Презентация на тему: ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»

ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ. Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості.
Ключові терміни та поняття: мораль, імперативність та нормативність моралі, моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини, прогрес моралі,
Л ітература :
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Метою етики є:
Особливості моралі
Концепції походження моралі
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Структура моралі
До функцій моралі належать
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Концепції щодо проблеми прогресу моралі
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Індиферентні концепції («ні прогресу, ні регресу»)
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Професійна мораль регулює три типи відносин
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»
Висновки до теми
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/28
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 52)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3544 Кб)
1

Первый слайд презентации: ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»

Изображение слайда
2

Слайд 2: Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ. Мораль як форма суспільної та особистісної свідомості

План лекційного заняття Етика як галузь філософського знання. Природа і сутність моралі. Структура та функції моралі. Проблема прогресу моралі.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Ключові терміни та поняття: мораль, імперативність та нормативність моралі, моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини, прогрес моралі, моральний світогляд, професійна мораль

Завдання до самостійної роботи : Опрацювання термінів (див. робочу навчальну програму з дисципліни), робота зі словниками з філософії та етики Теми рефератів і доповідей: Мораль та її роль в житті сучасного суспільства. Моральні виклики сучасного світу. Мораль і тероризм, мораль і насильство. Особливості моралі майбутнього. Золоте правило моралі і сучасність. Глобальні проблеми у світлі загальнолюдських моральних цінностей. Екологічна поведінка і культура. Високі технології і моральні проблеми сучасної цивілізації. Моральні виміри діяльності менеджера.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Л ітература :

Журавльова О.І., Чугріна О.Р. Етика: конспект лекцій / О.І.Журавльова, О.Р. Чугріна. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 87 с. Етика. Естетика: н авч альний п осіб ник / І.Є. Волошко, Р.М. Вечірко, Т.С.  Пітякова. – К.: КНЕУ, 2007. – 152 с. Малахов В. Етика: к урс лекцій / В. Малахов. – К.: Либідь, 2004. – 384 с. Основи філософських знань: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: підручник / М.І. Горлач, В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко. – К.: Центр навч. літ., 2008. – 1028 с. Тофтул М.Г. Етика : навчальний посібник / М.Г. Тофтул. – К.: Академія, 2005. – 416 с. Юрій М.Ф. Етика: підручник / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. – 320 с.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Етика – це філософська наука, яка досліджує природу і сутність, виникнення і розвиток, структуру і функції моралі, а також її прояви у різних сферах діяльності.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Об’єкт етики: людина і людські взаємини. Предмет етики: мораль як форма індивідуальної і суспільної свідомості.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Метою етики є:

Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її природи і сутності, місця і значення її в житті людини.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Особливості моралі

Приписи моралі мають універсальний загальнолюдський характер і можуть бути застосовані в різних життєвих ситуаціях. Моральні норми сприяються на авторитет суспільної думки і на моральні переконання окремої людини.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Концепції походження моралі

Креаціоністська (релігійна, божественна) Соціально-історична (теорія соціального договору) Натураліс-тична

Изображение слайда
10

Слайд 10

У релігійних концепціях мораль обґрунтовується як така, що дана самим Богом, підкреслюється її універсальний, загальнолюдський характер - тобто вона поширюється на всіх людей без винятку і всі рівні перед її вимогами, всі мають їх дотримуватися. Релігійна етика наповнює мораль високим духовним змістом, захищає її від спрощення, утилітарності.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Натуралістична етика витоки моралі шукає у природному світі, у біологічній природі людини. Тобто вона виникла в процесі еволюції тваринного світу та абсолютизує значення біологічного чинника у виникненні моралі. Сутність моралі тут вбачається в інстинктах самозбереження та продовження роду.

Изображение слайда
12

Слайд 12

У соціально-історичному підході мораль є наслідком матеріально-економічних відносин суспільства. Її виникнення пов'язується з необхідністю підтримання суспільного на відміну від тваринного способу життя, з потребами координації, узгодження індивідуальної за характером діяльності з колективною взаємодією для виживання людини за суворих умов життя первісних спільнот, з потребами регулювати міжлюдські стосунки, упорядковувати людське спілкування тощо.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Мораль – це система поглядів, уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей, а також одна з форм індивідуальної і суспільної свідомості.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Головні властивості моралі

Изображение слайда
15

Слайд 15: Структура моралі

Изображение слайда
16

Слайд 16: До функцій моралі належать

Функція оцінювання Пізнавальна Регулятивна Виховна Світоглядна Комунікативна

Изображение слайда
17

Слайд 17

Прогрес моралі – процес становлення людського в людині, формування гуманістичних відносин між людьми.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Концепції щодо проблеми прогресу моралі

Оптимістичні Індиферентні Песимістичні

Изображение слайда
19

Слайд 19

Оптимізм (від лат. optimus – найкращий) – світосприйняття, пройняте життєрадісністю, вірою у майбутнє. Оптимістичні концепції найчастіше класифікують на дві групи. У першій мораль розглядається як заздалегідь приречена на прогрес, а в другій її розвиток ставиться в залежність від свідомості, волі, готовності людей захищати і творити добро, боротися зі злом, самовдосконалюватися.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Песимізм (від лат. pessimus – найгірший) – пройняте зневірою, відчаєм світовідчуття; погляд, згідно з яким у світі переважає зло, а тому людина приречена на страждання нині та в майбутньому. Ще давньогрецький поет Гесіод писав, що тогочасне суспільство явно регресує порівняно з минулим, «золотою добою», коли люди були наділені особливими доброчесностями.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Індиферентні концепції («ні прогресу, ні регресу»)

Ґрунтуються на твердженні, що якісних змін у царині моралі не відбувається («Немає нічого нового під Сонцем»). Їх прихильники визнають, що мораль окремих народів періодично зазнає то розвитку, то занепаду, та загалом залишається на тому самому рівні. Подібні процеси відбуваються й у сфері моралі окремих людей. Дехто з них досягає високого рівня розвитку моральної культури, проте і вона йде в небуття разом зі смертю її носія. I кожна новонароджена людина змушена все починати спочатку.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Професійна мораль – це сукупність моральних норм, цінностей та ідеалів, які визначають ставлення людини до свого професійного обов’язку.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Професійна мораль регулює три типи відносин

Изображение слайда
24

Слайд 24

Професійна етика — система конкретизованих моральних норм і принципів з врахуванням особливостей тої чи іншої професійної діяльності людей. До цієї системи належить перш за все: ставлення спеціалістів до об’єкта праці (слідчий - обвинувачений, лікар – хворий) стосунки спеціаліста з колегами (адвокати між собою) ставлення спеціаліста до суспільства (призма професійної діяльності, анекдот)

Изображение слайда
25

Слайд 25

Професійна етика являє собою набір норм або кодекс поведінки, що мається на увазі або насправді є, ним керуються люди, які ухвалюють рішення в різних професійних ролях. Професійна етика дає змогу вирішити етичні спірні питання, що виникають у процесі професійної діяльності. Таким чином, професійна етика формує норми, стандарти, вимоги, притаманні для певних видів професійної діяльності.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Основні категорії професійної етики менеджера Добро и зло Обов’язок і совість Честь і гідність Свобода і відповідальність Справедливість Гуманізм

Изображение слайда
27

Слайд 27: Висновки до теми

Мораль – це загальнолюдський феномен, вона охоплює всі сфери людської життєдіяльності. Мораль є ідеальною за своєю природою і являє собою форму оцінної свідомості. За структурою мораль одночасно є і свідомістю, і діяльністю, і відносинами. Походження моралі – тривалий історичний процес, підготовлений природними, соціальними чинниками. Відомі кілька концепцій походження моралі. Вибір тієї або іншої теорії залежить від світоглядної позиції людини. Мораль як універсальний регулятор поведінки людини, відносин між людьми виконує найрізноманітніші функції. Це критерій людяності особистості й суспільства в цілому.

Изображение слайда
28

Последний слайд презентации: ДИСЦИПЛІНА «ЕТИКА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА»: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда