Презентация на тему: Básnická trópika

Реклама. Продолжение ниже
Básnická trópika
Trópika
Polysémia
Konotácia
Denotácia
Kódovanie a dekódovanie
Skupiny trópov
Metaforická skupina
Metafora - členenie
Substantívna metafora
Slovesná metafora
Synestézia
Alúzia
Alegória
Symbol
Mýtus
Metonymická skupina
Metalepsia
Synekdocha
Synekdocha - typy
Irónia
1/21
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (56 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Básnická trópika

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Trópika

z gr. tropos = obrat Súborné a nepresnejšie pomenovanie výrazových prostriedkov, v ktorom označujúce k označovanému neprilieha priamo, ale sprostredkovane. Nepriame pomenovanie, alebo prenášanie významu slov. Má výrazovú, sémantickú a poznávaciu funkciu. Je zložkou estetického pôsobenia literárneho diela.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Polysémia

Výsledok nepriameho pomenovania Viacvýznamovosť literárneho diela

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Konotácia

V nepriamom pomenovaní sa dva pojmy dostávajú do vzájomných súvislostí, z čoho vznikajú viacnásobné významové vzťahy = konotácie. Znamená sprostredkovanosť v pomenovaní. Z nepriamosti pomenovaní vznikajú určité asociácie k iným predmetom alebo pojmom.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Denotácia

je opakom konotácie Bezprostredná priľahlosť pomenovania označovaného objektu. Denotát – ústredná označovaná vec alebo pojem napr. Š. Žáry: Meč a vavrín konotačné pomenovanie, denotát sa dá zistiť: meč = vojna, vavrín = sláva

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Kódovanie a dekódovanie

Kódovanie: konvencia alebo dohovor medzi používateľmi znakov, ktorou sa uznáva vzťah označovaného a označujúceho Dekódovanie: opačný proces, významové dešifrovanie literárneho diela. Kód: systém, v ktorom sa odohráva proces kódovania a dekódovania. V literatúre je najdôležitejším kódom jazyk.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Skupiny trópov

Nepriame pomenovanie v trópoch sa môže realizovať: 1. na základe podobnosti – METAFORICKÁ skupina výrazových prostriedkov 2. na princípe vecných a logických súvislostí – METONYMICKÁ sk. výr. prost. 3. na základe kontrastu - IRÓNIA

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Metaforická skupina

Metafora – z gr. prenášanie Nahrádzanie jedného slova slovom iného druhu a to na základe prekvapivej podobnosti. Prejavuje sa v nej významová zdvojenosť Základný stavebný princíp textu Obraznosť, expresívnosť, emocionálnosť, subjektívnosť, lyrizácia

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Metafora - členenie

Podľa druhu použitých slovných prostriedkov sa delia na: 1. substantívne 2. slovesné 3. slovesno-substantívne

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Substantívna metafora

A.) metaforická zámena do konca (pomenovanie za pomenovanie) Napr. Odpílil kohút najvyššiu haluz nočnú B). metaforický genitív (genitívne spojenie) Napr. zápalka smútku chytá potichučky

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Slovesná metafora

má funkciu znázorňovania a konkretizácie básnickej výpovede napr. a znezrady aj breza dohorela tiež majú funkciu oživovania neživých vecí – PERSONIFIKÁCIA z lat. persona = osoba, facere = konať zosobnenie, prisúdenie ľudských vlastností neživým veciam ANIMIZÁCIA – oživovanie, dávanie neživým predmetom vlastnosti živých, ale nie ľudských napr. Pokojná noc skoro nečujne kráčala po sihotinách vedľa spievajúceho potoka.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Synestézia

z gr. syn = spolu; aisthésis = vnem spájanie vnemov rôzneho zmyslového pôvodu napr. Cez váš zrak ku mne sladké svetlo prúdi

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Alúzia

z lat. alludere = hrať sa, žartovať nepriamy odkaz k nejakému kontextu Ide v nej o zámernú nedopovedanosť, ale jej významový odkaz je jasný. napr. Ulla sa dotkla špičkou jazyka nosa. Učiteľka ju štuchla. Napísala si vojnu s i, Ulla. Vojna sa píše s j. J ako jama. (J ako jama = narážka na obete vojny a hroby)

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Alegória

z gr. allégorein = hovoriť inak INOTAJ – tiež zámerná nedopovedanosť Spôsob nepriameho pomenovania takých obsahov, ktoré z určitých dôvodov nemajú alebo nemôžu byť vyjadrené priamo. existencia dvoch paralelných významov – doslovného a preneseného hlavne v bájkach

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Symbol

z gr. symbolon = znak Má širší význam ako univerzálna estetická kategória Tri typy: S ako znak (matematický, x) S ako znázornenie abstraktného pojmu konkrétnym predmetom (kríž) básnický S (sugestívnosť, náznakovosť)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Mýtus

z gr. mythos = reč, jazyk, rozprávanie jednoduchá epická forma, ktorá hovorí o vzniku sveta, bohov, človeka a iných sociálnych a prírodných reálií. môže byť aj stavebným prvkom literárneho diela zo štruktúrneho aspektu napr. Ulysses

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Metonymická skupina

Metonymia z gr. metonýmia = zámena mien zakladá sa na využití konotovaných významov prenášanie významu podľa princípu vecnej alebo logickej súvislosti zhustenejší spôsob vyjadrovania napr. kúpiť si Krasku = kúpiť si Kraskove knihy

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Metalepsia

z gr. metalépsis = zámena častý typ metonymie, ktorá spočíva v zámene príčiny a účinku napr. za trochu hulákania kúpte si chlapci na rohu posmelenie (na rohu = v krčme, posmelenie = alkohol)

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Synekdocha

z gr. syn = spolu, ekdékhomai = beriem konotačný proces sa realizuje sa predpokladu, že je označujúce charakteristické, logicky a významovo priľahlé pre označovanie existuje niekoľko typov zámeny

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Synekdocha - typy

1. Pars pro toto = časť za celok 2. Totum pro parte = celok za časť 3. Species pro genere = druh za rod 4. Genus pro specie = rod za druh 5. Singularis pro plurali = jednotné za množné číslo 6. Pluralis pro singulari = množné namiesto jednotného

Изображение слайда
1/1
21

Последний слайд презентации: Básnická trópika: Irónia

Výrazový prostriedok, v ktorom kladné hodnotenie má pejoratívny, negatívny význam. Možno ju chápať aj ako jeden z prejavov estetickej kategórie komična. Funkcia irónie spočíva v zosmiešňovaní určitých negatívnych ľudských vlastností.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже