Презентация на тему: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Реклама. Продолжение ниже
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
1. Економічна суть і функції прибутку підприємств. 2. Джерела формування та призначе- ння доходів і прибутку підприємств. 3. Розподіл і використання прибутку
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
1/32
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 57)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (148 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: 1. Економічна суть і функції прибутку підприємств. 2. Джерела формування та призначе- ння доходів і прибутку підприємств. 3. Розподіл і використання прибутку підприємства. 4. Суть і методика обчислення показ- ників рентабельності підприємств

Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Прибуток підприємства позитивний фінансовий резуль-тат господарської діяльності підприємства. Це перевищення сукупних доходів над сукупними витратами. Функції прибутку 1. Економічна суть і функції прибутку підприємств

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ: Прибуток підприємства як скла-дова національного доходу є об'єктом розподілу. Розрізняють два етапи: 1) розподіл отриманого прибут-ку між державою і підриємством; 2) розподіл залишкового прибут-ку (прибутку за вирахуванням платежів до бюджету) між підприємством і власниками підприємства. Стимулюча ф-ція Розподільча

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Проявляється у збільшенні прибутку і грошових надхо-джень суб‘єктів-учасників роз-поділу прибутку і національн-ого доходу внаслідок мотиво-ваного процесу удосконален-ня господарського механізму та підвищення ефективності господарювання. Прибуток підприємства є джерелом Стимулююча

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Як складовий елемент національного доходу отриманий підприємством прибуток є джерелом: Наповнення дохідної частини бю-джетів усіх рівнів; Поповнення фінансових ресурсів підприємства; Отримання дивідендів власниками капіталу, авансованого у господарсь-ку діяльність підприємства; Матеріального заохочення праців-ників підприємства. Оцінююча функція

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Прибуток є критерієм і показником оцінки діяльності підприємства. Це основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяль - ності, який характеризує величину, на яку доходи перевищують витрати. Оцін очні показники прибутк Оцінююча

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

На підприємствах здійснюють аналіз і оцінку прибутковості: обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 1 2 власного і сукупного капіталу; 3 основних фондів та інших необоротних активів ; 4 оборотних активів ; реальних інвестицій тощо. 2 питання 5 6

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Чистий дохід від основної (операційної) діяльності чистий дохід від реалізації продукції. Призначений на від-шкодування витрат, що вклю-чаються в собівартість продукції і формування валового прибутку підприємства. Формула валового прибутку 2. Джерела формування та призначення доходів і прибутку підприємств

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Валовий прибуток разом з іншими операційними доходами призначе-ний на відшкодування операційних витрат і формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства (прибуток або збиток). Формула операційного прибутку Величина валового прибутку ( ВП ) визначається за формулою: ВП = ЧД – С, де, ВП - валовий прибуток; С -собівартість реалізованої прод-ції.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Прибуток (збиток) від операційної ді-яльності підприємства визначається за формулою: ± ПО = ВП + ІОД – ОВ, де ПО - прибуток (+), збиток (-) від операційної діяльності; ІОД - доходи від іншої операційної діяльності; ОВ - операційні витрати (адміністра-тивні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати). Формула приб. від звич діяльні

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Прибуток (збиток) від звичайної ді-яльності підприємства визначається: ± П З = ± ПО ± ДУК ± ДФІ – ФВ ± ІД, де П З - прибуток (+), збиток (-) від звичайної діяльності; ДУК - доходи (+), витрати (-) від уча-сті в капіталі; ДФІ - доходи (+), витрати (-) від фінансових інвестицій; ФВ - фінансові витрати; ІД - доходи (+), витрати (-) від інших операцій звичайної діяльності. Поз. і негат. резултат

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Позитивний фінансовий результат - прибуток від звичайної діяльності підприємства підлягає оподаткуван-ню відповідно до законодавства. Негативний (від'ємний) фінансо-вий результат - збиток від звичайної діяльності підприємства зменшує власний капітал підприємства, погіршує його фінансовий стан. В балансі він відображається у 1 розділі пасиву як непокритий збиток. Формула чистого приб

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Чистий прибуток (збиток) визначається за формулою: ± ЧП = П З – ПП + (НД – ПП) – НВ де ЧП - чистий прибуток (+), збиток (-); ПП - податок на прибуток підпри-ємства; НД - надзвичайні доходи; НВ - надзвичайні витрати. 3 питання

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Після закінчення фінансово-господарського року розподілу підлягає чистий прибуток за вирахуванням витрат, які за чинним законодавством сплачу-ються за рахунок прибутку після оподаткування : Витрати за рахунок прибутку 3. Розподіл і використання прибутку підприємства

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

сплата штрафів: - за порушення договорів; - за несвоєчасне і неповне пере-рахування коштів до бюджету і цільових фондів держави; - за прострочені банківські позички; - за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів ; 2) внутрішньогосподарських відрахувань на утримання апарату управління відомств (об'єднань, спілок); 3) списання збитків минулих років ; 4) покриття витрат з утримання об‘єктів соціально - культурного призначення. Вибір напрямів розподілу прибутку

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

При виборі напрямів розподілу прибутку виходять із: дивідендної політики підприємства; потреби в ресурсах для поповнен-ня власних оборотних коштів; 1 2 потреби в капіталі для реальних інвестицій (на будівництво і техніч-не переобладнання діючих основ-них фондів, освоєння нових тех-гій; 3 потреби поповнення резервного капіталу; 4 потреби в коштах соціального спрямування тощо). Вибір напрямів розподілу прибутку 5

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Чистий прибуток, що підлягає розподілу Виплата дивідендів Фінансування капітальних вкладень Поповнення власних оборотних коштів Поповнення резервного капіталу Економічний розвиток Соціальні потреби 4 питання Підготовка і перепідготовка кадрів Матеріальне заохочення Розвиток соціальної інфраструктури

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Рентабельність це відносний показник прибут-ковості, виражений у відсотках. Показ рент 4. Суть і методика обчислення показників рентабельності підприємств

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Рентабельність 1) Активів підприємства Чиста рентабельність Основні показники рентабельності підприємства 2) Пасивів підприємства 3) Продажу продукції Рентабельністьнеоборотних активів Рентабельність основних фондів Рентабельність оборотних активів Рентабельність сукупного капіталу Рентабельність власного капіталу Рентабельність власних оборотних коштів Рентабельність короткострокового позичкового капіталу Рента-бельність продажу Рівень валового прибутку, собів-сті, опер.витр Пок рент акт

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Чиста (економічна) рентабельність ЧР де Ā - середньорічна вартість активів підприємства; ЧП - чистий прибуток під-мства. Рентаб. необоротних акт. 1) Для оцінки ефективності вико-ристання активів підприємства використовують такі показники рентабельності: ЧР = ЧП *100, Ā

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Рентабельність необоротних активів ( РНА ) де П З - прибуток від звичайної діяльності; НА - середньорічна вартість необоротних активів. РНА = П З *100, НА Рентаб. основн. фондів

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Рентабельність основних фондів (РОФ) де ОФ - середньорічна вартість основних фондів. РОФ = П З *100, ОФ Рентаб. обортн. активів

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Рентабельність оборотних активів (РОА) де ОА - середньорічна вартість оборотних активів. РОА = П З *100, ОА Рент. сукупн. капіталу

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Рентабельність сукупного капіталу (РСК) де СК - середньорічна величина сукупного капіталу. РСК = П З *100, СК Рент. власн. капіталу 2) Для оцінки ефективності вико-ристання капіталу підприємства використовують такі показники рентабельності:

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Рентабельність власного капіталу (РВК) де ЧП - чистий прибуток за відповідний період; ВК - середньорічна величина власного капіталу. РВК = ЧП *100, ВК Рент. коротк. зал. капіталу

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Рентабельність короткострокового позиченого капіталу (РПК) де ПО - прибуток від операційної діяльності, скорегований на % за кредит ; ПК - середньорічна величина позиченого капіталу. Рентабел. обороту РПК = ПО *100, ПК

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Рентабельність власного оборотного капіталу (РВОК) де ПО - прибуток від операційної діяльності; ВОК - середньорічна величина власного оборотного капіталу. Рентабел. ВОК РВОК = ПО *100, ВОК

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

Рентабельність обороту (РО) О -оборот (дохід) від продажу про-дукції за відповідний період. Рівень вал. прибутку РО = ПО *100, О 3) Для оцінки ефективності про-дажу продукції використовують такі показники:

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Рівень валового прибутку (Рвп) де ВП – валовий прибуток за відповідний період; Рвп = ВП *100, О Рівень собів. у чист. доході

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Рівень собівартості у чистому доході від продажу пр-кції (Рс) де С - собівартість проданої пр-кції; ЧД – чистий дохід від продажу продукції за відповідний період. Рівень опер. витр. Рс = С *100, ЧД Для встановлення причин зміни рівня рентабельності обороту доцільно обчислити наступні показники:

Изображение слайда
1/1
32

Последний слайд презентации: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Рівень операційних витрат у валовому прибутку (Ров) де ОВ – операційні витрати. Ров = ОВ *100, ВП ©

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже