Презентация на тему: ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ
1/35
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 54)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1421 Кб)
1

Первый слайд презентации: ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

Изображение слайда
2

Слайд 2

2 Процес навчання спрямований на вирішення навчально-виховних завдань, кожна з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов'язковим компонентом цього процесу є перевірка його результативності (контроль знань, умінь і навичок). Головна мета перевірки результативності навчання - це забезпечення ефективності шляхом приведення до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти. Перевірка - це виявлення рівня знань, умінь і навичок; оцінка - це вимірювання рівня знань, умінь і навичок; результати перевірки і оцінювання фіксуються (облік) у журналах, відомостях, щоденниках учнів. Перевірка знань, умінь і навичок учнів, їх оцінювання і облік разом складають контроль знань, умінь і навичок. Оцінювання знань - визначення і вираження в умовних одиницях (балах), а також в оціночних судженнях (відмітках) учителя знань, умінь та навичок учнів відповідно до вимог програм. Основні об’єкти контролю – знання фактичного географічного матеріалу та карти, розуміння причинних зв’язків географічних явищ, вміння застосовувати свої знання на практиці та самостійно здобувати нові знання. Вміти порівнювати, аналізувати, синтезувати, коректувати, узагальнювати. Опираючись на конкретні факти, робити висновки. Перевірка знань учнів

Изображение слайда
3

Слайд 3

3 Більш детальніше принципи контролю знань учнів опрацьовані останнім часом. Основні принципи контролю знань учнів - об'єктивність, систематичність і своєчасність, цілеспрямованість, тематичність. Об'єктивність - це правильне визначення знань, умінь і навичок учнів і оцінка цих знань. Тільки об'єктивна оцінка дає учням глибоке моральне задоволення та є дієвим стимулюючим фактором у навчанні, має велике виховне значення. Систематичність, як принцип контролю полягає в регулярному виявленні знань, умінь і навичок, органічно поєднуючись, з навчальним процесом та впливаючи на його хід (під своєчасністю контролю розуміємо рівномірність та його визначена частота в межах окремого уроку і всієї теми ). Цілеспрямованість встановлює визначений підхід до добору матеріалу, який підлягає перевірці, згідно з вибором форм і методів перевірки та оцінювання знань, результатами навчання, врахуванням індивідуальних особливостей учнів. Принцип тематичності контролю забезпечується під час перевірки знань основних понять кожної теми, які мають бути глибше засвоєні учнями. Учень засвоює не безперервним потоком, а визначеними дозами, які повинні бути ним осмислені після активного сприйняття, а потім систематизовані у його пам'яті. Якість запам'ятовування залежить від визначеної кількості повторення засвоєного матеріалу та його практичного застосування. Тільки після цих психологічних дій учня можна перевіривши якість розуміння і запам'ятовування, переходити до вивчення наступної дози. Принцип тематичності в системі контролю має велике значення, оскільки виявлення рівня знань, дози матеріалу дає можливість вчителю керувати процесом засвоєння. Принципи контролю

Изображение слайда
4

Слайд 4

4 Функції контролю Розрізняють такі функції контролю: –  контролююча (контроль дає інформацію про рівень здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів); –  освітня (у процесі контролю вчитель стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє її результати); –   діагностична (учитель виявляє успіхи і недоліки в знаннях, встановлює причини недоліків, визначає заходи для підвищення якості навчання, попередження і подолання неуспішності); –  виховна (систематичний контроль і оцінка успішності, залучення учнів до взаємоконтролю і самоконтролю сприяє вихованню у них таких моральних рис як дисциплінованість, наполегливість, відповідальність, працьовитість, принциповість, справедливість і т.п.); –  розвивальна (обґрунтована оцінка, самооцінка і взаємооцінка сприяє розвитку в учнів логічного і критичного мислення, пам'яті, мовлення, уміння аналізувати, порівнювати тощо); –   стимулюю ча (добре вмотивована і справедлива оцінка успішності є важливим стимулом у навчанні); –  прогностична (дані контролю використовуються для прогнозування можливих результатів навчання, шляхів поліпшення роботи вчителя).

Изображение слайда
5

Слайд 5

5 Види контролю За місцем у навчальному процесі розглядають такі види контролю : –  попередній – перед вивченням нового матеріалу для виявлення якості опорних знань, умінь і навичок; – поточний – в процесі вивчення нового матеріалу для виявлення якості засвоєння учнями знань і умінь з метою їх корекції; –  тематичний – після вивчення теми; –  підсумковий – наприкінці навчального семестру, року, при закінченні курсу; –  періодичний – здійснюється адміністрацією школи або органами освіти за окремим планом. Взаємоконтроль – взаємна перевірка учнями усних, письмових та інших завдань. Самоконтроль – самостійна перевірка та оцінювання виконання завдань учнями. Рейтинговий контроль – оцінювання виконання учнями різного характеру завдань у залікових одиницях, виявлення підсумкової оцінки як суми залікових одиниць, визначення рейтингу кожного учня за кількістю набраних балів.

Изображение слайда
6

Слайд 6

6 В практиці навчання найбільш поширеними є поточний, підсумковий, тематичний і попередній контроль знань. Поточна перевірка знань проводиться на кожному уроці. Вона є необхідним компонентом навчального процесу при поясненні, закріпленні і повторенні матеріалу. поточна перевірка позволяє виявити знання, вміння, навички, які вже є в учня, і на їх основі вчитель дальше будує навчальний процес. поточна перевірка знань проводиться у формі опитування ( в спеціально відведений час), перевірки домашнього завдання (під час виконання самостійної перевірочної роботи). Деколи її здійснюють у формі питань і завдань в ході пояснення, повторення або закріплення. Буває, що вчитель перевірку веде у формі спостережень за пізнавальною активністю учнів, за бажанням працювати на уроці, за працездатністю, за проявом самостійності в розумових діях. Перевірка може бути вибірковою (перевірка якості виконання вправ або іншої навчальної роботи) у окремих учнів. Поточний контроль знань

Изображение слайда
7

Слайд 7

7 Тематична (періодична) перевірка полягає в забезпечення контролю за засвоєнням всієї теми. Цей вид перевірки має дуже велике значення для систематизації матеріалу. Вчитель задає такі питання або пропонує такі завдання, які за короткий проміжок часу дають можливість учневі побачити основний зміст теми, основні її ідеї. В цьому суть тематичної перевірки. Така перевірка привчає логічно думати, визначати головні, суттєві зв'язки в навчальному матеріалі, запам'ятати основне. Учень дістає можливість уявити головні положення навчальної дисципліни. При тематичному опитуванні перед початком вивчення чергової теми усі учні мають бути ознайомленні з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю і тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на атестацію (якщо атестація проводиться в усно-письмовій формі) або орієнтованими задачами чи вправами; терміном і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання. Перед учнями, які не засвоїли матеріалу теми, чи отримали бали на початковому рівні, ставиться вимога обов'язкового доопрацювання, надається необхідна допомога і визначається термін повторної атестації. Учень має право на переатестацію також для підвищення атестаційного балу. Тематичний контроль знань

Изображение слайда
8

Слайд 8

8 Підсумкова перевірка і оцінка знань проводиться за кожний семестр і за навчальний рік. Її значення в тому, щоб жати правильну об'єктивну оцінку досягнутим успіхам учня, рівню його розвитку. Враховуються всі аспекти навчальної діяльності. Підсумкова оцінка відображає результати роботи школяра, але вона не являє собою середнє арифметичне всіх оцінок, які учень одержав за цей період. Головним в підсумковій оцінці знань є те, щоб перевірити логіку засвоєння матеріалу; учень повинен бачити систему у змісті навчального предмета, розуміти взаємозв'язок ідей, понять, фактів. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок. Змістом перевірки рівня навчальних досягнень учня має бути не тільки виявлення суми засвоєння знань, умінь і навичок, а й сформованості й компетентності, тобто загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Підсумковий контроль знань

Изображение слайда
9

Слайд 9

9 Рівень розпізнавання — це такий рівень засвоєння знань, перебу­ваючи на якому людина не спроможна самостійно відтворити засвоє­ну інформацію, але може це зробити, спираючись на зовнішню опору, або підказку. При цьому процес впізнавання проходить так. Підказка, або зовнішня опора, допомагають відтворити найістотніші риси об­´єкта. Далі людина ототожнює всі ознаки зовнішньої опори (підказка) з відновленими, пригаданими рисами даного об´єкта і дає ствердну відповідь "так" або нествердну - "ні". Репродуктивний рівень засвоєння передбачає самостійне відтво­рення засвоєної інформації та застосування знань у типовій ситуації через прикладання засвоєного алгоритму дій до ситуації, аналогічної до типової. Типовою називають ситуацію, яка безпосередньо випли­ває зі змісту матеріалу, який вивчається. Продуктивний рівень ґрунтується на реконструктивній діяльності. Він передбачає самостійне відтворення знань з елементами перетво­рення, реконструкції, трансформації, а також застосування засвоєно­го алгоритму дій до видозміненої, але близької до типової ситуації шля­хом реконструкції цієї ситуації до виду типової з наступним перене­сенням і прикладанням засвоєного алгоритму дій. Цей рівень назива­ють продуктивним, щоб підкреслити той факт, що учень унаслідок своїх дій одержує суб´єктивно новий продукт своєї діяльності. Творчий рівень передбачає відтворення засвоєного матеріалу з еле­ментами кодування, тобто переведення інформації з однієї мови на іншу, наприклад з вербальної у знаково-символічну, графічну і навпа­ки, а також застосування знань у нестандартній ситуації. Для цього необхідно розробити свій, власний метод розв´язання нетипової ситу­ації, застосувати його до даної і одержати об´єктивно новий продукт пізнавальної діяльності. Рівні засвоєння знань

Изображение слайда
10

Слайд 10

10 Форми контролю Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів здійснюється у таких формах: –  фронтальна (фронтальне опитування) – система питань до всього класу; – групова – використовується у тих випадках, коли перевіряється виконання групового завдання; –  індивідуальна – ґрунтовне ознайомлення із знаннями, уміннями і навичками одного учня; вчитель концентрує свою увагу на учневі, який відповідає (індивідуальне опитування); –  комбінована – поєднання фронтального опитування з індивідуальним: кілька учнів виконують індивідуальні завдання біля дошки чи на місцях, з рештою проводиться фронтальне опитування (ущільнене опитування ).

Изображение слайда
11

Слайд 11

11 Уявне завдання Г. І. Годер Логічне завдання І. Я. Лернер Оцінювальне завдання П. В. Гора статистичними матеріалами поняттями кросвордами картами атласу іншими джерелами географічної інформації конурними картами Задача – роздуми, фантазія Задача - альтернатива Задача-противоріччя Задача-прогноз Задача на пошук відсутніх даних Пізнавальні задачі – навчальні умови, які потребують активізації пізнавальних процесів Пізнавальна задача - умови, які спонукають учнів до творчої діяльності Шляхи формування географічних вмінь Завдання з …. Завдання з ….

Изображение слайда
12

Слайд 12

12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Метод усного контролю Він є найпоширенішим у шкільній практиці. Використовуючи його, учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки, набувають досвіду обстоювати свою точку зору. Усне опитування учнів здійснюється у певний послідовності: 13 При індивідуальному опитуванні учитель пропонує учневі для усної відповіді такі запитання, які б дали змогу виявити, на якому рівні досягнення він перебуває, тобто який рівень засвоєння він опанував. З іншого боку, учителя цікавить, чи учень засвоїв матеріал фрагментарно, чи він володіє системою знань. Як відомо, засвоєння знань передбачає забезпечення! розуміння, відтворення, застосування. Приклад: Які фактори визначають клімат Європи? Які особливості клімату Європи? Як впливає на клімат Європи Атлантичний океан і рельєф?

Изображение слайда
14

Слайд 14

14

Изображение слайда
15

Слайд 15

15 Метод письмового контролю Мета письмової перевірки – з’ясування ступеня оволодіння учнями вміннями і навичками з предмета. Водночас існує можливість визначити і якість знань – їх правильність, точність, усвідомленість, уміння застосовувати ці знання на практиці.

Изображение слайда
16

Слайд 16

16 Метод графічного контролю Він передбачає відповідь учня у вигляді складеної ним узагальненої наочної моделі, яка відображає певні відношення, взаємозв’язки у виучуваному об’єкті або їх сукупності. Це можуть бути графічні зображення умови задачі, малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці. Графічна таблиця може бути самостійним видом роботи або як органічний елемент входити до усної чи письмової перевірки. Виконання графічного завдання потребує додаткового приладдя (лінійки, циркуля, транспортира та ін.). Особливий вид графічної перевірки — робота з контурними картами.

Изображение слайда
17

Слайд 17

17 Метод практичної перевірки Цей метод дає можливість виявити та оцінити знання та вміння, застосовані до рішення практичних задач. Найбільш важливим в географії є вміння вести спостереження за природою, оформляти результати та робити на їх основі висновки. З метою контролю вмінь учнів орієнтуватися по карті, користуватися масштабом карти й глобуса вчитель застосовує контрольні вимірні завдання. Іноді перевірку знань корисно провести у вигляді вирішення географічних задач. Він передбачає перевірку рівня оволодіння системою практичних умінь і навичок. Спостерігаючи за тим, як учень виконує певні дії, учитель з’ясовує, як він усвідомив теоретичні основи цих дій. Він передбачає перевірку рівня оволодіння системою практичних умінь і навичок. Стежачи за тим, як учень виконує певні дії, учитель з’ясовує, як він усвідомив теоретичні основи цих дій.

Изображение слайда
18

Слайд 18

18 Метод тестового контролю Термін запровадив до вжитку у 1899 р. американський психолог Джеймс Кеттел (1860—1944), а тести, як прийом оцінювання, почали застосовувати у Великобританії у 1864 р. Метод п ередбачає відповідь учня на тестові завдання за допомогою розставлення цифр, підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального матеріалу учнями всього класу. За Даринським А.В.: 1. Тести, що потребують від учнів односкладових відповідей на питання Що? Де? Коли? 2. Тести, в яких учні повинні заповнити пропуски в реченнях чи абзацах. 3. Тести-альтернативи, де учні повинні вибрати відповідь з двох, що даються. 4. Тести, що мають декілька вірних відповідей. 5. Тести на знаходження відповідності.

Изображение слайда
19

Слайд 19

19 Рівні складності тестових завдань Зміст тестових завдань Тести І рівня Тести на впізнанні, розумінні: належать до методів контролю засвоєння знань на понятійному рівні. До цих тестів можна віднести завдання, які передбачають відповідь «так» або «ні», завдання на розпізнавання, що містять запитання зі змістом «що це таке?» Тести ІІ рівня Передбачають перевірку засвоєння знань на репродуктивному рівні (відтворення і застосування) й містять завдання-підставки («закінчити визначення», «підставити пропущене слово»), завдання на вибір правильної відповіді Тести ІІІ рівня Містять завдання для розв’язання за певним алгоритмом, завдання на класифікацію і встановлення відповідності Тести ІV рівня Дають змогу виявити засвоєні знання на високому рівні, містять завдання, що вимагають розв’язання практичних задач проблемного характеру, критичної оцінки, аналізу і синтезу інформації або застосування отриманих знань у нетипових умовах Рівень розпізнавання у засвоєнні - це ознайомлювальний рівень досягнення; рівень репродуктивний — це відтворювальний рівень досягнення; продуктивний у засвоєнні — це перетворювальний, реконструктивний рівень досягнення; творчий рівень у засвоєнні називають творчим у досягненні. Таким чином, маємо чотири рівні досягнення: ознайомлювальний, відтворювальний, реконструктивний та творчий. Класифікація тестових завдань за рівнями складності

Изображение слайда
20

Слайд 20

20 Тестовий контроль спрямований на перевірку засвоєння ключових елементів навчального матеріалу. Він відрізняється більшою об'єктивністю, усуває суб'єктивізм, скорочує час на перевірку, сприяє дотриманню єдності вимог, запобігає випадковості при оцінюванні знань, забезпечує сприйняття учнем оцінки як об'єктивної, дає змогу статистично опрацювати одержані результати. Технологія тестування учнів із географії передбачає такі етапи: 1) визначення мети тестування; 2) підготовка та збір інформації для складання тестового завдання, яке має відповідати програмі та матеріалу підручника; 3) розробка та конструювання тесту з обов’язковим урахуванням таких вимог : – неприпустимість використання двозначних тлумачень, некоректних запитань, які не відповідають навчальним стандартам і програмі з географії; – лаконічність та чіткість викладу запитання; – не бажано використовувати запитання про невеликі або схожі географічні об’єкти, що несуттєво відрізняються один від одного. Етапи тестування Стандартизовані тестові завдання передбачають: – вибір однієї або кількох правильних відповідей; – знаходження відповідної пари географічних об’єктів (наприклад: країна – її столиця; умовний знак – його назва і т. д.) – класифікація вказаних географічних об’єктів по групах; – розміщення поданих географічних об’єктів у певному порядку.

Изображение слайда
21

Слайд 21

21

Изображение слайда
22

Слайд 22

22 Види закритих тестових завдань 1.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Як стверджують науковці, цей формат апробовано ще в 50-роках минулого століття. Він і сьогодні найуживаніший. Цей формат тестових завдань дає змогу оцінити навчальні досягнення випускників на різних рівнях: знання, розуміння і застосування знань. 1. Яким океаном омивається Північна Америка із заходу? а) Тихим; в) Північним Льодовитим; б) Атлантичним; г ) Індійським. 2. Назвіть крайню північну точку Північної Америки: а) мис Мерчісон ; б) мис Принца Уельського; в) мис Мар’ято ; г ) мис Сент-Чарльз. 3. Площа Північної Америки становить: а) 10,5 млн. км 2 ; б) 20,36 млн. км 2 ; в) 29,5 млн. км 2 ; г) 40,1 млн. км 2. 4. Який кліматичний пояс займає найбільшу площу на материку Північна Америка. а) субекваторіальний; б) екваторіальний; в) помірний; г) тропічний.

Изображение слайда
23

Слайд 23

23 Тестові завдання з географії для 8-го класу з курсу «Фізична географія України» з теми: «Геологічна будова і рельєф України» Вид тесту: тест-альтернатива Завдання: виберіть правильну відповідь «так» чи «ні». 1. Середні висоти Українських Карпат коливаються від 1700 до 2000 м. а) так б) ні 2. На території України є відклади всіх систем геологічної історії, від найдавніших архейських і протерозойських до кайнозойських. а) так б) ні 3. Максимальна відмітка рівнинної частини території України знаходиться на Хотинській височині (г. Берда, 515 м). а) так б) ні 4. Південь України займає Волинська та Подільська височини, з абсолютними відмітками 320-350 м. а) так б) ні 5. Земна кора України належить до континентального типу і приблизно має потужність 25-65 км. а) так б) ні 6. Особливістю поверхні території України є те, рівнини займають 70% загальної площі, а гори – 30%. а) так б) ні 7. Найвищою точкою України є г. Роман-Кош (1545 м) у Кримських горах. а) так б) ні 8. У Кримських горах виділяють три пасма: Головне (1200-1500 м), Внутрішнє (400-600 м), Зовнішнє (250-350 м). а) так б) ні 9. В Україні виявлено такі різновікові тектонічні регіони: докембрійська Східноєвропейська платформа, палеозойські Скіфська та Західноєвропейська платформа, кіммерійські й альпійські складчасті споруди, тощо. а) так б) ні 10. Український кристалічний щит – одна з найдавніших геологічних структур Землі, довжина якої становить понад 1000 км. а) так б) ні За кожну правильну відповідь – 1 бал Максимальна кількість балів – 10 Час виконання – 10 хвилин

Изображение слайда
24

Слайд 24

24 2. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей У тестових завданнях цього формату екзаменований мусить вибрати деяку кількість (наприклад, два, три чи чотири) відповідей із запропонованого списку варіантів. Тестове завдання такого формату так само, як і попереднього, діагностує знання, розуміння і застосування. Укажіть спільні риси господарства трьох країн – України, Польщі та Білорусі. 1 за структурою ВВП це індустріально-аграрні країни 2 місце у міжнародному поділі праці визначають галузі добувної промисловості 3 у структурі електроенергетики основну роль відіграють ТЕС 4 машинобудування зорієнтоване лише на внутрішній ринок 5 сформувалось три сільськогосподарські зони: лісова, лісостепова і степова 6 немає відмінностей у рівнях концентрації виробництва між окремими районами в країнах 7 територією проходять транзитні транспортні магістралі 2) Виберіть три низовини України: 1. Закарпатська; 2. Західносибірська; 3. Поліська; 4. Прикубанська; 5. Нижньодунайська ; 6. Причорноморська; 7. Середньодунайська.

Изображение слайда
25

Слайд 25

25 3. Тестові завдання на встановлення відповідності Цей формат належить до категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного вибору. Завдання цього типу складається з інструкції-завдання та двох колонок, у яких частини матеріалу позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). Треба співвіднести цей матеріал і поряд з буквою записати цифру (декілька рядків із цифрами зайві). 1. Установіть відповідність між назвою і географічним об'єктом. 1) Мексиканська а ) півострів 2) Мерчісон б) острів 3) Каліфорнія в) крайня точка 4) Гренландія г ) затока д) протока 2. Установіть відповідність між назвою і географічним об'єктом. 1) Гудзонова а) канал 2) Мар’ято б ) затока 3) Панамський в ) півострів 4) Флорида г ) крайня точка д ) протока 3. Установіть відповідність між назвою і географічним об'єктом : 1) Північноамериканська а ) рівнини 2) Центральні б) платформа 3) Мак-Кінлі в) найвища вершина 4) Примексиканська г) низовина д) плоскогір'я

Изображение слайда
26

Слайд 26

26 Тест-перфокарта Полягає у пред'явленні до всіх учнів стандартних вимог у процесі перевірки однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. Оцінювання знань здійснюють за допомогою різних автоматизованих або технічних пристроїв. Простий і поширений спосіб стандартизації опитування в шкільних умовах — застосування перфокарт, згідно з якими учні записують відповіді на аркуші паперу в клітинку, вказуючи по вертикалі номер завдання, по горизонталі — код відповіді. Після закінчення роботи вчитель порівнює учнівський лист з дешифратором, який накладають на цей лист. Оцінку учневі виводять за кількістю правильних відповідей. Завдання виконується на робочому полі, що має форму прямокутника заданого розміру. Робоче поле розбивається на квадрати, в яких учні проставляють відповіді (зазвичай квадрат перекреслюється). Перевірка завдання виконується за допомогою перфокарти такого же розміру, як і робоче поле; на місці правильної відповіді робляться квадрати прорізи.

Изображение слайда
27

Слайд 27

27 Види відкритих тестових завдань Тестові завдання з пропусками Вставте пропущений знак. Вставте пропущену букву (цифру) в подані слова. Тестові завдання на доповнення Допишіть слова, яких не вистачає в логічному ряду : …, …, …. 1.Географічну інформацію можна отримати з __________________________________. Продовжіть фразу: … 1.Наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети має назву _______________________________. Завдання з короткою відповіддю Запишіть визначення поняття -. Укажіть рік першої навколосвітньої подорожі. Визначте числовий масштаб топографічної карти, на якій найкоротша відстань від точки А ( Х  = 6 065 300; Y = 4 312 750) до точки В ( Х = 6 065 300; Y = 4 312 000) становить 3 см. Завдання з розгорнутою відповіддю 1. Що таке економічний потенціал країни? Назвіть основні складники економічного потенціалу і охарактеризуйте їх для території нашої держави.

Изображение слайда
28

Слайд 28

28 Тестові завдання з географії для 8 класу з курсу «Фізична географія України» з теми: « Зона лісостепу » Тип тесту : з пропусками слів та чисел. Завдання : вставте пропущені слова та числа. Лісостеп займає ___% території України. Лісостеп - це перехідна зона між мішаними і широколистими лісами та _________. Правобережна частина лісостепу лежить на ____________ і Придніпровській височинах. Найбільш поширеними в зоні лісостепу є ______________ ліси. Клімат лісостепової зони - ___________ _____________. Кліматичний режим лісостепу характеризується збільшенням континентальності клімату у ___________ напрямку. Річна сума опадів на заході зони становить ____ мм. Найпоширенішими ґрунтами лісостепу є _____________ ___________. ___% території зони зайнято сільськогосподарськими угіддями. Лісистість території становить ___%. Для лісостепової фауни характерне поєднання _________ і степових видів тварин. В лісостепу виділяють ___ фізико-географічні краї (провінції). Лісостепові краї: Західноукраїнський, ______________________, Лівобережно-Дніпровський та _______________. У рельєфі Лівобережно-Дніпровського краю виділяються ____________ низовина і ____________ рівнина. В межах Дністровсько-Дніпровського краю знаходяться Київська, ___________, Черкаська, ____________, Кіровоградська, Хмельницька і ___________ області. 16. ___________ цілина – філія (відділення) Українського степового заповідника, де оберігається єдина в Україні ділянка __________ степу в межах лісостепової зони. Максимальна кількість балів – 10 б. Норма оцінок – завдання 1-12 – 0,5 балів, завдання 13-16 – 1 бал за правильну відповідь. Час виконання – 8 хв.

Изображение слайда
29

Слайд 29

29 Переваги та недоліки тестового контролю над іншими способами перевірки: Переваги : 1) проводиться за короткий термін; 2) перевіряються тільки географічні знання, а не стиль літературного викладу чи граматика; 3) усі учні, які тестуються, перебувають у рівних умовах; 4) кожен учень має можливість отримати об’єктивний бал; 5) увага учнів фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні її сутності; 6) створюються умови для постійного зворотного зв’язку між учнем і учителем. № Недоліки тестового контролю 1 Можливість відгадування вірної відповіді 2 Легко (або у всякому випадку легше, ніж при звичайній контрольній роботі) списати відповідь 3 Не розвивається письмова і усна мова 4 Неможливість прослідкувати логіку мислення учня 5 Тестові завдання складно складати 6 Не враховуються індивідуальні здібності учня 7 Не перевіряється засвоєння причинно-наслідкових зв’язків 8 Складність в оформленні роботи

Изображение слайда
30

Слайд 30

30 Зміст карток може бути різноманітним, бо учням можна запропонувати будь-які завдання – аналітичні, описові, графічні, розрахункові, тестові, захопливі (у вигляді кросвордів, географічних ігор, вікторин ); завдання підвищеної складності і більш прості (з розрахунком на слабко підготовленого учня). Крім завдань картка може містити додаткову інформацію (для розширення знань учнів), включати в себе алгоритм виконання завдання, коментарі й т.д. У цьому випадку вона виконує не лише контролюючу, але і дидактичну функцію. Це дуже важливо для учнів, що мають прогалини у знаннях з тих чи інших тем. Зміст карток може бути найрізноманітнішим. Учням можна пропонувати різні завдання – аналітичні, описові, графічні, розрахункові, тестові, вимірні (у вигляді кросвордів, географічних ігор, вікторин), завдання підвищеної складності і більш прості. Крім завдань картка може нести доповнюючу інформацію, включати в себе алгоритм виконання завдання, коментарі. Картка для письмової перевірки знань

Изображение слайда
31

Слайд 31

31 КАРТКА для учнів 8 класу з курсу «Фізична географія України» з теми: « Природно-територіальні комплекси » 1.Як називається зміна ландшафтів, що зображена на рисунку. Де вона зустрічається в межах території України та чим вона зумовлена? 2.Чому в межах Південного берегу Криму виділяють субсередземноморський тип ландшафтів? 3.Протягом останнього часу на формування ландшафтів значно вплинула господарська діяльність людини. Першими (понад 4 тис. р. тому) суттєвої антропогенної трансформації зазнали широколистяно-лісові ландшафти. Мішано-лісові ландшафти були суттєво змінені в XVI-XVII ст., а степові – наприкінці XVIII ст. Якими видами господарської діяльності, на вашу думку, спричинені такі зміни ландшафтів? Норма оцінювання : 1 – 3 б., 2 – 4 б., 3 -5 б. Максимальна кількість балів : 12 Час виконання : 25 хв.

Изображение слайда
32

Слайд 32

32 Нерідко вчителі вважають психологічно доцільним здійснювати взаємоконтроль учнів як метод взаємодопомоги. Від педагогів залежить, щоб взаємоконтроль не перетворювався на штучний засіб «витягування» слабшого (підказування, шпаргалки, списування завдань). Засобом активізації свідомості, зміцнення знань, розвитку умінь і навичок є самоконтроль. Згідно з ним учнів, які користуються повною довірою педагогів унаслідок свідомого ставлення до навчання, переводять на самоконтроль, довіряючи їм самим собі виставляти оцінку. Цей метод спонукає їх до підвищеної відповідальності. Самооцінка учня в навчальному процесі розвиває критичне ставлення до своїх здібностей і можливостей, об'єктивне оцінювання результатів навчання. Від ефективності самооцінки залежить здатність учня знаходити помилкові дії, запобігати їм і завдяки цьому підвищувати результати самоконтролю. За результатами самооцінки учнів поділяють на таких, що переоцінюють, недооцінюють, оцінюють себе адекватно. Методи самоконтролю

Изображение слайда
33

Слайд 33

33 1. На основі тексту підручника географії для 7 класу про природні зони скласти можливі варіанти перевірки знань з постановкою запитань і завдань І рівня засвоєння знань. Скласти тестове завдання, де перераховані упереміш риси клімату, представники рослинного і тваринного світу природної зони. 2. По цьому ж тексту підручника скласти перевірочні запитання і завдання ІІ рівня засвоєння знань. Форма перевірки - фронтальна усна: учні застосовують в аналогічній навчальній ситуації і прийом порівняння, і знання про фактори формування кліматичного пояса. 3. По цьому ж тексту підручника скласти перевірочні питання ІІІ рівня засвоєння знань - варіант проблемного завдання. 4. На основі тексту параграфа підручника географії (за вибором учня) аналогічно сформулювати перевірочні питання трьох рівнів засвоєння знань: а) для усних відповідей; б) для тестових завдань. Визначити й обґрунтувати, у якій частині уроку буде проводитися перевірка знань. 5. Сформулювати перевірочні питання і завдання І, ІІ і ІІІ рівнів засвоєння знань по ілюстраціях підручника; назвати форми, у яких буде проводитися перевірка. Завдання для самостійної роботи студентів

Изображение слайда
34

Слайд 34

34 Розробити питання та завдання (для тестового контролю) поточної перевірки знань і вмінь учнів до вашої теми для 6, 9 класів (фронтального, індивідуального). Розробка тестів оформлюється на цупкому папері формату А-5. 2 тестових завдання різних типів (відкритий і закритий). Розробити систему запитань і завдань (письмового контролю) для індивідуальної перевірки знань і вмінь учнів з уроків для 6-10 класів (картка). Розробка картки оформлюється на цупкому папері формату А-5. 1 картка : 3 питання (3 рівня знань) і одне з них обов'язково пов'язане з рисунком у картці! Розробити еталон і норми оцінки знань для перевірки виконаних учнями тестових і письмових завдань. Прикріпити відповіді до тестів та картки. Завдання для виконання практичної роботи

Изображение слайда
35

Последний слайд презентации: ФОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

35 Дякую за увагу !

Изображение слайда