Презентация на тему: Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Реклама. Продолжение ниже
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.1. Суть статистичного зведення
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.2. Класифікації та групування
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.3. Принципи формування груп
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.4. Статистичні таблиці
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Кінець 
Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
1/30
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 8)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (162 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: 3.1. Суть статистичного зведення

Зареєстровані у процесі масового статистичного спостереження значення ознаки відбивають увесь діапазон об’єктивно існуючої в сукупності варіації. У розмаїтті поодиноких відомостей губиться загальне, у неістотному і випадковому — закономірне. Перехід від одиничного до загального відбувається завдяки зведенню. Суть статистичного зведення полягає в тому, що матеріали спостереження класифікують та агрегують. Елементи сукупності за певними ознаками об’єднують у групи, класи, типи, а інформацію про них агрегують як у межах груп, так і в цілому по сукупності. Основне завдання зведення — виявити типові риси та закономірності масових явищ чи процесів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Зведення є основою подальшого аналізу статистичної інформації. За зведеними даними обчислюють узагальнюючі показники, виконують порівняльний аналіз, а також аналіз причин групових відмінностей, вивчають взаємозв’язки між ознаками. Складові статистичного зведення такі: 1) розробка програми систематизації та групування даних; 2) обґрунтування системи показників для характеристики груп і сукупності в цілому; 3) проектування макетів таблиць, в яких подаються результати зведення; 4) визначення технологічних схем обробки інформації, програмного забезпечення; 5) підготовка даних до обробки на комп’ютері, формування автоматизованих банків даних; 6) безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок показників.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Програма систематизації та групування даних передбачає вибір групувальних ознак і правил формування груп. Розробка програми, як і обґрунтування системи показників, залежить від мети дослідження, суті явища, яке вивчається, особливостей сукупності, ступеня варіації групувальних ознак. Результати статистичного зведення подаються у формі статистичних таблиць, макети яких розроблюються разом з програмою обробки даних. Макет статистичної таблиці — це комбінація горизонтальних рядків і вертикальних граф, на перетині яких утворюються клітинки. Ліві бічні та верхні клітинки призначені для словесних заголовків — переліку складових сукупності та системи показників, решта — для числових даних. Основний зміст таблиці розкриває її назва (рис. 3.1).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Назва таблиці Зміст рядків Верхні заголовки А 1 2 3 4 ... Бічні заголовки Підсумковий рядок Рис. 3.1. Макет статистичної таблиці На практиці використовуються різні технологічні схеми комп’ютерної обробки первинних даних. Спільними для всіх є дві операції: кодування даних і перенесення їх із документів на технічні носії інформації, наприклад на магнітні диски. Коди — це умовні ідентифікатори ознак. Централізовано розроблені єдині класифікатори, оформлені у вигляді словників, забезпечують однозначність кодів.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Сформовані автоматизовані банки даних уможливлюють багаторазове використання інформації, при цьому поглиблюється аналіз, зменшується кількість помилок.. За формою обробки даних зведення бувають централізованими та децентралізованими. У статистичній практиці інформація обробляється переважно децентралізовано. Так, у разі обробки статистичної звітності зведення здійснюється від нижчої до вищої ланки управління: звіти підприємств зводяться регіональними статистичними органами, підсумки по регіонах передаються в Держкомстат, де узагальнюються в цілому по країні. Характерні класифікаційні позиції, «розрізи» зведення такі: територіальна ознака (область, місто, район), підпорядкованість (міністерство, відомство), галузі господарської діяльності, форми власності. Матеріали переписів, одноразових статистичних обстежень, соціологічних опитувань надходять до єдиного центру, де й обробляються. Така форма зведення називається централізованою.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 3.2. Класифікації та групування

Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов’язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують за такою схемою: із множини ознак, які описують явище, добирають розмежувальні, а потім сукупність поділяють на групи та підгрупи відповідно до значень цих ознак. Головний принцип будь-якого поділу ґрунтується на двох положеннях: 1) в один клас, групу об’єднуються елементи певною мірою подібні між собою; 2) ступінь подібності між елементами, які належать до одного класу, значно вищий, ніж між елементами, що належать до різних класів. У кожному конкретному дослідженні вирішуються три питання: 1) що взяти за основу групування; 2) скільки груп, позицій необхідно виокремити; 3) як розмежувати групи.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Основою групування може бути будь-яка атрибутивна чи кількіcна ознака, що має градації. Таку ознаку називають групувальною. Залежно від складності масового явища (процесу) та мети дослідження групувальних ознак може бути одна, дві й більше. У статистичній практиці часто вдаються до розбиття сукупностей за атрибутивними ознаками — класифікації та номенклатури. Їх розробляють міжнародні й національні статистичні органи та рекомендують як статистичний стандарт. Здебільшого йдеться про багатоступеневу класифікацію з докладною номенклатурою груп і підгруп, із чітко визначеними вимогами та умовами віднесення елементів сукупності до тієї чи іншої групи. У міжнародній статистиці відома галузева класифікація видів економічної діяльності, стандартна класифікація занять, стандарт­на торговельна класифікація. Різновидом класифікації є товарні номенклатури, наприклад Брюссельська митна номенклатура.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Кожній класифікаційній позиції надається код (шифр), який замінює її назву і є постійним засобом ідентифікації під час передавання інформації по каналах зв’язку, комп’ютерної обробки тощо. Так, згідно з міжнародним стандартом галузевої класифікації, розробленої статистичною комісією ООН, код виду економічної діяльності складається з чотирьох цифр. Наприклад, 15 5 2 означає: 15 — код галузі обробної промисловості «Виробництво продуктів харчування та напоїв»; 5 — виробництво напоїв; 2 — виробництво вин. Кожна класифікація є сталою, забезпечуючи порівнянність даних у просторі та часі. Поряд з класифікацією для висвітлення певних аспектів конкретного дослідження використовують групування, на яке покладаються такі аналітичні функції: 1) вивчення структури та структурних зрушень; 2) визначення типів соціально-економічних явищ, виокремлення однорідних груп і підгруп; 3) виявлення взаємозв’язків між ознаками.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Згідно з цими функціями розрізняють три види групувань: структурне, типологічне, аналітичне. Структурне групування характеризує склад однорідної сукупності за певними ознаками. Наприклад, склад населення регіону за місцем проживання (табл. 3.1). За даними таблиці з 5,3 млн населення регіону в містах проживає 3,5 або 2/3 загальної кількості. На одного сільського жителя припадають двоє міських. Кожна група характеризується також кількістю та часткою населення працездатного віку, і це поглиблює аналіз структури. Таблиця 3.1 ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ, млн. осіб. Місце проживання Усе населення У тому числі у працездатному віці Міста 3,5 2,1 Сільська місцевість 1,8 0,9 Разом 5,3 3,0

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Різновидом структурних групувань є ряди розподілу (див. розд. 5). Типологічне групування — це поділ якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. Основне завдання такого групування — ідентифікація типів. Вибір групувальної ознаки та кількісних міжгрупових меж ґрунтується на всебічному теоретичному аналізі суті явища, його характерних рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та простору. Так, в умовах перехідної економіки в країнах Східної Європи зубожіння населення перетворилося на ключову проблему соціальної політики. Вивчаючи цю проблему, UNICEF (Дитячий Фонд ООН) оцінював бідність і злиденність населення відношенням середньодушового доходу окремих домашніх господарств до такого рівня доходу, який би забезпечив задоволення основних потреб. Межа бідності визначалася на рівні 35% середньої заробітної плати 1989 року, а межа злиденності — на рівні 60% межі бідності. Дані табл. 3.2 характеризують процес зубожіння населення Болгарії на початку 90-х років.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Таблиця 3.2 ДИНАМІКА ЗУБОЖІННЯ НАСЕЛЕННЯ БОЛГАРІЇ, %, по роках Ступінь зубожіння 1990 1994 Бідність 13,8 62,3 Злиденність 2,0 32,7 Якщо 1990 року за межею бідності перебувало 13,8%, то 1994 року — 62,3%, а у злиденних умовах — 32,7%. Як бачимо, структурні й типологічні групування описові; вони характеризують структуру сукупності, виокремлюють характерні риси та особливості, але різняться за рівнем якісних відмінностей між групами. Скориставшись групуванням, можна також виявити наявність та напрям зв’язку між ознаками, з яких одна розглядається як результат, інша — як фактор, що впливає на результат. Висновок про наявність зв’язку можна зробити на підставі комбінаційного поділу за цими ознаками згідно з характером розміщення частот.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Так, за даними табл. 3.3 намір змінити професію найближчим часом мають переважно незадоволені умовами праці (15 із 22), і, навпаки, серед задоволених більшість (26 із 35) зовсім не планує змінювати свій професійний статус. Таблиця 3.3 КОМБІНАЦІЙНИЙ ПОДІЛ РОБІТНИКІВ Ступінь задоволеності умовами праці Чи маєте намір змінити професію? Так, найближчим часом Так, у перспективі Ні Разом Задоволений — 20 26 46 Не визначився 7 18 9 34 Незадоволений 15 5 — 20 Разом 22 43 35 100

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Якщо результативна ознака кількісна, для кожної групи за факторною ознакою можна визначити середнє значення результативної ознаки. За наявності зв’язку між ознаками групові середні результативної ознаки систематично змінюються від групи до групи (збільшуються чи зменшуються). Таке групування нази- вається аналітичним. Очевидно, аналітичне групування докладніше й виразніше, ніж комбінаційний поділ, описує зв’язок між ознаками. Приклад аналітичного групування наведено в табл. 3.4. Основа групування — термін збирання врожаю озимої пшениці після настання повної стиглості зерна (факторна ознака). Кожна група характеризується розміром посівної площі, з якої зібрано врожай, та середньою врожайністю (результативна ознака). Таблиця показує: чим більший термін збирання врожаю, тим менша врожайність і більші втрати зерна. Різниця врожайності між першою і третьою групами становить 20 ц/га.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Таблиця 3.4 ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ТЕРМІНУ ЗБИРАННЯ Термін збирання Збиральна посівна площа, га Урожайність, ц/га Своєчасно 330 42 З незначним запізненням 550 36 Зі значним запізненням 120 22 У цілому по сукупності 1000 35 Зауважимо, що поділ групувань на три види певною мірою відносний. Адже часто групування універсальні: одночасно виділяються типи, визначається склад сукупності й виявляється взаємозв’язок між ознаками.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 3.3. Принципи формування груп

Якщо групувальна ознака неперервна, постає питання про кількість груп та межі кожної з них. Кількість груп залежить від ступеня варіації групувальної ознаки та обсягу сукупності. Так, для дискретної ознаки, діапазон варіації якої обмежений (кількість дітей у сім’ї, тарифний розряд тощо), груп, як правило, стільки, скільки варіант ознаки. У разі значної варіації дискретної ознаки (кількість працюючих на підприємстві, кількість укладених на біржі угод), як і неперервної (стаж роботи працівника, собівартість продукції), діапазон варіації розбивається на m інтервалів. Орієнтовно оптимальна кількість груп визначається за стандартними процедурами, зокрема за формулою Стерджеса: m = 1 + 2,30259 lg n, де n — обсяг сукупності; m — число інтервалів.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Інтервали являють собою каркас групувань. На практиці їх утворюють за трьома формальними принципами: рівності інтервалів ; кратності інтервалів ; рівності частот. У структурних і аналітичних групуваннях найчастіше застосовують принцип рівності інтервалів. Ширина кожного інтервалу залежить від діапазону варіації ознаки х та обґрунтованого числа груп (інтервалів) m : Визначаючи межі інтервалів, ширину h доцільно округлювати, самі межі слід позначати з такою точністю, щоб поділ елементів сукупності на групи був однозначним. Якщо діапазон варіації ознаки надто широкий і поділ значень нерівномірний, беруть нерівні інтервали, зокрема сформовані за принципом кратності, коли ширина кожного наступного інтервалу в k раз більша (менша), ніж попереднього.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Припустимо, що прибутковість активів комерційних банків коливається від 1 до 42%, а прибутковість капіталу — від 11 до 165%. За кожною ознакою утворимо чотири групи ( m = 4), скориставшись за прибутковістю активів принципом рівних інтервалів, тобто h = (42 – 1) : 4  10, а за прибутковістю капіталу — принципом кратності інтервалів ( k = 2). Варіанти розбиття на групи ілюструє табл. 3.5. Таблиця 3.5 ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРВАЛІВ ГРУПУВАНЬ ЗА РІВНЕМ ПРИБУТКОВОСТІ, % Прибутковість активів Прибутковість капіталу До 10 11 — 20 10 — 20 21 — 40 20 — 30 41 — 80 30 і більше 81 і більше

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Перший та останній інтервали (або один із них) відкриті, тобто мають лише одну межу (верхню чи нижню). За допомогою відкритих інтервалів усі крайні значення ознаки, що варіює, зводяться в одну групу, завдяки чому групування стає компактним. Межі інтервалів визначаються по-різному. У першому варіанті групування верхня межа j- го інтервалу збігається з нижньою межею ( j  + 1)-го інтервалу. Правило віднесення межових значень ознаки до відповідного інтервалу задають слова, що стосуються відкритих інтервалів. Зокрема, слово «до» в першому інтервалі означає, що нижню межу слід уважати належною, а верхню — не належною інтервалу. У другому варіанті групування верхня межа j- го інтервалу і нижня межа ( j  + 1)-го інтервалу різняться між собою. У цьому разі обидві межі вважаються такими, що належать інтервалу. Інтервали типологічного групування формуються не за математичними принципами, а за соціально-економічним змістом. Межа інтервалу розглядається як умовна межа переходу кількості в нову якість.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Число груп залежить від кількості існуючих типів. Наприклад, групуючи чоловіків за ознакою працездатності, застосовують вікові групи, років: 0—15 — особи допрацездатного віку; 16—59 — працездатного; 60 і більше — старші за працездатний вік. Принцип рівних частот використовують нечасто і переважно в аналітичних групуваннях, щоб уникнути зважування групових середніх (дисперсійний аналіз результатів експерименту). Групування за однією ознакою називається простим, за двома і більше ознаками — комбінаційним. У комбінаційних групуваннях ознаки ієрархічно впорядковуються за змістом чи за вагомістю. Групи, утворені за першою ознакою, поділяються на підгрупи за другою, а ті, у свою чергу, можуть поділятися на підгрупи за третьою ознакою і т. д. На кожному етапі поділу використовується лише одна ознака, тобто відбувається послідовне описування груп. Кількість підгруп дорівнює добутку числа групувальних ознак на число градацій за кожною з них.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

У разі трьох і більше групувальних ознак сукупність стрімко подрібнюється, групи виявляються нечисленними, а характеристики груп — ненадійними. Альтернативою комбінаційному групуванню є багатовимірне, коли групи утворюються за певною множиною ознак одночасно. Мірою подібності елементів є різні критерії і, як наслідок, — різні методи багатовимірного групування. Найпростішим серед них є групування за інтегральним показником, наприклад за рейтинговою оцінкою. У такому разі багатовимірне групування зводиться до простого. Іноді доводиться перегруповувати дані, передусім щоб забезпечити порівнянність структур двох сукупностей за однією і тією самою ознакою. Результат перегрупування називають вторинним групуванням. Перегрупування виконують або об’єднанням, або розбиттям інтервалів первинного групування. Якщо межі інтервалів первинного і вторинного групувань збігаються, частоти (частки) об’єднувальних інтервалів просто підсумовуються. Коли виконується розбиття інтервалу первинного групування, частоти поділяються між новоутвореними групами пропорційно до співвідношення частин довжини початкового інтервалу. Припускається, що всередині інтервалу поділ рівномірний.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Техніку перегрупування даних розглянемо на прикладі поділу працюючих за розміром середньомісячної заробітної плати у двох галузях промисловості (табл. 3.6). Таблиця 3.6 ПОДІЛ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Галузь А Галузь В Заробітна плата, грн. Частка працюючих, % Заробітна плата, грн. Частка працюючих, % До 160 15 До 160 12 160 — 180 20 160 — 190 30 180 — 200 26 190 — 220 21 200 — 220 23 220 — 250 18 220 — 240 9 250 — 280 13 240 і більше 7 280 і більше 6 Разом 100 Разом 100

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Результати первинного групування безпосередньо порівняти не можна, оскільки інтервали групування різні: у галузі А ширина інтервалу 20, у галузі В — 30 грн. Перегрупуємо дані, утворивши п’ять груп з інтервалом h = 40 грн. Очевидно, інтервали поділу в галузі А потрібно об’єднати, а в галузі В — розбити. Результати вторинного групування ілюструє табл. 3.7. Таблиця 3.7 ВТОРИННЕ ГРУПУВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Заробітна плата, грн. Частка працюючих, % Галузь А Галузь В До 160 15 12 160 — 200 20 + 26 = 46 200 — 240 23 + 9 = 32 240 — 280 7 280 і більше — 6 Разом 100 100

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Порівнявши частки вторинного групування, побачимо, що в галузі В сукупність працюючих за рівнем заробітної плати більш диференційована. Перегрупуванням даних можна перейти від структурного групування до типологічного.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: 3.4. Статистичні таблиці

Невіддільним елементом зведення та групування є статистична таблиця. За допомогою таблиць зручно порівнювати й аналізувати зведені дані. Недаремно кажуть, що «у німих статистичних таблицях вся красномовність статистики». За логічним змістом статистична таблиця розглядається як «статистичне речення». Підметом його є об’єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові інтервали. Як правило, підмет розміщують у лівій частині таблиці, подаючи його назвою рядків. Присудок таблиці  — це система показників, що характеризують підмет як об’єкт дослідження. Присудок формує в логічній послідовності верхні заголовки таблиці. Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділяють на прості, групові та комбінаційні. Підметом простої таблиці є перелік елементів сукупності, територіальний ряд (регіони, області), хронологічний ряд. У груповій таблиці підметом є групування за однією ознакою (див. табл. 3.1), у комбінаційній — за двома і більше ознаками (див. табл. 3.3). Необхідно додержувати певних правил технічного оформлення таблиць.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

1. Таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосередньо характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, другорядної інформації. Розміщення підмета й присудка підпорядковане принципу компактного та раціонального викладення матеріалу, його аналізу. 2. Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень. У назві вказується об’єкт, його часова і географічна ознаки. Наприклад, «Динаміка зовнішньої торгівлі України за 1999 рік». Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об’єднати спільним заголовком. 3. У верхніх і бічних заголовках подають одиниці, використовуючи загальноприйняті скорочення (т, кВт, грн. тощо), іноді для них відводиться окрема графа. Якщо одиниця вимірювання спільна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею. 4. Рядки та графи доцільно пронумерувати. При цьому графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші графи — номерами. Це дає змогу розкрити

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

методику обчислення показників присудка таблиці. Наприклад, у табл. 3.8 обсяг зовнішньоторговельного обороту наведено у графі 3 як підсумок експорту та імпорту (Графа 3 = Графа 1 + Графа 2), а торговельний баланс обчислюється як різниця між експортом та імпортом (Графа 4 = = Графа 1 – Графа 2). Окремі блоки таблиці можна поділити подвійними лініями. Таблиця 3.8 ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ__________ ЗА________, дол. США (країна) (період) Роки Експорт Імпорт Зовнішньоторговельний оборот Торговельний баланс А Графа 1 Графа 2 Графа 3 = Графа 1 + + Графа 2 Графа 4 = Графа 1 – – Графа 2

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

5. Інформація, що міститься в рядках (графах) таблиці, передусім групової чи комбінаційної, узагальнюється підсумковим рядком «Разом» або «У цілому по сукупності», який завершує статистичну таблицю; якщо підсумковий рядок розміщується першим, то деталізація його подається за допомогою словосполучення «у тому числі» або «з них». При цьому можна подавати перелік не всіх, а лише визначальних складових. Числа, за можливості, необхідно округлювати, причому в межах одного й того самого рядка чи графи — з однаковим ступенем точності. 6. Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин: а) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути заповнена, ставиться знак « Х »; б) коли про явище немає відомостей, ставляться три крапки «...» або скорочені слова «н. від.»; в) відсутність самого явища позначається тире « — »; 7. Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, до таблиці додається примітка.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Кінець 

Изображение слайда
1/1
30

Последний слайд презентации: Лекція 3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Задача 1 № п/п Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку продукції, тис.грн. № п/п Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку продукції, тис.грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1,1 2,0 1,4 1,9 1,6 2,4 1,8 2,6 2,0 1,5 1,1 1,2 1,6 1,2 1,5 1,4 1,9 1,4 2,1 1,7 1,2 1,0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1,6 2,1 1,3 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 1,7 1,5 2,0 1,6 1,7 1,4 1,8 1,6 2,0 2,1 2,0 1,4 1,3 1,5 За даними про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку на сільськогосподарських ділянках області провести групування сільськогосподарських ділянок за витратами від браку продукції, утворивши три групи з рівними інтервалами. По кожній групі і в цілому по сукупності підрахувати: кількість господарств; середні витрати від браку продукції; середній процент порушень технологічної дисципліни 1 господарства. Результати подати у таблиці.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже