Презентация на тему: Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары

Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары
Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары
ДҚБЖ – ның нег i зг i функциялары :
Деректерд i өңдеу :
Деректерд i басқару :
ДҚБЖ-ң нег i зг i қасиеттер i:
Кезкелген ДҚ БЖ мәліметтер мен төрт қарапайым операция орындауға мүмкіндік береді :
Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары
Деректер үрдісінің негізгі үш түрі бар – реляциондық, иерархиялық және желілік.
Деректердің реляциондық үрдісі келесі қасиеттерге ие болады :
Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары
Түйін деп иерархияның берілген деңгейінде орналасқан элементтің ақпараттық үрдісі. Иерархиялық үрдіс деректерінің қасиеттері келесідей :
Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары
1/13
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 13)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (86 Кб)
1

Первый слайд презентации: Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары

Орындағандар: Орманбек Н. Төлеуғазы Р. Төлеушова А. Төлегенова Д.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Деректер қорының басқару жүйес i - деректер қорының құруын, қолданылуын және жүрг i зу i н қамтамасыз етет i н т i лд i к және программалық жабдықтардың жиынтығы. ДҚБЖ – деректер қорын құрумен жүрг i зуге арналған универсалды программалық құрал. ДҚБЖ құралдармен кез келген қолданушы деректер қоры файлдарды құруын оларды қарастыруын өзгерту i н ақпаратты i здест i ру i н кез келген формалық басымдары қалыптастырылуын орындай алады және деректер қорының құрылымы диск i де жазылғандығынан басқа б i реу i нен құрастырылған файлдардан бер i лгендерд i ашуға, қарастыруға, таңдауға болады.

Изображение слайда
3

Слайд 3: ДҚБЖ – ның нег i зг i функциялары :

1. Деректерд i анықтау ( деректер қоры құрылымының сипаттамасы ). 2. Деректерд i өңдеу : 3. Деректерд i басқару :

Изображение слайда
4

Слайд 4: Деректерд i өңдеу :

1) жазбаларды қосу 2 ) жазбаларды өш i ру 3 ) жаңарту 4 ) жазбаларды i здеу

Изображение слайда
5

Слайд 5: Деректерд i басқару :

1. деректерд i рұқсатсыз қол жетк i зуден қорғау 2. көп қолданушының режим i н i ң көмег i 3. деректермен жұмыс және деректерд i ң тұтастығымен кел i с i мд i л i г i н i ң қамтуы.

Изображение слайда
6

Слайд 6: ДҚБЖ-ң нег i зг i қасиеттер i:

модельдерд i ң әр түрл i обьект i лер i нде деректерд i ң қайталауының жоқтығы ; деректер қорының тұтастығы ; деректерд i таңдаудың барлық мүмк i нд i ктер i ; программалардың деректерден тәуелс i зд i г i н қамтамасыз ету i ; деректерд i қайта жүктеус i з деректер қоры құрылымын өзгерту мүк i нд i г i.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Кезкелген ДҚ БЖ мәліметтер мен төрт қарапайым операция орындауға мүмкіндік береді :

■ кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу ; ■ кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою ; ■ кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту ; ■ берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.

Изображение слайда
8

Слайд 8

ДҚБЖ қолданбалы программалардың дестелер i түр i нде келет i н программалық өн i м, оны компьютерде орналастыру үш i н компьютерд i ң конфигурациясын, ресурстарын және операциондық жүйес i н есепке алып орнатады.ДҚБЖ – ны орнатқаннан кей i н деректер қорының құруын деректер қоры тұрмыстық тапсыруын, деректерд i енг i з i лу i н және ДҚБЖ – ны функционалдық мүмк i нш i л i ктер i мен қарастырған кез келген амалдарды орындауға болады.ДҚБЖ көптеген таңдаулы факторлармен анықталады, б i рақ соның нег i зг i с i құрастырылған деректер модел i мен жұмыс i стеу мүмк i нд i г i. Сондықтан нег i зг i сипаттамасы – модельд i к тип i болып саналады. Көб i несе ДҚБЖ – ның реляциондық модел i қолданылады.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Деректер үрдісінің негізгі үш түрі бар – реляциондық, иерархиялық және желілік

Реляциондық үрдіс.   « Реляциондық » термині ( латын тілінен relatio – қатынас ) бұндай деректерді сақтайтын үрдістің ең алдымен өзінің құраушы бөліктерінің өзара қатынасына құрылатынын көрсетеді. Ең қарапайым жағдайда ол екі өлшемді массивті және екі өлшемді кестені білдіреді, ал күрделі ақпараттық үдістерді құру кезінде өзара байланысқан кестелердің жиынтығын құрайды. Бұндай кестенің әрбір жолын жазба, ал бағанын өріс дейміз.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Деректердің реляциондық үрдісі келесі қасиеттерге ие болады :

Ø кестенің әрбір элементі – деректердің бір элементі ; Ø кестеде барлық өрістер дара болып табылады, яғни бір түрге ие болады ; Ø кестеде бірдей жазбалар болмайды ; Ø әрбір өріс бірегей атқа ие болады ; Ø кестедегі жазбалардың тәртібі еркін бола алады, және деректер түрінің өрістер санымен сипатталады ;

Изображение слайда
11

Слайд 11

Иерархиялық үрдіс.   Деректер қорының иерархиялық үрдісі олрдың жалпыдан дараға тәуелді болып орналастырылған және төңкерілген ағаштар ( графтар ) түзетін элементтер жиынтығын болып тбылады. Берілген үрдіс байланыстр, түйіндер, деңгейлер сияқты праметрлермен сипатталады. Үрдістің қағидсы мынандай, неғұрлым төменгі деңгейдегі бірнеше түйіндердің неғұрлым жоғрғы деңгейдегі бір түйінмен байлнысудың көмегімен біріктіріледі.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Түйін деп иерархияның берілген деңгейінде орналасқан элементтің ақпараттық үрдісі. Иерархиялық үрдіс деректерінің қасиеттері келесідей :

Төменгі деңгейдегі бірнеше түйін жоғары деңгейдегі тек бір ғана түйінмен байланысты. Иерархиялық ағаш басқа ешқандай бастауға тәуелсіз емес бір ғана бастауға ( түбірге ) ие болады. Әрбір түйіннің өз аты (идентификаторы) болады. Түпкі жазбадан неғұрлым дара деректер жазбасына бағытталған тек бір ғана жол бар.

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: Деректер қорын басқаратын жүйелердің басты функциялары

Желілік үрдіс.   Деректер қорының бұл үрдісі иерархиялыққа ұқсас. Оның негізгі құраушылары ( түйін, деңгей, байланыс ) да сол, дегенмен олардың ара қатынасы түбегейлі басқа. Желілік үрдісте әр түрлі деңгейдегі элементтердің арасында еркін байланыс қолға алынған.

Изображение слайда