Презентация на тему: Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою

Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Основні поняття Основні поняття Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою Бібліографічний список Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою
1/14
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 79)
Скачать (2636 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою

Виконали студенти гр. ДФ-08 Бережний В. В., Бондаренко Т. І., Коваленко І. В. Красильник Д. О., Курбіцька А. А. Островик Т. О., Удовіченко Г. В. Перевірила старший викладач Даценко В. В. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровська державна фінансова академія

2

Слайд 2: Основні поняття

Аналіз – невідємна частина процесу прийняття рішень у системі управління бюджетною установою [2, c.13]. Економічний аналіз – інструмент, який служить для виявлення сутності, закономірностей, тенденцій економічних і соціальних процесів. Економічний аналіз є вихідною точкою прогнозування, планування, управління економічними об'єктами і процесами, які з ними відбуваються [5]. Основні поняття

3

Слайд 3: Основні поняття

Бюджетна установа - це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю або частково утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів [1]. Управління – це цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування [3]. Основні поняття

4

Слайд 4

Зміст ринкових вимог, які висуваються до діяльності бюджетних установ, постійно зростаюча роль їхньої діяльності у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку країни, збільшення витрат держави на забезпечення умов функціонування установ, орієнтування оцінки їхньої діяльності на кінцеві народногосподарські результати зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління господарською діяльністю установ [2, c.14].

5

Слайд 5

Будь-яке управління починається з оцінки стану і динаміки розвитку того чи іншого процесу [3]. Значні можливості у вирішенні цієї задачі заложені в широкому використанні в практиці управління економічного аналізу. Він є дієвим способом активного впливу на розвиток бюджетних установ відповідно до вимог економічних законів [4].

6

Слайд 6

Економічний аналіз діяльності бюджетної установи проводиться на всіх етапах бюджетного планування — від кошторису виокремленої установи до бюджету держави в цілому. Він є невід'ємною частиною процесу прийняття рішень у системі управління бюджетною установою [3].

7

Слайд 7

Економічний аналіз забезпечує вибір необхідної для прийняття управлінських рішень інформації. Це дозволяє з різнорідних даних про окремі економічні явища та факти господарської діяльності скласти цілісну картину господарського процесу, виявити притаманні лише йому в конкретних умовах тенденції, розробити варіанти управлінських рішень та вибрати з поміж них найбільш оптимальний [5].

8

Слайд 8

Економічний аналіз діяльності установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, опираючись на конкретні факти їх функціонування, дозволяє виявити закономірності розвитку суспільного виробництва. В своїй ролі він виступає засобом пізнання економічних законів [3].

9

Слайд 9

На практиці економічний аналіз дозволяє дати характеристику стану мережі бюджетних установ та організацій, здійснити провірку правильності та обгрунтованості планових показників господарської діяльності, стану норм та нормативів, що їх регулюють [5].

10

Слайд 10

Крім того, він також є необхідним для об'єктивної оцінки фактичних результатів діяльності, виявлення відхилень від планів та їх причин. Кінцева мета аналізу – це пошук резервів подальшого покращення діяльності установ та організацій, котрі перебувають на фінансуванні з державного та місцевих бюджетів [3].

11

Слайд 11

Економічний аналіз дає змогу виявити глибинн i зв'язки та взаємозалежност i м i ж окремими параметрами установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, своєчасно визначити тенденц i ї в розвитку процес i в i накреслити кращ i, ефективн i ш i вар i анти р i шень [5].

12

Слайд 12

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що економічний аналіз - це одна з основних функцій управління. Він здійснюється у відповідності до вимог та принципів його наукової організації, котрі визначають предмет, зміст та завдання аналізу господарської діяльності організацій та установ, котрі фінансуються з бюджету.

13

Слайд 13: Бібліографічний список

Бюджетний Кодекс України (ст. 2.1.6) [ Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14 Дубовська О.В. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навчально-методичний посібник для студентів V курсу денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010. – с. 13-15 Економічний аналіз в дослідженні діяльності установ житлово-комунального господарства / Лобачева І.Ф., Тульчій Т.О. [ Електронний ресурс] // Наукові конференції – Режим доступу: http://intkonf.org/kandidat-pedagogichnih-nauk-lobacheva-if-magistrant-tulchiy-to-ekonomichniy-analiz-v-doslidzhenni-diyalnosti-ustanov-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/ Сутність, завдання та основні функції аналізу бюджетної установи [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=17757 Экономический анализ [ Електронний ресурс] // Образование – Режим доступу: http://edu.jobsmarket.ru/glossary/buh/1489/ Бібліографічний список

14

Последний слайд презентации: Місце економічного аналізу в системі управління бюджетною установою

Дякуємо за увагу !!!

Похожие презентации

Ничего не найдено