Презентация на тему: Культура Беларусі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст

Культура Беларусі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст.
Асноўныя пытанні тэмы
Заданне на урок
Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі
Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі
Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі
Развіццё навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ
Развіццё навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ
Развіццё беларускай літаратуры і мовы
Літаратура пач. ХХ ст.
Станаўленне нацыянальнага прафесіянальнага тэатра
Выяўленчае мастацтва.
Жывапіс пач. ХХ ст.
В. Бялыніцкі-Біруля 1. Блакітная капліца 2. Вешнія воды 3. Зімняя рака
Архітэктура.
Архітэктура.
Гервяты, Гродзенская вобл. Троіцкі касцёл (неаготыка)
Відзы, Віцебская вобл. Касцёл Ражаства Марыі ( неаготыка)
Косава, Брэсцкая вобл. Касцёл Троіцкі (неараманскі стыль)
Мінскі касцёл св. Сымона і Алены (неараманскі стыль з элементамі готыкі)
Стыль “мадэрн” 1. Гомельскі камерцыйны банк 2. Вакзал у Бігосава (Віцебская вобл.) 3. Гродзенскае рэальнае вучылішча 4. Магілёўскі пазямельны банк
Псеўдавізантыйскі стыль 1.Капліца князёў Паскевічаў у Гомелі 2. Царква узвіжання крыжа ў Полацку 3. Уваскрэсенскі сабор у Барысаве.
«Нашаніўскі» перыяд
Культура Беларусі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст.
Значэнне “Нашай нівы"
Адкажы на пытанні.
1/26
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 91)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1241 Кб)
1

Первый слайд презентации: Культура Беларусі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст

Изображение слайда
2

Слайд 2: Асноўныя пытанні тэмы

1. Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі. 2. Развіццё навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ. 3. Развіццё беларуска й літаратуры і мовы. 4. Станаўленне нацыянальнага прафесіянальнага тэатра. 5. Выяўленчае мастацтва. Архітэктура. «Нашаніўскі» перыяд.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Заданне на урок

Вызначце змены ў развіцці культуры ў параўнанні з першай паловай ХІХ ст.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі

Складалася трохступенчатая сістэма адукацыі пачатковая: народныя вучылішчы, царкоўнапрыходскія школы, гарадскія вучылішчы сярэдняя: 6 муж., 4 жан. гімназіі, 2 прагімназіі, Горы-Горыцкае зсмляробчае вучылішча, Полацкі кадэцкі корпус, 4 духоўныя семінарыі, Маладзечанская, Полацкая, Нясвіжская, Свіслацкая настаўніцкія семінарыі; рэальныя вучылішчы ў Пінску, Мінску, Магілёве вышэйшая за мяжой: Пецярбург, Масква, Кіеў, Варшава, Дэрпт

Изображение слайда
5

Слайд 5: Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі

За удзел у паўстанні 1863 – 1864 гг. былі закрыты Горы-горацкі земляробчы інстытут, Навагрудская гімназія, Свіслацкая і Маладзечанская прагімназіі; Ліквідаваліся польскія школы, забаранялася выкладанне польскай мовы; Гутарковай мовай навучальных устаноў абвяшчалася руская;

Изображение слайда
6

Слайд 6: Змены ў сістэме адукацыі ў Беларусі

Рост колькасці навучальных устаноў; Беларусь адставала ад краін Заходняй Еўропы; Нізкая якасць навучання ў пачатковых школах; Сярэдняя адукацыя заставалася прывілеяй пануючых класаў; Існаванне прыватных школ; Платнасць сярэдняй адукацыі; Складванне сістэмы прафесійнай адукацыі. 1887 г. – “цыркуляр пра кухарчыных дзяцей”;

Изображение слайда
7

Слайд 7: Развіццё навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ

Гісторыя Беларусі асвятляецца з урадавых пазіцый у працах М. Каяловіча, І. Бяляева, П. Бранцава, П. Бацюшкава, А. Турцэвіча, К. Гаворскага. Этнаграфія І. Насовіч — "Слоўнік беларускай гаворкі“; П. Шэйн "Беларускія песні", "Матэрыялы для вывучэння побыту і мовы рускага насельніцтва Пн.-Зах. краю" (3 т.).

Изображение слайда
8

Слайд 8: Развіццё навуковых ведаў пра Беларусь і беларускі народ

А. Сапуноў — 3 т. архіўных дакументаў "В и тебская старина"; "Рака Зах. Дзвіна: гісторыка-геаграфічны агляд", "Матэрыялы па гісторыі і геаграфіі Дзісненскага і Вілейскага паветаў“; Я. Карскі – этнограф, фалькларыст, трохтомнік “Беларусы”; М. Нікіфароўскі - 3борнік простанародных апавяданняў Віцебшчыны "Нячысцікі", "Беларускія песні і частушкі“; І. Грыгаровіч 36орнік дак. "Беларускі архіў“; М. В. Доўнар-Запольскі 1 5 0 навуковых прац па гісторыі ВКЛ. Даследаванні і артыкулы“; В.Ластоўскі "Кароткая гісторыя Беларусі з 40 рысункамі", 1910 г.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Развіццё беларускай літаратуры і мовы

Адбываецца стварэнне развітой літаратуры Ф. Багушэвіч (Мацей Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава) — "Дудка беларуская", "Смык беларускі“; А.Ельскі Беларускі пісьменнік, гісторык, этнограф, краязнавец, перакладчык, публіцыст. У Замосці (Пухавіцкі р-н) стварыў літаратурна-краязнаўчы музей. Першы біёграф і сябра В. Дуніна-Марцінкевіча. А. Абуховіч Пісьменнік. Разам з Ф. Багушэвічам адзін з пачынальнікаў жанру байкі ў беларускай літаратуры. Я. Лучына ( I. Неслухоўскі) 3борнік вершаў "Вязанка". К. Каганец (Казімір Кастравіцкі) "Прамова", "Наш сымболь", "Гадка пра Галубка"

Изображение слайда
10

Слайд 10: Літаратура пач. ХХ ст

Цётка (А. Пашкевіч) – “Скрыпка беларуская”, “Хрэст на свабоду”. Адна з пачынальніц апавядальнага жанру. Аўтар першых кніжак для дзяцей на беларускай мове: "Першае чытанне для дзетак беларусаў", "Лемантар" (1906 г.); Я. Купала (1882-1942) Зборнікі: "Жалейка", "Гусляр","Шляхам жыцця"; паэмы:"Курган", "Бандароўна","Яна і я", "Магіла льва"; камедыі: "Паўлінка","Прымакі","Раскіданае гняздо". Я. Колас (1882-1956) Верш "Беларусам",зборнік "Песні жальбы",празаічныя зборнікі "Апавяданні", "Родныя з'явы“; М. А. Багдановіч (1891-1917) Зборнік "Вянок", верш-гімн "Пагоня".

Изображение слайда
11

Слайд 11: Станаўленне нацыянальнага прафесіянальнага тэатра

“ Батлейка ” – лялечны тэатр; Нацыянальнае тэатральнае мастацтва развівалася ў народна-фальклорных формах – “беларускія вечарынкі”; 1890 – адкрыццё ў Мінску гарадскога тэатра І.Ц.Буйніцкі - Заснавальнік прафесійнага беларускага тэатра — 1907 г.; "Першае таварыства беларускай драмы і камедыі” Ф. Ждановіч у Мінску.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Выяўленчае мастацтва

А.Гараўскі - Майстар пейзажаў і партрэта : "Вечар у Мінскай губерні", "Свіслач", "Час жніва", "На радзіме", "Пінскія балоты", "Жанчына з палітрай", "Жаночы партрэт", "Старая моліцца"; Н. Сілівановіч - Пісаў іконы, партрэты "Дзеці ў двары", "У школу", "Стары пастух", "Гульня дзяцей в. Цынцавічы". К. Альхімовіч - Пісаў карціны на гістарычную тэму: "Пахаванне Гедыміна", "Смерць Глінскага ў турме", "Смерць у выгнанні", "Пахаванне на Урале", "На этапе", "Жніво", "Парабкава хата".

Изображение слайда
13

Слайд 13: Жывапіс пач. ХХ ст

В. К. Бялыніцкі-Біруля “Сакавіцкае змярканне", "Зімовы сон", "Блакітная капліца". Ф.Рушчыц "Зямля", "Вадзяны млын", "У свет", "Каля касцёла","Млын зімою", "Берагі Вілейкі". Ю.Пэн “Аўтапартрэт”, “Стары кравец”, "Пасля забастоўкі"-"Аўтапартрэт”, "Гадзіншчык", "Пекар", "Пісьмо з Амерыкі", "У астрозе","Вуліца ў Віцебску“. Я.Кругер “На суд прафесара", "Письманосец”. Я. Н. Драздовіч "Трызна мінуўшчыны", “Пунькі", "Дух зямлі"; "Вёска Лаўрынаўка", пачынальнік фантастычнага жанру.

Изображение слайда
14

Слайд 14: В. Бялыніцкі-Біруля 1. Блакітная капліца 2. Вешнія воды 3. Зімняя рака

Изображение слайда
15

Слайд 15: Архітэктура

Тыпы: гарадская, сядзібная, храмавая. Стылі: эклектызм — змяшанне, спалучэнне разнастайных мастацкіх элементаў і стыляў. псеўдаготыка (касцёлы: Відзы, Браслаў, Вілейка, Паставы). псеўдавізантыйскі стыль распаўсюджаны ў праваслаўным культавым дойлідстве – “мураўёўкі” (капліца князёў Паскевічаў у Гомелі, Уваскрасенскі сабор у Барысаве).

Изображение слайда
16

Слайд 16: Архітэктура

Неараманскі стыль : спалучае матывы раманскай і гатычнай архітэктуры (Чырвоны касцёл у Мінску); Стыль мадэрн (чыгуначныя вакзалы, масты, прамысловыя збудаванні).

Изображение слайда
17

Слайд 17: Гервяты, Гродзенская вобл. Троіцкі касцёл (неаготыка)

Изображение слайда
18

Слайд 18: Відзы, Віцебская вобл. Касцёл Ражаства Марыі ( неаготыка)

Изображение слайда
19

Слайд 19: Косава, Брэсцкая вобл. Касцёл Троіцкі (неараманскі стыль)

Изображение слайда
20

Слайд 20: Мінскі касцёл св. Сымона і Алены (неараманскі стыль з элементамі готыкі)

Изображение слайда
21

Слайд 21: Стыль “мадэрн” 1. Гомельскі камерцыйны банк 2. Вакзал у Бігосава (Віцебская вобл.) 3. Гродзенскае рэальнае вучылішча 4. Магілёўскі пазямельны банк

Изображение слайда
22

Слайд 22: Псеўдавізантыйскі стыль 1.Капліца князёў Паскевічаў у Гомелі 2. Царква узвіжання крыжа ў Полацку 3. Уваскрэсенскі сабор у Барысаве

Изображение слайда
23

Слайд 23: Нашаніўскі» перыяд

Газета “Наша ніва" — цэнтр нацыянальна-культурнага адраджэння (10 лістапада 1906 г. — 7 жніўня 1915 г.) першапачатковую і галоўную сваю задачу бачыла ў барацьбе за ўсебаковае нацыянальна-культурнае адраджэнне беларускага народа, за прызнанне самога факта яго існавання

Изображение слайда
24

Слайд 24

Поспехі нацыянальна-культурнага адраджэння: абуджэнне народных талентаў; паскорыўся рост нацыянальна свядомай інтэлігенцыі; выданне "Беларускага каляндара" (1910 г.); летапіс "Саха" (1912 г.) для сялян; літаратурны месячнік для моладзі "Лучынка " (1912 г.) ; грамадска-палітычны альманах(часопіс) “Маладая Беларусь"(1912 г.) ; дзейнасць выдавецтваў "Загляне сонца і ў наша ваконца", "Наша ніва", "Наша хата", "А. Грыневіч", "Беларус", "Мінчук", "Палачанін" (дзейнічалі ў 1907-1914 гг.).

Изображение слайда
25

Слайд 25: Значэнне “Нашай нівы"

адыграла выключную ролю ў нацыянальным абуджэнні беларусаў, у распаўсюджванні нацыянальнай свядомасці, згуртаванні і выхаванні беларускай інтэлігенцыі, у барацьбе за грамадскае прызначэнне самога факта існавання беларускага народа і яго роўнасці з іншымі народамі; садзейнічала развіццю беларускай літаратуры і беларускай мовы, прапагандзе і станаўленню беларускага нацыянальнага мастацтва; з'яўлялася цэнтрам беларускага нацыянальнага руху.

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Культура Беларусі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст: Адкажы на пытанні

1. Вылучыце фактары, што абумовілі сацыяльны склад навучэнцаў сярэдніх навучальных устаноў Беларусі ў 60-ыя гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. Чаму прадстаўнікі некаторых саслоўяў былі абмежаваны ў магчамасці набыцця адукацыі? 2. Што адрознівае беларускую літаратуру азначанага часу ад папярэдняга перыяду? 3. Чаму мы так мала ведаем пра беларускую культуру?

Изображение слайда