Презентация на тему: ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро
1/10
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 39)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (129 Кб)
1

Первый слайд презентации

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро заңы. 2.Атом құрылысы. Паули принципі, Гунд ережесі. Клечковский ережесі. Периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Иондану энергиясы, электронды тартқыштық энергиясы, элементтер, иондар радиусының периодтық тәуелділігі. 3.Химиялық байланыс. Валенттік байланыс әдісі (ВБӘ). Химиялық байланыстың негізгі сипаттамалары. Химиялық байланыстың түзілу механизмі. Химиялық байланыстың бағытталуы. 4. Химиялық байланыс түрлері. Гибридтену. Молекулалық орбиталдар әдісі.

Изображение слайда
2

Слайд 2

5. Термодинамиканың I заңы, анықтамасы, математикалық теңдеуі. Қарапайым процестер үшін термодинамика - ның I заңының қолданылуы (изо - хоралық, изобаралық, изотермиялық және адиабата - лық процестер). Гесс заңы, оның салдары (түзілу және жану жылу эффектілері). 6. Термодинамиканың ІІ заңы. ПӘК.Энтропия, Гиббс энергиясы. 7. Химиялық кинетика. Жылдамдықтың концентра - цияға, температураға тәуелділігі. Жылдамдық конс-тантасының физикалық мағанасы. 8. Ерітінділер. Электролиттік диссоциация. Ерігіштік көбейтіндісі. Ерігіштік. 9. Сутектік көрсеткіш. Тұздардың гидролизі. Концен-трация түрлері. 10. Тотығу-тотықсыздану реакциялары.

Изображение слайда
3

Слайд 3

11. Электродтық потенциал. Нернст теңдеуі. Электродтар түрі. Гальвани-калық элементтер теориясы. 12. Электролиз. 1 ) Массасы 120 г ерiтiндiде 24 г калий гидроксидi бар болса, осы ерiтiндiнiң массалық үлесi қандай ( , %)? 2) 160 г суда 40 г тұз ерiтiлген. Ерiтiндiдегi заттың массалық үлесi қандай ( , %)? 3) 250 мл ерiтiндiдегi 10,5 г натрий фторидiнiң нормалдық концентрациясы неге тең ? M NaF =42 г/моль. 4) Күшт i электролитт i көрсет i ң i з ? 5) 400 г 50 % H 2 SO 4 ер i т i нд i с i нен ( массасы бойынша ) буландырып 100 г суды бөл i п алдық. Қалған ер i т i нд i дег i H 2 SO 4 массалық үлес i (%) неге тең ? Б ақылау жұмысы

Изображение слайда
4

Слайд 4

6) 500 мл 0,25Н Na 2 CO 3 ер i т i нд i с i нде қанша Na 2 CO 3 (г) ерiтiлген ? 7) Ерiтiндiде сутегi ионы концентрациясы 1*10 -3 моль/л. Ерiтiндiнiң рН-неге тең? 8) 18 0 С температурада Mg ( OH ) 2 –магний гидроксид i н i ң суда ер i г i шт i г i 1,7*10 -4 моль/л. Осы температурадағы Mg ( OH ) 2 -ер i г i шт i к көбейт i нд i с i н анықта (моль/л). 9) 250 г суға 54 г глюкоза ( C 6 H 12 O 6 ) ер i т i лген. Осы ер i т i нд i қандай температурада ( 0 С) кристалданады ? 10) 1 литр құрамында 49 г H 2 SO 4 бар. Осы ер i т i нд i н i ң нормальдық концентрациясы неге тең ? Mr ( H 2 SO 4 )=98 г/моль. 11) Массасы 125 ерiтiндiде 25 г натрий гидроксидi ( NaOH ) б ар. Осы заттың ерiтiндiдегi массалық үлесi неге тең ( , %)?

Изображение слайда
5

Слайд 5

12) рН=6-ға тең ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге тең (моль/л)? 13) рОН=5-ке тең ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге тең (моль/л)? 14) 250 мл сулы ерiтiндiде 10,5 г натрий фторидi ерiтiлген. (М r ( NaF ) =42). Ер i т i нд i н i ң нормальдық концентрациясын анықта ңыз. 17) Массалық үлес i 10% 120 г ер i т i нд i дайындау үш i н ас тұзы ( NaCl ) ер i т i нд i с i н i ң қандай мөлшер i (г) қажет ? 18) 25 0 С температурада 0,5 М глюкозà (С 6 Н 12 О 6 ) ерітіндісінің осмос қысымы неге тең ? 19) 1 л ерітіндіде 6,3 г HNO 3 (М.м.=63 г/моль ) ерітілген. Осы ерітіндінің молярлық концентрациясын анықтаңыз.

Изображение слайда
6

Слайд 6

20) Массасы 5,0 г 200 г суда еріту нәтижесінде электр тогын өткізбейтін және кристалдану температурасы -1, 45 тең ерітінді алынды. Еріген заттың молекулалық массасын анықтаңыз. 21) Молярлік концентрациясы 0,5 (MHNO 3 =63 г/мл, С HNO 3 =0,5 М) тең 400 мл ерітіндіде қанша г азот қышқылы бар? 22) Концентрациясы 0.25H 0,5 л күкірт қышқылында қанша г күкірт қышқылы бар? MH 2 SO 4 =98 г/моль. 23) 200 г Н 2 О да 40 г қантты С 12 Н 22 О 11 еріткенде қант ерітіндісінің қайнау температурасы қанша градусқа өседі ? (МС 12 H 22 O 11 =342 г/моль). Е Н2О =0,52 0. 24. Металдың 5,00 г массасы жанғанда 9,44 г металл оксиді түзіледі. Металдың эквивалентінің молярлық массасын табыңдар.

Изображение слайда
7

Слайд 7

25. Металдың 5,00 г массасы жанғанда 9,44 г металл оксиді түзіледі. Металдың эквивалентінің молярлық массасын табыңдар. 26.Са(ОН) 2 еpiтiндiсiнiң рОН-ы неге тең, егер С= 0,5 моль/л;  = 0,1? 27.Гальваникалық элемент беpiлген: (-) Zn / Zn 2+ ) // Cu 2+ / Cu (+) Электpолиттеp еpiтiндiлеpiндегi иондаpдың активтiлiктеpi а (Zn 2+ ) = 0,01 моль/л және а (Cu 2+ ) = 0,001 моль/л. Электpодтаpдың стандаpттық электpодтық потенциалдаpы  0 (Cu 2+ /Cu) = + 0,34 в және  0 (Zn 2+ /Zn) = - 0,76 в. Элементтiң Т=298 K және P=1 атм. жағдайындағы электp қозғаушы күшiн есептеңiз. 28. Мыс купоpосының(CuSO 4 ) еpiтiндiсi аpқылы 2 сағат күшi 2,2 А электp тогы өткiзiлген. Бөлiнiп шыққан мыстың масасы қаншаға тең?

Изображение слайда
8

Слайд 8

29. AuCl 3 және KCl ерiтiндiсiнiң қоспасын электролиздегенде, электродта қандай заттар бөлiнедi? 30. Егер 65 º С температурада су буының қысымы 2,5 ∙10 4 Па болса, онда 34,23 г қанты ( С 12 Н 22 О 11 ) бар 45,05 г бетіндегі ерітіндінің бу қысымын осы температурада есептеңіз. 31. 2SO 2 + O 2  2SO 3 системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялар: [SO 2 ] = 0,04 моль/л, [O 2 ] = 0,06 моль/л, [SO 3 ] = 0,02 моль/л. Тепе-теңдік константасын есептеңіз. 32. MgCO 3 (қ)  MgO(қ) + CO 2 (г) реакциясының тепе-теңдік константасы-ның өрнегі: 33. Нашар еритін C a3 (P O4)2 химиялы қ қосылыстың ерігіштігін анықтаңыз. 34. 13 0 С және 5,065 · 10 5 қысымдағы 10 -3 м 3 ацетилен С 2 Н 2 қанша масса алады?

Изображение слайда
9

Слайд 9

36. 0,01 моль/л NaNO 3 және 0,00125 моль/л CuSO 4 түратын ерітіндінің иондық күшін есептеңіз. 37. Циан қышқылының диссоциациялану константасы (К д ) 3,17·10, концентрациясы 0,9 моль/л. Диссоциация - лану дәрежесін (%) есептеңіз. 3 8. Концентрациясы 0,02 моль/л барий хлориді ерітінді - сінің иондық күшін есептеңіз. 3 9. Қаныққан қорғасын сульфаты ерітіндісіндегі Pb 2+ және SO 4 2- иондарының ерігіштігі нешеге тең? ЕК (Pb SO4) = 2,2  10 -8 40. Cr 2 O 7 2- +14H + +6e=2Cr 3+ +7H 2 O реакциясы үшін Нернст теңдеуін жазыңыз. Осы электродық реакция потен - циалының рН-қа тәуелділігін өрнектейін теңдеуді келтіріңіз.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Авогадро

41. 4HCI (г) + O 2 = 2H 2 O (г) + 2CI 2 реакциясыны ң тепе-те ң дiк константасын (К р ) жазы ң ыз және К р мен К с арасында қандай байланыс ? 42. Fe 2 O 3(к ) +3CO (г) =2Fe (к) +3CO 2(г) реакциясы бойынша темiр (III) оксидiнiң түзiлу жылуын (∆Н 0 f,298 ) табыңыз:  Н х.р. =-26,8 кДж; ∆Н 0 f,298 (CO)=-110,5 кДж, ∆Н 0 f,298 (CO 2 )=-393,51 кДж. 2NO + O 2 = 2NO 2 реакциясының стандартты Гиббс энергиясының өзгерiсiн және реакцияның еркiн жүру бағытын анықтаңыз, егер заттардың 298 К температурадағы еркiн түзiлу энергиялары төмендегiдей болса: Дж/моль ; Дж/моль.

Изображение слайда