Презентация на тему: Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым

Реклама. Продолжение ниже
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
Карган таадамды к ö рб ö г ö н д ö болзом, J ÿ рген j ÿ р ÿ миле оморкоп j ÿ редим. Стенеде турган медальдарын а j ыктап, J ÿ регим б ö кт ö лип, кунукчыл
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
От – калапту j ууда туружып, J алтанбас болгоноорды слер к ö рг ÿ стеер. Чечен ворошиловский стрелок адаарды Канду j ууда бийик туттыгар.
Кажы ла j аста турна болуп, Менле слер эзендежип j ÿ редеер. Слерди к ö рг ö ндий j ылу сананып, Айлыма мендеп, мен келедим.
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым
1/9
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 57)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (11772 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым

Тумпукова Солоны Кырлык j урт

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2: Карган таадамды к ö рб ö г ö н д ö болзом, J ÿ рген j ÿ р ÿ миле оморкоп j ÿ редим. Стенеде турган медальдарын а j ыктап, J ÿ регим б ö кт ö лип, кунукчыл турадым

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
3

Слайд 3

Таадамнын j ÿр ÿ мин тем эдип, Албатыма айдып, мен jÿ рерим. Амыр-энч ÿ j ÿр ÿ м бергенине С ÿÿ нип, сананып,чаазынга бичиирим.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: От – калапту j ууда туружып, J алтанбас болгоноорды слер к ö рг ÿ стеер. Чечен ворошиловский стрелок адаарды Канду j ууда бийик туттыгар

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Кажы ла j аста турна болуп, Менле слер эзендежип j ÿ редеер. Слерди к ö рг ö ндий j ылу сананып, Айлыма мендеп, мен келедим

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Сакылталу келген J ен ÿ нин байрамында J уртта турган керееске келедим. J уучыл таадамды мен эзедип, Чечегим саладым, адаарды адап.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым Карган таадамды к ö рб ö г ö н д ö болзом, J ÿ рген j ÿр ÿ миле оморкоп j ÿ редим. Стенеде турган медальдарын а j ыктап, J ÿ регим боктолип, кунукчыл турадым. Таадамнын j ÿ р ÿ мин тем эдип, Албатыма айдып, мен j ÿ рерим. Амыр-энч ÿ j ÿр ÿ м бергенине С ÿÿ нип, сананып,чаазынга бичиирим. От – калапту j ууда туружып, J алтанбас болгоноорды слер к ö рг ÿ стеер. Чечен ворошиловский стрелок адаарды Канду j ууда бийик туттыгар. Кажы ла j аста турна болуп, Менле слер эзендежип j ÿ редеер. Слерди к ö рг ö ндий j ылу сананып, Айлыма мендеп мен келедим. Сакылталу келген J ен ÿ нин байрамында J уртта турган керееске келедим. J уучыл таадамды мен эзедип, Чечегим саладым, адаарды адап.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Карган т аадам Карган таадам Оштушев Тумпук Кыпчакович. Ол 12 майда 1910 j ылда чыккан. Ада-Т ö р ö л учун Улу j уу башталардала карган таадамды j ууга j ерлештериле кожо апарган. 1941 j ылдан ала 73-чи стрелковый полктын j уучылы болуп j уулашкан. Карган таадам чечен кижи болгон. Чечени, j алтанбазы, турумкайы учун карган таадам «Ворошиловский стрелок» деп значокло кайралдаткан. «Курская Дуга» деп от- калапту j уу-согушта туружып, уур шыркалаткан. Госпитальда узак j атпай, эбешле су- кадыгы ондоло берерде, ойто j ууга атанган. Украинский j ууга j уулажып, Польша ороонды j айымдаарында турушкан. Мен карган таадамды к ö рб ö г ö н д ö болзом, онын кайралдарыла оморкоп j ÿредим. «Орден Отечественной войны II степени» ле к ö п тоолу юбилейлик медальдарла кайралдаткан. Онын учун j ылдын ла 9 майдын байрамын ö кп öö рип сакыйдым. J урттын кереезине барып, карган таадамнын ö б ö к ö зин кычырып, эземин кереестеп, чечек саладым.

Изображение слайда
1/1
9

Последний слайд презентации: Карган таадамга учурлап бичиген j олдыктарым

J аан быйан !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2