Презентация на тему: Инвестициялық жобалау

Инвестициялық жобалау
1/31
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 55)
Скачать (130 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Инвестициялық жобалау

Дәріс 3-6 ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ Орындаған: Экономика кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы Зейнолла С.Ж.

2

Слайд 2

Қазіргі кездегі инвестициялардың тиімділігін бағалау əдістерін екі топқа бөлуге болады:  *қарапайым немесе статистикалық;  *дисконттау əдістері.

3

Слайд 3

3.1. Инвестицияның тиімділігін бағалаудың қарапайым əдістері 3.1.1. Өтелімділік мерзімі (PP)

4

Слайд 4: Инвестицияның өтелімділік мерзімі

– дегеніміз таза түсімнің бастапқы салымдардың орнын толтыруын күтетін кезең (мұнда таза түсім шығындарды шегеріп тастағандағы ақшалай түсімді білдіреді).

5

Слайд 5

Осылайша, кəсіпорынның оперативтік қызметінен түскен түсімдері инвестицияларға жұмсалған шығындарды жабатын уақыт кезеңі есептеледі.

6

Слайд 6: Бұл əдістің басымдылығы

– есептеу қарапайым, сондықтан ол кейде инвестицияның тəуекелін бағалаудың қарапайым əдісі ретінде қолданылады. Сонымен қатар бұл əдісті тұрақты сұранысы жоқ өнімдерді шығару жобасын бағалау үшін де пайдалануға болады жəне ол ақша айналымы аз шағын фирмалардың инвестицияларын бағалауға, сонымен бірге ресурстардың тапшылығы жағдайында жобаларды едəуір тез бағалауға жарамды.

7

Слайд 7: Бірақ инвестицияның өтелімділік мерзімін таңдау көрсеткіші бірқатар кемшіліктерге ие:

 өтелімділіктің нормативті мерзімін тандау субъективті болуы мүмкін;  əдіс жобаның өтелімділік мерзімінен тыс уақыттағы табыстылығын есепге алмайды, сондықтан өтелімділік кезеңі бірдей, бірақ өмір сүру мерзімі əр түрлі жобалардың варианттарын салыстыру үшін қолданыла алмайды;

8

Слайд 8: Бірақ инвестицияның өтелімділік мерзімін таңдау көрсеткіші бірқатар кемшіліктерге ие:

 əдіс кумулятивті табыстар сомасы бірдей, бірақ жылдар бойынша бөлінуі əр түрлі жобалар арасында айырмашылық жаса- майды. Осы критерий тұрғысынан алсақ, 50 млн, 70 млн, 30 млн теңге жылдық табысы бар бірінші жоба мен 30 млн, 50 млн жəне 70 млн жылдық табысы бар екінші жоба тең. Ал, дұрысына келсек, бірінші жоба тиімдірек, себебі алғашқы екі жылда табыс- тың үлкен сомасымен қамтамасыз етіледі; бұл қосымша құралдар айналымға жіберілуі мүмкін, ол өз кезегінде жаңа табыстар алып келеді. Бұл əдіс жаңа өнімдер шығаруға бағытталған жобаларды бағалау үшін жарамасыз.

9

Слайд 9: Бірақ инвестицияның өтелімділік мерзімін таңдау көрсеткіші бірқатар кемшіліктерге ие:

 бұл əдіс бойынша есептеу дəлдігі көп жағдайда жобаның өмір сүру мерзімін жоспарлау интервалына бөлу жиілігімен анықталады;  көрсеткіштің «статистикалығы», басқаша айтқанда, ақшаның уақытша құнын есепке алудың мүмкін еместігі.

10

Слайд 10: Есептеу формуласы

Для расчета срока окупаемости элементы платежного ряда суммируются нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до тех пор, пока сумма не примет положительное значение. Период окупаемостиу=количество лет перед полной окупаемостью проекта+Отрицательный накопленный поток / Денежный поток после момента его окупаемости Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости расчитывается делением одновременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. Требуемые инвестиции Период окупаемости=---------------------------------------------------------- Ежегодный требуемый поток

11

Слайд 11: Метод периода окупаемости (РР)

Период 0 1 2 3 4 Денежный поток (1000) 500 400 300 100 Накопленный денежный поток (1000) (500) (100) 200 300 Период окупаемости =2+100/300=2,33 года

12

Слайд 12: Денежный поток

кэш-фло, кэш-флоу (от англ.   Cash Flow ) или поток наличных денег — одно из важнейших понятий современного финансового анализа это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени, как за этот промежуток берется финансовый год.

13

Слайд 13: Денежные потоки по проекту А, млн. руб

Го д Денежные потоки Накопленные денежные потоки 0 (стартовые -1000 -1000 инвестиции) 1 500 -1000+500=-500 2 400 -1000 + 500 + 400 = -100 3 300 -1000 + 500 + 400 +300 = +200 4 100 300 Срок окупаемости превышает то число лет, после которого накопленные потоки меняют знак с "минуса" на "плюс". Для проекта А срок окупаемости больше двух лет и меньше трех. Для проекта А срок окупаемости Т = 2 + (-100 / 300) = 2, 333 года (2 года и 4 месяца).

14

Слайд 14: РР көрсеткіші бойынша есеп

The Daily Grind кәсіп орыны өзінің мейрамханасында espresso-bar жабдығын орнатқысы келеді. Е spresso-bar : бағасы: 140 000 долл және қолдану мерзімі 10 жыл. Жыл сайын 35 000 долл. ақша ағымын әкеледі. Басшылығы инвестицияларды 5 жылдын ішінде қайту керек деген талап қойды. Осы espresso-bar дын өтемділік мерзімін бағаланыз.

15

Слайд 15: РР көрсеткіші бойынша есеп

Келесі екі инвестицияларды бағалайық Х жоба У жоба Бастапқы инвестициялар -100 000 -100 000 1 Жылдың ақша ағымы 60 000 60 000 2 Жылдың ақша ағымы 40 000 35 000 3-10 Жылдың ақша ағымы 0 25 000 Осы жобалардын РР көрсеткішін есептеніз, қайсысы тиімді

16

Слайд 16: Дисконтталған ақша ағымы

учитывают разную стоимость денег в разные моменты времени (теория временной стоимости денег). Эти показатели являются более интересными для владельцев, инвесторов и банков, так как более корректно отражают эффективность проекта (не завышают ее, как показатели первой группы), то есть являются более надежным (лучшим) гарантом успешности проекта.

17

Слайд 17: Дисконтталған ақша ағымы

Суть их расчета заключается в приведении будущих денежных потоков (стоимости денег) к «сегодняшнему» дню, вернее, к моменту начала инвестиций в проект (предполагается, что инвестиции будут осуществлены в этом году). Приведение денежных потоков называется дисконтированием

18

Слайд 18: Дисконтталған ақша ағымы

Предполагается, что как раз дисконтирование планируемых денежных потоков и приводит их к текущему моменту с учетом инфляции, безрисковых вложений, рисков конкретного проекта, либо требуемой нормы доходности от вложенного капитала в зависимости от выбранного подхода к определению ставки дисконтирования, используемой при дисконтировании денежных потоков.

19

Слайд 19: Дисконтталған ақша ағымы

Значения денежного потока умножаются на коэффициенты дисконтирования. Его расчет представляет обратную формулу сложного процента 1 а n = ------------------------------- n (1+r) n- год, для базового береться как 0, r – ставка дисконтирования

20

Слайд 20: Дисконтированные денежные потоки по проекту А, млн. руб

Год Чистые k=10% k=20% денеж- дисконти- накопленные дисконти- накоплен- ные рованные дисконтиро- рованные ные дискон- потоки потоки ванные потоки потоки тированные потоки 0 -1000 -1000 -1000 -1000 I 500 455 -545 (-1000+455) 416 -584 2 400 331 -214 277 -307 3 300 225 11 174 -133 4 100 68 79 48 -85 Срок — — 2,95 года — Не окупается окупае- мости

21

Слайд 21: Дисконтталған ақша ағымы

Для стандартного чистого денежного потока возможно установление приемлемого срока окупаемости, который максимизирует значение чистого дисконтированного дохода по проекту (NPV), — срока окупаемости Гордона где к — стоимость капитала проекта; n — число лет функционирования проекта.

22

Слайд 22: Дисконтталған ақша ағымы

Этот оптимальный срок может рассматриваться в качестве сравнительного при отборе приемлемых проектов. По рассматриваемому проекту рассчитывается срок окупаемости и сравнивается с оптимальным сроком Гордона. Если срок окупаемости по проекту меньше оптимального, то проект может быть принят. При стоимости капитала проекта 20% и сроке функционирования 4—7 лет оптимальный срок окупаемости находится в интервале 3—4 года.

23

Слайд 23: Дисконтталған ақша ағымы

Ақшаның уақытша құнын есептеу техникасына негізделген критерийлерді дисконттау критерийі деп атайды. Еске түсірер болсақ, критерийлерді есептеуде пайыздық қойылымдар түсінігі қолданылады, оның көлеміне инфляция, тəуекел жəне ақшаны пайдаланудың альтернативті мүмкіншілігі əсер етеді жəне оны мынадай теңдікпен көрсетуге болады: r = IR +MRR * RI, мұндағы IR – инфляция қарқыны; MRR – минималды нақты табыс нормасы; RI – нақты капитал салымына түсетін табысты алу тұрақсыздығымен жəне нарықтық жағдаймен байланысты инвестициялық тəуекелдің дəрежесін есепке алатын коэффициен т.

24

Слайд 24: Дисконтталған ақша ағымы

Нарықтық экономикадағы фирмалардың қаржылық тəжіри- бесінде жеке капиталы үшін пайыздық қойылым (немесе дисконт нормасы) салымдар бойынша депозиттік пайызға байланысты анықталады. Барлық капитал қарыздық болған жағдайда, пайыз- дық қойылым қарызды өтеу жəне пайыздық төлемдер шартымен анықталатын пайыздық қойылым болып табылады. Оның жақын мəні ретінде ұзақ мерзімді банкілік несиелер бойынша орташа- ланған пайыздық қойылымдар пайдаланылуы мүмкін.

25

Слайд 25: Дисконтталған ақша ағымы

Жалпы жағдайда (капитал аралас болғанда) пайыздық қойылым салық жүйесін, капитал құрылымын жəне т.б. Есепке ала отырып, саналған орташа капитал құны – WACC ретінде табылуы мүмкін. Басқа сөзбен айтқанда, капиталдың n түрі болса, оның əрқайсысының дивидендтік жəне пайыздық төлемдер көлемі негізінде анықталатын құны Ei тең, ал жалпы капиталдағы үлес Ai (i = 1,2,…,n) болса,, онда пайыздық қойылым шамамен мынаған тең: ( Альжанова 122 бет )  

26

Слайд 26: Дисконтталған ақша ағымы

Батыстық фирмалар пайыз қойылымын есептеу үшін көбіне келесі формуланы қолданады: WAAC=W d R d + W p R p +W s R s мұнда W d – инвестициянын жалпы сомасынындағы əр құралдың салмағы; Rd – тартылған несиелер бойынша пайыздық қойылым; Rp – жеңілдік берілген акциялар бойынша төленетін пайыздар; Rs – өзіндік капитал табыстылығы.

27

Слайд 27: Ағымдағы таза құндылық

1. Н. Ш. Ə лжанова. ЖОБАЛАРДЫ ТАЛДАУ. Оқу құралы, Ə Л-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ. - 122 бет

28

Слайд 28: Үй тапсырмасы Есеп 1

Трехлетний инвестиционный проект характеризуется следующими данными: единовременные инвестиции составили 136,0 тыс. руб.; доходы по годам (отнесенные к концу соответствующего года) прогнозируются в следующих объемах (тыс. руб.): 50,0; 70,0; 80,0. Цена капитала равна 13%. Необходимо определить срок окупаемости этого проекта.

29

Слайд 29: Үй тапсырмасы Есеп 2

Необходимо определить срок возврата инвестиций в размере 100 д.е., если прибыль по инвестиционному проекту составляет в 1-й год — 25 д.е.;2-йгод — 30 д.е.;3-йгод — 40 д.е.; 4-й год — 50 д.е

30

Слайд 30: Үй тапсырмасы Есеп 3

Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать Ваши $5 000 в его предприятие, пообещав возвратить Вам $6 000 через два года. Имея другие инвестиционные возможности, Вы должны выяснить, какова процентная ставка прибыльности предложенного Вам варианта

31

Последний слайд презентации: Инвестициялық жобалау

Рахмет!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Похожие презентации

Ничего не найдено