Презентация на тему: Х имиялық реакциялардың бағытталуы

Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Термодинамикалық жүйе -бір немесе бірнеше денелерден тұратын кеңістіктің таңдап алынған шартты немесе шынайы бөлігі.
Біркелкілігіне қарай жүйені екі топқа бөледі:
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Термодинамикалық параметрлер -жүйе күйін сипаттайтын шамалар.Газдың күйін температура,қысым, және көлем анықтайды.Термодинамикалық параметрлер екі түрге
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
Х имиялық реакциялардың бағытталуы.
1/21
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 86)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (263 Кб)
1

Первый слайд презентации: Х имиялық реакциялардың бағытталуы

Изображение слайда
2

Слайд 2

Термодинамика - энергияның бір түрден екінші түрге өзара айналу заңын зерттейтін ғылым.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Термодинамикалық жүйе -бір немесе бірнеше денелерден тұратын кеңістіктің таңдап алынған шартты немесе шынайы бөлігі

Қоршаған ортамен байланысына қарай үш топқа бөлеміз : 1.Жабық жүйе –қоршаған ортамен энергиясымен алмасып, массасымен алмаспайтын жүйе. 2.Оқшау жүйе ( тұйық жүйе ) -қоршаған ортамен массасымен де, энергиясымен де алмаспайтын жүйе. 3.Ашық жүйе –қоршаған ортамен энергиясымен де массасымен де алмасатын жүйе.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Біркелкілігіне қарай жүйені екі топқа бөледі:

1.гомогендік жүйе- бір фазадан тұрады. 2.гетерогендік жүйе- бірнеше фазадан тұрады. Фаза - кез-келген нүктеде құрамы мен қасиеттері бірдей, бөліну бетімен шектелген гетерогендік жүйенің бір бөлігі.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Жүйе күйі -жүйенің барлық физикалық және химиялық қасиеттерінің жиынтығы.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Термодинамикалық параметрлер -жүйе күйін сипаттайтын шамалар.Газдың күйін температура,қысым, және көлем анықтайды.Термодинамикалық параметрлер екі түрге бөлінеді

1.интенсивтік ( қарқындылық ) параметрлері – жүйелер бір-бірімен әрекеттескен кезде жүйенің қасиеттері массаға тәуелсіз теңесетін шамалар (температура, қысым,тығыздық,концентрация, μ - химиялық потенциал ). Бұларды жүйе күйінің негізгі параметрлері деп атайды және оларды бірден өлшеуге болады. 2.экстенсивтік ( сиымдылық ) параметрлері- массаға тәуелді жүйенің қасиеттері ( көлем,масса, C m –жылу сиымдылығы, U -ішкі энергия, H -энтальпия, S -энтропия, G -Гиббс, F -Гельмгольц энергиялары ).Бірден өлшеуге болмайтын параметрлерді ( ішкі энергия, энтальпия,Гибсс энергиялары ) жүйе күйінің негізгі параметрлерінің фунциялары деп атайды.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Термодинамиканың бірінші заңы- энергия жоқтан пайда болмайды және жоғалмайды, ол тек бір түрден екінші түрге эквивалентті өзгеріп отырады.Осыдан,жүйеге берілетін жылу (Q) жүйенің ішкі энегриясының (U) өзгертуге және сыртқы ортаға қарсы жұмыс (W) істеуге жұмсалады: Q= Δ U+W немесе Q= Δ U+p Δ V (1) ( 1)- термодинамиканың бірінші заңының математикалық теңдеуі. Изохоралық процесс үшін (V=const): Q v = Δ U Изобаралық процесс үшін (P=const):Q p = Δ H Жүйенің сыртқы ортаға қарсы жасаған жұмысы - W=P сыртқы Δ V

Изображение слайда
8

Слайд 8

U -ішкі энергия жүйенің жалпы энергия қорын сипатттайды.Ішкі энергия заттың табиғатына, оның массасына және жүйе күйінің параметрлеріне тәуелді.Жүйенің толық ішкі энергия қорын анықтау мүмкін емес, тек жүйенің бастапқы (U1) және соңғы күйдегі (U2) ішкі энегрияларының айырымын, яғни энергия өзгерісін ( Δ U) ғана есептеуге болады: Δ U=U2-U1 Ішкі энергия өлшем бірліктері - кДж/моль; Дж/моль;

Изображение слайда
9

Слайд 9

Энтальпия - тұрақты қысымдағы жүйенің энергиясы.Ол ішкі энергия мен потенциалдық энергияның қосындысына тең: Δ H=U+PV Энтальпия ішкі энергия сияқты жүйенің бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді: Δ H=H баст -H соңғы =H2-H1 Э нтальпияның өлшем бірліктері - ккал; кал. Экзотермиялық процестер үшін Δ U<0; Δ H<0, ал эндотермиялық процестер үшін Δ U>0; Δ H>0

Изображение слайда
10

Слайд 10

Термохимия- химиялық реакциялардың жылу эффектілерін зерттейтін термодинамиканың бір бөлімі.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Термохимиялық теңдеулер- жылу эффектілері көрсетіліп жазылатын теңдеулер. Термохимиялық теңдеулерде: Заттардың агрегаттық күйі; Процестің жүру жағдайы (298K - дегі стандартты жылу эффектісі- Δ H 0 298 ) көрсетіледі.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Лавуазье-Лапласс заңы –заттың түзілу жылуы оның теріс таңбамен алынған ыдырау жылуына тең: Δ H түзілу = - Δ H ыдырау

Изображение слайда
13

Слайд 13

Стандартты түзілу жылуы ( энтальпиясы ) ( Δ H 0 298(T))- стандартты жағдайда (T=298K, P=10 ^5 Па) жай заттардан бір күрделі зат түзілгенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Гесс заңы -химиялық реакцияның жылу эффектісі тек жүйенің бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді, ал жүру жолына тәуелсіз.Химиялық реакциялардың жылу эффектілерін есептеу үшін Гесс заңының салдарын қолданады.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Гесс заңдарының салдары : стандартты жағдайда реакцияның жылу эффектісі сәйкес стехиометриялық коэффиценттеріне көбейтілген өнімдердің түзілу жылуларының қосындысы мен бастапқы заттардың түзілу жылуларының қосындыларының айырымына тең: Δ H 0 ( реакция) = ∑ n Δ H 0 тұз ( өнім ) - ∑ n Δ H 0 тұз ( баст.зат ).

Изображение слайда
16

Слайд 16

Термодинамиканың екінші заңы ( екінші бастамасы ) -жылу өздігінен суық денеден ыстық денеге ауыса алмайды.Термодинамиканың екінші заңының математикалық теңдеуі: Δ S≥ δ Q\T Δ S= δ Q\T- қайтымды процестер үшін; Δ S> δ Q\T – қайтымсыз процестер үшін; Δ S>0 - тұйық жүйеде;

Изображение слайда
17

Слайд 17

Энтропия (S )- жүйенің ретсіздігінің өлшемі.Ол процестің жүру бағытын сипаттайтын жүйе күйінің функциясы.Өлшем бірлігі – Дж/моль•К. Энтропия заттың табиғатына,массасына және температураға тәуелді.Зат сұйық күйден газға, қатты күйден сұйыққа айналғанда және оның мөлшері өскен сайын,мөлшері өскен сайын, энтропияның шамасы да артады.Ол жүйенің бастапқы және соңғы күйіне тәуелді де, жүру жолына тәуелсіз: Δ S 0 реакция =S2-S1=∑nS⁰ өнім - ∑nS⁰ баст.зат

Изображение слайда
18

Слайд 18

Байланысқан энергия (T Δ S) - жұмысқа айналмай, шашырап кететін энергияның бір бөлігі.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Гиббс энергиясы ( изобаралы қ потенциал )- G=H-T•S

Изображение слайда
20

Слайд 20

Гельмгольцты ң энергиясы ( изохоралы қ потенциал)- F=U-T•S

Изображение слайда
21

Последний слайд презентации: Х имиялық реакциялардың бағытталуы

Реакцияның бағытын және жүру мүмкіндігін Гиббс энергиясының өзгерісі ( Δ G) немесе Гельмгольц энергиясының өзгерісі ( Δ F) арқылы анықтайды: Δ G= Δ H-T Δ S; Δ F= Δ U-T Δ S жүйеде реакция жүру 1: Δ F<0; Δ G<0 жа ғдайда реакция өздігінен жүреді; Δ F>0; Δ G>0 жа ғдайда журмейді Δ F=0; Δ G=o жа ғ дайда жүйе тепе-теңдік күйде болады. Δ G, Δ F- тың шамаларын Гесс заңының салдары арқылы есептейді.Бұл шамалар процестің жүру жолына тәуелсіз, тек жүйенің бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді.Гиббс,Гель м гольц энергияларының өлшем бірлігі – кД ж/моль.

Изображение слайда