Презентация на тему: ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПЛАНУ

ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПЛАНУ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
НЕДОЛІКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
Предмет експертизи бізнес-проекту
ЕТАПИ ЕКСПЕРТИЗИ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗЮМЕ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЯ”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “МАРКЕТИНГ-ПЛАН”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ФІНАНСОВИЙ ПЛАН”
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ «ОЦІНКА РИЗИКІВ»
ЄБРР МЕТОДИКА ЕКСПЕРТИЗИ
I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів
I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів
I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів
I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів
I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів
II. Критерії кредитної оцінки підприємства банком та головним кредитним радником ЄБРР за результатами відвідання підприємства
II. Критерії кредитної оцінки підприємства банком та головним кредитним радником ЄБРР за результатами відвідання підприємства
ІІІ. Критерії усної презентації проекту
І V. Критерії Х-фактора
1/26
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 89)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (114 Кб)
1

Первый слайд презентации: ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПЛАНУ

Изображение слайда
2

Слайд 2: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Експертиза — це дослідження фахівцем будь-яких питань, розв’язання яких потребує спеціальних знань. Практика свідчить, що експертні судження в разі дотримання правильної методології проведення експертизи містять достатньо достовірну інформацію, використання якої забезпечує приймання обґрунтованих управлінських рішень. Критеріями достовірності є точність та відтворюваність результатів експертизи.

Изображение слайда
3

Слайд 3: ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Експертиза бізнес-плану має задовольняти такі вимоги: багатокритеріальність (перевірка відповідності отриманих на експертизу документів сучасним стандартам бізнес-планування); мінімальна трудомісткість, а отже, і вартість експертних робіт (використання добре опрацьованих методик, залучення висококваліфікованих фахівців, застосування сучасних програмних продуктів); мінімальні витрати часу на проведення експертизи (бажано — до 1 тижня); максимальна об’єктивність (можливість залучення незалежних експертів, як правило, з технічних та інших вузькогалузевих питань); максимальна відповідність цілям проведення експертизи.

Изображение слайда
4

Слайд 4: ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Під час експертизи бізнес-плану як документа виконуються такі завдання: оцінка міри відповідності бізнес-плану встановленим стандартам; оцінка повноти та релевантності наданої інформації; розробка рекомендацій щодо залучення необхідної додаткової інформації, методів її збирання, а також напрямів коригування документа з метою усунення помилок.

Изображение слайда
5

Слайд 5: КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Метою експертизи бізнес-проекту є виявлення помилок і його «слабких місць». До базових критеріїв експертної оцінки належать: наявність повнота достовірність інформації якість поданої інформації. Розробка рекомендацій щодо доопрацювання та корегування бізнес-плану

Изображение слайда
6

Слайд 6: НЕДОЛІКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Основними недоліками, які можуть бути виявлені експертизою бізнес-плану, є: недостатньо інформації, неструктурованість або неналежна структурованість інформації; недостатнє використання графіків та діаграм, низька їх інформативність; некоректна методика розробки відповідних розділів; помилки в розрахунках; неузгодженість окремих розділів; недостатнє технічне обґрунтування підприємницького проекту.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Предмет експертизи бізнес-проекту

Експертиза бізнес-проекту передбачає вже не просту перевірку правильності розробки документації, а діагностику досяжності поставлених стратегічних цілей. Значна увага приділяється маркетинговим аспектам, іноді експертиза проводиться за участю зовнішніх консультантів. Предметом експертизи бізнес-проекту є якість та ціна продукції, потреби кінцевих споживачів, система каналів розподілу, методи просування продукції на ринок. достовірність прогнозу обсягу продажу. Поглиблена експертиза бізнес-проекту передбачає комплексну діагностику та перевірку здійсненності стратегії його реалізації.

Изображение слайда
8

Слайд 8: ЕТАПИ ЕКСПЕРТИЗИ

аналіз планової документації та проведення інтерв’ю з працівниками; оцінка інформаційної бази дослідження; оцінка реалістичності наведеної інформації; проведення інтерв’ю з незалежними експертами (споживачами, конкурентами, науковцями тощо); аналіз інформації та тестування гіпотез; підготовка звіту за результатами експертизи. Експертиза бізнес-плану полягає в оцінці коректності використання вихідних даних, формування підсумкових звітів та інтерпретації показників і результатів.

Изображение слайда
9

Слайд 9: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗЮМЕ

Лаконічність Інформативність Наявність опису концепції бізнесу Відомості про цільовий ринок бізнесу Опис конкурентних переваг фірми Наявність головних фінансових показників проекту

Изображение слайда
10

Слайд 10: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЯ”

Тенденції розвитку галузі Повнота опису продукції Аналіз чинників, що впливають на розвиток галузі Характеристика стратегічних та тактичних цілей діяльності фірми Опис основних видів діяльності фірми Опис стратегії розвитку бізнесу

Изображение слайда
11

Слайд 11: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ”

Повнота характеристики ринку продукції Опис цільового ринку Опис конкурентів Рівень конкуренції на ринку Аналіз динаміки попиту Аналіз факторів зовнішнього впливу

Изображение слайда
12

Слайд 12: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “МАРКЕТИНГ-ПЛАН”

Опис цілей та завдань маркетингової діяльності Наявність обгрунтування маркетингової стратегії Характеристика заходів з реалізації маркетингової стратегії Наявність бюджету маркетингу Наявність припущень щодо можливих обсягів продажу Наявність плану маркетингу

Изображение слайда
13

Слайд 13: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН”

Опис виробничих операцій Опис машин та устаткування Опис сировини, матеріалів та коплектувальних Обгрунтування потреби в приміщенні Аналіз впливу зовнішніх факторів

Изображение слайда
14

Слайд 14: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН”

Наявність обгрунтування вибору організаційної форми бізнесу Обгрунтування потреб у персоналі Наявність організаційної схеми управління Відомості про власників фірми Наявність та обгрунтування кадрової політики та стратегії

Изображение слайда
15

Слайд 15: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ “ФІНАНСОВИЙ ПЛАН”

Достовірність інформації Наявність плану доходів та витрат Наявність плану руху готівки Наявність планового балансу Обгрунтування припущень для розрахунку показників Наявність розрахунків фінансових потреб, джерел фінансування, строків та графіків погашення позичок Взаємозвязок та сумісність із іншими розділами бізнес-плану

Изображение слайда
16

Слайд 16: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛУ «ОЦІНКА РИЗИКІВ»

наявність ідентифікації видів ризиків, що впливають на бізнес оцінка рівня ризиків та побічних результатів від них розробка системи заходів для запобігання негативним наслідкам

Изображение слайда
17

Слайд 17: ЄБРР МЕТОДИКА ЕКСПЕРТИЗИ

За умовами ЄБРР експертиза в рамках конкурсу бізнес-проектів здійснюється за чотирьма напрямками з відповідним розподілом балів: І. Аналіз проекту за документацією бізнес-плану — до 50 балів (на блок питань «стратегія» припадає 10 % загальної оцінки, блок «маркетинг» — 14 %, блок «виробництво» — 8 %, блок «фінанси» — 14 %, блок «менеджмент» — 4 %). ІІ. Кредитна оцінка підприємства банком та головним кредитним радником ЄБРР — за результатами відвідання підприємства — до 20 балів. ІІІ. Усна презентація проекту — до 25 балів. І V. Х-фактор — до 5 балів.

Изображение слайда
18

Слайд 18: I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів

І. Загальна оцінка проекту (до 10 балів): 1. Стратегія проекту — нове підприємство, існуюче підприємство/новий продукт, розширення існуючого виробництва, сумісність проекту з існуючими операціями (до 3 балів). 2. Унiкальнi характеристики товару чи послуги проти товарів/послуг конкурентiв (до 2 балів). 3. Збільшення потужності виробництва протягом терміну виконання проекту або відношення планованого обороту до існуючого обороту в 2-му році проекту (до 2 балів). 4. Наявність аналізу SWOT — сильні та слабкі сторони, можливості, загрози (до 1 бала). 5. Чіткість визначення цілей проекту, їх вимірюваність, реалістичність, чутливість до часу та ймовірність досягнення (до 1 бала). 6. Точність відображення в резюме змісту всього бізнес-плану (до 1 бала).

Изображение слайда
19

Слайд 19: I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів

Оцінка маркетингового дослідження (до 14 балів): 1. Використання в дослідженні ринку адекватного методу з наведенням результатів (обсяг ринку, потенційне зростання) (до 2 балів). 2. Урахування за дослідження конкуренції інших виробників (імпортерів) стратегії та якості, імпортозаміщення (до 2 балів). 3. Характеристика різноманітних, незалежних сегментів ринку, потреб кожного сегмента (до 2 балів). 4. Характеристика конкурентної стратегії (фокусована, конкуренція у витратах, диференціація), власної ринкової ніши (до 2 балів). 5. Наявність і реалістичність політики ціноутворення (до 2 балів). 6. Наявність каналів збуту, укладених договорів про збут (до 2 балів). 7. Наявність та реалістичність бюджету, плану виходу на ринок (до 2 балів).

Изображение слайда
20

Слайд 20: I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів

Оцінка виробничого процесу (до 8 балів): 1. Повний цикл виробництва — незалежність підприємства від зовнішніх чинників (до 2 балів). 2. Постачальники сировини та/або гарантованість стабільних поставок (до 2 балів). 3. Вибір нового обладнання, його сумісність з існуючим, технічні характеристики (до 1 бала). 4. Система калькуляції витрат, «прив’язка» до дохідності (до 2 балів). 5. Наявність необхідних ліцензій, дозволів або знання процедур отримання необхідних дозволів чи ліцензій (до 1 бала).

Изображение слайда
21

Слайд 21: I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів

Оцінка фінансового потенціалу проекту (до 14 балів): 1. Здатність проекту до погашення кредиту — консервативний підхід до розрахунків, величина коефіцієнта обслуговування боргу, урахування сезонних коливань, резерви, збільшення оборотного капіталу (до 5 балів). 2. Планована прибутковість після оподаткування (до 2 балів). 3. Власний внесок — готівкою чи в матеріальній формі (до 3 балів). 4. Виторг від експортного продажу (до 1 бала). 5. Розрахунок інвестиційних витрат зі включенням робочого капіталу, початкових витрат, ПДВ (до 3 балів).

Изображение слайда
22

Слайд 22: I. Критерії оцінки за документами бізнес-планів

Оцінка управлінського персоналу (до 4 балів): 1. Досвід, вік, кваліфікація вищого менеджменту (до 2 балів). 2. Наявність кваліфікованого персоналу (до 2 балів).

Изображение слайда
23

Слайд 23: II. Критерії кредитної оцінки підприємства банком та головним кредитним радником ЄБРР за результатами відвідання підприємства

Оцінка стану підприємства (до 12 балів): 1. Наявність та потреба в робочому капіталі за даними балансового звіту (до 1 бала). 2. Історія діяльності підприємства та кредитна історія (до 2 балів). 3. Інші джерела надходжень (до 2 балів). 4. Розвиток підприємства за останні 3 роки (до 1 бала). 5. Здатність до створення грошового потоку — за даними руху коштів на поточному рахунку (до 2 балів). 6. Відношення позиченого капіталу до власного перед запровадженням проекту та після нього, інші одержані кредити (до 2 балів). 7. Здатність підприємства погашати кредит — відношення суми обслуговування боргу до поточного обороту підприємства (до 2 балів).

Изображение слайда
24

Слайд 24: II. Критерії кредитної оцінки підприємства банком та головним кредитним радником ЄБРР за результатами відвідання підприємства

Оцінка головним кредитним радником ЄБРР за результатами відвідання підприємства (до 8 балів): 1. Компетентність керівництва підприємства (до 2 балів). 2. Візуальні враження від підприємства (до 2 балів). 3. Стадія підготовки (до 2 балів). 4. Інфраструктура, приміщення, дороги (до 2 балів).

Изображение слайда
25

Слайд 25: ІІІ. Критерії усної презентації проекту

Надійність керівництва підприємства (до 3 балів). Відданість справі, готовність погашати кредит (до 1 бала). Готовність до точно зважених ризиків (до 1 бала). Далекі стратегічні цілі керівництва підприємства (до 1 бала). Готовність до надання відкритої інформації (до 3 балів). Презентація матеріалів (до 4 балів). Відповіді на 4 запитання (по 3 бали за кожну).

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПЛАНУ: І V. Критерії Х-фактора

Інноваційність продукту (до 3 балів). Новизна для українського ринку (до 2 балів). Отже, за бізнес-план підприємству нараховується лише до 50 % від усієї суми балів. Оцінка існуючого бізнесу та фізичних активів підприємства може дати ще до 20 %. Вдала презентація компанії та точні відповіді його керівництва на запитання журі забезпечать решту — 30 % усіх балів. Такий високий процент підкреслює важливість людського фактора в бізнесі.

Изображение слайда