Презентация на тему: Навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
Навчання з питань охорони праці
1/35
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 43)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5331 Кб)
1

Первый слайд презентации: Навчання з питань охорони праці

Підготувала : студентка 3-Ма групи Месевра В.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці

Изображение слайда
3

Слайд 3

Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не лише працівників, а всього населення України з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види навчання і перевірки знань з охорони праці є НПАОП « Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Даний нормативний документ спрямований на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів під час трудового та професійного навчання. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питану охорони праці забороняється !

Изображение слайда
6

Слайд 6

Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарської діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Форми (види) навчання з питань охорони праці: - інструктажі – один з найголовніших; курсове навчання (проводиться екзамен); спеціальне навчання та перевірка знань; перевірка знань посадових осіб (1р. на 3 роки); - підвищення кваліфікації; - навчання учнів та студентів; - технічні матеріали.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання У професійно-технічних навчальних закладах обов’язковим є вивчення предмета «Охорона праці», а у вищих навчальних закладах вивчаються навчальні дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі».

Изображение слайда
9

Слайд 9

Під час професійної підготовки працівників на підприємстві теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, проходять підготовку лише в навчальних закладах. При цьому теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи Працівники при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі аварії, а також відповідні інструктажі.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Изображение слайда
13

Слайд 13

На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюється відповідна комісія. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків якого належить організація роботи з охорони праці.

Изображение слайда
14

Слайд 14

До складу комісії підприємства входять: - спеціалісти служби охорони праці; - представники юридичної, виробничих, технічних служб; - представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці та ін. Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять  не менше трьох осіб.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Форми перевірки знань з питань охорони праці працівників :  тестування, залік або іспит.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються відповідним протоколом. При незадовільних результатах перевірки знань працівник повинен протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки Посадові особи та працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних НПАОП.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Навчання з питань охорони праці посадових осіб Усі посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складаються на основі типового тематичного плану і програми та з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів проводиться в разі введення в дію або перегляду нормативних актів із питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів Інструктаж з охорони праці – це коротке ознайомлення працівника (учня,студента) з правилами та методами безпечного проведення робіт. Мета інструктажу  - навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов'язки.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на: - вступний; - первинний; - повторний; - позаплановий; - цільовий. Роботодавець або керівник структурного підрозділу зобов'язаний видати працівнику примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на робочому місці.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Вступний інструктаж: проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу; учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів перед початком навчання тощо; проводить спеціаліст відділу охорони праці або особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи;

Изображение слайда
23

Слайд 23

- місце проведення вступного інструктажу - кабінет охорони праці або інше приміщення, обладнане наочними матеріалами; про проведення вступного інструктажу робиться запис в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Первинний інструктаж - проводиться індивідуально або для групи осіб спільного фаху; проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, студентом, учнем та вихованцем перед роботою в майстернях, лабораторіях, дільницях тощо;

Изображение слайда
25

Слайд 25

програма інструктажу розробляється керівником цеху чи дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується роботодавцем; - усі робітники і випускники професійних навчальних закладів після первинного інструктажу на робочому місці повинні пройти стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або спеціалістів.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: - новоприйнятим; - який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; - який буде виконувати нову для нього роботу. Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів: до початку трудового або професійного навчання; - перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Изображение слайда
27

Слайд 27

Повторний інструктаж Мета інструктажу  - поновити знання та уміння виконувати працівником роботу правильно і безпечно. Проводиться індивідуально або для групи працівників за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. Проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах із підвищеною небезпекою - один раз на квартал; на інших роботах - один раз у півріччя.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Позаплановий інструктаж Проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у таких випадках: при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону праці; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівником нормативних актів, що може призвести до травми, отруєння або аварії; на вимогу працівника органу державного нагляду при виявленні недостатнього знання працівником безпечних прийомів праці і нормативних актів про охорону праці.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Цільовий інструктаж Проводиться у таких випадках: при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними роботами працівника; при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха; при виконанні робіт, що оформляються нарядом-допуском, письмовим дозволом та іншими документами; в разі проведення екскурсій або організації масових заходів з учнями та вихованцями. Фіксується нарядом-допуском або іншим документом, що дозволяє проведення робіт.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Стажування ( дублювання ) та допуск до самостійної роботи Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Допуск до стажування (дублювання) оформляється наказом (розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому зазначається тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального працівника. Перелік посад і професій працівників, тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються їх функціональними обов'язками.

Изображение слайда
33

Слайд 33

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: - поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці; - оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях за нормальних і аварійних умов праці; - засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці.

Изображение слайда
34

Слайд 34

Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу в журналі реєстрації інструктажів. Після закінчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) керівника підприємства (або його структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи.

Изображение слайда
35

Последний слайд презентации: Навчання з питань охорони праці

Изображение слайда