Презентация на тему: Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)

Реклама. Продолжение ниже
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
План
1. Значення інноваційних процесів для ефективної господарської діяльності. Поняття «новація», «інновація», «інноваційна діяльність».
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
2. Поняття об'єктів і суб'єктів інноваційної діяльності
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
3. Сутність та основні етапи інноваційного процесу.
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
4. Класифікація інновацій
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
4. Стадії життєвого циклу інноваційного продукту
Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)
1/18
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 93)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (468 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)

ТЕМА 2. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: План

Значення інноваційних процесів для ефективної господарської діяльності. Поняття «новація», «інновація», «інноваційна діяльність». Поняття об'єктів і суб'єктів інноваційної діяльності Сутність та основні етапи інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Стадії життєвого циклу інноваційного продукту.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. Значення інноваційних процесів для ефективної господарської діяльності. Поняття «новація», «інновація», «інноваційна діяльність»

Інноваційна діяльність (англ. - нововведення) - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Об'єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «новація» та «інновація». Новація (лат. - оновлення, зміна) - продукт інтелектуальної діяльностілюдей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт. Новації постають як відкриття, винаходи, нові або вдосконалені процеси, структури, методики, стандарти, результати маркетингових досліджень тощо. Однак усвідомлення цінності інновацій, а, значить, доцільності її впровадження, не приходить одразу після її появи. Інноваційний лаг - період між появою інновації та її впровадженням.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Термін «інновація» запровадив австрійський економіст Йозеф Шумпетер (1883-1950), який у 1912 р. у праці «Теорія економічного розвитку» вжив словосполучення «нова комбінація», а у наступних працях застосував термін «інновація». Поняття «інновація» і «нововведення» можна вважати тотожними. Угорський економіст Б. Санто визначив інновацію як «такий суспільно-технічно-економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій та у випадку, якщо вони орієнтуються на економічну вигоду, прибуток; їх поява на ринку може принести додатковий успіх». Й. Шумпетер визначав відкриття, винахід нового як початкову подію, а інновацію, тобто впровадження заходу - як завершальну подію, розглядаючи інновацію з погляду економічного застосування. Отже, світова економічна думка інтерпретує інновацію як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, втілений в нових продуктах і технологіях. Інновація - кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 2. Поняття об'єктів і суб'єктів інноваційної діяльності

Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновацію таким чином: «Це новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології продукція чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери». У зазначеному Законі сказано, що об'єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Інноватор - особа, яка ініціює процес впровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію. Суб'єкти інноваційної діяльності - фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і залучають майнові та інтелектуальні цінності вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів. Інноваційна діяльність підприємства спрямована на створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували б перспективу розвитку. Інноваційна діяльність підприємств - це не лише розв'язання технічних завдань щодо створення нового продукту, нової технології чи удосконалення наявних, а й відбір перспективних науково-технічних досягнень, своєчасне патентування винаходів, просування наукомістких товарів на ринок Провідна роль у реалізації цих завдань належить менеджерам. У світі на одного вченого припадає 10 менеджерів.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Організація та управління інноваційною діяльністю здійснюються фахівцями різних функціональних служб і різних рівнів управління. Завдання щодо впровадження новацій вирішуються менеджерами залежно від рівня управління. Важливою складовою інноваційної діяльності є праця висококваліфікованих технологів, конструкторів, маркетологів, економістів, фінансистів, які виконують специфічні функції з технологічного проектування та конструювання новацій, забезпечення фінансами науково-дослідних і проектно-пошукових робіт, калькулювання витрат ресурсів, цінового проектування, просування на ринок (у разі інновації-товару) тощо. Усі ці працівники є суб'єктами інноваційної діяльності у вузькому значенні (стосовно окремого підприємства).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 3. Сутність та основні етапи інноваційного процесу

Інноваційний процес - процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання. Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука - техніка -виробництво. Наука. На цьому етапі розробляють теоретичні основи проблеми. 1. Фундаментальні дослідження. Їх результатом є відкриття. Відкриття - це науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів. Винахід - це результат науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

2. Прикладні дослідження. Визначають напрям прикладного застосування знань, здобутих у процесі фундаментальних досліджень. їх результатом є нові технологій, матеріали, системи. Фундаментальні відкриття і винаходи характеризуються, як правило, великим проміжком часу від формулювання гіпотези до практичного застосування винаходу Відкриття Рік появи відкриття Рік практично го застосування Інтервал (роки) Фотоапарат 1727 1839 112 Телефон 1820 1876 56 Магнітний запис звуку 1889 1931 42 Радіо 1867 1902 35 Телебачення 1907 1945 38 Синтетичний каучук 1910 1938 30 Радар 1925 1938 13 Синтетичні волокна 1930 1939 9 Атомна бомба 1939 1945 6 Напівпровідники 1941 1951 10 Комп'ютер з пам'яттю 1945 1949 4 Транзистор 1948 1953 5 Інтегральна схема 1958 1961 3 Мікропроцесор 1968 1970 2 Персональний комп'ютер 1972 1974 2

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Техніка. На цьому етапі втілюють теоретичні конструкції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії НДДКР, які спрямовані на розроблення, проектування, виготовлення та опробування дослідних зразків нової техніки, технології чи продукту. Визначають технічну характеристику нової продукції, розробляють інженерно-технічну документацію на неї, створюють дослідні зразки, розпочинають експериментальне виробництво. Виробництво. Комерціалізація нововведення. Впровадження у виробництво нового продукту. Цей етап охоплює декілька стадій: дослідження ринку; конструювання; ринкове планування; дослідне виробництво; ринкове випробування; комерційне виробництво. Це - завершальний етап.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: 4. Класифікація інновацій

Перша класифікація, яка стала класичною і використовувалася до кінця 60-х років XX ст., належить Й. Шумпетеру. Він виокремив 5 інновацій: виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями; впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції; освоєння нового ринку збуту певною галуззю; залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів; впровадження нових організаційних форм.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Цей етап охоплює кілька стадій: дослідження ринку : вивчають готовність ринку до сприйняття нововведення; якщо новий продукт ще не відомий ринку, оцінюють можливість формування нових споживчих потреб, які він може задовольняти; визначають форму просування новинки на ринок, можливість її модифікації для окремих його сегментів; конструювання : формують дизайн новинки з дотриманням естетичних, ергономічних, функціональних вимог та з урахуванням преференцій споживачів вибраного сегмента ринку (сучасність, комфортність, вишуканість, компактність, цінові характеристики тощо); розробляють маркетингові заходи для просування товару на ринок; ринкове планування : визначають обсяги попиту на новий товар, його асортиментний ряд, можливі ринки збуту; оцінюють витрати на виготовлення і прогнозують майбутні доходи від продажу; дослідне виробництво : налагоджують і відпрацьовують технологічний процес; складають кошторис витрат; ринкове випробування : здійснюють рекламну кампанію до появи товару на ринку; визначають прогнозну ціну; випускають пробну партію товару, оцінюють попит на неї; за необхідності вносять зміни у тактику маркетингу чи дизайн товару; комерційне виробництво : формують портфель замовлень на виготовлення партій товару; укладають угоди з постачальниками; розробляють логістичні схеми; вибирають канали збуту; проектують і створюють систему управління виробництвом; виготовляють і реалізують продукцію у запланованих обсягах; відпрацьовують систему управління якістю; вдосконалюють політику ціноутворення і методи стимулювання збуту.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Етап комерціалізації нововведення є завершальним в інноваційному процесі Однак новий продукт не завжди залишається власністю підприємства, яке його створило. Право на виготовлення нового продукту можуть отримати й інші підприємства, придбавши відповідну ліцензію. Відбувається дифузія нововведення - процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах. Інваріантність нововведення - здатність нововведення зберігати незмінними якісні та кількісні характеристики, попри перетворення та зміни у зовнішньому середовищі, що дає змогу використовувати продукт тривалий час і в різних сферах. Інваріантність нововведення - здатність зберігати незмінними якісні та кількісні характеристики. Дифузія нововведення - процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах. Трансфер (лат. - переносити, переміщати) - передавання суб'єктам, які не є авторами новацій, права на їх використання через продаж ліцензій і надання інжинірингових послуг.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Основні етапи інноваційного процесу на підприємстві: генерація ідей; розробка задуму і його попереднє оцінювання; аналіз умов реалізації задуму і витрат на нього; конструкторське та технологічне розроблення; пробний маркетинг; планування та організація процесу виробництва; комерційна реалізація.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

На сучасному етапі інновації класифікують за різними ознаками: За змістом діяльності: технологічні; виробничі; економічні; торговельні; соціальні; управлінські. За ступенем новизни виділяють: базові (поява нового способу виробництва чи раніше невідомого продукту, які започатковують або дають імпульс розвитку нової галузі, наприклад винайдення парового двигуна, атомної енергії, радіо, напівпровідників тощо); поліпшувальні (упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний потенціал базової інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати базові покоління техніки, створювати нові моделі машин.і матеріалів, поліпшувати параметри продукції, що випускається); псевдоінновації (інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт, щоб затримати зниження норми прибутку і продовжити життєвий цикл поліпшувальної інновації, наприклад зміна дизайну товару, матеріалу, з якого він виготовляється; зміна способу рекламування тощо).

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

За сферою діяльності підприємства: інновації на вході в підприємство як систему (те, що надходить у виробництво); інновації на виході з виробництва; інновації у структурі підприємства (цільові зміни). За інтенсивністю інноваційних змін: інновації нульового порядку (зберігає і оновлює існуючі функції і частини); першого (кількісна зміна); другого (перегрупування чи організаційні зміни); третього (адаптаційні зміни); четвертого (новий варіант - найпростіша якісна зміна); п'ятого (нове покоління); шостого (новий вид); сьомого (новий рід). За рівнем об'єктивного та суб'єктивного сприйняття: абсолютна новизна; відносна новизна; умовна новизна; суб'єктивна новизна. За причинами виникнення: реактивні (реакція на нові перетворення); стратегічні (отримання конкурентних переваг).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: 4. Стадії життєвого циклу інноваційного продукту

Життєвий цикл інновацій - період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва. За своїм характером життєвий цикл інновації відповідає типовому життєвому циклу товару і проходить етапи розроблення, просування на ринок, зростання, зрілості та занепаду, які характеризуються різним співвідношенням витрат, пов'язаних з розробленням та виведенням новинки на ринок, і доходів від її продажу. Тривалість життєвого циклу інновації залежить від внутрішніх чинників, що обумовлюють здатність фірми-інноватора прискорити процес перетворення ідеї на матеріалізований продукт

Изображение слайда
1/1
18

Последний слайд презентации: Кафедра менеджменту альтернативних джерел енергії (МАДЕ)

Етап розробки. Включає стадії зародження ідеї, проведення науково- дослідних і дослідно-конструкторських робіт для перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології його виробництва. Етап виведення на ринок. На цьому етапі відбуваються налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії та її ринкова апробація, формування стратегії та каналів збуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажу. Етап зростання. Період швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків. Етап зрілості. Характеризується уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товару більшістю покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у зв'язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації фактично завершується. Етап занепаду. Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знімають з виробництва.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже