Презентация на тему: Бұлтартпау шарасы, Жеке кепілдік

Бұлтартпау шарасы, Жеке кепілдік.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1/10
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 34)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (74 Кб)
1

Первый слайд презентации: Бұлтартпау шарасы, Жеке кепілдік

орындаған: Дйсебекова Асель тоб: 3Б

Изображение слайда
2

Слайд 2

Қылмыстык іс жүргізуде  —айыпталушы анықтаудан, алдын ала тергеуден немесе соттан жасырынады, не істі сотта объективті зерттеуге және талдауға бөгет жасайды немесе қылмыстық әрекетпен шұғылдануды жалғастырады деп ойлауға жеткілікті негіздер болған кезде, айыпталушыға іс жүргізуде қолданылатын заңда көзделген мәжбүрлеу шаралары. .

Изображение слайда
3

Слайд 3

Бұлтартпау шарасы бұл арнайы превентивті-ескерту амалы, қылмыстық өндірістің мүддесін қорғайтын институт. Оның басты мақсаты —  қылмыстық іс бойынша шындықты кедергісіз анықтау, кінәлінің жауапкершілігін қамтамасыз ету мен  оның қылмыстық байланыстарымен араластыруы үшін, қылмыстық әрекетін қайта жалғастырмауын алдын-алуға бағытталған. Сондай жағдайда бұл қылмыстық-процессуалдық заңның әділеттілігіне, дұрыстылығына, заңдылығына кепіл бола алады. .

Изображение слайда
4

Слайд 4

Бұлтартпау шарасы — бұл мәжбүрлі түрде әсер етудің тәсілі ретінде айыпкерге, ал қажет болған жағдайда сезіктіге қолданылатын және кылмыстық істі жүзеге асыру мақсатында кедергі келтіретін теріс қылықты болдырмау үшін қолданылатын занды шара (істің барлық, мән-жайларын анықтау, занды дұрыс қолдану, қылмыстық теріс қылық жасағандарды жазалау және заң бұзушылық жасамағанды жазалауға жол бермеу. .

Изображение слайда
5

Слайд 5

Бұлтартпау шаралары мынадай болып табылады: 1) ешкайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қол қойдыру; 2) жеке кепілдік беру; 3) әскери кызметшіні әскери бөлім командованиесінің бакылауына беру; 4) кәмелетке толмағанды карауға беру; 5) кепіл болу; 6) үйде қамауда ұстау; 7) қамау. .

Изображение слайда
6

Слайд 6

Жеке адамдардың кепілдігі сенімге ие болғанадамдардың сезіктінің немесе айыпталушының өзін дұрыс ұстауына және қылмысты іс жүргізу органының шақыруы бойынша уақытында келетіндігіне кепілдік беретіндігі туралы өздеріне жазбаша міндеттеме алуы болып табылады. .

Изображение слайда
7

Слайд 7

Бұлтартпау шараларының бұл түрін қолданудың мынадай шарттары бар: — кепіл берушілердің саны екеуден кем болмауы тиіс;. —кепіл берушілердің бұл жөнінде өздерінің жазбаша өтініштері болуы қажет; —бұл шараны қолдануға сезіктінің, айыпталушының келісімі болуы тиіс; —кепілдік беруші қылмыстық іс жүргізудің барысында кепілдігінен бас тартуға құқылы. .

Изображение слайда
8

Слайд 8

Жеке адамдардың кепілдігін қолдану туралы қылмыстық іс жүргізу органы қаулы шығарады. Сонымен қатар, кепіл берушілердің әрқайсысы жеке кепілдігі туралы қолхат береді. Бұл қолхатта кепілдік берушіге қылмыстық іс бойынша айыптаудың мәні түсіндірілгендігі және айыпталушының (сезіктінің) өзін дұрыс ұстамаған әрекеті үшін жауапты болатындығы көрсетіледі. Егер айыпталушы жеке кепілдікке сәйкес келмейтін әрекеттер жасаған болса, әрбір кепілдік берген адамға жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде ақшалай айып салынуы мүмкін. .

Изображение слайда
9

Слайд 9

142-бап. Жеке кеп i лд i к 1. Жеке кеп i лд i к сен i мге ие болған адамдардың олар сез i кт i н i ң немесе айыпталушының өз i н дұрыс ұстауына және олардың қылмыстық процест i жүрг i зуш i органның шақыруы бойынша келет i нд i г i не кеп i лд i к берет i нд i г i туралы жазбаша м i ндеттемес i нен тұрады. Кеп i лд i к беруш i лерд i ң саны екеуден кем болмайды.        2. Бұлтартпау шаралары рет i ндег i жеке кеп i лд i кт i таңдауға тек кеп i лд i к беруш i лерд i ң жазбаша өт i н i ш i мен оған қатысты кеп i лд i к бер i лет i н адамның кел i с i м i бойынша ғана жол бер i лед i. .

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Бұлтартпау шарасы, Жеке кепілдік

3. Кеп i лд i к беруш i оған қатысты өз i кеп i лд i к берет i н адамның айыбының мән i, кеп i лд i к беруш i н i ң оған сез i кт i, айыпталушы бұлтартпау үш i н осы шара қолданылған әрекетт i жасаған жағдайда ақшадай айып салынатындығынан тұратын жауаптылығы түс i нд i р i лгенд i г i н растайтын жеке кеп i лд i г i туралы қолхат беред i.        4. Кеп i лд i к беруш i қылмыстық i с бойынша i с жүрг i зуд i ң кез келген сәт i нде кеп i лд i к беруден бас тартуға құқылы.        5. Сез i кт i, айыпталушы оны болдырмау үш i н жеке кеп i лд i к қолданылған әрекеттерд i жасаған жағдайда, әрб i р кеп i лд i к беруш i ге сот осы Кодекст i ң 160-бабында көзделген тәрт i ппен жүз айлық есепт i к көрсетк i шке дей i нг i мөлшерде ақшалай айып салуы мүмк i н. .

Изображение слайда