Презентация на тему: Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i

Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i
Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i
Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтар
Авторлық құқықты иел i ктен айыруға және басқа адамға беруге болмайды.
Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не айрықша құқықтар
Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы
Лицензиялық шарт
Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасау және пайдалану туралы шарт
Айрықша құқықтардың қолданылу мерз i м i
Айрықша құқықтарды қорғау әд i стер i
1/10
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 7)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (115 Кб)
1

Первый слайд презентации: Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i

1) интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i; 2) азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерд i дараландыру құралдары жатады. 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i не: 1) ғылым, әдебиет және өнер туындылары ; 2) эфирл i к және кәб i лд i к хабар тарату ұйымдарының орындаушылығы, қойылымдары, фонограммалары мен хабарлары ; 3) өнертабыс, пайдалы үлг i лер, өнд i р i ст i к үлг i лер ; 4) селекциялық жет i ст i ктер ; 5) интегралдық микросызба топологиялары ; 6) ашылмаған ақпарат, оның i ш i нде өнд i р i с құпиялары (ноу-хау); 7) осы Кодексте немесе өзге де заң акт i лер i нде көзделген реттерде интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң басқа да нәтижелер i жатады. 3. Азаматтық айналымға қатысушыларды,тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерд i дараландыру құралдарына : 1) фирмалық атаулар ; 2) тауарлық белг i лер

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

. Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не құқықтың пайда болу нег i здер i . Айрықша құқық және менш i к құқығы Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не құқық оларды құру факт i с i н i ң күш i мен не осы Кодексте немесе өзге де заң акт i лер i нде көзделген жағдайлар мен тәрт i п бойынша уәк i летт i мемлекетт i к органның құқықтық қорғауды беру i нәтижес i нен туындайды. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына, мұндай нәтиже немесе дараландыру құралы көрсет i лген материалдық объект i ге менш i к құқығына қарамастан, айрықша құқық қолданылады.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтар

1. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерінің авторлары осы нәтижелерге қатысты жеке мүл i кт i к емес және мүл i кт i к құқықтарға ие болады. Жеке мүл i кт i к емес құқықтар, оның мүл i кт i к құқығына қарамастан, авторға тиес i л i болады және оның мүл i кт i к құқығы басқа тұлғаның интеллектуалдық шығармашылық қызмет i н i ң нәтижелер i не ауысқан жағдайда өз i нде сақталып қалады. 2. Азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды немесе қызмет көрсетулерд i дараландыру құралдарына ( бұдан әр i - дараландыру құралдары ) арналған құқық иелер i осы құралдарға қатысты мүл i кт i к құқықтарға ие болады. 3. Интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижес i н i ң авторы болып танылу құқығы ( авторлық құқық ) жеке мүл i кт i к емес құқық болып табылады және оған шығармашылық еңбег i мен интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i н жасаған адам ғана ие бола алады.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Авторлық құқықты иел i ктен айыруға және басқа адамға беруге болмайды

Егер нәтиже ек i немесе одан да көп адамның б i рлескен авторлығымен жасалса, олар тең авторлар болып танылады. Тұтастай алғанда туындының тең авторлары болып танылатын адамдар тобы интеллектуалдық менш i кт i ң жекелеген объект i лер i не қатысты заң акт i лер i мен шектелу i мүмк i н.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Интеллектуалдық менш i к объект i лер i не айрықша құқықтар

1. Интеллектуалдық шығармашылық менш i к объект i с i н оның иес i н i ң өз қалауы бойынша кез келген әд i спен пайдалануға мүл i кт i к құқығы интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына айрықша құқық болып танылады. 2. Интеллектуалдық менш i к объект i с i не айрықша құқықты иеленуші, егер ол осы Кодекстің және өзге де заң актілерінің ережелеріне қайшы келмесе, осы құқықты басқа адамға толық немесе i ш i нара беруге, интеллектуалдық менш i к объект i с i н пайдалануға рұқсат етуге және оны өзгедей түрде пайдалануға құқылы. 3. Айрықша құқықтарды шектеуге, осы құқықтарды жарамсыз деп тануға және оларды тоқтатуға ( жоюға ) осы Кодексте және өзге де заң акт i лер i нде белг i ленген жағдайларда, шектер мен тәрт i п бойынша жол бер i лед i.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы

1. Егер осы Кодексте немесе өзге де заңнамалық акт i лерде өзгеше көзделмесе, зияткерлік менш i к объектісіне айрықша құқықтарды олардың құқық иелер i шарт бойынша толық немесе i ш i нара басқа адамға беру i мүмк i н, сондай-ақ мұрагерл i к бойынша әмбебап құқықтық мирасқорлық тәрт i б i мен және заңды тұлғаның – құқық иес i н i ң қайта ұйымдастырылуы нәтижес i нде ауысады. Айрықша құқықтардың бер i лу i авторлық құқық пен өзге де мүл i кт i к емес құқықтардың жүзеге асырылуын шектемеуге ти i с. Мұндай құқықтарды беру немесе шектеу туралы шарттың талаптары маңызсыз болады. 2. Басқа адамға оның қолданылуы кезең i нде шектеул i уақытқа айрықша құқық беруді көздейтін шартқа лицензиялық шарт туралы ережелер қолданылады

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Лицензиялық шарт

1. Лицензиялық шарт бойынша интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижес i не немесе дараландыру құралына айрықша құқықты иеленуш i тарап (лицензиар) ек i нш i тарапқа ( лицензиатқа ) интеллектуалдық менш i кт i ң ти i ст i объект i с i н белг i л i б i р әд i спен уақытша пайдалану құқығын беред i. Лицензиялық шарт ақылы болып саналады. Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензия жай ( ерекше емес ) деп ұйғарылады. 3. Лицензиаттың интеллектуалдық менш i к объект i с i н пайдалану құқығын басқа адамға беру i туралы шарт қосалқы лицензиялық шарт болып танылады. Лицензиат қосалқы лицензиялық шартты тек лицензиялық шартта көзделген жағдайларда ғана жасауға құқылы. Лицензиардың алдында қосалқы лицензиаттың i с- әрекет i үш i н, егер шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат жауапты болады.

Изображение слайда
1/1
8

Слайд 8: Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасау және пайдалану туралы шарт

1. Автор шарт бойынша туындыны, өнертабысты немесе интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң өзге де нәтижес i н жасау және өзінің жұмыс берушісі болып табылмайтын тапсырысшыға оны пайдаланудың айрықша құқығын беруге өз i не м i ндеттеме алуы мүмк i н. 2. Осы баптың 1-тармағында көзделген шарт интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң жасалуға ти i ст i нәтижес i н i ң сипатын, сондай ақ оның пайдаланудың мақсаттарын не әдістерін белгілеуге ти i с. 3. Шарттың белг i л i б i р түрдег i не белг i л i б i р саладағы зияткерлік шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i н жасауға автордың құқығын шектейт i н талаптары маңызсыз болады.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Айрықша құқықтардың қолданылу мерз i м i

1. Интеллектуалдық менш i к объект i с i не айрықша құқық осы Кодексте немесе өзге де заң акт i лер i нде көзделген мерз i м i ш i нде қолданылады. Заң акт i лер i нде мұндай мерз i мд i ұзартудың мүмк i нд i г i көзделуі мүмкін. 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелеріне жеке мүліктік емес құқық мерзімсіз қолданылады. 3. Заң акт i лер i нде көзделген жағдайларда айрықша құқықтың қолданылуы оны белг i л i б i р уақыт i ш i нде қолданбаудың салдарынан тоқтатылуы мүмк i н.

Изображение слайда
1/1
10

Последний слайд презентации: Интеллектуалдық менш i к құқығының объект i лер i: Айрықша құқықтарды қорғау әд i стер i

1. Айрықша құқықтарды қорғау осы Кодекст i ң 9-бабында көзделген әд i стермен жүзеге асырылады. Айрықша құқықтарды қорғау : 1) пайдалану арқылы айрықша құқықты бұзған материалдық объект i лерд i және осындай бұзушылық нәтижес i нде жасалған материалдық объект i лерд i алып қою ; 2) ж i бер i лген кемш i л i ктер туралы, оған бұзылған құқықтың к i мге қатысты екенд i г i туралы мәл i меттерд i қоса отырып, м i ндетт i жариялау жолымен ; 3) заң акт i лер i нде көзделген өзге әд i стермен де жүзеге асырылуы мүмк i н. 2. Интеллектуалдық шығармашылық қызметт i ң нәтижелер i мен дараландыру құралдарын пайдалану туралы шарттар бұзылған жағдайда м i ндеттемелерд i бұзғаны үш i н жауапкершіл i к туралы жалпы ережелер қолданылады

Изображение слайда
1/1