Презентация: Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит)

Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Викладач: к.е.н., доцент завідувач кафедри ЗЕПМ Саніна Ольга Романівна Ольга Саніна - VK Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Предмет, Що вивчає політична економія? Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Отже, Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Методи Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Основними цілями економічної політики в ринковій економіці є: Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Види потреб Детальніше про потреби: Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) За суб’єктами потреби поділяють на: За об’єктами потреби класифікуються так: Ієрархія потреб Маслоу Економісти поділяють усі ресурси на дві великі групи: 2. Економічні ресурси. Класифікація економічних ресурсів. Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Підприємець виконує чотири функції : Інші фактори виробництва: Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Сутність проблеми вибору ресурсів Фундаментальні проблеми організації економіки Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит) Крива трансформації (крива виробничих можливостей) Домашнє завдання Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит)
1/46
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 97)
Скачать (982 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Дисципліна: Політична економія/ Політекономія ( іспит)

2

Слайд 2: Викладач: к.е.н., доцент завідувач кафедри ЗЕПМ Саніна Ольга Романівна Ольга Саніна - VK

3

Слайд 3

Тема 1. Політекономія. Економічні потреби та економічні ресурси.

4

Слайд 4

Термін “політична економія” (гр. politicos, oiconomia – “мистецтво державного управління господарством”) уперше вжив французький економіст Антуан Монкретьєн у праці “Трактат політичної економії” в 1615 р. Як окрема дисципліна і предмет викладання політична економія сформувалася в кінці XVII - на поч. XVIII ст.

5

Слайд 5: Предмет, Що вивчає політична економія?

Предмет це те, що досліджує наука. Предмет зазнав великих змін.

6

Слайд 6

Політична економія – це наука про те, як суспільство забезпечує задоволення потреб людей, раціонально використовуючи обмежені економічні ресурси. Вона досліджує особливості та закономірності процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг.

7

Слайд 7: Отже,

Економічна теорія досліджує поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг в умовах обмежених ресурсів.

8

Слайд 8

9

Слайд 9

Методологія – це сукупність методів і прийомів дослідження. Метод науки – це шлях, спосіб, знаряддя теоретичного дослідження предмета.

10

Слайд 10: Методи

логічні методи (аналіз і синтез, наукова абстракція, індукція і дедукція та ін.), методи історичного аналізу, економіко-статистичні методи, методи математичного моделювання та ін.

11

Слайд 11

Аналіз передбачає розчленування об’єкта на окремі елементи і дослідження кожного елементу як необхідної складової частини цілого. Синтез передбачає поєднання окремих елементів об’єкта і дослідження його як єдиного цілого.

12

Слайд 12

Методу наукової абстракції, означає, що при дослідженні певного економічного явища чи процесу увага зосереджується на його усталених і типових ознаках і не враховуються випадкові, швидкоплинні та другорядні ознаки

13

Слайд 13

Індукція передбачає систематизацію та узагальнення фактів, що дає змогу сформулювати закон чи теорію, які відображають закономірності функціонування економіки (рух від фактів до теорії). Дедукція полягає в тому, що дослідник на основі логіки, інтуїції чи випадкового спостереження формулює певну гіпотезу (тобто неперевірену теорію), а потім перевіряє її правильність на основі фактів (рух від теорії до фактів).

14

Слайд 14

Модель – це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення відповідних фактичних даних. Економічні моделі представляють у математичній, табличній і графічній, словесних формах.

15

Слайд 15

Економічні категорії – це узагальнені логічні поняття, наукові терміни, що відображають суть реальних економічних явищ і процесів (напр. “товар”, “гроші”, “інфляція” та ін.).

16

Слайд 16

Економічні закони відображають сталі причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами

17

Слайд 17

3. Позитивна і нормативна економіка. Цілі економічної політики. Макро- і мікроекономіка.

18

Слайд 18

Економічна теорія є основою для формулювання економічної політики. Під економічною політикою розуміють сукупність заходів держави, спрямованих на досягнення певних економічних цілей.

19

Слайд 19: Основними цілями економічної політики в ринковій економіці є:

економічне зростання повна зайнятість економічна ефективність економічна свобода. стабільний рівень цін. справедливий розподіл доходів, раціональне міжнародне співробітництво

20

Слайд 20

Макроекономіка — Ліс? Мікроекономіка – Дерево? Макроекономіка – це наука, яка досліджує національну економіку, не звертаючи уваги на конкретні економічні одиниці, які утворюють різні економічні агрегати. Мікроекономіка вивчає окремі економічні одиниці. Мікроекономіка оперує поняттями "галузь", "фірма", "домогосподарство ", використовуючи такі показники, як виробництво і ціна конкретного товару, витрати окремої фірми чи сім”ї.

21

Слайд 21

Потреби — це відчуття нестачі чогось, що необхідне для підтримання життєдіяльності й розвитку організму, людської особистості

22

Слайд 22: Види потреб

1) біологічні і соціальні (з а характером виникнення ) 2) матеріальні і нематеріальні (за засобами) 3) індивідуальні і групові, або колективні (за способом задоволення) 4) елементарні, вишукані (за нагальністю)

23

Слайд 23: Детальніше про потреби:

Біологічні потреби - потреби в повітрі, воді, їжі, теплі, безпеці тощо — виникають із необхідності підтримання життя людини як біологічної істоти. До соціальних відносять бажання належати до певного кола людей, набути визнання, користуватися повагою, потребу людини в самореалізації та ін.

24

Слайд 24

До матеріальних потреб належать ті, які задовольняють за допомогою товарів. Товари — це речі, які відчуваємо на дотик: продукти харчування, одяг, взуття, автомобілі, будинки тощо. Нематеріальні потреби задовольняються за допомогою послуг (послуги: освіти, культури, медицини, транспорту, зв’язку, юридичних служб та ін.)

25

Слайд 25

За способом задоволення потреби поділяють на індивідуальні і групові, або колективні. Одні потреби (в одязі, житлі, продуктах харчування тощо) людина задовольняє відособлено від інших людей. Інші потреби (в громадському порядку, безпеці, чистому довкіллі й т.д.) задовольняються спільно. Деякі потреби (в освіті, транспорті, харчуванні) можуть задовольнятися як осібно, так і разом.

26

Слайд 26

За нагальністю задоволення потреби поділяють на елементарні, які задовольняються предметами першої необхідності (їжа, одяг, житло, медична допомога), і вишукані, які задовольняються предметами розкоші (парфуми, норкові шуби, коштовні прикраси тощо).

27

Слайд 27: За суб’єктами потреби поділяють на:

індивідуальні, колективні та суспільні; домогосподарств, підприємств і держави; суспільно-економічних класів і соціальних груп.

28

Слайд 28: За об’єктами потреби класифікуються так:

породжені існуванням людини як біологічної істоти; матеріальні і духовні; першочергові і непершочергові.

29

Слайд 29: Ієрархія потреб Маслоу

30

Слайд 30: Економісти поділяють усі ресурси на дві великі групи:

1) матеріальні ресурси — земля й капітал 2) людські ресурси — праця і підприємницький хист

31

Слайд 31: 2. Економічні ресурси. Класифікація економічних ресурсів.

Праця Земля Капітал Підприємництво

32

Слайд 32

Земля - це усі дарові блага природи, які застосовують у виробництві, а саме: орні землі, пасовища, ліси, родовища корисних копалин, водні ресурси тощо. Капітал, або капітальні блага, охоплює усі виготовлені виробничі знаряддя, тобто машини, інструменти, устаткування, будівлі, споруди, транспортні засоби, збутову мережу тощо.

33

Слайд 33

Праця людини включає сукупність усіх її фізичних і розумових здібностей, які застосовують у виробництві життєвих благ. Підприємницький хист - виявляється у здібності певного відсотка людей поєднувати й організовувати використання трьох інших економічних ресурсів у процесі виробництва, займатися бізнесом, тобто найефективніше використовувати всі інші ресурси

34

Слайд 34: Підприємець виконує чотири функції :

По-перше, він організовує сполучення ресурсів землі, праці, капіталу в єдиний процес виробництва товарів і послуг. По-друге, підприємець ухвалює рішення у процесі ведення бізнесу. По-третє, підприємець — це новатор, який намагається запровадити у виробництво нові продукти чи нові виробничі технології. По-четверте, підприємець — це людина, яка ризикує.

35

Слайд 35: Інші фактори виробництва:

Технологія Організація виробництва Інформація виробничої, соціальної та фінансової інфраструктури Енергія

36

Слайд 36

Суспільне виробництво – це діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і нематеріальних благ з метою задоволення людських потреб. Виділяють матеріальне і нематеріальне виробництво.

37

Слайд 37

38

Слайд 38

Матеріальне виробництво охоплює такі галузі: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля, громадське харчування, комунальні послуги тощо.

39

Слайд 39

До сфери н ематеріального виробництва (невиробничої сфери) відносяться охорона здоров’я, освіта і наука, культура і мистецтво, управління державою, оборона та ін.

40

Слайд 40

Головна проблема економіки - це невідповідність наших бажань і потреб нашим можливостям (ресурсам) ! І це справедливо і для студента з порожнім кишенею, і для олігарха з особистими яхтами, літаками і віллами у найбільш привабливих точках планети.

41

Слайд 41: Сутність проблеми вибору ресурсів

або З одного кг муки випікати хліб та нагодувати родину З одного кг муки зробити торт та подарувати другу на день народження У якому випадку ви оберете перший, а у якому другий варіант?

42

Слайд 42: Фундаментальні проблеми організації економіки

Як виробляти? Що виробляти? Для кого виробляти?

43

Слайд 43

Проблему “що виробляти?” за умови обмеженості ресурсів та ефективного їх використання можна продемонструвати з допомогою так званої кривої ( межі) виробничих можливостей ( кривої трансформації ).

44

Слайд 44: Крива трансформації (крива виробничих можливостей)

можливостекй A B C D E F 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 Масло Трактори  W Недосяжно Досяжн о Досяжно, але неефективно Y

45

Слайд 45: Домашнє завдання

Зареєструватися Prometheus на курс “Економіка для всіх” (5 балів) Скачати книжки з “Політекономії”, навчальний план, лекцію та презентацію Вивчити лекцію 1.

46

Последний слайд презентации

Дякую за увагу!

Похожие презентации

Ничего не найдено