Презентация на тему: ДН Қ

ДН Қ
ДН Қ
ДН Қ
ДН Қ
ДН Қ
ДН Қ
ДН Қ
Жасушада кездесетін ДНҚ орны
ДН Қ
ДН Қ
ДНҚ құрылысы
ДН Қ
ДН Қ - ны ң құ рылысы ДНК - биополимер, оны ң мономер і нуклеотидтер. Нуклеотидтерд ің 4 тү pi болады : Аденин, Гуанин, Тимин, Цитозин. Ә р нуклеотид ү ш
ДН Қ
Бip тізбектің бойында орналасқан нуклеотидтер 6ip-6ipiмен коваленттік (фосфо-диэфирлік) байланыспен байланысады, ол 6ip нуклеотидтің дезоксирибозасы мен екінші
ДНҚ-ның биологиялык функциясы: 1. Генетикалы қ информацияны са қ тау 2. Өзін-өзі e к i еселеу і 3. Ұ рпа қ тан- ұ рпа ққ а генетикалы қ материалды беру. Ә р т
ДН Қ
1/17
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4560 Кб)
1

Первый слайд презентации: ДН Қ

Орындаған: Маликова А.Г.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Хромосомдар – жасуша ядросында ақпарат тасушылар, олар ДНҚ ( Д езоксирибо Н уклеин Қ ышқылы) молекулаларынан тұрады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

ДНҚ молекуласы 2 полинуклеотидті тізбегінен тұрады. Нуклеотидті қышқылдар – нуклеотид мономері молекулаларынан құралған биополимерлер. Осындай тізбектер төрт азотты негізден тұрады: -аденин, -гуанин, -цитозин, -тимин.

Изображение слайда
4

Слайд 4

ДНҚ-ны 1869жылы Иоганн Фридрих Мишер ашқан. Швейцариялық Фридрих биолог, физиолог және гистолог болған.

Изображение слайда
5

Слайд 5

1953 жылы ДНҚ-ң екі спиралды құрылымын рентгенқұрылымды мәліметтерге қарап Френсис Крик және Джеймс Уотсон ұсынған.

Изображение слайда
6

Слайд 6

ДН Қ молекуласының құрылымын 1953 жылы Дж. Уотсон және Ф. Крик ұсынған. Ол толықтай дәлелденген және молекулярлы биология және генетиканың дамуында маңызды рөл атқарды.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Молекула құрамындағы иондардың және нуклеотидтің концентрациясына байланысты тірі организмдердегі ДНҚ-ң екілік спиралі әртүрлі формаларда болуы мүмкін. Суретте солдан оңға қарай A, B және Z формалары көрсетілген. A B Z

Изображение слайда
8

Слайд 8: Жасушада кездесетін ДНҚ орны

Нуклеозидтер  — азот негізі мен  рибозадан (рибонуклеозидтер) немесе  дезоксирибозадан (дезоксирибонуклеозидтер) тұратын қосылыстар. Олар пурин немесе пиримидин негіздерінің Ы-гликозидтері. Фосфокиназалардың  әсерімен фосфорланып нуклеотидтер құрайды. Ауытқыған нуклеозидтер  —  пурин  және  пиримидин  нуклеозидтерінің химиялық өзгертілген «егіздері». Олардың кейбіреулері вируске қарсы әсер етеді. Жасушада кездесетін ДНҚ орны Ядро Митохондрии Пластид Хлоропласт Митохондрия Ядро

Изображение слайда
9

Слайд 9

ДНҚ мен РНҚ айырмашылығы ДНҚ – қандай ақуыз түзу керектігін нұсқайтын генетикалық ақпарат тасымалдайтын жасушадағы ұзын тізбекті макромолекула. Генетикалық код молекула бойымен ұзыннан тізбектеліп орналасқан аденин, тимин, гуанин және цитозин деп аталатын төрт негізден тұрады. Негіздердің орналасу реті жасушаның қандай ақуыз жасайтынын анықтайды. ДНҚ тізбегі әр дарада әртүрлі болады, тек бір жұмыртқалы егіздерде ғана бірдей болады! ДНҚ Белгілер РНҚ 2 Жіпшелері 1 Ядрода Орналасуы Ядро мен цитоплазмада ДНҚ-полимераза Ферменті РНК-полимераза А,  Т,  Г,  Ц Нуклеотидтері А,  У,  Г,  Ц Дезоксирибоза Қанты Рибоза Генетикалық ақпаратты сақтап зат алмасу процестерін қадағалау 1. Тұқымқуалау ақпаратын сақтау және оны еншілес жасушаларда көбейген кезде тасымалдау Қызметі Генетикалық ақпаратты тасымалдау және нәруыз биосинтезі Нәруыз биосинтезін жүзеге асыру. Нәруыздар түріндегі тұқымқуалау ақпаратын жүзеге асыру.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Нуклеотидтер т ізбегінің түзілуі Бiрiншi нуклеотидтiң фосфор тобы мен келесi нуклеотидтiң құрамындағы қанттың арасында пайда болатын коваленттiк байланыс арқылы нуклеотидтер бiрi бiрiне жалғасып тiзбек құрайды. Әр бір келесі нуклеотид алдынғы нуклеотидттің 3’-бұрышына жалғасады. Сипаттары ДН Қ 1. Молекулалы қ құ рылымы Комплементарлық принцип бойынша А мен Т; Г мен Ц арасында пайда болатын сутектiк байланыстар арқылы қосылған екi қарама-қарсы бағыталған полинуклеотидтiк тiзбектен тұратын биспираль. (А=Т, Г=Ц; А+Г=Ц+Т ара- қ атынасы те ң - Чаргафф ережесi ) 2. Нуклеотидтер қ ұрамы азотты қ негiздердiн т ү рлерi - А,Т,Г,Ц моносахаридтiң т ү рi – дезоксирибоза Фосфор қышқылының қалдығы 3. Қ асиеттерi Авторепродукцияға ( екi еселену ) қ аб і леттiлiгi бар. Ескi ДН Қ -ның әр тiзбегi жаңа тiзбектiң синтезделуiнде қ алып (матрица) ретiнде қ олданылады (репликация процессi ) ДН Қ -ның нуклеотидтiк қ ұрамына түрлiк ерекшелiк тән, бiра қ әр ағзаның барлы қ жасушаларындағы ДН Қ бiрдей болады. 4. Қ ызметтерi ДН Қ - а қ паратты қ қ алып - өйткенi оның бойында барлы қ тұ қ ым қ уалайтын а қ парат жазылған ДН Қ тұ қ ым қ уалау а қ паратын жасушаның ұ рпа қ қ атарында өзгермей берiлуiн қ амтамасыз етедi

Изображение слайда
11

Слайд 11: ДНҚ құрылысы

ДНҚ химиялық құрамы: Нуклеотидтер үш әртүрлі заттар типінен тұрады. Нуклейн қышқылдары: ДНҚ дезоксирибонуклеин қышқылы және РНҚ рибонуклеин қышқылын ан тұрады. Нуклейн қышқылдарының мономері нуклеотидтер, олар тұрақсыз биополимерлерден тұрады. Фосфор қышқылының қалдығы пентозамен 5’-көміртегі арқылы, ал азоттық негіз 1’-көміртегі арқылы байланысады. Нуклеотидтің құрылысы Фосфор қышқылы ДНҚ құрылысы ДНК - полимер. Мономеры - нуклеотид. Нуклеотид - Химиялық құрамы үш заттан тұрады. Азотты негіз - Аденин ; - Гуанин; - Цитазин - Тимин Нуклеотид құрылысы Көмірсу : - Дезоксирибоза Фосфорқышқылы (ФК)

Изображение слайда
12

Слайд 12

Көмірсу : - Дезоксирибоза Бес көміртекті қанттардан тұрады. Оларды Пентоза деп атайды: Ерекшелігі: С 5 Н 10 О 5 –Рибоза РНҚ құрамында, С 5 Н 10 О 4 –Дезоксирибоза, ДНҚ құрамында кездеседі. Ерекшелігі құрамындағы оттегі санына байланысты.

Изображение слайда
13

Слайд 13: ДН Қ - ны ң құ рылысы ДНК - биополимер, оны ң мономер і нуклеотидтер. Нуклеотидтерд ің 4 тү pi болады : Аденин, Гуанин, Тимин, Цитозин. Ә р нуклеотид ү ш компоненттен т ұ рады: 1. фосфор қ ыш қ ылын ың қ алды ғ ы 2. моносахарид ( дезоксирибоза C 5 H 1 0 O 4 ) 3. азотты қ не гі здер, пуринд ік (А-Г), пиримидинд ік (Ц-Т). ДН Қ - ны ң құ рылым ерекшел ігі : 1. ДН Қ е кі полинуклеотидт і ті збектен т ұ рады, оны ң модел і н 1953 ж американ биофизи гі Дж. Уотсон мен а ғ ылшын биофизи гі және генети гі Ф. Крик ұ сын ғ ан. 2. Ек і т і збек 6 ip -6 ipi н e антипараллелд і, 6 ip т і збект ің 5 1 ұ шы ек і нш і т і збект ің З 1 ұ шымен байланысады. 3. ДН Қ - ны ң рентген құ рылысын талдау барысында оны ң 2 спиральдан т ұ ратыны, ө з ось і н ің ма ң ында о ңғ а қ арай оралып спираль т ү зет іні аны қ талды. Спиральд ің диаметр і 2 нм, ә р қ адамы 3,4 нм, ә р б ұ рылымына 10 жуп нуклеотид кі ред і

ДНҚ құрылымы ДН Қ - ны ң құ рылысы ДНК - биополимер, оны ң мономер і нуклеотидтер. Нуклеотидтерд ің 4 тү pi болады : Аденин, Гуанин, Тимин, Цитозин. Ә р нуклеотид ү ш компоненттен т ұ рады: 1. фосфор қ ыш қ ылын ың қ алды ғ ы 2. моносахарид ( дезоксирибоза C 5 H 1 0 O 4 ) 3. азотты қ не гі здер, пуринд ік (А-Г), пиримидинд ік (Ц-Т). ДН Қ - ны ң құ рылым ерекшел ігі : 1. ДН Қ е кі полинуклеотидт і ті збектен т ұ рады, оны ң модел і н 1953 ж американ биофизи гі Дж. Уотсон мен а ғ ылшын биофизи гі және генети гі Ф. Крик ұ сын ғ ан. 2. Ек і т і збек 6 ip -6 ipi н e антипараллелд і, 6 ip т і збект ің 5 1 ұ шы ек і нш і т і збект ің З 1 ұ шымен байланысады. 3. ДН Қ - ны ң рентген құ рылысын талдау барысында оны ң 2 спиральдан т ұ ратыны, ө з ось і н ің ма ң ында о ңғ а қ арай оралып спираль т ү зет іні аны қ талды. Спиральд ің диаметр і 2 нм, ә р қ адамы 3,4 нм, ә р б ұ рылымына 10 жуп нуклеотид кі ред і.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Изображение слайда
15

Слайд 15: Бip тізбектің бойында орналасқан нуклеотидтер 6ip-6ipiмен коваленттік (фосфо-диэфирлік) байланыспен байланысады, ол 6ip нуклеотидтің дезоксирибозасы мен екінші нуклеотидтің фосфор қышқылының қалдығы арасындағы қосылыс. Бip тізбек бойына кез-келген нуклеотидтер орналаса береді және ол ДНҚ-ның әртүрлілігін қамтамасыз етеді. Азоттық негіздер дезоксирибозамен байланысып, тізбектің бүйір жағында орналасады. ДНҚ-ның екі тізбегі 6ip-6ipiмен азоттық негіздер Аденин мен Тимин немесе Тимин мен Аденин екі, Цитозин мен Гуанин немесе Гуанин мен Цитозин үш сутек көпіршесімен байланысады. Нуклеотидтердің қос тізбекте бip-бipiнe қатаң түрде сәйкес келуін (толықтыруын) комплементарлық деп атайды. Сонымен, ДНҚ екі спиралді тізбектен тұрады, егер бip тізбекте орналасқан азоттық негіздер белгілі болса, екінші тізбектегі азоттық негіздерді комплементарлық принциппен анықтауға болады. ДНҚ-ның өзін-өзі екі еселеуі осы құрылысына негізделген

ДНҚ молекуласының құрылысы Бip тізбектің бойында орналасқан нуклеотидтер 6ip-6ipiмен коваленттік (фосфо-диэфирлік) байланыспен байланысады, ол 6ip нуклеотидтің дезоксирибозасы мен екінші нуклеотидтің фосфор қышқылының қалдығы арасындағы қосылыс. Бip тізбек бойына кез-келген нуклеотидтер орналаса береді және ол ДНҚ-ның әртүрлілігін қамтамасыз етеді. Азоттық негіздер дезоксирибозамен байланысып, тізбектің бүйір жағында орналасады. ДНҚ-ның екі тізбегі 6ip-6ipiмен азоттық негіздер Аденин мен Тимин немесе Тимин мен Аденин екі, Цитозин мен Гуанин немесе Гуанин мен Цитозин үш сутек көпіршесімен байланысады. Нуклеотидтердің қос тізбекте бip-бipiнe қатаң түрде сәйкес келуін (толықтыруын) комплементарлық деп атайды. Сонымен, ДНҚ екі спиралді тізбектен тұрады, егер бip тізбекте орналасқан азоттық негіздер белгілі болса, екінші тізбектегі азоттық негіздерді комплементарлық принциппен анықтауға болады. ДНҚ-ның өзін-өзі екі еселеуі осы құрылысына негізделген.

Изображение слайда
16

Слайд 16: ДНҚ-ның биологиялык функциясы: 1. Генетикалы қ информацияны са қ тау 2. Өзін-өзі e к i еселеу і 3. Ұ рпа қ тан- ұ рпа ққ а генетикалы қ материалды беру. Ә р т ү рге жататын а ғ заларды ң ДН Қ молекуласы т ұ ра қ тылы ғ ымен және т ү рл ік ерекшел ік тер і мен ажыратылады. Жо ғ арыда айтыл ғ андай ДН Қ 6 ip -6 ipi н e комплементарлы e к i т і збектен т ұ рады. Сонды қ тан, онда ғ ы А саны Т, Г саны Ц те ң және А +Г ара қ атынасы 1- ге Т+Ц те ң, оны Чаргафф ереже сі деп атайды (1949 ж). Ал, А +Т ара катынасы 1- ге тең емес, ce6e6i Г + Ц кейбір түрлерде А + Т жұптары көбірек болса Ц + Г азырақ болады, кейбіреуінде кepicінше. Мысалы; кейб і р бактерияларда А + Т =0,42, ал Г+Ц адамда А + Т =1,53 болады. Г+Ц Совет биохимии А.Н.Белозерскидің анықтауы бойынша азоттық негіздер жұбының ара қатынасы түрлік белгіні анықтайды

Нуклеотидтердің ағза үшін ролі шектелмейді және нуклейнқышқылдардың қаңқасын құрайды. Кейбір коферменттер өзінің нуклеотиді ретінде қабылдайды мысалы: Аденазинтрифосфат АТФ, АДФ, АМФ, және Кофермент А, Никотинамидадениндинуклеотид (НАД), Никотинамидадениндинуклеотидфосфат НАДФ және Флавинадениннуклеотид ФАД. ДНҚ-ның биологиялык функциясы: 1. Генетикалы қ информацияны са қ тау 2. Өзін-өзі e к i еселеу і 3. Ұ рпа қ тан- ұ рпа ққ а генетикалы қ материалды беру. Ә р т ү рге жататын а ғ заларды ң ДН Қ молекуласы т ұ ра қ тылы ғ ымен және т ү рл ік ерекшел ік тер і мен ажыратылады. Жо ғ арыда айтыл ғ андай ДН Қ 6 ip -6 ipi н e комплементарлы e к i т і збектен т ұ рады. Сонды қ тан, онда ғ ы А саны Т, Г саны Ц те ң және А +Г ара қ атынасы 1- ге Т+Ц те ң, оны Чаргафф ереже сі деп атайды (1949 ж). Ал, А +Т ара катынасы 1- ге тең емес, ce6e6i Г + Ц кейбір түрлерде А + Т жұптары көбірек болса Ц + Г азырақ болады, кейбіреуінде кepicінше. Мысалы; кейб і р бактерияларда А + Т =0,42, ал Г+Ц адамда А + Т =1,53 болады. Г+Ц Совет биохимии А.Н.Белозерскидің анықтауы бойынша азоттық негіздер жұбының ара қатынасы түрлік белгіні анықтайды.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: ДН Қ

ДНҚ тізбегіндегі нуклеотидтердің реттілігінің бұзылуы организмдегі тұқым қуалаушылық өзгерістерге алып келеді — мутацияларға.

Изображение слайда