Презентация на тему: Екологічне право

Екологічне право
Екологічне право
Екологічне право
Екологічне право
Екологічне право
Екологічне право
До основних принципів охорони навколишнього природного середовища віднесла:
Екологічне право
Екологічне право
Норми-правила
Норми-правила
Екологічне право
Екологічне право
Екологічне право
Нормативно-правові акти, повинні відповідати певним вимогам, а саме:
Екологічне право
Підзаконні акти :
Екологічне право
Спеціальні джерела
Екологічне право
1/20
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (63 Кб)
1

Первый слайд презентации: Екологічне право

Лекція 2. Система екологічного права. Джерела екологічного права.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Екологічне право

Поняття "система екологічного права" включає в себе три значення: - галузь права, - правова наука, - навчальна дисципліна. Як галузь права екологічне право, як уже зазначалось, регулює відносини у сфері взаємодії суспільства та людини з навколишнім природним середовищем з метою охорони життя та здоров'я громадян, захисту їх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування й забезпечення якості навколишнього природного середовища на користь теперішнього часу та майбутнього поколінь людей.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Екологічне право

У ній виділяються норми загального характеру, що визначають основні положення щодо організації охорони навколишнього природного середовища. Ці норми утворюють загальну частину екологічного права. Норми ж, присвячені безпосередньо врегулюванню питань охорони та використання природних ресурсів, забезпеченню екологічної безпеки в окремих сферах суспільного життя, утворюють особливу частину екологічного права.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Екологічне право

Основу екологічного права складають еколого- правові норми. Як і інші правові норми вони мають наступні ознаки: являють собою загальне правило (регулюють не поодинокі відношення, а типові види відносин); містять положення, що розповсюджуються на певне коло осіб; розраховані на неодноразове застосування (тобто мають застосовуватися невизначену кількість разів, аби були юридичні факти, що є підставою для застосування відповідних норм).

Изображение слайда
5

Слайд 5: Екологічне право

За змістом еколого-правові норми поділяються на: а) норми-принципи; б) норми пріоритети; в) норми-правила. Норми принципи закріплюють засади охорони довкілля, визначають ключові, базові положення екологічної політики держави. Вони містяться в Конституції України й інших законодавчих актах. Зокрема, стаття 3 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Изображение слайда
6

Слайд 6: Екологічне право

До основних принципів охорони навколишнього природного середовища віднесла: пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресур­сів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

Изображение слайда
7

Слайд 7: До основних принципів охорони навколишнього природного середовища віднесла:

збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів; науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук і прогнозування стану навколишнього природного середовища; обов'язковість екологічної експертизи; гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду тощо.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Екологічне право

Норми-пріоритети встановлюють певні переваги щодо охорони окремих природних ресурсів. Так, законодавством передбачено: пріоритет охорони земель сільськогосподарського призначення, використання водних джерел, насамперед для задоволення питних і побутових потреб, охорони лісів, що мають кліматичне, оздоровче, санітарно-гігієнічне значення, збереження генетичного різноманіття тваринного світу тощо.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Екологічне право

Норми-правила містять вимоги, правила щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки. Ці норми поділяються на: попереджувальні (спрямовані на запобігання виникненню шкідливих екологічних наслідків); заборонні (містять заборони щодо дій, які можуть заподіяти шкоду довкіллю);

Изображение слайда
10

Слайд 10: Норми-правила

управомочуючі (визначають умови та порядок виникнення права природокористування та його реалізації); відновлювальні (визначають умови та порядок відшкодування шкоди природним ресурсам шляхом відновлення в натурі або компенсацією витрат на ліквідацію шкідливих екологічних наслідків і відновлення природних ресурсів);

Изображение слайда
11

Слайд 11: Норми-правила

каральні (передбачають юридичну відповідальність за порушення екологічного законодавства); заохочувальні (регулюють порядок економічного стимулювання діяльності, пов'язаної з охороною навколишнього природного середовища).

Изображение слайда
12

Слайд 12: Екологічне право

Зазначені еколого-правові норми об'єднуються в інститути, підгалузі права, які в сукупності й утворюють екологічну галузь права. Під інститутом екологічного права розуміється сукупність правових норм, що реґулюють вузьке коло подібних суспільних відносин (інститути права природокористування, економіко-правового регулювання, здійснення екологічної експертизи тощо). Під підгалуззю екологічного права розуміється сукупність норм, що реґулюють відокремлені суспільні відносини в межах екологічного права (земельне право, водне право, лісове право, гірниче право тощо).

Изображение слайда
13

Слайд 13: Екологічне право

Як навчальна дисципліна екологічне право має таку ж структуру, зміст, що й галузь права, але додатково включає питання, пов'язані з вивченням історії розвитку галузі права, поняття галузі права, предмета, методу правового регулювання тощо.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Екологічне право

Джерела екологічного права. Джерелом екологічного права є нормативно-правові акти, що містять еколого-правові норми. Вони повинні відповідати певним вимогам, а саме: нормативно-правовий акт, щоб бути джерелом права, має бути прийнятим уповноваженим на це органом у формі, що визначена законодавством (наприклад, виключно законами, що приймаються Верховною Радою України, мають регламентуватися питання, у тому числі з питань охорони довкілля, визначені у ст. 92 Конституції України);

Изображение слайда
15

Слайд 15: Нормативно-правові акти, повинні відповідати певним вимогам, а саме:

нормативно-правовий акт має прийматися в установленій процедурі (зокрема, прийняття законів здійснюється за процедурою, що визначена Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України; рішення Кабінету Міністрів України, який є колегіальним органом, з відповідного питання приймається на його засіданні шляхом голосування; рішення Ради національної безпеки й оборони оформляються указами Президента України)

Изображение слайда
16

Слайд 16: Екологічне право

За юридичною силою всі джерела поділяються на - закони; - підзаконні акти : до законів відносяться Конституція України, яка є Основним Законом держави, та інші закони, що приймаються на основі Конституції України єдиним органом законодавчої влади в України - Верховною Радою України (стаття 75 Конституції України);

Изображение слайда
17

Слайд 17: Підзаконні акти :

підзаконні акти приймаються, відповідно до законів, у розвиток законів (кодексів), їх окремих положень уповноваженими на те органами. Це, зокрема, може бути Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади у випадках прямо передбачених відповідними законодавчими актами.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Екологічне право

За предметом регулювання всі джерела поділяються на - загальні ; - спеціальні : до загальних відносяться ті, що регулюють не тільки екологічні, а й інші суспільні відносини. Наприклад, Конституція України містить норми як екологіч­ної спрямованості, так й інші норми, що регулюють широке коло суспільних відносин. До загальних джерел також відносяться Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення й інші нормативно-правові акти;

Изображение слайда
19

Слайд 19: Спеціальні джерела

спеціальні джерела мають предметом регулювання, виключно (переважно) екологічні відносини. До таких джерел, зокрема, відносяться Закони України "Про екологічну мережу України", "Про екологічний аудит", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про екологічну експертизу", "Про Червону книгу України", "Про природно-заповідний фонд України" тощо.

Изображение слайда
20

Последний слайд презентации: Екологічне право: Екологічне право

Джерела права поділяються також; за часом дії (безстрокові, тимчасові); за територіальним масштабом дії (на всю Україну чи окрему місцевість); за колом осіб, на яких розповсюджується, спрямованістю свого регулювання; та за іншими ознаками.

Изображение слайда