Презентация на тему: Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна

Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
План
Методика навчання української мови як галузь лінгводидактичної науки
Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
Об'єкт і предмет методики як науки
Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
Методика мови як навчальна дисципліна
Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
Програма курсу МВУМ
Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
Програмові вимоги до опрацювання ЗМ
Основна література :
Додаткова література:
Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна
Головні завдання початкового етапу навчання української мови:
Основні змістові лінії мовної освіти
Курс початкового навчання української мови
Сутність початкової літературної освіти
Підручники для початкової школи:
Зв’язок МВУМ з іншими педагогічними науками
Зв'язок методики з іншими науками.
Основні методи дослідження лінгводидактичної дійсності
Методи наукового дослідження
Основні поняття теми
1/24
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 73)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4515 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

1. Методика навчання української мови як галузь лінгводидактичної науки. 2. Предмет, завдання і структура методики навчання української мови як навчальної дисципліни. Джерела вивчення курсу. 3. Зміст шкільного предмета «Рідна мова» у початкових класах. 4. Зв'язок методики з іншими науками. Наукові засади побудови курсу методики навчання української мови в початкових класах. 5. Основні методи дослідження лінгводидактичної дійсності.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Методика навчання української мови як галузь лінгводидактичної науки

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Об'єкт і предмет методики як науки

Об’єктом вивчення методики є навчально-мовленнєва діяльність учнів. Предметом вивчення методики є процес розвитку українського мовлення й навчання української мови дітей молодшого шкільного віку

Изображение слайда
6

Слайд 6

3. Предмет, завдання і структура навчальної дисципліни ” Методика навчання української мови в початковій школі ”

Изображение слайда
7

Слайд 7: Методика мови як навчальна дисципліна

1 – Теоретична частина, яка встановлює місце і завдання навчання мови в школі, формулює наукові основи методики, розглядає історію виникнення і розвиток методів початкового навчання ІІ – Практична частина, яка пропонує конкретні методи, прийоми навчання, розкриває механізм впровадження їх у життя школи, тобто становить технологію вчительської праці.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Завдання МВУМ як навчального курсу опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручників з рідної мови, розуміння закономірносте й формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови, оволодіння студентами принципами, формами, методами і прийомами ознайомлення школярів з нормами української літературної мови та правопису - здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури, тобто формування мовної особистості учня

Изображение слайда
9

Слайд 9: Програма курсу МВУМ

2к.ІІс 3к. Іс 3к.ІІс 4к.Іс 4к.ІІс ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 Методика навчання грамоти. Методика розвитку зв'язного мовлення. Методика класного та позакласного читання. Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії, лексикології та синтаксису. Науково-дослідна діяльність студентів Залік Залік Екзам Курс. Робота педпрактика

Изображение слайда
10

Слайд 10

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на практичному (семінарському, лабораторному) занятті Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, засобів діагностики Самостійна робота студентів Форми контролю № лекції зміст год. 2 Добукварний період навчання грамоти в початкових класах Зміст і завдання добукварного періоду навчання грамоти. Обсяг знань, умінь і навичок учнів на кінець добукварного періоду навчання. Діагностування ступеня готовності дітей до навчання грамоти. Методи і прийому розвитку усного зв’язного мовлення й мислення першокласників. Використання ігрових прийомів у навчанні шестирічок рідної мови. Букварі, зошити для письма. Використання схем: - основні періоди навчання грамоти та їх завдання; - Діагностування готовності дітей до навчання грамоти; - Методи та прийоми розвитку усного мовлення й мислення молодших школярів. 1. Порівняльний аналіз програм навчання дітей рідної мови у д/з і школі. Формулювання критичних зауважень.. 2. Аналіз добукварної частини «Букваря». 3. План бесіди за сюжетним малюнком «Букваря». 4. Добір ігрових прийомів для розвитку усного діалогічного й монологічного мовлення. 4 Бесіда за основними питаннями теми. Опитування Перевірка конспектів Опитування, перевірка анотацій Проведення фрагменту уроку Моделювання фрагментів уроку.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Програмові вимоги до опрацювання ЗМ

основні поняття і сучасний стан науки; Вимоги шкільної програми та зміст шкільних підручників з кожного розділу; систему вправ і методику їх проведення психолого-педагогічну, методичну літературу, статті в ж.«Початкова школа», книги педагогів-новаторів; самостійну роботу з курсу методики, спостереження й аналіз уроків учителів, зміст, якість, оцінка виконання завдань учнями в робочих та контрольних зошитах розробляти зміст уроків різних типів, виготовляти дидактичні матеріали, засоби унаочнення; ознайомитися з методикою дослідження якості роботи вчителя: рівнем знань, сформованості умінь, навичок учнів з кожного розділу шкільної програми. Лекції Практичні заняття Самостійна робота студентів Педагогічна практика

Изображение слайда
12

Слайд 12: Основна література :

Г.П.Коваль, Н.І.Деркач, М.М. Наумчук. Методика викладання української мови: Навч.посібник для студ. педін. – Тернопіль: Астон, 2008. – 287 с. М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Видання друге, доповнене. – Тернопіль: В-во Астон, 2005. - 352 с. М. С. Вашуленко. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К., Освіта. – 2006. Методика навчання української мови в початковій школі/ За ред. М.С. Вашуленка. – К.,2010. – 360 с. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. К.: Поч. школа, 2006.- 432 с. Державний стандарт початкової освіти. – К., 2011.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Додаткова література:

Л.О.Варзацька. Рідна мова і мовлення : інтегровані уроки (методичний посібник). – К., 2000. (Для 1, 2, 3 кл. окремо) М. С. Вашуленко. Навчання грамоти в 1 класі. – К.1986. Скрипченко, Прищепа. Уроки письма в 1 класі. – К.,1986. Г. Коваль. Звукобуквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. – Тернопіль, 2004 І.Ф.Кирей, В.А.Трунова. Методика викладання каліграфії в початковій школі. – К., 1994. Каліграфічні хвилинки на уроках рідної мови// БВПШ. – 2005. - №12. Навчання в 2 класі. Українська мова. Читання. – К.: Освіта, 1992. (Білецька, Вашуленко, Скрипченко, Савченко, Гудзик ) М. М. Наумчук. Українська мова. 2 клас. Дидактичні матеріали. – Тернопіль, 2002. О.Н.Хорошковська. Уроки української мови в 2 класі. – К.1987 (Слухання, словникова робота, вимова, читання, вивчення букв, діалог, монолог, письмо, уроки). Науково-методичний журнал „Початкова школа” Щотижневик «Початкова освіта»

Изображение слайда
14

Слайд 14

4. Зміст шкільного предмета «Рідна мова» в початкових класах

Изображение слайда
15

Слайд 15: Головні завдання початкового етапу навчання української мови:

1) вироблення в учнів мотивації до вивчення рідної мови; 2) гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання й письмо), 3) навчання роботи з дитячою книжкою, 4) формування умінь будувати писемні зв'язні висловлювання; 5) ознайомлення з найважливішими складовими мовної системи, 6) загальний розвиток особистості - інтелектуальний, моральний, вольовий.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Основні змістові лінії мовної освіти

Мовленнєва (комунікативна) - розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати ; мовна (лінгвістична – забезпечує відповідний обсяг знань про мову, умінь і навичок їх використання в мовленнєвій діяльності ; соціокультурна (лінгвоукраїнознавча) уявлення про звичаї, побут українського народу, визначні події та постаті в історії України, діяльнісна - уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати мовні факти.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Курс початкового навчання української мови

Мова і мовлення; Текст. Речення; Слово (сюди належать підрозділи „Значення слова”, „Будова слова” і „Частини мови”); Звуки і букви.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Сутність початкової літературної освіти

розвиток повноцінних навичок читання, ознайомлення школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської й тематичної різноманітності, художньо-естетичне освоєння тексту й дитячої книжки, формування творчих здібностей.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Підручники для початкової школи:

Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С. Буквар: Підручник для 1 кл. чотирирічної початкової школи. – К.: Освіта, 2006. Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю. Українська мова (2-4 кл.). – К., 2006. - Савченко О.Я., Мартиненко В. О. Читання (2-4 кл.). - К., 2006.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Зв’язок МВУМ з іншими педагогічними науками

Изображение слайда
21

Слайд 21: Зв'язок методики з іншими науками

Завдання до самостійної роботи студентів Реферат «Зв'язок методики навчання рідної мови з іншими науками. Методологічні засади лінгводидактики» Форма контролю: бесіда за планом рефератів, перевірка рефератів.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Основні методи дослідження лінгводидактичної дійсності

Метод науково-педагогічного дослідження — спосіб дослідження лінгводидактичних процесів формування мовної особистості, встановлення об'єктивних закономірностей навчання мови. Методика дослідження — процедура, послідовність пізнавальних і перетворювальних дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Методи наукового дослідження

Теоретичні методи - вивчення й аналіз літератури за темою дослідження; аналіз наукових здобутків, висвітлених у дисертаціях, монографіях, проблемних статтях; аналіз змісту чинних програм, шкільних підручників, методичних посібників, теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів. моделювання навчально-виховного процесу. Емпіричні методи : спостереження та аналіз навчально-виховного процесу, аналіз планів і конспектів уроків ; бесіди з учителями й учнями, анкетування вчителів і учнів, аналіз усних і письмових робіт учнів, вивчення шкільної документації ; вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду роботи вчителів-словесників ; констатувальний зріз; педагогічний експеримент (пошуковий, формувальний, контрольний), соціологічні методи, тестування ; Діагностування рівня мовленнєвого розвитку.

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Лекція № 1.“Методика навчання української мови” як наука і навчальна дисципліна: Основні поняття теми

Лінгводидактика Методика навчання української мови Структура лінгводидактики Об'єкт, предмет методики навчання мови Змістові лінії предмета ” Українська мова ” Методи науково-педагогічного дослідження Теоретичні, емпіричні методи

Изображение слайда