Презентация на тему: Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік

Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиаға зерттеуш i ғалымдар түрл i ше анықтама беред i :
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясының аппараттық құрылғылары
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Интерактивті тақта
Интерактивті тақтада қолданылатын бағдарламалық жабдық ( SMART Board Software) келесі құралдардан тұрады:
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік
1/31
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 93)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (335 Кб)
1

Первый слайд презентации: Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік

Баймаханова А. Б

Изображение слайда
2

Слайд 2: Мультимедиаға зерттеуш i ғалымдар түрл i ше анықтама беред i :

Мультимедиа - әртүрл i типт i ақпараттарды компьютерд i ң ұсыну мүмк i нд i г i н     дамытатын     және    адамның   мультисенсорлық   табиғатына нег i зделген технология ( D.Little ).

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мультимедиа - ек i не онан да көп типт i ақпараттарды интерактивт i формада б i р i кт i ру ( D.H.Jonassen ).

Изображение слайда
4

Слайд 4

Мультимедиа - әртүрл i формада ұсынылған ақпараттарды б i р i кт i руге мүмк i нд i к берет i н компьютерд i ң аппараттық және бағдарламалық құралдары кешен i ( И.И.Косенко).

Изображение слайда
5

Слайд 5

Мультимедиа - графика, гипермәт i н, дыбыс, анимация, бейнемәл i меттерд i пайдалануға мүмк i нд i к туғызатын аппаратты-бағдарламалық құрал ( И.Вернер)

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Мультимедиа терминi  латын тiлiнiң „multy”  (көп) және „media” (орта) деген сөздерiнiң бiрiгуiнен құралған. Сондықтан да, мультимедиалық жүйеге арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектердi саралай келе  бұл   терминге „ақпараттық орта”  деген мағына беруге болады. Ал, ақпараттық орта түсiнiгiн белгiлi бiр ортада ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған арнайы ұйымдастырылған процесс деп қабылдай аламыз

Изображение слайда
8

Слайд 8

Осы орайда, мультимедиаға және оған қатысты ұғымдарға өзд i г i м i зше анықтама бере кетей i к

Изображение слайда
9

Слайд 9

Мультимедиа -  компьютерлiк графикамен, суреттермен, бейнеақпараттармен, анимациямен, мәтiндермен, жоғары сапалы дыбыстармен жұмыс iстеудi қамтамасыз ететiн интерактивтi жүйе.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Мультимедиалық технологиялар -  әртүрлi типтi мәлiметтердi дайындау, өңдеу, бiрiктiру, ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар (әдiстер мен тәсiлдер)жиынтығы.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Мультимедиалық технологиялар -  әртүрлi типтi мәлiметтердi дайындау, өңдеу, бiрiктiру, ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар (әдiстер мен тәсiлдер)жиынтығы.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Мультимедианың бағдарламалық құралдары –  кез келген типті ақпаратты интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң бағдарламалық жабдықтары.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Мультимедиалық ресурстар -  мультимедиалық құралдар және арнайы бағдарламалық жабдықтар көмегiмен дайындалған ақпараттық өнімдер.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Мультимедианың дамуы бейнетехникалық және дербес компьютерлiк технологиялардың өркендеуi нәтижесiнде жүзеге асуда. Мультимедиа статикалық (мәтiндiк, кестелiк, графиктiк) және динамикалық (анимациялық, бейнелiк), дыбыстық ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды iске асырады.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Қаз i рг i таңда электрондық оқулықтарды, компьютерл i к оқыту бағдарламаларын, дыбыстық және бейнел i к оқу материалдарын пайдалануда қолданылатын мультимедиалық технологиялар оқыту процес i ндег i инновациялық   әд i стерд i    жүзеге асыратын   б i рден     б i р     жаңа    ақпараттық технология болып саналады.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Мультимедиа түрл i ше ақпаратты ұсынудың немесе пайдаланудың әртүрл i әд i стер i н қолдануға мүмк i нд i к беред i. Б i з қаз i рг i күнге дей i н мультимедианың кейб i р түрлер i н күндел i кт i тұрмыста қолданып келд i к. Мысалы, теледидар және кино - мультимедианың құрамдас бөл i ктер i.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Пайдаланушылар бұл технологияның жекелеген элементтер i н атауда „мультимедиа” сөз i н қосарлана қолданып келед i. Мысалы, мультимедиа бағдарламасы, мультимедиа өн i м i, мультимедиа қызмет i т.б. Мұнда мультимедиа ақпараттық технологиялар кешен i нен құралатындықтан оның жекелеген элементтер i н атау кез i нде „мультимедиалық” сын ес i м i н қосарлана қолдану дұрыс деп санаймыз (мультимедиалық бағдарлама, мультимедиалық өн i м т.б.). Ал, жалпылай тек  „мультимедиа” деп атауға болады.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Мультимедиа технологиясының аппараттық құрылғылары

Мультимедиа құралдарына оқыту процесінде әртүрлі типті ақпараттарды ұсынушы кез келген оқыту құралдарын жатқызуға болады. Атап айтқанда: ·         дыбыстық құралдар ( CD- ойнатқыш, магнитофон т.б.); ·         телерадио жүйелері (телеқабылдағыш, радиоқабылдағыш, оқыту теледидары, DVD- ойнатқыш т.б.); ·         проекциялық құрылғылар (графопроектор, мультимиедиалық проектор, оверхед проектор, бейнепроектор, интерактивті проектор); ·         интерактивті тақта; ·         ақпарат көбейткіш құралдар (микрофильмдеу құралдары, ксерокс, ризограф); ·         компьютерлік құралдар; ·         телекоммуникациялық жүйелер мен желілер (кабельдік, спутниктік, оптоволокондық желілер т.б.)

Изображение слайда
20

Слайд 20

Бұл келтірілген құрылғылардың арасынан оқытудың жаңаша технологиялары мен талаптарына толық жауап бере алатын кейбір мультимедиалық құрылғыларға ғана тоқталамыз.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Интерактивті тақта

Интерактивті тақта – дәстүрлі тақтаның барлық оң сипаттамаларына ие ; кең ауқымды графикалық мүмкіндіктермен қамтылған; аз уақытта көп мәлімет ұсына алатын ; оқу мотивациясын арттырудың тиімді құралы болып табылатын ; оқытуды диалогты түрде ұйымдастыратын аппаратты-бағдарламалық құрал.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Интерактивті тақтада қолданылатын бағдарламалық жабдық ( SMART Board Software) келесі құралдардан тұрады:

жазба кітапшасы ( SMART Notebook); бейнежазба құралы ( SMART Recorder); бейнеплеер ( SMART Video Player); маркерлік құралдар ( Floating Tools); виртуалды пернетақта ( SMART Keyboard ).

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Слайд 24

Жазба кітапшасы  мәтіндер мен графикалық объектілер дайындауға арналған графикалық редактордан тұрады.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Бейнежазба құралы   тақтада орындалған барлық іс-әрекеттерді AVI форматындағы бейнефайлға жазады.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Маркерлік құралдар   қолданылып жатқан бағдарламалық қосымшаға тәуелсіз жұмыс істейді, тақтада кескінделген қандай да бір объектіні ерекшелеуге (тақта бетінің кез келген нүктесіне түрлі белгілеулер салуға) арналған. Мұнан соң орындалған іс-әрекеттерді сақтап қоюға болады.

Изображение слайда
27

Слайд 27

Виртуалды пернетақта  оқытушының интерактивті тақта арқылы  компьютердегі мәліметтермен жұмыс істеуіне арналған. Яғни, компьютердің стандартты пернетақтасының аналогы болып саналады.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Статикалық, динамикалық тұрғыда дидактикалық материалдар дайындауға болады; Әртүрлі сызбалар мен сұлбаларды, диаграммалар мен графиктерді жылдам салуға мүмкіндік беру арқылы уақыт үнемдейді; Оқушылардың зейінін нақты, қажетті ақпаратқа аудару үшін сол ақпараттарды ерекшелеуді, оқшаулауды жүзеге асыратын аппараттық-бағдарламалық құрал-саймандармен жабдықталған; Ұсынылған ақпаратты  оқытушы немесе оқушы бүкіл сабақ бойында бірнеше мәрте қайталап көре алады;

Изображение слайда
29

Слайд 29

Интерактивт i тақта б i л i м беру салаларымен қатар, көрмелерде, пресс-орталықтарда көлемд i экрандардың қызмет i н кеңейтуге мүмк i нд i к бере

Изображение слайда
30

Слайд 30

Интерактивті тақтаның жұмыс принципі компьютердің монитор экранындағы кескінді проектор арқылы электрондық тақтаға кескіндеу.

Изображение слайда
31

Последний слайд презентации: Мультимедиа технологиясы туралы жалпы түсінік

Изображение слайда