Презентация на тему: LITERATURA DO 213 r. p.n.e

LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
周朝 Zhōucháo (1087 – 221 p.n.e )
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
焚书坑儒 fénshū-kēngrú
Pięcioksiąg 五经 Wŭjīng
Dziewięcioksiąg ( 九经 Jiŭjīng )
Trzynastoksiąg 十三经 Shísānj īng
Czteroksiąg 四 书 Sìshū
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
《 楚辞 》 Chǔcí – Pieśni z Chu
楚国 Chǔguó
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
《 礼记 》 Lǐjì – Księga obyczajów / etykiety Zapiski o etykiecie
《 春秋 》 Chūnqiū – Roczniki / Kronika Wiosen i Jesieni
Komentarze do Roczników
Zuǒzhuàn 《 左传 》
Zuǒzhuàn 《 左传 》
《 国语 》 Guóyǔ
《 战国策 》 Zhànguó cè
《 吴越春秋 》 Wú Yuè Chūnqiū Roczniki państw Wu i Yue
《 论语 》 Lúnyǔ
《 论语 》 Lúnyǔ
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
法家 Făjiā
法家 Făjiā
《 墨子 》 Mòzĭ
道家 Dàojiā
道家 Dàojiā
道家 Dàojiā
燕丹子 Yān Dānzi
《 山海经 》 Shānhăijīng Księgi gór i mórz
LITERATURA DO 213 r. p.n.e.
1/35
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3515 Кб)
1

Первый слайд презентации: LITERATURA DO 213 r. p.n.e

Изображение слайда
2

Слайд 2: 周朝 Zhōucháo (1087 – 221 p.n.e )

Zachodnia Dynastia Zhou 西 周 Xī Zhōu, ok. 1087 – 771 p.n.e. Wschodnia Dynastia Zhou 东周 Dōng Zhōu, 770 – 256 p.n.e. Okres Wiosen i Jesieni 春秋时代 Chūnqiū Shídài, 770 – 476 p.n.e. Okres Walczących Królestw 战国时代 Zhànguó Shídài, 475 – 221 p.n.e.

Изображение слайда
3

Слайд 3

孔 ( 夫 ) 子 Kŏng ( fū ) zĭ 百家 b ă iji ā 孟子 Mèngzĭ 墨 Mòzĭ 庄子 Zhu ā ngzĭ 荀子 Xúnzĭ

Изображение слайда
4

Слайд 4: 焚书坑儒 fénshū-kēngrú

Palenie ksiąg i grzebanie uczonych 213 – 206 p.n.e. 秦始皇帝 Qín Shĭ h uàngdì 李 斯 Lǐ Sī 司马 迁 Sīmǎ Qiān 法 家 Fǎjiā

Изображение слайда
5

Слайд 5: Pięcioksiąg 五经 Wŭjīng

汉武帝 H àn Wŭdì 《 易经 》 Zhōuyì / 《 易经 》 Yìjīng – Księga przemian 《 诗经 》 Shījīng – Księga pieśni 《 尚书 》 Shàngshū / 《 书经 》 Shūjīng – Księga dokumentów 《 礼记 》 Lǐjì – Księga obyczajów 《 春秋 》 Chūnqiū – Kronika Wiosen i Jesieni 《 乐经 》 Yuè ​ jīng * – ​ Księga muzyki

Изображение слайда
6

Слайд 6: Dziewięcioksiąg ( 九经 Jiŭjīng )

Pięcioksiąg Trzy komentarze do Roczników Księga etykiety rozdzielona na trzy części

Изображение слайда
7

Слайд 7: Trzynastoksiąg 十三经 Shísānj īng

Księga przemian Księga przemian Księga pieśni Księga pieśni Księga dokumentów Księga dokumentów Księga obyczajów (3 części) Księga obyczajów Roczniki Komentarze do Roczników (3 części) Dialogi konfucjańskie Dialogi konfucjańskie Mencjusz Mencjusz Księga cnoty synowskiej Księga cnoty synowskiej Słownik Erya Słownik Erya Obyczaje Zhou Rytuały i ceremonie Przekazy Zuo Przekazy Gongyang a Przekazy Guliang a

Изображение слайда
8

Слайд 8: Czteroksiąg 四 书 Sìshū

Zhu Xi ( 朱熹, 1130 – 1200 ) Dialogi konfucjańskie Mencjusz Wielka nauka 《 大学 》 D àxué ( 曾 子 Zēngzĭ ) Doktryna środka 《 中庸 》 Zh ōngyōng ( 孔 子思 K ǒng Z ĭs ī )

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10

305 utworów 1000-600 p.n.e. Konfucjusz (551-479 p.n.e.) 诗三 百 shī sānb ă i 礼、义 毛亨 Máo Xiăng (i 毛苌 Máo Cháng ) 毛诗 Máosh ī – Tekst/Komentarz Mao : - (国 ) 风 ( Guó ) f ē n g - 雅 y ă : 小雅、大雅 - 颂 sòng ( 周 颂、鲁颂、商颂 )

Изображение слайда
11

Слайд 11

《 尚书 》 Shàngshū / 《 书经 》/《 书 》 Shūjīng / Shū Księga dokumentu/-ów, Księga historii 虞书 Yúshū – Księga cesarza Shuna, 2255-2205 p.n.e. 夏书 Xiàshū – Księga dynastii Xia, 2205-1766 p.n.e. 商书 Shāngshū – Księga dynastii Shang, 1766-1122 p.n.e. 周书 Zhōushū – Księga dynastii Zhou, 1122-221 p.n.e.

Изображение слайда
12

Слайд 12

今文 《 尚书 》 Jīnwén “ Shàngshū ” – Nowy tekst 古文 《 尚书 》 Gǔwén “ Shàngshū ” – Stary tekst 谟 mó – plany 训 x ùn – pouczenia 诰 g à o – polecenia 誓 sh ì – przysięgi 命 m ì ng – rozkazy 天命 – tiānmìng

Изображение слайда
13

Слайд 13: 楚辞 》 Chǔcí – Pieśni z Chu

屈原 Qū Yuán 端午节 Duānwǔjié 宋玉 Sòng Yù 贾谊 Jiă Yì 东方朔 Dōngfāng Shuò 刘向 Liú Xiàng 楚国 Chǔguó

Изображение слайда
14

Слайд 14: 楚国 Chǔguó

Изображение слайда
15

Слайд 15

《 九歌 》 Ji ǔ gē 《 天问 》 Tiānw èn 《 大招 》 Dà zhāo 《 招魂 》 Zhāo hún 骚体诗 sāotǐ shī 《 离骚 》 Lísāo 赋 f ù

Изображение слайда
16

Слайд 16: 礼记 》 Lǐjì – Księga obyczajów / etykiety Zapiski o etykiecie

《 仪礼 》 Yílĭ – Rytuały i ceremonie / Ceremoniał i etykieta 修身 xiūshēn 至善 zh ìshàn 《 周礼 》 Zhōulĭ – Rytuały / obyczaje / etykieta Zhou 《 考工记 》 Kǎogōng Jì

Изображение слайда
17

Слайд 17: 春秋 》 Chūnqiū – Roczniki / Kronika Wiosen i Jesieni

鲁 ( 国 ) Lǔ ( guó ) 722 – 481 r. p.n.e.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Komentarze do Roczników

Zuǒzhuàn 《 左传 》 – Przekazy Zuo, Komentarz pana Zuo Gōngyángzhuàn 《 公羊传 》 – Przekazy / Komentarz pana Gongyanga Gŭliángzhuàn 《 谷梁传 》 – Komentarz pana Gulianga Zōushìzhuàn 《 邹氏传 》 – Komentarz pana Zou Jiāshìzhuàn 《 夹氏传 》 – Komentarz pana Jia

Изображение слайда
19

Слайд 19: Zuǒzhuàn 《 左传 》

《 春秋左氏传 》 / 《 左氏春秋 》 Przekazy Zuo, Komentarz pana Zuo 《 春秋内传 》 Chūnqiū n èizhuàn Oficjalny przekaz Roczników 722 – 465 r. p.n.e. 左丘明 Zuǒ Qiūmíng

Изображение слайда
20

Слайд 20: Zuǒzhuàn 《 左传 》

刘歆 Liú Xīn 杜预 Dù Yù 仁 rén – humanitaryzm 德 dé – cnota 义 yì – powinność 礼 l ǐ – rytuał

Изображение слайда
21

Слайд 21: 国语 》 Guóyǔ

《 春秋外传 》 Chūnqiū wàizhuàn Nieoficjalny przekaz Roczników

Изображение слайда
22

Слайд 22: 战国策 》 Zhànguó cè

Intrygi Walczących Państw/Królestw autor: – nieznany – 苏秦 Sū Qín – 刘向 Liú Xiàng szkoły dyplomatów i mówców 纵横 Zònghéng

Изображение слайда
23

Слайд 23: 吴越春秋 》 Wú Yuè Chūnqiū Roczniki państw Wu i Yue

赵晔 Zhào Yè

Изображение слайда
24

Слайд 24: 论语 》 Lúnyǔ

儒家 Rújiā 孔 ( 夫 ) 子 Kŏng ( fū ) zĭ, 551 – 479

Изображение слайда
25

Слайд 25: 论语 》 Lúnyǔ

《 鲁论 》 Lǔ lún + 《 齐论 》 Qí lún + 《 古论 》 Gǔ lún 张禹 Zhāng Yǔ i 郑玄 Zhèng Xuána 仁、义、道、礼、修身 利 lì 正名 zhèngmíng 君子 jūnzǐ ≠ 小人 xiǎorén

Изображение слайда
26

Слайд 26

《 孟子 》 Mèngzǐ 孟子 Mèngzǐ ( 孟轲 Mèng Kē, 372 – 289 p.n.e. ) 《 荀子 》 Xúnzǐ 荀子 Xúnzĭ ( 荀况 Xún Kuàng, 313–238 p.n.e.)

Изображение слайда
27

Слайд 27: 法家 Făjiā

《 韩非子 》 Hánfēizĭ 韩非 Hán Fēi (ok. 280–233 p.n.e.) 李斯 Lĭ Sī (280?–208 p.n.e.)

Изображение слайда
28

Слайд 28: 法家 Făjiā

《 商君书 》 Shāngjūn Shū – Księga pana na Shangu / Zapiski pana Shanga 卫鞅 Wèi Yāng (390–338 p.n.e.) / 公孫鞅 Gōngsūn Yāng / 商君 Shāngjūn → 商鞅 Shāng Yāng

Изображение слайда
29

Слайд 29: 墨子 》 Mòzĭ

墨家 Mòjiā 墨翟 Mò Dí (480/70–400/391 p.n.e.) 兼爱 jiān’ài

Изображение слайда
30

Слайд 30: 道家 Dàojiā

《 老子 》 Lǎozǐ 《 道德经 》 Dàodéjīng – K sięga drogi i cnoty 老子 Lǎo ​ zǐ (? -531 p.n.e.) ​ 李耳 Lǐ Ěr / 李聃 Lǐ Dān 道 dào 德 dé 圣人 shèngrén ( 为 ) 无为 ( wéi ) wúwéi

Изображение слайда
31

Слайд 31: 道家 Dàojiā

《 庄子 》 Zhuāng ​ zǐ 《 南华真经 》 Nánhuá zhēnjīng Prawdziwa księga południowego kwiatu 内篇 nèipiān 外篇 wàipiān 杂篇 zápiān 庄子 Zhuāng ​ zǐ ( 庄周 Zhuāng Zhōu, 369-286 p.n. e. )​ 隐者 yǐnzhě 化 huà

Изображение слайда
32

Слайд 32: 道家 Dàojiā

《 列子 》 Liè ​ zǐ 《 冲虚真经 》 Chōngxū zhēnjīng Prawdziwa księga pustki IV / III w. p.n.e. 列子 Liè ​ zǐ ( 列禦寇 Liè Yùkòu, VI/V w. p.n.e.)​ 杨朱 Yáng Zhū

Изображение слайда
33

Слайд 33: 燕丹子 Yān Dānzi

Изображение слайда
34

Слайд 34: 山海经 》 Shānhăijīng Księgi gór i mórz

刘向 Liú Xiàng, 77-6 p.n.e. 刘歆 Liú Xīn, 50 p.n.e.-23 n.e.

Изображение слайда
35

Последний слайд презентации: LITERATURA DO 213 r. p.n.e

źródło : http ://

Изображение слайда