Презентация на тему: Методи навчання

Методи навчання
Термін «метод»
Чотири «революції» в галузі методів навчання
Із історії методів навчання
Епоха Відродження
Внесок К.Ушинського в теорію методів навчання
Погляди вчених на методи навчання
20-30 роки ХХ століття
60-70 роки ХХ століття
80-90 роки ХХ століття
А.М.Алексюк
Функції методів навчання
Методи навчання
Прийоми навчання
Головне в методі навчання
Методи навчання
Класифікація методів навчання
Традиційна   класифікація методів навчання
У даній класифікації виділяється п’ять методів :
Класифікація методів   за призначенням
Класифікація методів   за типом   (характером)   пізнавальної діяльності
Класифікація методів за джерелом знань
Класифікація методів за основною дидактичною метою
Класифікація методів за ступенем активності учнів
Загальнодидактичні методи
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності
Методи усного викладу навчального матеріалу
Словесні методи підрозділяються на наступні види:
Словесні методи
Словесні методи дозволяють
Розповідь
Вимоги до розповіді
Пояснення
Використання методу пояснення вимагає:
Застосування методу
Бесіда
Види бесід
Види бесід
Евристична бесіда
Бесіда-повідомлення
Співбесіда
Переваги методу бесіди
Дискусія
Лекція
Шкільна лекція
Робота з підручником і книгою
Методи навчання
Методи навчання
Методи навчання
Наочні методи
Метод ілюстрацій
Практичні методи
1/52
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 26)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (441 Кб)
1

Первый слайд презентации

Методи навчання

Изображение слайда
2

Слайд 2: Термін «метод»

(від грец. – методос) спосіб пізнання явищ природи і суспільства

Изображение слайда
3

Слайд 3: Чотири «революції» в галузі методів навчання

- замість батьків навчанням почали займатися вчителі-професіонали - на зміну усному слову прийшло писемне - уведення в навчання друкованого слова - часткова зміна деяких методик комп'ютерними технологіями

Изображение слайда
4

Слайд 4: Із історії методів навчання

Найдавніша форма передачі досвіду дорослих дітям – показ зразка дій – багаторазове повторення та відтворення РЕПРОДУКТИВНИЙ МЕТОД З виникненням писемності – через заучування текстів – ДОГМАТИЧНІ МЕТОДИ

Изображение слайда
5

Слайд 5: Епоха Відродження

Філософи гуманісти Ф. Рабле, М.Монтень, Ф.Бекон – поява практичних методів та спостережень за явищами природи – експеримент Ян Амос Каменський – забезпечення самостійного чуттєвого пізнання основа активності учня Сприймання чуттям, зором, слухом, нюхом, дотиком

Изображение слайда
6

Слайд 6: Внесок К.Ушинського в теорію методів навчання

Загальна і часткова теорія методів Загальна дидактика – вивчає основи і принципи застосування методів спільні для всіх предметів Часткова дидактика - показує зразки застосування загальних методів стосовно конкретного змісту Методи для розвитку мислення, спостереження, пам'яті, самостійності дітей Під його впливом почала розвиватися самостійна робота і практичні завдання на уроках

Изображение слайда
7

Слайд 7: Погляди вчених на методи навчання

А. Дистервег – розрізняє у методах зовнішню і внутрішню сторони П. Картерев – у формах навчання виділяв – вид знань, спосіб, в який переходять знання від учителя до учнів. Три форми методів – 1- догматичні, що передаються без змін, 2-аналітичні, коли вчитель розкладає знання на елементи й показує роль кожного, 3-генетичні, коли розкривається процес виникнення знань, їх розвиток і остаточний вигляд ( сократичний – шлях набуття знань, евристичний – учні відкривають знання під керівництвом учителя)

Изображение слайда
8

Слайд 8: 20-30 роки ХХ століття

Активні методи навчання – проекти, дальтон-план, трудовий, дослідницький, які розкривали активність самих учнів, зв’язок змісту й методів навчання з життям

Изображение слайда
9

Слайд 9: 60-70 роки ХХ століття

І.Я. Лернер проаналізував методи цих років: розповідь, пояснення, лекція, робота з підручником, книгою, ілюстрації, демонстрації, лабораторні роботи, спостереження, письмові роботи, робота на ділянці, у майстерні, вправи, розв'язання задач, практичні роботи, екскурсії, повідомлення учнів, заучування, експерименти, творчі учні й письмові роботи, дослідницька робота, програмове навчання, повторення

Изображение слайда
10

Слайд 10: 80-90 роки ХХ століття

Теорія методів навчання – А. Алексюк, Ю. Бабанський, І. Лернер, М. Махмутов, М. Скаткін В.Онищук, П. Підкасистий, В.Паламарчук, І.Підласий, Г.Крилова Методи – певний спосіб керування пізнавальною діяльністю учнів. Дидактичні методи – способи спільної діяльності вчителя і учня

Изображение слайда
11

Слайд 11: А.М.Алексюк

МЕТОДИ НАВЧАННЯ – це способи упорядкованої взаємозвʾязної діяльності вчителя і учнів, спрямований на розв'язання навчально-виховних завдань

Изображение слайда
12

Слайд 12: Функції методів навчання

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Прийоми навчання

Методи реалізується через сукупність приймів, кожний з яких є окремою Прийом навчання – конкретна дія (або сукупність конкретних дій), які утворюють спосіб досягнення окремої мети, що входить до системи діяльності, спрямованої на досягнення загальної мети. Метод навчання – це стратегічна категорія навчання, прийом – його тактичний вияв

Изображение слайда
15

Слайд 15: Головне в методі навчання

- можливості для організації пізнавальної діяльності учнів; у методі взаємопов'язано й послідовно відбувається спільна діяльність учителя і учнів, спрямована на досягнення певної навчальної мети

Изображение слайда
16

Слайд 16

Класифікація методів навчання

Изображение слайда
17

Слайд 17: Класифікація методів навчання

В даний час відомі десятки класифікацій методів навчання. Однак нинішня дидактична думка дозріла до розуміння того, що не слід прагнути установити єдину і незмінну номенклатуру методів. Навчання – надзвичайне рухливий, діалектичний процес. Система методів повинна бути динамічною, щоб відображати цю рухливість, враховувати зміни, що постійно відбуваються в практиці застосування методів.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Традиційна   класифікація методів навчання

бере початок у древніх філософських і педагогічних системах і уточнена для нинішніх умов. Як загальну ознаку виділюваних у ній методів береться джерело знань. Таких джерел здавна відомо три: практики, наочність, слово. У ході культурного прогресу до них приєднався ще один —  книга,  а в останні десятиліття усе сильніше заявляє про себе могутнє безпаперове джерело інформації – інформаційні технології.

Изображение слайда
19

Слайд 19: У даній класифікації виділяється п’ять методів :

практична, наочна, словесний, робота з книгою, відеометод. Кожний з цих загальних методів має модифікації (способи вираження).

Изображение слайда
20

Слайд 20: Класифікація методів   за призначенням

(М.А. Данилов, Б.П. Єсипов ). За спільну ознаку класифікації виступають послідовні етапи, через які проходить процес навчання на уроці. Виділяються наступні методи : - придбання знань ; - формування умінь і навичок ; - застосування знань ; - творча діяльність ; - закріплення ; - перевірка знань, умінь, навичок.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Класифікація методів   за типом   (характером)   пізнавальної діяльності

(І.Я. Лернер, М.Н. Скаткін). Тип пізнавальної діяльності (ТПД) — це рівень самостійності (напруженості) пізнавальної діяльності, якого досягають учні, працюючи по запропонованій вчителем схемі навчання. Ця характеристика тісно сполучена з уже відомими нам рівнями розумової активності учнів.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Класифікація методів за джерелом знань

За Н.Верзиліним, Є.Голантом, Є.Перовським

Изображение слайда
23

Слайд 23: Класифікація методів за основною дидактичною метою

За М.Даниловим, Б.Єсиповим

Изображение слайда
24

Слайд 24: Класифікація методів за ступенем активності учнів

За Є.Голантом

Изображение слайда
25

Слайд 25: Загальнодидактичні методи

За М.Скаткіним, І.Лернером

Изображение слайда
26

Слайд 26: Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Изображение слайда
27

Слайд 27: Методи усного викладу навчального матеріалу

Словесні Наочні Практичні

Изображение слайда
28

Слайд 28: Словесні методи підрозділяються на наступні види:

розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Словесні методи

Словесні методи займають провідне місце в системі методів навчання. Були періоди, коли вони були майже єдиним способом передачі знань. Прогресивні педагоги – Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский і ін. – виступали проти абсолютизації їхнього значення, доводили необхідність доповнення їх наочними і практичними методами. В даний час нерідко називають їх застарілими, “ неактивними ”. До оцінки цієї групи методів треба підходити об’єктивно.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Словесні методи дозволяють

у найкоротший термін передати велику за обсягом інформацію, поставити перед учнями проблеми і вказати шляхи їхнього вирішення. За допомогою слова вчитель може викликати у свідомості дітей яскраві картини минулого, сьогодення і майбутнього людства. Слово активізує уяву, пам’ять, почуття учнів.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Розповідь

Метод розповіді припускає усний оповідальний виклад змісту навчального матеріалу. Цей метод застосовується на всіх етапах шкільного навчання. Міняється лише характер розповіді, його обсяг, тривалість.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Вимоги до розповіді

- розповідь повинна забезпечувати ідейно-моральну спрямованість викладання; - містити тільки достовірні і науково перевірені факти; - включати достатня кількість яскравих і переконливих прикладів, фактів, що доводять правильність висунутих положень; - мати чітку логіку викладу; - бути емоційним; - викладатися простою і доступною мовою; - відбивати елементи особистої оцінки і відносини вчителя до фактів, що викладаються, подіям.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Пояснення

Під поясненням варто розуміти словесне тлумачення закономірностей, істотних властивостей досліджуваного об'єкта, окремих понять, явищ. Пояснення – це монологічна форма викладу. До пояснення найчастіше прибігають при вивченні теоретичного матеріалу різних наук, рішенні хімічних, фізичних, математичних задач, теорем; при розкритті корінних причин і наслідків у явищах природи і громадського життя.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Використання методу пояснення вимагає:

٭  точного і чіткого формулювання задачі, суті проблеми, питання; ٭  послідовного розкриття причинно-наслідкових зв'язків, аргументації і доказів; ٭  використання порівняння, зіставлення, аналогії; ٭  залучення яскравих прикладів; ٭  бездоганної логіки викладу.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Застосування методу

Пояснення як метод навчання широко використовується в роботі з дітьми різних вікових груп. Однак у середньому і старшому шкільному віці, у зв'язку з ускладненням навчального матеріалу і зростаючими інтелектуальними можливостями учнів, використання цього методу стає більш необхідним, чим у роботі з молодшими школярами.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Бесіда

Бесіда - діалогічний метод навчання, при якому вчитель шляхом постановки ретельно продуманої системи питань підводить учнів до розуміння нового чи матеріалу перевіряє засвоєння ними уже вивченого. Бесіда відноситься до найбільш старих методів дидактичної роботи. Її майстерно використовував Сократ, від імені якого і відбулося поняття “сократическая бесіда ”.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Види бесід

Изображение слайда
38

Слайд 38: Види бесід

Изображение слайда
39

Слайд 39: Евристична бесіда

Широке поширення має евристична бесіда (від слова “еврика” - знаходжу, відкриваю). У ході евристичної бесіди вчитель, спираючи на наявні в знання, що учиться, і практичний досвід, підводить їх до розуміння і засвоєння нових знань, формулюванню правил і висновків.

Изображение слайда
40

Слайд 40: Бесіда-повідомлення

Для повідомлення нових знань використовуються бесіди, що повідомляють. Якщо бесіда передує вивченню нового матеріалу, неї називають вступної чи вступний. Ціль такої бесіди полягає в тому, щоб викликати в учнів стан готовності до пізнання нового. Закріпляючі бесіди застосовуються після вивчення нового матеріалу. У ході бесіди питання можуть бути адресовані одному учню (індивідуальна бесіда) чи учнями всього класу (фронтальна бесіда).

Изображение слайда
41

Слайд 41: Співбесіда

Вона може проводитися як із класом у цілому, так і з окремими групами учнів. Особливо корисно організовувати співбесіда в старших класах, коли учні виявляють більше самостійності в судженнях, можуть ставити проблемні питання, висловлювати свою думку по тим чи іншим темам, поставленим учителем на обговорення. Успіх проведення бесід багато в чому залежить від правильності постановки питань. Питання задаються учителем усьому класу, щоб всі учні готувалися до відповіді. Питання повинні бути короткими, чіткими, змістовними, сформульованими так, щоб будили думка учня. Не слід ставити подвійних, що підказують чи питань, що наштовхують на угадування відповіді. Не слід формулювати альтернативних питань, що вимагають однозначних відповідей типу “так” чи “ ні ”.

Изображение слайда
42

Слайд 42: Переваги методу бесіди

- активізує учнів ; - розвиває їхня пам'ять і мова ; - робить відкритими знання учнів ; - має велику виховну силу; - є гарним діагностичним засобом. Недоліки методу бесіди : - вимагає багато часу; - містить елемент ризику (школяр може дати неправильну відповідь, що сприймається іншими учнями і фіксується в їхнє пам'яті ); - необхідний запас знань.

Изображение слайда
43

Слайд 43: Дискусія

Дискусія як метод навчання заснований на обміні поглядами по визначеній проблемі, причому ці погляди відбивають власна думка чи учасників спираються на думки інших облич. Цей метод доцільно використовувати в тому випадку, коли учні мають значний ступінь зрілості і самостійності мислення, вміють аргументувати, доводити й обґрунтовувати свою точку зору. Добре проведена дискусія має велику навчальну і виховну цінність : учить більш глибокому розумінню проблеми, умінню захищати свою позицію, вважатися з думками інших.

Изображение слайда
44

Слайд 44: Лекція

Лекція - монологічний спосіб викладу об'ємного матеріалу. Використовується, як правило, у старших класах і займає весь чи майже весь урок. Перевага лекції полягає в можливості забезпечити закінченість і цілісність сприйняття школярами навчального матеріалу в його логічних опосередкуваннях і взаємозв'язках по темі в цілому. Актуальність використання лекції в сучасних умовах зростає в зв'язку в застосуванням блокового вивчення нового навчального матеріалу по чи темах великим розділам.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Шкільна лекція

може застосовуватися також при повторенні пройденого матеріалу. Такі лекції називаються оглядовими. Проводяться вони по однієї чи декільком темам для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу. Переваги : дозволяє значно активізувати пізнавальну діяльність учнів, утягувати їх у самостійні пошуки додаткової наукової інформації для рішення проблемних учбово-пізнавальних задач, виконання тематичних завдань, проведення самостійних досвідів і експериментів, що граничать з дослідницькою діяльністю.

Изображение слайда
46

Слайд 46: Робота з підручником і книгою

- найважливіший метод навчання. У початкових класах робота з книгою здійснюється головним чином на уроках під керівництвом учителя. Надалі школярі усе більше учаться працювати з книгою самостійно. Існує ряд прийомів самостійної роботи з друкованими джерелами. Основні з них: -  Конспектування  - короткий виклад, короткий запис змісту прочитаного. Конспектування ведеться від першого ( від себе) чи від третього обличчя. Конспектування від першого обличчя краще розвиває самостійність мислення. -

Изображение слайда
47

Слайд 47

Складання плану тексту. План може бути простий і складний. Для складання плану необхідно після прочитання тексту розбити його на частині й озаглавити кожну частину. -  Тезування  - короткий виклад основних думок прочитаного. -  Цитування  - дослівна витримка з тексту. Обов'язково указуються вихідні дані (автор, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка).

Изображение слайда
48

Слайд 48

Анотування  - короткий згорнутий виклад змісту прочитаного без втрати істотного змісту. -  Рецензування  - написання короткого відкликання з вираженням свого відношення про прочитаний. -  Складання довідки  - відомостей про що-небудь, отриманих після пошуків. Довідки бувають статичні, біографічні, термінологічні, географічні і т.д. -

Изображение слайда
49

Слайд 49

Складання формально-логічної моделі  - словесно-схематичного зображення прочитаного. -  Складання тематичного тезауруса  - упорядкованого комплексу базових понять по розділі, темі. -  Складання матриці ідей  - порівняльних характеристик однорідних предметів, явищ у працях різних авторів. Такі короткі характеристики основних видів словесних методів навчання.

Изображение слайда
50

Слайд 50: Наочні методи

навчання умовно можна підрозділити на дві великі групи: метод ілюстрацій метод демонстрацій

Изображение слайда
51

Слайд 51: Метод ілюстрацій

припускає показ учням ілюстративних посібників : плакатів, таблиць, картин, карт, замальовок на дошці й ін. Метод демонстрацій зазвичай пов’язаний з демонстрацією приладів, дослідів, технічних установок, кінофільмів, діафільмів і ін. Упровадження нових технічних засобів у навчальний процес ( телебачення, відеомагнітофонів, комп’ютерів ) розширює можливості наочних методів навчання.

Изображение слайда
52

Последний слайд презентации: Методи навчання: Практичні методи

Практичні методи навчання основані на практичній діяльності учнів. Цими методами формують практичні уміння і навички. До практичних методів відносяться вправи, лабораторні і практичні роботи.

Изображение слайда