Презентация на тему: Лекція 8

Реклама. Продолжение ниже
Лекція 8.
План лекції
ЕТАП 4
Процес аналізу даних
Редагування.
Кодування - це технічний метод, за допомогою якого дані розподіляються по категоріях
Лекція 8.
Лекція 8.
Етапи кодування
Одномірне групування даних – метод обробки первинної інформації, який являє собою процес створення груп(одиниць сукупності), однорідних в якомусь відношенні.
Класифікація ознак, що характеризують споживачів
Класифікація ознак, що характеризують ставлення респондентів до елементів комплексу маркетингу
Класифікація ознак, що характеризують ставлення респондентів до елементів комплексу маркетингу
Класифікація методологічного інструментарію маркетингових досліджень
Лекція 8.
Приклади використання аналітичних методів
Багатомірне групування даних - методи створення подібних в певному розумінні груп (одиниць сукупності), якщо у кожної одиниці вивчаються декілька ознак
Приклад кластерного аналізу поведінки споживачів в відпустці
Література
1/19
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 29)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (103 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Лекція 8

Аналіз даних та методологія використання методів в маркетингових дослідженнях

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План лекції

Процес аналізу даних Редагування Кодування Одномірне групування даних Багатомірне групування даних Методи аналізу даних

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: ЕТАП 4

Обробка та аналіз даних: перевірка даних - підготовка даних до обробки на ЕОМ - обробка даних - аналіз даних ЕТАП 4

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Процес аналізу даних

Дані, отримані в результаті польових досліджень Редагування Розробка системи Кодування Ввід даних Спеціалізування результатів Створення результату Багатомірний аналіз Написання звіту Перевірка результату Перевірка правильності кодування Перевірка правильності вводу даних

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Редагування

Основна мета редагування полягає у встановленні деяких стандартів мінімальної якості сирих даних. Редагування включає в себе перегляд і, якщо необхідно, виправлення кожної анкети. Перегляд і внесення виправлень виконується в дві стадії : польове редагування централізоване офісне редагування. Редагування.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Кодування - це технічний метод, за допомогою якого дані розподіляються по категоріях

Кодування — створення і присвоєння коду класифікаційному угрупованню та об’єкту класифікації (або процес присвоєння об’єкту певного коду). Код — знак або сукупність знаків, узятих для позначення класифікаційного угруповання і об’єкта класифікації.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Залежно від використаних символів розрізняють цифрові, буквено-цифрові та буквені коди. Кількість символів у алфавіті називають основою коду. Залежно від основи коду вони бувають двійкові, десяткові, шістнадцяткові і т. ін. Залежно від використаних правил кодування коди можуть бути змінної чи постійної довжини. Основною вимогою, яку ставлять до кодування, є однозначне подання кожного об’єкта кодованої множини, тобто кожному об’єкту множини має відповідати єдиний код. Системою кодування називають сукупність методів і правил позначення об’єктів заданої множини. Система кодування характеризується ємністю — кількістю кодів, що різняться між собою, тобто комбінацій, використаним алфавітом коду і правилами утворення коду.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Найпростішим і найпоширенішим методом кодування об’єктів первинної множини є порядковий метод. При використанні цього методу кожний об’єкт класифікованої множини кодується за допомогою поточного номера. Порядковий метод застосовується при кодуванні одноознакових, сталих та малозначних номенклатур, наприклад, категорії персоналу, статті витрат, види платежів до бюджету тощо. Порядковий метод кодування дуже простий для ідентифікації. Але суттєвим недоліком даного методу є відсутність у коді будь-якої інформації про об’єкт і відносна складність автоматичної обробки інформації при підбитті підсумків за групами об’єктів. Серійно-порядковий метод кодування. Метод характеризується тим, що первинна множина поділяється на кілька частин (згідно з деякою ознакою) і для кодування об’єктів кожної частини призначається серія номерів (кодів). Об’єкти кодуються порядковим номером у межах відведених для них серій. Цей метод кодування використовується для об’єктів, які мають дві ознаки. Можна припустити, що при такому кодуванні використовується змінний алфавіт коду. Наприклад, з номера 1-го по 5-й закодовано одну частину об’єктів, з 6-го по 15-й — другу, з 16-го по 25-й — третю і т. д. При кодуванні сукупності властивостей об’єктів, тобто при створенні інформаційного блока, рекомендують застосовувати два основних методи створення коду: послідовного кодування на основі використання ієрархічної класифікації і паралельного кодування на основі фасетної класифікації. При використанні фасетної класифікації кожне угруповання системи класифікації відповідає деякій сукупності значень властивостей об’єктів. При цьому кожне угруповання першого рівня поділу відповідає одному значенню, другого — значенню двох властивостей і т.ін. У кожній вітці ієрархічної класифікації, як правило, використовується своя сукупність властивостей. Значення властивості, записаної на певному розряді коду у вигляді цифр (групи цифр), залежить при цьому від значення цифр на попередніх розрядах (десятках). Якщо розглядати структуру кодової комбінації в разі послідов­ного кодування, слід зазначити, що код угруповання створюється на основі коду угруповання попереднього рівня додаванням до нього ще одного розряду (або групи розрядів). Так, якщо в ієрархічній класифікації використовується послідовність угруповань під назвами «клас», «підклас», «група», «підгрупа» і на кожному рівні розподілу може бути до десяти номенклатур, то для позначення класу можна використати одну цифру, для підкласу — дві і т. д. При використанні послідовного методу логічно будується код (кодова комбінація), який має велику інформативність. Але код при цьому дуже громіздкий і складної структури. Через негнучкість послідовного методу кодування його доцільно використовувати лише в тих випадках, коли техніко-економічна інформація змінюється у незначних розмірах або зовсім не змінюється протягом тривалого часу використання класифікаторів. Метод широко застосовується при розробці загальнодержавних класифікаторів продукції, галузей і т. ін. Якщо для позначення кожної окремої ознаки незалежно використовується один або кілька розрядів коду, то такий метод кодування сукупності властивостей називають паралельним, а інакше — незалежним, або фасетним. Структура коду сукупності властивостей при паралельному методі відповідає фасетній формулі. На рис. 4.5 подано код класифікаційного угруповання, яке об’єднує об’єкти, що характеризуються чотирма властивостями. Як видно з рис. 4.5, значення кожної властивості кодується незалежно, а послідовність властивостей визначається конкретною фасетною формулою (1—2—3—4), код 040109502.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Етапи кодування

Перший етап кодування полягає в класифікації категорій, до яких будуть відноситись відповіді. Другий етап кодування стосується призначення кодових номерів класів. Наприклад, стать - чол. можна позначити цифрою 1, а жіночу – цифрою 2. Для позначень класів краще використовувати цифри, а не букви. На цій стадії також краще використовувати цифри в тому вигляді, як вони зафіксовані в формі збору даних, а не розкладати їх на більш дрібні категорії. Третій этап процесу кодування полягає в підготовці списку кодів, якій містить загальні інструкції, що вказують, яким чином була закодована кожна позиція даних.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Одномірне групування даних – метод обробки первинної інформації, який являє собою процес створення груп(одиниць сукупності), однорідних в якомусь відношенні

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Класифікація ознак, що характеризують споживачів

Характеристики споживачів Соціально-економічні І демографічні Психографічні Географічні Соціальні Етнічні Демографічні Індивід.тип споживачів Мотиви покупки Дохід Вид занять 3. Освіта 1.Раса 2.Націо- нальн. 1.Вік 2. Стать 3.Релігія 4.Розмір сімї 5. Життєвий цикл сімї 1.Стиль життя 2.Тип поведінки 1.Розміщення регіона 2. Чисельність і щільність населення 3. Природно- кліматичні особливості регіона 1.Інтенсив- ність спожив. 2.Привід для здійсн. Покупки 3.Ставлення до товару

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Класифікація ознак, що характеризують ставлення респондентів до елементів комплексу маркетингу

Характеристики відношення до маркетингового комплексу Суб'єктивні оцінки відповідей споживачів Товар Просування Ціна Розподіл - думки споживачів про якість товару І його властивості очікувана польза від споживання товару - оцінка спожив. конкуруючих товарів і замінників сприйняття марочного ім'я, реклами, упаковки - сприйняття цін сприйняття магазину роз- дрібної торгівлі сприйняття продавців

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Класифікація ознак, що характеризують ставлення респондентів до елементів комплексу маркетингу

Характеристики відношення до маркетингового комплексу Об'єктивні оцінки відповідей споживачів Товар Просування Ціна Розподіл - Споживачі товарів Взаємозаміна товарів Надання переваг торговим маркам - схильність до конкретних видів товарів - чутливість до реклами - еластичність цін надання переваг каналам розподілу надання переваг магазинам

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Класифікація методологічного інструментарію маркетингових досліджень

Класифікаційні ознаки Групи методів Окремі основні методи За характером використання інформації Методи кабінетних досліджень (вторинна інформація) Традиційний аналіз, контент-аналіз, статистичні методи аналізу Методи польових досліджень (первинна інформація) Опитування, спостереження, експеримент, панель За характером отримання даних Методи якісних досліджень Спостереження, традиційний аналіз, контент-аналіз, евристичні методи (фокус група, мозкова атака, глибинні інтерв'ю, експертні опитування) Методи кількісних досліджень Опитування, експеримент, панель Функціональне призначення методів Отримання інформації Методи кількісних досліджень Методи якісних досліджень Аналіз інформації Статистичне групування даних, кластерний аналіз, факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз Прогнозування Екстраполяція трендів, регресійні моделі, економіко-математичні моделі, евристичні методи (метод Делфі)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

МЕТОДИ АНАЛІЗУ маркетингової інформації Кластерний аналіз Факторний аналіз Евристичні методи Методи дослідження операцій Дерево рішень Теорія ігор Імітаційні методи Кореляційний аналіз Регресивний аналіз Теорія черг Статистичні методи обробки інформації

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Приклади використання аналітичних методів

Метод Питання Кореляційно-р егресійний аналіз Як зміниться обсяг збуту, якщо обсяг рекламних заходів скоротити на 10%? Як оцінити ціну на бавовну в наступних шістьох місяців? Чи має вплив обсяг інвестицій у промисловості автомобілебудування на розвиток будівництва? Факторний аналіз Як встановити залежність численних операцій, до яких особливо чуттєві покупці автомобілів від декількох комплексних факторів? Як описати вплив цих факторів на різні марки споруджуваних автомобілів? Кластерний аналіз Розподілити на групи покупців великого торгового центру відповідно до їхніх потреб. Як визначити тип читачів відомого журналу? Чи можна класифікувати покупки відповідно до Ваших інтересів у політичних процесах?

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Багатомірне групування даних - методи створення подібних в певному розумінні груп (одиниць сукупності), якщо у кожної одиниці вивчаються декілька ознак одночасно

Кластерний аналіз – група технічних процедур, які використовуються для об'єднання об'єктів або людей, схожих між собою за 2 або більше класифікаційними ознаками. Ціль кластерного аналізу полягає в класифікації об'єктів або людей за декількома загальними ознаками так, щоб ті, що попали в одну групу, були схожі один на одного настільки це можливо: всі одиниці, що попали в один кластер, повинні бути однорідні і відрізнятись від тих одиниць, які попали в інший кластер

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Приклад кластерного аналізу поведінки споживачів в відпустці

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Последний слайд презентации: Лекція 8: Література

Малхотра Н., Нэреш К. Маркетинговые исследования - практич. руководство, М.-Вильямс, 2002-960с. Голубков Е.П. Маркетингов ые исследования: теория, практика, методология. - М. Финпрес, 2-е изд. перероб, и дополн. 2000-464с Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. - уч. пособие., М, Финансы и статистика, 2001-320с

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже