інвестиційна нерухомість " П(С)БО 33 " Витрати на розвідку запасів корисних копалин " П(С)БО 34 " Платіж на основі акцій " П(С)БО 35 " Податкові різниці " Примітки до річної фінансової звітності

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

7 Джерела утворення господарських засобів Власні джерела Залучені джерела Капітал Резерви Прибуток Бюджетне фінансування Кредити банків Кредиторська заборгованість Зобов'язання по розподілу суспільного продукту - Статутний капітал - Пайовий капітал - Додатковий капітал - Забезпечення майбутніх витрат і платежів - Страхові резерви - Резервний капітал - Від реалізації продукції, робіт і послуг - Від позареалізаційної діяльності - Капітальних вкладень - Підготовки і перепідготовки кадрів - Утримання дитячих установ - Довгострокові - Короткострокові - Перед постачальниками і покупцями за товари, роботи і послуги - Перед іншими кредиторами - По оплаті праці - Перед фондами соціального спрямування - Перед бюджетом

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

8 Елементи методу бухгалтерського обліку

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Структура балансу для підприємств всіх форм власності, крім бюджетних установ і банків

Актив балансу складається з таких розділів: I. Необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи ) II. Оборотні активи (грошові кошти, товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість ) III. Витрати майбутніх періодів ( наперед сплачені послуги або орендна плата) IV. Необоротні активи та групи вибуття Пасив балансу складається з таких розділів: I. Власний капітал (статутний, додатковий, резервний) II. Забезпечення наступних витрат і платежів (зобов’язання щодо гарантійного ремонту) III. Довгострокові зобов'язання (строк погашення більше року) IV. Поточні зобов'язання (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями) V. Доходи майбутніх періодів (отримана орендна плата за рік відноситься спочат­ку на доходи майбутніх періодів і списується в міру надання послуг щомісячно) 9

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Баланс підприємства Х на 01.01.2010 р. (у спрощеному вигляді)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн. Основні засоби 280000 Статутний капітал 200000 Виробничі запаси 14000 Прибуток 75000 Готова продукція 10500 Кредити банків 23000 Каса 1000 Заборгованість перед постачальниками 19200 Розрахунковий рахунок 11700 - - Баланс 317200 Баланс 317200 10

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

11 БАЛАНС за 2011 р. Форма №1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код На початок звіт.періоду На кінець зві тного періоду 1 2 3 4 І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 181,40 129,20 первісна вартість 011 432,50 409,70 накопичена амортизація 012 251,10 280,50 Незавершене будівництво 020 959,70 1526,80 Основні засоби: залишкова вартість 030 21952,50 21485,50 первісна вартість 031 35270,00 36233,50 знос 032 13317,50 14748,00 Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 …………………………………. Баланс…………………………………………….. 280 776,4 1051,0 Баланс 640 776,4 1051,0

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Баланс підприємства Х (початковий)

АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 20000 Виробничі запаси 2000 (6000-4000) Прибуток 11500 Незавершене виробництво 6500 (2500+4000) Кредити банків 4000 Грошові кошти в національній валюті 5000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 38500 Баланс 38500 12 Баланс підприємства Х після операції 1-го типу: відпущено зі складу виробничі запаси у виробництво для виготовлення продукції на суму 4000 грн. АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 20000 Виробничі запаси 6000 Прибуток 11500 Незавершене виробництво 2500 Кредити банків 4000 Грошові кошти в національній валюті 5000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 38500 Баланс 38500

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

13 Баланс підприємства Х (початковий) АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 20000 Виробничі запаси 2000 Прибуток 11500 Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 4000 Грошові кошти в національній валюті 5000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 38500 Баланс 38500 АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 28000 (20000+8000) Виробничі запаси 2000 Прибуток 3500 (11500-8000) Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 4000 Грошові кошти в національній валюті 5000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 38500 Баланс 38500 Баланс підприємства Х після операції 2-го типу: Частину прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Баланс підприємства Х (початковий)

АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 28000 Виробничі запаси 2000 Прибуток 3500 Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 9000 (4000+5000) Грошові кошти в національній валюті 10000 (5000+5000) Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 43500 Баланс 43500 14 Баланс підприємства Х після операції 3-го типу: отримано на розрахунковий рахунок підприємства кредит банку у розмірі 5000 грн. АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 28000 Виробничі запаси 2000 Прибуток 3500 Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 4000 Грошові кошти в національній валюті 5000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 38500 Баланс 38500

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Баланс підприємства Х (початковий)

АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 28000 Виробничі запаси 2000 Прибуток 3500 Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 9000 Грошові кошти в національній валюті 7800 (10000-2200) Заборгованість по оплаті праці 800 (3000-2200) Баланс 41300 Баланс 41300 15 Баланс підприємства Х після операції 4-го типу: Виплачено із каси підприємства заборгованість перед працівниками по оплаті праці у розмірі 2200 грн. АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 25000 Статутний капітал 28000 Виробничі запаси 2000 Прибуток 3500 Незавершене виробництво 6500 Кредити банків 9000 Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість по оплаті праці 3000 Баланс 43500 Баланс 43500

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

16 Д Каса К Сальдо початкове = 3000 1) Збільшення (+) 4000 3) Збільшення (+) 300 2) Зменшення (-) 2500 Оборот (+) = 4300 Оборот (-) = 2500 сальдо кінцеве = 4800 Схема господарських операцій по активному рахунку “Каса” Сальдо початкове = 10000 1) Збільшення (+) 5000 3) Збільшення (+) 4000 2) Зменшення (-) 12000 Оборот (-) = 12000 Оборот (+) = 9000 сальдо кінцеве = 7000 Д Короткострокові позики К Схема господарських операцій по пасивному рахунку “Короткострокові позики”

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

17 Збільшення кредиторської заборгованості (+) Зменшення дебіторської заборгованості (-) Збільшення дебіторської заборгованості (+) Зменшення кредиторської заборгованості (-) Оборот Оборот сальдо кінцеве Або дебетове або кредитове Д назва рахунку К Сальдо початкове = 8000 1) Збільшення (+) 2000 2) Зменшення (-) 10000 3) Збільшення (+) 4000 Оборот = 14000 Оборот = 2000 Сальдо кінцеве = 4000 Д Розрахунки з постачальниками та підрядниками К Активно-пасивний рахунок Сальдо початкове Або дебетове – наявність дебіторської заборгованості Або кредитове – наявність кредиторської заборгованості

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

18 УЗГОДЖЕНІСТЬ ПЛАНУ РАХУНКІВ ЗІ СТРУКТУРОЮ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ План рахунків Фінансовий звіт Клас Назва класу БАЛАНС 1 Необоротні активи Розділ 1 активу 2 Запаси Розділ 2 активу 3 Кошти, розрахунки та інші активи Розділи 2 і 3 активу 4 Власний капітал та забезпечення зобов’язань Розділи 1 і 2 пасиву 5 Довгострокові зобов’язання Розділ 3 пасиву 6 Поточні зобов’язання Розділи 4 і 5 пасиву 7 Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати 8 Витрати за елементами Звіт про фінансові результати 9 Витрати діяльності Звіт про фінансові результати 0 Позабалансові рахунки Примітки

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

19 № операції Зміст операції Сума, грн. Тип операції Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1. Одержано виробничі запаси з оплатою із розрахункового рахунку 3000 1 Рах. 20 “Виробничі запаси” (+) Рах. 31 “Рахунки в банках” (-) 2. Одержано у банку короткострокову позику і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства 6400 3 Рах. 31 “Рахунки в банках” (+) Рах. 60 “Короткострокові позики” (+) 3. Погашено із розрахункового рахунку частину короткострокової позики банку 4000 4 Рах. 60 “Короткострокові позики” (-) Рах. 31 “Рахунки в банках” (-) 4. Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу 8000 2 Рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” (-) Рах 40 “Статутний капітал” (+) Журнал реєстрації господарських операцій підприємства “Х”

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

20 Для відкриття рахунків необхідно внести початкове сальдо по рахунках на початок: Рах. 31 “Рахунки в банках” – 8000 грн. Рах. 20 “Виробничі запаси” – 4000 грн. Рах. 10 “Основні засоби” – 194000 грн. Рах. 60 “Короткострокові позики – 2000 грн. Рах. 40 “Статутний капітал” – 194000 грн. Рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) – 10000 грн.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

21 Ск = 4400 10 Д Основні засоби К Сп = 194000 Об = 0 Об = 0 Ск = 194000 20 Д Виробничі запаси К Сп = 4000 1) 3000 Об = 3000 Об = 0 Ск = 7000 40 Д Статутний капітал К Сп = 194000 4) 8000 Об = 0 Об = 8000 Ск = 202000 31 Д Рахунки в банках К Сп = 8000 2) 6400 1) 3000 3) 4000 Об = 6400 Об = 7000 Ск = 7400 60 Д Короткострокові позики К Сп = 2000 3) 4000 2) 6400 Об = 4000 Об = 6400 44 Д Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) К Сп = 10000 4) 8000 Об = 8000 Об = 0 Ск = 2000 Відображення господарських операцій способом подвійного запису на бух. рахунках

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

22 АКТИВ ПАСИВ Назва статті На початок, тис. грн. На кінець, тис. грн. Назва статті На початок, тис. грн. На кінець, тис. грн. Основні засоби 194,0 194,0 Основні засоби 194,0 202,0 Виробничі запаси 4,0 7,0 Виробничі запаси 10,0 2,0 Рахунки в банках 8,0 7,4 Незавершене виробництво 2,0 4,4 Баланс 206,0 208,4 Баланс 206,0 208,4 Вплив здійснених операцій на баланс підприємства Закономірності (видно зі слайду 19), враховуючи рівність між господарськими засобами і джерелами їх утворення, а також вимоги щодо подвійного відображення господарських операцій: Сума всіх початкових залишків по всіх активних рахунках дорівнює сумі початкових залишків по всіх пасивних рахунках: Сп (деб) 8000+4000+194000 = Сп (кред) 2000+194000+10000 Сума оборотів по дебету всіх рахунків дорівнює сумі оборотів по кредиту всіх рахунків: Об (деб) 6400+3000+0+4000+0+8000 = Об (кред) 7000+0+0+6400+8000+0 Сума кінцевих залишків по всіх активних рахунках дорівнює сумі кінцевих залишків по всіх пасивних рахунках: Ск (деб) 7400+7000+194000 = Ск (кред) 4400+202000+2000.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

23 Приклад: Початкове сальдо по субрахунку 205 “Будівельні матеріали” станом на 01.01.20__ р. склало 15000 грн., яке в свою чергу складається із початкових сальдо за наступними аналітичними рахунками: 20501 “Цегла біла” — 10000 грн. (20 тис. штук), та 20504 “Цемент М-500” — 5000 грн. (100 мішків по 50 кг.). На протязі місяця із будівельними матеріалами відбулися наступні господарські операції: 05.01.20__ р. надійшли на склад від постачальників будівельні матеріали на суму 8000 грн., зокрема: цегла — 5000 грн. (10 тис. штук) та цемент — 3000 грн. (60 мішків); 10.01.20__ р. видано із складу на будівництво спорткомплексу будівельні матеріали на суму 12000 грн., зокрема: цеглу — 4000 грн. (8 тис. штук) та цемент — 8000 грн. (160 мішків); 15.01.20__ р. видано із складу на будівництво житлового бу- динку будівельні матеріали на суму 7000 грн., зокрема цеглу — 7000 грн. (14 тис. штук); 4. 20.01.20__ р. надійшли на склад від постачальника буді- вельні матеріали на суму 9000 грн., зокрема цемент — 9000 грн. (180 мішків); 5. 25.01.20__ р. видано із складу на будівництво житлового бу- динку будівельні матеріали на суму 6000 грн., зокрема цемент— 6000 грн. (120 мішків).

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

24 Дата Зміст запису Сума, грн. Дата Зміст запису Сума, грн. Сальдо початкове 15000 10.01. 15.01. 25.01. Видано на будівництво Видано на будівництво Видано на будівництво 12000 7000 6000 05.01. 20.01. Надійшло від постачальника Надійшло від постачальника 8000 9000 Оборот 17000 Оборот 25000 Сальдо кінцеве 7000 Д Субрахунок 205 “Будівельні матеріали” К Дата Зміст запису К-ть тис. шт. Сума, грн. Дата Зміст запису К-ть тис.шт. Сума, грн. Сальдо початкове 20 10000 10.01. 15.01. Видано на будівництво Видано на будівництво 8 14 4000 7000 05.01. Надійшло від постачальника 10 5000 Оборот 10 5000 Оборот 22 11000 Сальдо кінцеве 8 4000 Д Аналітичний рахунок 20501 “Цегла біла” К Д Аналітичний рахунок 20504 “Цемент М-500” К Дата Зміст запису К-ть мішків шт. Сума, грн. Дата Зміст запису К-ть мішків шт. Сума, грн. Сальдо початкове 100 5000 10.01. 25.01. Видано на будівництво Видано на будівництво 160 120 8000 6000 05.01. 20.01. Надійшло від постачальника Надійшло від постачальника 60 180 3000 9000 Оборот 240 12000 Оборот 280 14000 Сальдо кінцеве 60 3000

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Чотири закономірності, які розкривають принципи взаємозв'язків між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками:

сальдо початкове по синтетичному рахунку дорівнює сумі початкових сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі початкових сальдо по їх аналітичних рахунках; дебетовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі дебетових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі дебетових оборотів по їх аналітичних рахунках; кредитовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі кредитових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кредитових оборотів по їх аналітичних рахунках; сальдо кінцеве по синтетичному рахунку дорівнює сумі кінцевих сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кінцевих сальдо по їх аналітичних рахунках. 25

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Оборотна відомість по синтетичних рахунках, грн

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве Д К Д К Д К Основні засоби 194000 194000 Виробничі запаси 4000 3000 7000 Рахунки в банках 8000 6400 7000 7400 Статутний капітал 194000 8000 202000 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 10000 8000 2000 Короткострокові позики 2000 4000 6400 4400 Всього: 206000 206000 21400 21400 208400 208400 26

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

27 Рахунки, які дебетуються Рахунки, які кредитуються Основні засоби Виробничі запаси Рахунки в банках Статутний капітал Нерозподілені прибутки Короткострокові позики Оборот по дебету Основні засоби Виробничі запаси 3000 3000 Рахунки в банках 6400 6400 Статутний капітал Нерозподілені прибутки 8000 8000 Короткострокові позики 4000 4000 Оборот по кредиту 7000 8000 6400 21400 Шахова оборотна відомість по синтетичних рахунках, грн.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

28 Форми бухгалтерського обліку — це певна система взаємопов’язаних облікових регістрів встановленої форми і змісту для відображення наявності та руху активів, капіталу, зобов’язань і процесів господарської діяльності, а також способів і технічних засобів запису операцій в облікових регістрах. Меморіально-ордерна Спрощена Журнально-ордерна Автоматизована

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

29 Схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

30 Схема журнальної форми бухгалтерського обліку

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

31 Схема простої форми бухгалтерського обліку

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

32 Стадії бухгалтерської обробки документів

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

33 Вид товариства Статутний капітал Акціонерне товариство 1250 мінімальних заробітних плат З 1.01.2013 по 30.11.2013 1 433 750 грн. З 1.12.2013 по 31.12.2013 1 522 500 грн. Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2013 р. Щодо  повного  та  командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то мінімальні розміри їхніх статутних капіталів  не обмежуються.  Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

34 Розмір прожиткового мінімуму на 2013 рік, грн. з 01.01 з 01.12 Працездатні особи 1147 1218 Особи, які втратили працездатність 894 949 Діти віком до 6 років 972 1032 Діти віком від 6 до 18 років 1210 1286 Загальний показник 1108 1176 Розмір мінімальної зарплати на 2013 р. 1147 1218 Розмір погодинної мін. зарплати на 2013 р. 6,88 7,3 Розмір ПСП, що діє протягом 2013 року (1147*50%) 573,5 грн. Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2013 року 1610 грн. Неоподатковуваний мінімум 17 грн. застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

35 Вид доходу Ставка податку Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:  — у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-кратний розмір МЗП (11470 грн.)  — у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-кратний розмір МЗП (11470 грн.) 15% 17% абз. 1 п. 167.1  абз. 2 п. 167.1 Заробітна плата шахтарів-працівників, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50% і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) — за Списком №1 10% п. 167.4 Доходи громадян, отримані протягом року від провадження незалежної професійної діяльності 15 (17)% п. 178.2 Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у строк 15 (17)% п. 170.9 Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння користування) 15 (17)% п. 170.1 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 3220 грн 15 (17)% пп. "б" пп. 165.1.22 Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ 15 (17)% п. 170.7 Дохід від здавання брухту чорних або кольорових металів 15 (17)% абз. 2 пп. 165.1.25 Дивіденди, нараховані емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юрособою (крім дивідендів, вказаних далі) 5% абз. 9 п. 167.2 Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів тощо 15 (17)% пп. 170.5.3 Роялті 15 (17)% пп. 170.3.1 Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів 15 (17)% пп. 170.10.1 Iноземні доходи 15 (17)% пп. 170.11.1 Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів у 2013 р.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

36 Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень; 2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, якщо: - не використовують працю найманих осіб або кількість працівників не перевищує 10 осіб; - обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. 3) третя група — фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року - не використовують працю найманих осіб або кількість працівників не перевищує 20 осіб; - обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень; 4) четверта група — юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: - середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; - обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень; 5) п’ята група — фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: - кількість працівників необмежена; - обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень; 6) шоста група — юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

37 Порядок визначення складу доходів суб’єктів господарювання - фізичних осіб – платників єдиного податку Відповідно до пп.1 п.292.1 ст.292 ПКУ доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку. Разом з тим, якщо фізична особа – підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент внесення уже була відображена у Книзі ( книзі обліку доходів чи книзі обліку доходів і витрат), то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу – виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

38 Ставки єдиного податку у 2013 році Ставка єдиного податку для спрощенців залежить від обраної групи єдиного податку. На 1.01.2013 р. ставка змінилася тільки для спрощенців  першої, другої, п’ятої і шостої групи, решта спрощенців сплачують єдиний податок так само, як в 2012 році. Ставка єдиного податку з 1.01.2013 р. для 1 групи підприємців З 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для першої групи складе 114,7 грн. (10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн.)), спл. щомісяця. Ставка єдиного податку з 1.01.2013 р. для 2 групи підприємців З 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для першої групи складе 229,4 грн. (20% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн.)), спл. щомісяця. Ставка єдиного податку для 3,4 групи 3,4 групи сплачують з  січня 2013 р. єдиний податок за ставками: 5% (без ПДВ) і 3% (з ПДВ) від доходу, спл. поквартально Ставка єдиного податку з січня 2013 р. для 5,6 групи 5,6 групи сплачують з  січня 2013 р. єдиний податок за ставками: 5% (з ПДВ) і 7% (без ПДВ) від доходу (замість 7% і 10%), спл. поквартально. Дата набрання чинності Закону № 5503-VI - 4 січня 2013 року

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Податок на прибуток - це прямий податок, який сплачують юридичні особи з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. Його сума обраховується множенням доходу, зменшеного на витрати, на відсоток ставки податку на прибуток

Основна ставка становить 16%. Однак з урахуванням «Перехідних положень» ПК вона знижується поступово: з 1 квітня по 31 грудня 2011 року — 23%, з 1 січня по 31 грудня 2012 року — 21%, з 1 січня по 31 грудня 2013 року — 19%, з 1 січня 2014 року — 16%. 39 Підприємці, які працюють на єдиному податку, податок на прибуток не сплачують.

Изображение слайда
1/1
40

Последний слайд презентации: Облік і аудит: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

40

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже