Презентация на тему: Интеллектуалдық меншік құқығы

Интеллектуалдық меншік құқығы
Авторлық құқық
Сабақтас құқықтардың субъект i лер i
Өнертабысты, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары
Селекциялық жетістіктерге құқық
Интегралды микротәс i мдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары
Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқығы
Фирмалық атауға құқық
Интеллектуалдық меншік құқығы
Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтар
Авторлық құқықты иел i ктен айыруға және басқа адамға беруге болмайды.
Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не айрықша құқықтар
Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы
Лицензиялық шарт
Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасау және пайдалану туралы шарт
Айрықша құқықтардың қолданылу мерз i м i
Айрықша құқықтарды қорғау әд i стер i
1/17
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (124 Кб)
1

Первый слайд презентации: Интеллектуалдық меншік құқығы

1. Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i не: 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i не: 1) интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i; 2) азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерд i дараландыру құралдары жатады. 1) ғылым, әдебиет және өнер туындылары ; 2) эфирл i к және кәб i лд i к хабар тарату ұйымдарының орындаушылығы, қойылымдары, фонограммалары мен хабарлары ; 3) өнертабыс, пайдалы үлг i лер, өнд i р i ст i к үлг i лер ; 4) селекциялық жет i ст i ктер ; 5) интегралдық микросызба топологиялары ; 6) ашылмаған ақпарат, оның i ш i нде өнд i р i с құпиялары (ноу-хау);

Изображение слайда
2

Слайд 2: Авторлық құқық

1. Авторлық құқық шығармашылық қызмет нәтижес i болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына олардың бағытына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ оларды білдіру әдісі мен нысанына қарамастан қолданылады. 2. Авторлық құқық халыққа таратылған, сондай-ақ халыққа таратылмаған туындыларға қандай да б i р объективт i нысанда : 1) жазбаша ( қолжазба, машинаға басылған, нота жазбасы және т.б.); 2) ауызша ( көпш i л i к алдында айту, көпш i л i к алдында орындау және т.б.); 3) дыбыс немесе бейне жазу ( механикалық, цифрлық, магнитті, оптикалық және т.б.); 4) бейнелеу ( сурет, эскиз, картина, жоспар, сызба, кино, теле, бейне немесе фото кадр және т.б.); 5) көлемд i к- кең i ст i кт i ( мүс i ндеме, модель, макет, құрылыс )

Изображение слайда
3

Слайд 3: Сабақтас құқықтардың субъект i лер i

1. Орындаушылар, фонограмма жасаушылар мен эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымдары сабақтас құқық субъект i лер i болып табылады. 2. Фонограмма жасаушы, эфирл i к және кабельд i к хабар тарату ұйымдары осы тарауда көзделген құқықтарды фонограмма жазылған не эфирге немесе кабель арқылы бер i лет i н туындының орындаушысымен және оның авторымен жасалған шарт бойынша алынған құқықтар шегінде жүзеге асырады. 3. Орындалатын туынды авторларының құқықтары сақталған кезде, орындаушы осы тарауда көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтарды жүзеге асырады. 4. Сабақтас құқықтардың пайда болуы және жүзеге асырылуы үш i н туындыны т i ркеу немесе қандай да б i р басқа формалды талаптарды сақтау талап ет i лмейд i. 5. Фонограмма шығарушы және ( немесе ) орындаушы өз құқықтары туралы жариялау үш i н орындау жазбасының, фонограмманың әрб i р данасында және ( немесе ) ол сақталатын әрб i р қорапта орналасатын және үш элементтен :

Изображение слайда
4

Слайд 4: Өнертабысты, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары

1. Өнертабысқа, пайдалы модельге және өнеркәс i пт i к үлг i ге құқықтар патентпен қорғалады. 2. Жаңа, өнертапқыштық деңгей i бар және өнеркәс i пте қолдануға болатын техникалық шеш i м құқықтық қорғау бер i лет i н өнертабыс болып танылады. 3. Жаңа және өнеркәс i пте қолдануға болатын техникалық шешім құқықтық қорғау бер i лет i н пайдалы модель болып танылады. 4. Бұйымның сыртқы түр i н белг i лейт i н, жаңа, түпнұсқалық болатын көркемд i к- конструкторлық шешім құқықтық қорғау берілетін өнеркәсіптік үлгі болып танылады. 5. Патент алу құқығы туындайтын өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәс i пт i к үлг i ге қойылатын талаптар, мемлекетт i к уәк i летт i органның ( бұдан әр i - патентт i к органның ( ұйымның ) оны беру тәрт i б i заңнамалық акт i де белг i ленед i. 6. Патентке қаб i лет i жоқ техникалық шеш i мдерд i ң, бұйымдардың көркемд i к- конструкторлық шеш i мдер i н i ң т i збес i заң акт i лер i мен белг i ленед i.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Селекциялық жетістіктерге құқық

1. Өс i мд i ктерд i ң жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқық ( селекциялық жет i ст i ктер ) патент бер i лген жағдайда қорғалады. Патент арқылы патент иес i н i ң селекциялық жет i ст i ктерд i, оның басымдығын пайдалануына және селекционерд i ң авторлығына айрықша құқықты куәландырады. Өсімдік шаруашылығында жасанды жолмен немесе сұрыптау жолымен алынған және оны қолда бар өс i мд i ктер сорттарынан ерекшеленд i рет i н б i р немесе б i рнеше шаруашылық белг i лер i бар өс i мд i к сорты селекциялық жет i ст i к деп танылады. Мал шаруашылығында адам жасап шығарған және оны осы түрдег i жануарлардың өзге тұқымдарынан айыруға мүмк i нд i к берет i н генеологиялық құрылымы мен қасиет i бар және б i р тұқым рет i нде көбейту үш i н сан жағынан жетк i л i кт i тұқым, яғни шығу тег i ортақ жануарлардың саны көп тұтас тобы селекциялық жет i ст i к деп танылады.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Интегралды микротәс i мдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары

1. Осы тарауда және өзге де заң акт i лер i нде көзделген құқықтық қорғау интегралды микротәс i мдерд i ң түпнұсқа топологиясына ғана қолданылады. Автордың шығармашылық қызмет i нәтижес i нде жасалып, материалдық көздерде көрсет i лген интегралды микротәс i мдер мен олардың арасындағы байланыстардың элементтер i жиынтығының кең i ст i кт i к- геометриялық орналасуы интегралды микротәс i мн i ң түпнұсқалық топологиясы деп танылады. 2. Осы бөл i мн i ң баптарымен бер i лген құқықтық қорғау топологияда i ске асуы мүмк i н идеяларға, әд i стерге, жүйелерге, технологияға немесе кодтандырылған ақпаратқа қолданылмайды.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқығы

1. Техникалық, ұйымдық немесе коммерциялық ақпаратты, оның i ш i нде үш i нш i тұлғаларға белг i с i з ( ашылмаған ақпарат ) өнд i р i ст i к құпияларды (ноу-хау) заңды түрде иеленет i н тұлғаның, егер осы Кодекст i ң 126-бабының 1-тармағында белг i ленген талаптар сақталса, осы ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқығы бар. 2. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқығы осы ақпаратқа қатысты қандай да болсын шарттылықты орындауға (оны т i ркеу, куәл i к алу және т. б.) қарамастан туындайды. 3. Ашылмаған ақпаратты қорғау туралы ережелер, заң акт i лер i не сәйкес қызметт i к немесе коммерциялық құпия бола алмайтын мәл i меттерге ( заңды тұлғалар туралы мәл i меттер, мүл i кке құқықтар және олармен мәм i лелер туралы мәл i меттер ; статистикалық нысанда ұсынылуға жататын мәл i меттер және басқалары ) қатысты қолданылмайды.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Фирмалық атауға құқық

1. Заңды тұлғаның ресми бланк i лерде, баспа басылымдарында, жарнамада, маңдайша жазуларда, анықтамалықтарда, шоттарда, интернет- ресурстарда, тауарлар мен олардың қорабында және заңды тұлғаны даралауға қажетт i өзге де жағдайларда фирмалық атауды (осы Кодекст i ң 38-бабы) пайдалануға айрықша құқығы бар. 2. Заңды тұлғаның фирмалық атауы оның жарғысы бек i тілген кезде айқындалады. Заңды тұлға белг i л i б i р фирмалық атаумен Бизнес- сәйкестенд i ру нөм i рлер i н i ң ұлттық т i з i л i м i не енг i з i лед i. 3. Т i ркел i п қойған заңды тұлғаның фирмалық атауына ұқсас фирмалық атауды пайдалануға болмайды, өйткен i мұның өз i ти i ст i заңды тұлғалардың ұқсап кету i не, сондай-ақ олар шығаратын тауарлар немесе көрсетет i н қызметтер жөн i нде жаңылыстыруға әкеп соғуы мүмк i н.

Изображение слайда
9

Слайд 9

. Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не құқықтың пайда болу нег i здер i . Айрықша құқық және менш i к құқығы Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не құқық оларды құру факт i с i н i ң күш i мен не осы Кодексте немесе өзге де заң акт i лер i нде көзделген жағдайлар мен тәрт i п бойынша уәк i летт i мемлекетт i к органның құқықтық қорғауды беру i нәтижес i нен туындайды. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына, мұндай нәтиже немесе дараландыру құралы көрсет i лген материалдық объект i ге менш i к құқығына қарамастан, айрықша құқық қолданылады.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтар

1. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің авторлары осы нәтижелерге қатысты жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтарға ие болады. Жеке мүл i кт i к емес құқықтар, оның мүл i кт i к құқығына қарамастан, авторға тиес i л i болады және оның мүл i кт i к құқығы басқа тұлғаның интеллектуалдық шығармашылық қызмет i н i ң нәтижелер i не ауысқан жағдайда өз i нде сақталып қалады. 2. Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды немесе қызмет көрсетулерд i дараландыру құралдарына ( бұдан әр i - дараландыру құралдары ) арналған құқық иелер i осы құралдарға қатысты мүл i кт i к құқықтарға ие болады. 3. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижес i н i ң авторы болып танылу құқығы ( авторлық құқық ) жеке мүл i кт i к емес құқық болып табылады және оған шығармашылық еңбег i мен интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i н жасаған адам ғана ие бола алады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Авторлық құқықты иел i ктен айыруға және басқа адамға беруге болмайды

Егер нәтиже ек i немесе одан да көп адамның б i рлескен авторлығымен жасалса, олар тең авторлар болып танылады. Тұтастай алғанда туындының тең авторлары болып танылатын адамдар тобы интеллектуалдық менш i кт i ң жекелеген объект i лер i не қатысты заң акт i лер i мен шектелу i мүмк i н.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не айрықша құқықтар

1. Интеллектуалдық шығармашылық менш i к объект i с i н оның иес i н i ң өз қалауы бойынша кез келген әд i спен пайдалануға мүл i кт i к құқығы интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына айрықша құқық болып танылады. 2. Интеллектуалдық менш i к объект i с i не айрықша құқықты иеленуші, егер ол осы Кодекстің және өзге де заң актілерінің ережелеріне қайшы келмесе, осы құқықты басқа адамға толық немесе i ш i нара беруге, интеллектуалдық менш i к объект i с i н пайдалануға рұқсат етуге және оны өзгедей түрде пайдалануға құқылы. 3. Айрықша құқықтарды шектеуге, осы құқықтарды жарамсыз деп тануға және оларды тоқтатуға ( жоюға ) осы Кодексте және өзге де заң акт i лер i нде белг i ленген жағдайларда, шектер мен тәрт i п бойынша жол бер i лед i.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы

1. Егер осы Кодексте немесе өзге де заңнамалық акт i лерде өзгеше көзделмесе, зияткерлік менш i к объектісіне айрықша құқықтарды олардың құқық иелер i шарт бойынша толық немесе i ш i нара басқа адамға беру i мүмк i н, сондай-ақ мұрагерл i к бойынша әмбебап құқықтық мирасқорлық тәрт i б i мен және заңды тұлғаның – құқық иес i н i ң қайта ұйымдастырылуы нәтижес i нде ауысады. Айрықша құқықтардың бер i лу i авторлық құқық пен өзге де мүл i кт i к емес құқықтардың жүзеге асырылуын шектемеуге ти i с. Мұндай құқықтарды беру немесе шектеу туралы шарттың талаптары маңызсыз болады. 2. Басқа адамға оның қолданылуы кезең i нде шектеул i уақытқа айрықша құқық беруді көздейтін шартқа лицензиялық шарт туралы ережелер қолданылады

Изображение слайда
14

Слайд 14: Лицензиялық шарт

1. Лицензиялық шарт бойынша интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына айрықша құқықты иеленуш i тарап (лицензиар) ек i нш i тарапқа ( лицензиатқа ) интеллектуалдық менш i кт i ң ти i ст i объект i с i н белг i л i б i р әд i спен уақытша пайдалану құқығын беред i. Лицензиялық шарт ақылы болып саналады. Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензия жай ( ерекше емес ) деп ұйғарылады. 3. Лицензиаттың интеллектуалдық менш i к объект i с i н пайдалану құқығын басқа адамға беру i туралы шарт қосалқы лицензиялық шарт болып танылады. Лицензиат қосалқы лицензиялық шартты тек лицензиялық шартта көзделген жағдайларда ғана жасауға құқылы. Лицензиардың алдында қосалқы лицензиаттың i с- әрекет i үш i н, егер шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат жауапты болады.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасау және пайдалану туралы шарт

1. Автор шарт бойынша туындыны, өнертабысты немесе интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң өзге де нәтижес i н жасау және өзінің жұмыс берушісі болып табылмайтын тапсырысшыға оны пайдаланудың айрықша құқығын беруге өз i не м i ндеттеме алуы мүмк i н. 2. Осы баптың 1-тармағында көзделген шарт интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң жасалуға ти i ст i нәтижес i н i ң сипатын, сондай ақ оның пайдаланудың мақсаттарын не әдістерін белгілеуге ти i с. 3. Шарттың белг i л i б i р түрдег i не белг i л i б i р саладағы зияткерлік шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасауға автордың құқығын шектейт i н талаптары маңызсыз болады.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Айрықша құқықтардың қолданылу мерз i м i

1. Интеллектуалдық менш i к объект i с i не айрықша құқық осы Кодексте немесе өзге де заң акт i лер i нде көзделген мерз i м i ш i нде қолданылады. Заң акт i лер i нде мұндай мерз i мд i ұзартудың мүмк i нд i г i көзделуі мүмкін. 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне жеке мүліктік емес құқық мерзімсіз қолданылады. 3. Заң акт i лер i нде көзделген жағдайларда айрықша құқықтың қолданылуы оны белг i л i б i р уақыт i ш i нде қолданбаудың салдарынан тоқтатылуы мүмк i н.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Интеллектуалдық меншік құқығы: Айрықша құқықтарды қорғау әд i стер i

1. Айрықша құқықтарды қорғау осы Кодекст i ң 9-бабында көзделген әд i стермен жүзеге асырылады. Айрықша құқықтарды қорғау : 1) пайдалану арқылы айрықша құқықты бұзған материалдық объект i лерд i және осындай бұзушылық нәтижес i нде жасалған материалдық объект i лерд i алып қою ; 2) ж i бер i лген кемш i л i ктер туралы, оған бұзылған құқықтың к i мге қатысты екенд i г i туралы мәл i меттерд i қоса отырып, м i ндетт i жариялау жолымен ; 3) заң акт i лер i нде көзделген өзге әд i стермен де жүзеге асырылуы мүмк i н. 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i мен дараландыру құралдарын пайдалану туралы шарттар бұзылған жағдайда м i ндеттемелерд i бұзғаны үш i н жауапкершіл i к туралы жалпы ережелер қолданылады

Изображение слайда