Презентация на тему: Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i

Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i кт i ақы төлеп уақытша иеленуге және пайдалануға беруге м i ндеттенед i.
Лизинг, прокат шарттары да, сондай-ақ мүл i кт i ақы төлеп уақытша иелену мен пайдалануға беруге байланысты шарттардың өзге түрлер i де мүл i ктік жалдау
Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i
Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i
Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i
- Кәс i порынды жалдау
- Үйлер мен ғимараттарды жалдау
Көл i к құралдарын жалдау
- Прокат
- Тұрғын үйді жалдау
Мүлікті тегін пайдалану
1/11
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 39)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1330 Кб)
1

Первый слайд презентации: Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i кт i ақы төлеп уақытша иеленуге және пайдалануға беруге м i ндеттенед i

Изображение слайда
2

Слайд 2: Лизинг, прокат шарттары да, сондай-ақ мүл i кт i ақы төлеп уақытша иелену мен пайдалануға беруге байланысты шарттардың өзге түрлер i де мүл i ктік жалдау шарттарына жатады

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мүл i ктік жалдау объект i лер i Мүл i ктік жалдауға кәс i порындар мен басқа да мүл i кт i к кешендер, жер учаскелер i, үйлер, ғимараттар, жабдықтар, көл i к құралдары және оларды пайдалану процес i нде өздер i н i ң табиғи қасиеттер i н жоймайтын басқа да заттар ( тұтынылмайтын заттар ) бер i лу i мүмк i н. Егер заң акт i лер i нде өзгеше көзделмесе, жер пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы және басқа да заттық құқықтар мүл i ктік жалдау объект i с i болуы мүмк i н. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тұрғын үй-жайларды, жер учаскелер i н, жер қойнауы учаскелер i н және басқа да оқшауланған табиғи объект i лерд i мүл i кт i к жалдауға тапсыру ерекшел i ктер i белг i лену i мүмк i н. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты негізінде мүліктік жалдауға тапсыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы және концессиялар туралы заңнамалық актілерінде белгіленеді.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Мүл i ктік жалдау шартының мерз i м i Мүл i ктік жалдау шарты шартта белг i ленген мерз i мге жасалады. Егер мүл i ктік жалдау шарты мерз i м i көрсет i лмей жасалса, ол белг i с i з мерз i мге жасалған деп есептелед i. Қозғалмайтын мүл i кт i жалдаған жағдайда, егер заң акт i лер i нде немесе шартта өзгеше көзделмесе, әрб i р тарап ек i нш i тарапқа үш ай бұрын ескерт i п, мұндай шарттан кез келген уақытта және өзге мүл i кт i жалдаған жағдайда, б i р ай i ш i нде бас тартуға құқылы. Заң акт i лер i нде мүл i ктік жалдаудың жекелеген түрлер i үш i н, сондай-ақ мүл i кт i ң жекелеген түрлер i н жалдау үш i н шарттың барынша ұзақ ( шект i) мерз i м i белг i лену i мүмк i н. Мұндай жағдайларда, егер шартта жалдау мерз i м i белг i ленбесе және заң акт i лер i нде белг i ленген шект i мерз i м б i ткенге дей i н тараптардың ешқайсысы шарттан бас тартпаса, шарт шект i мерз i м i н i ң б i ту i не қарай тоқтатылады. Бұл жағдайда заң акт i лер i нде белг i ленген шект i мерз i мнен асатын мүл i ктік жалдау шарты барынша ұзақ ( шект i) мерз i мге тең ет i п жасалған деп есептелед i.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Кәс i порынды жалдау

Изображение слайда
7

Слайд 7: Үйлер мен ғимараттарды жалдау

Изображение слайда
8

Слайд 8: Көл i к құралдарын жалдау

Изображение слайда
9

Слайд 9: Прокат

Изображение слайда
10

Слайд 10: Тұрғын үйді жалдау

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Мүл i ктік жалдау ( жалға алу ) шарты бойынша жалға беруш i жалға алушыға мүл i: Мүлікті тегін пайдалану

Изображение слайда