Презентация на тему: Лексіка

Реклама. Продолжение ниже
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексіка
У працэсе ўжывання слоў могуць узнікаць розныя віды пераносу назваў
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексіка
Лексічныя амонімы адносяцца да адной часціны мовы і супадаюць ва ўсіх або некалькіх суадносных формах
Амаформы – граматычныя амонімы; гэта словы розных часцін мовы, якія становяцца амонімамі (аднолькава гучаць і пішуцца) толькі ў адной-дзвюх граматычных формах
Амафоны – словы, якія аднолькава вымаўляюцца, але пішуцца па-рознаму
Амографы – словы, якія пішуцца аднолькава, яле вымаўляюцца па-рознаму (адрозніваюцца націскам) карά - кάра накапάць - накάпаць
Лексіка
Лексіка
Лексіка
1/19
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (127 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Лексіка

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

сукупнасць слоў якой-небудзь мовы або дыялекту; сукупнасць слоў, якія ўжываюцца ў пэўнай сферы дзейнасці (напр., тэрміналагічная і прафесійная лексіка); слоўнікавы склад твораў якога-небудзь аўтара.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Лексічнае значэнне прамое значэнне (асноўнае, галоўнае) адлюстроўвае аб’ектыўную рэчаіснасць непасрэдна пераноснае значэнне (другаснае, вытворнае) адлюстроўвае аб’ектыўную рэчаіснасць апасродкавана, праз прамое значэнне змест слова, яго суаднесенасць з прадметамі, якасцямі, дзеяннямі, працэсамі і інш.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Лексіка беларускай мовы паводле сферы выкарыстання лексіка абмежаванага выкарыстання тэрміны прафесіяналізмы дыялектызмы жаргоны агульнаўжывальная лексіка спецыяльная лексіка

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Актыўная і пасіўная лексіка актыўная лексіка – агульназразумелыя, шырокаўжывальныя словы, здольныя абслугоўваць усе сферы чалавечай дзейнасці пасіўная лексіка – малаўжывальныя словы, якія захоўваюць адценне ўстарэласці або навізны неалагізмы – словы, што абазначаюць новыя паняцці і яшчэ не набылі агульнай вядомасці і шырокага выкарыстання устарэлыя словы архаізмы – даўнейшыя назвы, якія ў працэсе развіцця мовы былі заменены сучаснымі словамі-сінонімамі гістарызмы – устарэлыя словы, якія выйшлі з ужытку па прычыне знікнення тых прадметаў і паняццяў, што яны абазначалі

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Стылістычныя разрады лексікі нейтральныя словы - словы, пазбаўленыя стылістычнай афарбоўкі; яны могуць ужывацца ў любым функцыянальным стылі стылістычна афарбаваныя словы кніжныя словы - словы, якія выкарыстоўваюцца ў кніжных стылях (афіцыйным, навуковым, публіцыстычным, мастацкім) гутарковыя словы - словы вуснага маўлення з эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай, якія пераважна ўжываюцца ў сферы штодзённых бытавых зносін

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: У працэсе ўжывання слоў могуць узнікаць розныя віды пераносу назваў

метанімія метафара сінекдаха

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

перанос назвы з аднаго прадмета на іншыя на аснове падабенства знешніх адзнак (формы, колеру, функцыі, месца знаходжання): носік яйка, ружовыя мары, корань слова, галава калоны Метафара

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

перанос назвы на сумежнасці з’яў (прасторавай, часавай, лагічнай): горад будуецца – горад спіць, рабіць пераклад – добры пераклад, цяжкі пераход – падземны пераход, пярсцёнак са срэбра – есці са срэбра. Метанімія

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

замена назвы цэлага назвай яго часткі (або наадварот): пасадзіць грушу – з’есці грушу ; адкрыць рот – лішні рот ; знайшоў адну капейку – зарабіў сваю капейку Сінекдаха

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

словы, якія маюць рознае лексічнае значэнне, але супадаюць або ў напісанні, або ў гучанні (ці ў напісанні і гучанні адначасова): гасцінец 1 ( ‘ дарога ’ ), гасцінец 2 ( ‘ падарунак ’ ) Амонімы

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Амонімы бываюць лексічныя, марфалагічныя ( амаформы ), фанетычныя ( амафоны ), акцэнтуальныя ( амографы )

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Лексічныя амонімы адносяцца да адной часціны мовы і супадаюць ва ўсіх або некалькіх суадносных формах

Бабка 1 - ‘ бабка ’ (старая жанчына). Бабка 2 - ‘ надкапытны сустаў нагі ў жывёлы ’. Бабка 3 - ‘ сталёвае кавадлачка для кляпання кос’. Бабка 4 - ‘страва, прыгатаваная з дранай бульбы’. Бабка 5 - ‘абабак’ (грыб). Бабка 6 - ‘дзесяць снапоў, састаўленых у кучу для прасушкі і накрытых распасцёртым снапом’.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Амаформы – граматычныя амонімы; гэта словы розных часцін мовы, якія становяцца амонімамі (аднолькава гучаць і пішуцца) толькі ў адной-дзвюх граматычных формах

вусны (назоўнік) – вусны (прыметнік); варта (назоўнік) – варта (прэдыкатыўнае прыслоўе); стάла (дзеяслоў) - стάла (прыслоўе); каля горкі (назоўнік) - горкі (прыметнік)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Амафоны – словы, якія аднолькава вымаўляюцца, але пішуцца па-рознаму

лес – лез, мець – медзь, Крапіва – крапіва, Ампер – ампер, код – кот

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Амографы – словы, якія пішуцца аднолькава, яле вымаўляюцца па-рознаму (адрозніваюцца націскам) карά - кάра накапάць - накάпаць

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

словы, якія структурна, сваім знешнім афармленнем вельмі падобныя адно на другое (блізкія гучаннем), але маюць розныя значэнні: бульбоўнік // бульбянік // бульбянішча. Бульбоўнік – лісце і сцябло бульбы. Бульбянік – 1) тое, што і бульбоўнік ; 2) аладка з дранай бульбы. Бульбянішча – месца, на якім расла бульба. Паронімы

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

блізказначныя словы і выразы, якія абазначаюць адно і тое ж паняцце, але адрозніваюцца адценнямі значэння або стылістычнай афарбоўкай (а таму гучаць і пішуцца па-рознаму): вядомасць, слава, папулярнасць Сінонімы

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Лексіка

пары слоў (адной часціны мовы) з процілеглым значэннем: дзікі – свойскі; святло – цемра Антонімы

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже