Презентация: Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН

Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН
1/19
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 69)
Скачать (94 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Культура наукової української мови у фаховій підготовці майбутніх освітян ПЛАН

Роль і місце КНУМ у фаховому становленні магістранта. Об ' єкт, предмет, мета, завдання, проблематика курсу. Критерії оцінювання знань, умінь студентів з культури наукової української мови. Зміст і загальна структура дисципліни. Зв»язок КНУМ з іншими науками.

2

Слайд 2

Культура української наукової мови (КУНМ) мета і завдання – формування мовно й мовленнєво освіченої особистості, спроможної доречно користуватися засобами мови в різних умовах спілкування залежно від мети і змісту мовлення, на високому рівні послуговуватися в освітній галузі законами наукового стилю

3

Слайд 3

Культура української фахової мови Текстологія ОНПД КНУМ Риторика ОКТМ Стилістика СУЛМ (рівні мови) ЗВ′ЯЗОК КУНМ З ІНШИМИ НАУКАМИ

4

Слайд 4

ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ У вживанні слів та словосполук виключення замість виняток ; вияснити замість з ' ясувати ; співпадати замість збігатися ; по крайній мірі замість принаймні, щонайменше ; безчисленний замість незліченний; у зв ' язку з замість з огляду на це ; у науковій роботі зустрічаються терміни замість у науковій роботі трапляються (є) терміни ;

5

Слайд 5

2. У творенні та вживанні форм слів: конфлікта замість конфлікту ; акту обстеження спортсменів замість акта (у значенні документа); фахового терміну замість терміна; терміна проведення експеримента замість терміну проведення експерименту; один учень із п ' ятидесяти замість один учень із п ' ятдесяти; більш точнішого показника замість точнішого показника ; найбільш екстремальний вид спорта замість найекстремальніший вид спорту ; менш раціональніший метод дослідження замість менш раціональний метод дослідження;

6

Слайд 6

3. У вживанні деяких морфологічних одиниць, (зокрема похідних прийменників з неправильними формами іменників): згідно чинної програми замість згідно з чинною програмою ; у порівнянні з минулим роком замість порівняно з минулим роком ;

7

Слайд 7

4. У функціонуванні дієприкметників: існуючі теорії, підходи, думки замість відомі теорії … ; координуюча рада замість координаційна рада, рада, що координує ; оздоровлюючий ефект замість оздоровлювальний ефект

8

Слайд 8

Об′єкт, предмет, мета, завдання, проблематика курсу ОБ′ЄКТ – наукова мова в системі і структурі української мови; ПРЕДМЕТ – науковий стиль української мови, його особливості, норми наукового спілкування.

9

Слайд 9

Мета курсу: Оволодіти наскрізними поняттями й категоріями дисципліни (мова, мовлення, культура наукової мови, культура наукового мовлення, фахова мова, культуромовна особистість, мовна норма, літературна мова, наукова мова, наукове мовлення, культура наукової мови, науковий стиль мови, науковий стиль мовлення, науковий дискурс, мовні одиниці наукового стилю, жанри наукового, інтертекстуальність, терміни, дефініція, поняття, категорія, модель продукування тексту тощо);

10

Слайд 10

2. Поглибити знання магістрантів про науковий стиль української мови, його підстилі, жанри; з’ясувати ґенезу наукового стилю; навчити продукувати тексти наукового стилю зі спеціальності (статті, реферати, відгуки, рецензії, анотації) з дотриманням мовних норм;

11

Слайд 11

3. Надати допомогу в написанні кваліфікаційної науково-дослідницької магістерської роботи, яка має бути вагомим внеском у розвиток певної наукової галузі знань, засвідчити рівень теоретичної й практичної компетентності молодого науковця-магістра.

12

Слайд 12

Завдання вивчення курсу в теоретичному й практичному аспектах: Оволодіти культурою наукового усного й писемного мовлення, й фахового мовлення зокрема (фаховою термінологією; ортологією); Довести значущість технології роботи з текстами наукового стилю, а саме: - оволодіти технікою читання текстів наукового стилю; - здійснювати їх лінгвостилістичний аналіз; - трансформувати в інші стилі залежно від сфери комунікації; - створювати структурно й мовно довершені тексти наукового стилю в їх жанровому різноманітті (анотація, стаття, доповідь, відгук, рецензія, довідка про результати впровадження наукового дослідження, наукове дослідження (магістерська робота));

13

Слайд 13

3. Навчити грамотно опрацьовувати тексти наукового стилю: аналізувати прочитане, відбирати основне методом наукового «скелетування» (компресії) змісту відносно закінченої думки, синтезувати, трансформувати з опертям на ключові наукові дефініції, здійснювати наукове узагальнення, порівнювати, ремінісціювати, цитувати, покликатися на думки науковців, робити власні висновки тощо; 4. З ′ ясувати роль інтертекстуальності (культурного коду) в науковому дискурсі; навчитися працювати з науковою літературою, джерелами її пошуку, оволодіти лексикографічною компетентністю;

14

Слайд 14

5. Навчитися аналізувати зміст і сутність формулювання теми наукового дослідження; 6. Оволодіти законом ступеневої наукової послідовності у створенні текстів наукового стилю (вибір теми наукового дискурсу, проектування композиції писемного наукового тексту, викладення тексту роботи згідно з її структурою);

15

Слайд 15

7. Виробити вміння проводити науковий експеримент, апробовувати результати наукового дослідження, описати, зіставити й узагальнити їх; сформулювати висновки; 8. Оволодіти етичними нормами наукового спілкування, основами майстерності наукового виступу-захисту наукової роботи.

16

Слайд 16

ПРОБЛЕМАТИКА КУРСУ Проблема стану, функцій, перспектив української мови як мови української спільноти, й наукової мови зокрема Проблема дилінгвізму, сленгізму, мовної суржифікації Низький рівень володіння системою норм літературної мови в її усній та писемній формах, й наукового дискурсу зокрема Доцільність функціонування іншомовної лексики в науковому дискурсі Структурна й функціональна неоднорідність наукового стилю Вивчення курсу аудиторією, що здобуває різні спеціальності в педагогічній галузі знань.

17

Слайд 17

Зміст і структура дисципліни 1. Теоретичний аспект 2. Практичний аспект (писемна форма) 3. Практично-етичний аспект (писемно-усна форма )

18

Слайд 18

Модуль 1 Теоретичні засади курсу (мета, завдання, проблематика курсу; основні поняття і категорії дисципліни; вимоги до наукового усного і писемного мовлення молодого науковця, відомості про науковий стиль). Модуль 2 Практичний аспект (мовна і текстотворча культура, композиційне оформлення наукової роботи, текстова диспозиція ) Модуль 3. Підготовка усних наукових повідомлень із досліджуваної теми. Алгоритм наукового виступу-захисту. Редагування усного й писемного наукового мовлення. Комп'ютерна презентація наукового виступу.

19

Последний слайд презентации

Вибір теми наукового дослідження; складання плану. Укладання наукового тезаурусу (словника). Добір ретроспективної, сучасної наукової, методичної літератури. Її опрацювання, мовне оформлення (оформлення бібліографії, подання на перевірку) Накреслення тем щодо висвітлення результатів наукового дослідження в публікаціях фахових видань Самостійне оволодіння нормами сучасної української літературної мови Участь у наукових конкурсах з теми наукового дослідження. Апробація результатів Підготовка виступу-захисту презентації за виступом Алгоритм виконання наукового дослідження

Похожие презентации

Ничего не найдено