Презентация на тему: Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы

Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы адсорбциондық тепе- теңдік. Гельмгольц және Гибсс энергиялары
Гельмгольц теориясы
Гиббс энергиялары
Гельмгольц энергиялары
Температура өзгергенде Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Изотермиялық ұлғаю немесе сығылу жағдайындағы Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Химиялық реакция кезінде Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы
1/17
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (849 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы адсорбциондық тепе- теңдік. Гельмгольц және Гибсс энергиялары

Изображение слайда
2

Слайд 2: Гельмгольц теориясы

Қос электр қабатының шамасын өлшейтін бірінші теорияны 1849 жылы Гельмгольц зерттеп ұсынды. Ол қос электр қабатын сұйық ерітінді ішінде беткі қабаты қарама-қарсы зарядталып, бірінен-бірі молекулалық өлшемде (қашықтықта) орналасқан параллель жазық конденсатор ретінде қарастырды.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Гиббс энергиялары

G = Н – ТS шамасы Гиббс энергиясы деп аталады, бұрын изобарлы изотермиялық потенциал деп аталған, ал медицинада еркін энергия деп аталады, негізінде тұрақты қысымдағы еркін энергия деп атау керек. Себебі химиялық термодинамикада еркін энергия болып,

Изображение слайда
4

Слайд 4: Гельмгольц энергиялары

Гельмгольц энергиясы Ғ немесе изохорлы изотермиялық потенциал есептеледі : Ғ = U ­ ТS. Бұл энергия тұрақты көлемде жүретін процестерді сипаттайды, оның Гиббс энергиясынан рV мөлшеріне айырмашылығы бар : G = Ғ + рV G ­ тұрақты қысымдағы еркін энергия. Ғ ­ тұрақты көлемдегі еркін энергия.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Температура өзгергенде Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі

Жабық жүйелерде Гиббс және Гельмгольц энергияларының температураға тәуелділігін фундаментал теңдеу к ө мегімен : dF =- SdT-pdV ; dG =- SdT+Vdp немесе Гиббс – Гельмгольц теңдеуінің кӛмегімен анықтауға болады :

Изображение слайда
6

Слайд 6

F және G функциялары күй функциялары болып есептеледі : Бұл теңдеулерді интегралдау үшін жүйенің жылу сыйымдылығымен анықталатын энтропияның температуралық тәуелділігін білу қажет.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Изотермиялық ұлғаю немесе сығылу жағдайындағы Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі

Тұрақты температурада Гиббс және Гельмгольц энергияларының қысым мен к ө лемге тәуелділігін туындыларды интеграл дау арқылы анықтауға болады : Бұл тәуелділікті қарастыру үшін фазаның күй теңдеуін білу қажет. Идеал газ үшін :

Изображение слайда
8

Слайд 8

Изображение слайда
9

Слайд 9: Химиялық реакция кезінде Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгеруі

Химиялық реакцияларда F және G функцияларының ӛзгеруін есептеуді бірнеше әдістермен жүргізуге болады. І. Анықтама бойынша. Егер реакция ӛнімдері мен бастапқы заттар бірдей температурада болса, химиялық реакцияның Гиббс энергиясының ө згеруі Стандартты жағдайда

Изображение слайда
10

Слайд 10

ІІ. Реакцияның жылу эффектісіне ұқсас, Гиббс энергиясының ӛзгеруін реагенттер мен ӛнімдердің түзілуінің стандартты Гиббс энергиясын қолданып, есептеуге болады : Идеал газдардың арасындағы химиялық реакциялардың Гельмгольц энергиясының ӛзгеруі Гиббс энергиясымен байланысты : мұндағы – реакция барысында газтәрізді заттардың мольдерінің мӛлшерінің өзгеруі. Аз қысымда, конденсацияланған фазадағы реакциялар үшін

Изображение слайда
11

Слайд 11

Химиялық (а) және фазалық (б) тепе-теңдікті есептеу кезіндегі Гиббс энергиясының екіжақты (а) және шекаралық (б) экстремумдар

Изображение слайда
12

Слайд 12

Бір компонентті жүйеде әртүрлі фазалардың Гиббс энергиясының температуралық тәуелділігі

Изображение слайда
13

Слайд 13

Бір компонентті жүйеде әртүрлі фазалардың Гиббс энергиясының температуралық тәуелділігі

Изображение слайда
14

Слайд 14

Жүйенің Гиббс энергиясының химиялық айнымалылардан тәуелділігі

Изображение слайда
15

Слайд 15

Гиббс және Гельмгольц энергиялары төмендесе, экзэргоникалық, ал олар жоғарыласа, эндэргоникалық процестер орындалады. Тұрақты қысым мен температурада жүретін химиялық процестердің еркін энергиясының өзгерісі ∆G бастапқы заттар мен түзілген өнімдердің құрамына және күйіне тәуелді болады, бірақ процестің жүру әдісіне байланысты болмайды және мына теңдеу бойынша есептеледі : ∆G = ∑ ∆G т.з. ­ ∑ ∆Gб.з.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Термодинамикалық потенциалдың басқа да маңызды мағынасы, оның кӛмегімен термодинамикалық процестердің бағытын кӛрсетуге болатындығы. Мысалы, егер процесс тұрақты температура мен қысымда жүрсе, термодинамиканың екінші заңын ӛрнектейтін теңсіздігі теңсіздігіне эквивалентті, мұндағы теңдік белгісі қайтымды процестерге, ал теңсіздік белгісі – қайтымсыз процестерге қатысты. Сондықтан тұрақты температура мен қысымда жүретін қайтымсыз процестерде Гиббс энергиясы әрқашанда азаяды. Гиббс энергиясының минимумы жүйенің тепе-теңдік күйіне сәйкес келеді. Сондай-ақ, қайтымсыз процестердегі кез-келген термодинамикалық потенциал табиғи айнымалы тұрақтысында азаяды және тепе-тең дікте минимумға жетеді:

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Дәріс №4 Сабақтың тақырыбы : Гиббс теңдеуі бойынша сұйықтық газ шекарасындағы

Потенциал Табиғи айнымалылыр Өздігінен жүру жағдайы Тепе-теңдік жағдайы U S = const,V = const dU < 0 dU = 0, d2U > 0 H S = const, p =const dH < 0 dH = 0, d2H > 0 F T = const, V=const dF < 0 dF = 0, d2F > 0 G T = const, p =const dG < 0 dG = 0, d2G > 0

Изображение слайда