Презентация на тему: Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь

Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь
1/16
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 6)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (133 Кб)
1

Первый слайд презентации

Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь окиснення.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Основні типи хімічних зв’язків ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК – ця взаємодія двох або декількох атомів, в результаті якої утворюється хімічно-стійка двох- або багатоатомна система (молекула або кристал). Зовнішні електронні оболонки всіх елементів, крім благородних газів, є НЕЗА повненими і в процесі хімічної взаємодії вони ЗА повнюються. Ознаки утворення хімічного зв'язку: • виділення енергії; • зменшення відстані між ядрами атомів.

Изображение слайда
3

Слайд 3

ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ 1. Ковалентний зв'язок (неМе – неМе) Н Cl, H - H, Cl 2. 2. Іонний зв'язок (Ме – неМе) KCl, H 2 SO 4. 3. Металічний зв'язок (Ме – Ме) Fe, Ca. 4. Водневий зв'язок (молекула ··· Н ··· молекула) 2Н 2 O, 2 C 2 H 5 OH. Ковалентний зв'язок та його види КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК - це зв'язок, який виникає між атомами неметалів (неМе – неМе) внаслідок утворення спільних електронних пар. Одна спільна електронна пара відповідає 1 ковалентному зв’язку.

Изображение слайда
4

Слайд 4

ВИДИ КОВАЛЕНТНОГО ЗВ'ЯЗКУ КОВАЛЕНТНИЙ неполярний зв'язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю. Наприклад: N 2, F 2, Р 4, Н 2, О 2 і Cl 2. При цьому спільна (поділена) пара електронів розташована симетрично відносно ядер атомів, що взаємодіють. В цьому випадку атоми в молекулі N 2, набувають стійкої заповненої зовнішньої восьмиелектронної оболонки (ОКТЕТ електронів).

Изображение слайда
5

Слайд 5

КОВАЛЕНТНИЙ полярний зв'язок - це зв'язок між атомами неметалів з різними значеннями електронегативності. Наприклад: НCl, НNО 3, NH 3, H 2 O. При цьому спільна пара електронів розташована несиметрично, ближче до більш електронегативного атома.

Изображение слайда
6

Слайд 6

За правилом октету зв'язок між атомами може здійснюватися не обов'язково однією, але і двома і навіть трьома неподіленими парами. Такі зв'язки називаються подвійними (=) та потрійними (≡).

Изображение слайда
7

Слайд 7

Механізми утворення ковалентного зв’язку Існує 2 МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ковалентного зв'язку: обмінний і донорно - акцепторний. Обмінний механізм Кожний атом дає по одному неспареному електрону для утворення спільної (поділеної) пари.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Донорно-акцепторний механізм : Неподілена електронна пара одного атома ( ДОНОРА ) переходить в загальне користування донора і іншого атома ( АКЦЕПТОРА ), який приймає цю пару на свою вільну орбіталь.

Изображение слайда
9

Слайд 9

В залежності від способу перекривання орбіталей і симетрії електронної хмари, розрізняють σ- (сигма) та π - (пі) зв’язки. σ - зв’язки ( сигма - зв'язки) утворюються, якщо орбіталі двох атомів перекриваються вздовж лінії, яка з′єднує ядра атомів. σ - зв'язки утворюються за допомогою гібридних та негібридних орбіталей атомів і є міцними зв'язками. π - зв’язки ( пі - зв'язки) утворюються при бічному перекритті негібридизованих р- орбіталей. При цьому області підвищеної електронної густини розташовані вище і нижче за лінію, яка з′єднує ядра атомів. π - зв'язок менш міцний, ніж σ - зв'язок.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Йонний зв'язок. Механізм утворення йонного зв’язку ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК – це зв'язок між катіонами металів та аніонами неметалів (Me – неМе ) за рахунок електростатичного притягання між йонами. Йонний зв'язок – граничний випадок ковалентного полярного зв'язку. Якщо різниця електронегативностей атомів велика, то електронна пара, що утворює зв'язок, переходить до одного з них, внаслідок чого утворюються йони. ® Зв'язок вважається йонним, якщо він виникає між атомами, у яких різниця електронегативності більша ніж 1,7. Наприклад, ЕН (Nа) = 1,01, ЕН ( F ) = 4,0. Різниця ЕН = 4,0 – 1,01 = 2,99.

Изображение слайда
11

Слайд 11

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЙОННОГО ЗВ'ЯЗКУ: Атоми металів віддають електрони і утворюють КАТІОНИ. Атоми неметалів приймають електрони і утворюють АНІОНИ. Між йонами виникають сили електростатичного притягання. Властивості речовин з йонним типом зв'язку : • це кристалічні речовини; • це сильні електроліти, легко утворюють йони в розчинах: NaCl ↔ Na + + Cl ˉ; • вони мають високі температури кипіння і плавлення.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Валентність та ступінь окиснення елементів ВАЛЕНТНІСТЬ (W) – це здатність атомів елементу приєднувати інші атоми. Валентність дорівнює числу зв'язків, які утворив атом. Валентність може бути постійною і змінною. Вища валентність елементу, звичайно, дорівнює номеру групи періодичної системи, в якій знаходиться даний елемент. III I IV ІІ N × Н → N Н 3, S × O → S 2 O 4 → S O 2 ЯК СКЛАДАТИ ФОРМУЛИ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ ЯК ЗНАЙТИ ВАЛЕНТНІСТЬ: x II SO 3 => 1 x = 2 • 3 = 6 => x = 6

Изображение слайда
13

Слайд 13

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ – це умовний заряд, якого набув би атом, якщо б всі зв’язки у його сполуці були би йонними. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ виражають числом частково або повністю зміщених електронів від одного атома до інших в сполуці. Ступінь окиснення дорівнює числу електронів, зміщених "ВІД" або " ДО" атома в молекулі. Ступінь окиснення може бути нульовим « 0 », позитивним « + » негативним « – ».  ПРАВИЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ: 1. Ступінь окиснення =«0» в молекулах простих речовин: Са 0, С 0, О 2 0, С l 2 0, H 2 0. 2. Ступінь окиснення негативний « – » у атомів, що приєднали електрони: С l 0 + е – = Cl – ; S 0 + 2е – = S –2 ; S +6 + 8е – = S –2

Изображение слайда
14

Слайд 14

3. Ступінь окиснення позитивний « + » у атомів, що віддали електрони : Na – е – = Na + ; Са – 2е – = Са +2 ; Al – 3е – = А1 +3 ; N – 5е – = N +5 4. Якщо в ході хімічної реакції ступінь окиснення атома підвищується (↑) то атом ОКИСНЮЄТЬСЯ. Якщо ж ступінь окиснення атома понижується (↓) то атом ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ЯК ЗНАЙТИ СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ АТОМІВ а) в молекулі: HNO 3 1(+1) + х + 3(–2) = 0 => х = + 5 б) в йоні: CrO 4 2– х + 4(–2) = –2 х = + 6 Валентність показує здатність атома утворювати певну кількість хімічних звязків, а ступінь окиснення характеризує зміщення електронів при утворенні хімічних звязків.

Изображение слайда
15

Слайд 15

МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК – це зв'язок, який утворюється між йонами і атомами металів (Me – Me) за допомогою безлічі електронів “електронного газу”. Він характеризується високою міцністю. Це пояснює фізичні властивості металів: твердість, міцність, ковкість, пластичність, електропровідність, металевий блиск та інші.

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Лекція №3. Хімічний зв ’ язок. Типи хімічного зв ’ язку. Валентність. Ступінь

ВОДНЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ВОДНЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК – це зв'язок, який утворюється між воднем однієї полярної молекули і атомом більш електронегативного елементу (О, N, C1, F) іншої молекули. Водневий зв'язок утворюється між молекулами води, спиртів, оцтової (ацетатної) кислоти, амінокислот. Такий зв'язок називається міжмолекулярний водневий зв'язок. Наявність водневих зв'язків пояснює високі температури кипіння води, спиртів, карбонових кислот. Водневий зв'язок стабілізує вторинну структуру білків, вуглеводів (амілази крохмалю), нуклеїнових кислот (ДНК), яка має форму спіралі. Він забезпечує механізми пам'яті, скорочення м'язів, багато фізіологічних процесів.

Изображение слайда