Презентация на тему: БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Реклама. Продолжение ниже
БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
План
Поняття та структура місцевих бюджетів. Бюджетна політика територіальної громади
Основні положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають безпосереднє відношення до функціонування бюджетів самоврядування
Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гарантування місцевому самовряду­ванню прав, пов'язаних з їх фінансовим забезпеченням:
Система місцевих бюджетів
Система місцевих бюджетів
Система місцевих бюджетів
Принципи побудови системи місцевих бюджетів
БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Система місцевих бюджетів
Система місцевих бюджетів
Система місцевих бюджетів
БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Система місцевих бюджетів
Затвердження місцевих бюджетів України на 2014 рік
Проблеми у структурі місцевих бюджетів
Доступ громадськості до інформації про місцеві бюджети
Надмірна соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів, що практично унеможливлює здійснення інвестицій в економічний розвиток підвідомчих територій
Капітальні видатки місцевих бюджетів
Львівщина посіла 24 місце серед інших областей України щодо виконання місцевих бюджетів торік. Про це йшлося на нараді в ГУ Міндоходів у Львівській області.
1/21
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (114 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Лекція Викладач: к.е.н., доцент Бугіль С.Я.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План

Поняття та структура місцевих бюджетів. Бюджетна політика територіальної громади. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету України і планами економічного та соціального розвитку територій. Затвердження, виконання та звітність про виконання місцевих бюджетів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Поняття та структура місцевих бюджетів. Бюджетна політика територіальної громади

Таблиця 2.1 Етапи розвитку місцевих бюджетів України Період Характеристика періоду 1864-1917 роки Становлення позицій земств, організаційне оформлення земських бюджетів 1918-1930 роки Законодавче оформлення місцевих бюджетів, впорядку­вання бюджетного оподаткування, процедур бюджетного процесу 1931-1959 роки Зміцнення адміністративно-командних методів управління, централізація бюджетної системи, обмеження прав місце­вих рад у використанні коштів місцевих бюджетів, скоро­чення переліку місцевих податків і зборів 1960-1990 роки Послаблення централізованого управління, зміцнення демократичних засад, економічна реформа, розширення прав місцевих рад, зміни в бюджетному процесі та бю­джетних взаємовідносинах 3 1991 року і дотепер Відновлення місцевого самоврядування, зміцнення позицій місцевих рад, законодавча регламентація бюджетних від­носин, системи оподаткування, бюджетного регулювання

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Основні положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, які мають безпосереднє відношення до функціонування бюджетів самоврядування

місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси; обсяг фінансових ресурсів має відповідати функціям, які виконує місцева влада; місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінансовими ресурсами; частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків і зборів; розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповноважена встановлювати в межах закону; порядок формування фінансових ресурсів повинен бути гнучким і забезпечувати відповідність наявних ресурсів зростанню вартості виконання завдань місцевої влади; захист слабкої у фінансовому розумінні місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових диспропорцій (фінансового вирівнювання); перевага у виборі форм фінансової допомоги надається дотаціям, які не призначаються для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гарантування місцевому самовряду­ванню прав, пов'язаних з їх фінансовим забезпеченням:

затвердження місцевих бюджетів; контроль за виконанням місцевих бюджетів; запровадження місцевих податків і зборів.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Система місцевих бюджетів

Система місцевих бюджетів − це сукупність самостійних бюдже¬тів, які не включаються до складу державного бюджету і один одного. Місцевий бюджет може розглядатися у трьох аспектах: як економічна категорія, бо бюджет − атрибут будь-якої само­стійної територіальної одиниці; як правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отри­мують право на розпорядження певними фондами грошових ресурсів; як план (кошторис) доходів і видатків відповідного місцевого органу влади.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Система місцевих бюджетів

Місцеві бюджети як економічна категорія відображають грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі форму­вання територіальних фондів грошових коштів, які використовуються для соціально-економічного розвитку регіонів та поліпшення добробуту їх населення. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР місцевий бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Як фінансовий план місцевий бюджет являє собою сис­тему організованих органами місцевого самоврядування заходів щодо соціального й економічного розвитку регіону і складається з двох частин — доходів і видатків. Міс­цеві бюджети є основними фінансовими планами кожної адміністративно-територі­альної одиниці, це пов'язано ще й з тим, що через місцеві бюджети перерозподіля­ється майже п'ята частина валового внутрішнього продукту країни.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Система місцевих бюджетів

Місцевий бюджет – це сукупність економічних (грошових) відносин, що виникають у зв'язку з утворенням і використанням фондів грошових засобів місцевих органів влади у процесі перерозподілу національного доходу з метою забезпечення розширеного відтворення та задоволення соціальних потреб суспільства. Місцеві бюджети − це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо. Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між місцевими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Принципи побудови системи місцевих бюджетів

принцип єдності бюджету, що означає існування єдиного рахунка доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується також єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою; принцип збалансованості − повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період; принцип самостійності − Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами Державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави; принцип повноти − включенню до складу бюджетів підлягають усі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; принцип обґрунтованості − бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил; принцип ефективності − при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів; принцип субсидіарності − розподіл видів видатків між Державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватись на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача; принцип цільового використання бюджетних коштів − бюджетні кошти використовуються тільки на цілі визначені бюджетними призначеннями; принцип справедливості і неупередженості − будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами; принцип публічності та прозорості − Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідними радами; принцип відповідальності учасників бюджетного процесу − кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії, або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Система місцевих бюджетів

Місцеві бюджети структурно є складовою бюджетної системи Укра­їни і поряд із Державним бюджетом утворюють зведений (консолідо­ваний) бюджет України. Для складання і виконання бюджетів та зіставлення бюджетів різних рівнів бюджетної системи застосовується бюджетна класифікація, яка була запроваджена в Україні з 1998 р. Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація − єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Система місцевих бюджетів

Місцевий бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Загальний фонд місцевого бюджету включає всі доходи, що не мають спеціального призначення і спрямовується на фінансування, як правило, поточних видатків установ і закладів, що утримуються за рахунок відповідного бюджету. Спеціальний фонд місцевого бюджету призначається для фінансування заходів за рахунок конкретних видів надходжень. Перелік доходів загального фонду місцевих бюджетів наводиться в ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу (всього 21 позиція), перелік надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів − у ч. 2 ст. 69 Бюджетного кодексу (всього 15 позицій). Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів є бюджет розвитку місцевих бюджетів (ч. 4 ст. 71 Бюджетного кодексу). Розподіл місцевого бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається рішенням про місцевий бюджет, яке приймає представницький орган місцевого самоврядування.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Система місцевих бюджетів

Місцевий бюджет розподіляється на поточний бюджет та бюджет розвитку. До поточного бюджету включаються видатки на поточне утримання та ремонт житлово-комунального господарства, установ охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, культури, фізичної культури та інші видатки, що не включаються до бюджету розвитку. До бюджету розвитку включаються видатки на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, пов’язаної з капітальними вкладеннями на соціально – економічний розвиток та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. В складі бюджету передбачаються захищені статті, які фінансуються в повному обсягу. Перелік захищених статей не є постійним і встановлюється відповідно до законодавства та з урахуванням соціальних пріоритетів та фінансових можливостей місцевого бюджету.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Система місцевих бюджетів

Якщо доходи перевищують видатки, виникає профіцит ; якщо видатки більші за доходи – дефіцит. Відповідно до Бюджетного кодексу, бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом і профіцитом у випадках, визначених ст. 72 Кодексу. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом. Нормативи бюджетної забезпеченості встановлюються, виходячи з мінімальних соціальних стандартів, визначених відповідно до законодавства. Розрахований на основі таких стандартів місцевий бюджет є мінімальним місцевим бюджетом.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Затвердження місцевих бюджетів України на 2014 рік

За оперативними даними Міністерства фінансів України процес затвердження місцевих бюджетів на 2014 рік проходить відповідно до законодавства. Станом на 21 лютого 2014 року органами місцевого самоврядування затверджено 11 440 місцевих бюджетів різних рівнів, або 94,6% від загальної їх кількості (12 087). Затверджені усі місцеві бюджети у 12 областях (Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях), а також бюджети міст Києва та Севастополя. Найменша кількість бюджетів затверджена у Хмельницькій (64,7%), Тернопільській (76,1%), Львівській (81,0%) та Волинській (85,1%) областях. Із 694 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, не затверджено 9 бюджетів, або 1,3%, у тому числі: 2 обласних бюджети (Волинської, Тернопільської областей); 1 міський бюджет (міста Бердянська Запорізької області); 6 районних бюджетів. Із загальної кількості бюджетів інших рівнів (11 393) не затверджено 638 місцевих бюджетів, або 5,6%, зокрема: 20 (7,2%) міських бюджетів міст районного значення; 26 (3,3%) селищних бюджетів; 592 (5,8%) сільських бюджетів.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Проблеми у структурі місцевих бюджетів

Структура місцевих бюджетів Львівщини: зведений бюджет області; обласний бюджет; 20 бюджетів адмін.районів; 6 бюджетів районів у містах; 710 бюджетів місцевого самоврядування, в т.ч.: 9 – міст обласного значення, 35 – міст районного значення, 34 – селищних рад, 632 – сільських рад. Проблеми: 381 територіальна громада в області з кількістю мешканців менше 1000 осіб Для 384 бюджетів місцевого самоврядування рівень дотаційності складає більше 50%

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Доступ громадськості до інформації про місцеві бюджети

№ п/п Місто Розміщення інформації в інтернет мережі 2009 2010 2011 2012 І півр. 2013 1 М.Львів Сайт Львівської міської ради 2 М.Борислав Сайт Бориславської міської ради 3 М.Дрогобич Сайт Дрогобицької міської ради 4 М.Моршин Сайт Моршинської міської ради 5 М.Новий розділ Сайт Новороздільської міської ради 6 М.Самбір Сайт Самбірської міської ради 7 М.Стрий Сайт Стрийськоїміської ради 8 М.Трускавець Сайт Трускавецької міської ради 9 М.Червоноград Сайт Червоноградської міської ради

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Надмірна соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів, що практично унеможливлює здійснення інвестицій в економічний розвиток підвідомчих територій

Частка соціальних видатків у зведеному бюджеті області – 85,4% Структура видатків Зведеного бюджету Львівської області, 2012-2013 рр., %

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Капітальні видатки місцевих бюджетів

У 2013 р. бюджетні інвестиційні видатки склали лише 152 грн. на 1 мешканця області Частка капітальних видатків у видатках місцевих бюджетів Львівської області, %

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Последний слайд презентации: БЮДЖЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: Львівщина посіла 24 місце серед інших областей України щодо виконання місцевих бюджетів торік. Про це йшлося на нараді в ГУ Міндоходів у Львівській області. Повідомила прес-служба цього головного управління

Перший заступник голови Львівської ОДА Олексій Сторчило зазначив, що Львівщина посіла 24 місце серед інших областей України щодо виконання місцевих бюджетів минулого року. За його словами, слід оптимізувати видатки, оскільки аналіз свідчить про те, що понад 80 відсотків витрат місцевих рад йдуть на утримання їх апарату, зокрема, на високі зарплати голів. Начальник ГУ Міндоходів у Львівській області Віталій Пекарчук пояснив необхідність проведення такої наради тим, що протягом останніх років місцеві бюджети не виконувались. «У 2013 році з 30 бюджетів області 24 не виконано, −− зазначив він. Найбільше невиконання має зведений бюджет Львова, обласний бюджет, зведені бюджети Дрогобича, Стрия і Борислава». За словами Віталія Пекарчука, прийняття незбалансованих бюджетів у 2014 році призведе до їх невиконання, в результаті чого фактичні надходження до місцевих бюджетів будуть меншими за прогнозовані, а органи місцевого самоврядування будуть змушені з метою виправлення помилок у плануванні отримувати позики для забезпечення бюджетної сфери фінансовими ресурсами.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже