Презентация на тему: Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері

Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Темірбетон негізі. Бетон және темiрбетон конструкциялық материалдар.
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетондар келес i белг i лер i арқылы топталады :
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Арматура төрт белгiсi бойынша топтастырылады :
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бағаналар
Ақалықтар
Ригель
Плиталар
Блоктар
Назарларыңызға рахмет
1/22
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 31)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2494 Кб)
1

Первый слайд презентации: Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері

Орындаған: Куанаев Е.А. ПГС-41 топ студенті Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

Изображение слайда
2

Слайд 2: Темірбетон негізі. Бетон және темiрбетон конструкциялық материалдар

Темірбетон дегеніміз –бетон мен арматураны біртұтас етіп біріктіруді айтады. Темірбетонның негізгі артықшылығы оның беріктігі, тозбайтындығы, қалаған формада құюға болатындығы. Бетон сығу күшіне қарсыласады, ал бетон созу күшіне бетоннан әлдеқайда артық кедергі көрсетеді. Бетон болатпен жақсы ұстасады және оны коррозиядан сақтайды. Қолданылуы: көпір салуда, гидротехникалық құрылыста, тұрғын үй, қоғамдық ғимараттарды салуда т.б. құрылыстарда кеңінен қолданылады. Қатқан, күшт i көтере алатын бетон өз i н i ң құрылымы бойынша нег i зг i бөл i г i - ұсақ шағыл тастан, қиыршық тастан және цемент ер i т i нд i с i нен (цемент, құм және судан ) тұратын б i ркелк i емес материал. Цемент тасында ( судың цементпен қосындысы ) химиялық процестер ұзақ уақыт жүред i. Сондықтан бетон қатқан сайын бер i кт i г i артады, көлем i к i ш i рейед i ( ауада к i ш i рейед i, шөгед i ), ал ылғал ауада i с i нед i. Мұның бәр i бетонның құрамына (ондағы цемент құрамына ) байланысты. Сөйт i п, бетонның құрылымы оның бер i кт i к және деформативт i к қасиеттер i не өте үлкен әсер етед i. Мұны түс i ну үш i н, бетонның физикалық-химиялық түз i лу процес i н қарастырайық.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Цемент пен толтырғыш тастардың қоспасына су қосқанда, химиялық реакция ( гидротация ) басталады, соның нәтижес i нде с i л i кпе зат – гель пайда болады, қосылымның кей бөл i г i химиялық реакцияға түспейд i, кристалл рет i нде бөл i нед i. Араласу процес i нде гель толтырғыш тастардың түй i рлер i н б i р i кт i р i п, уақыт өткен сайын i р i кристалл бөлшектерге айналдырады. Гель қатайып, цемент тасына айналады да, б i ртұтас қатты бетон пайда болады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Сөйт i п, бетон құрылымы б i ркелк i емес, цемент тастарынан тұратын кең i ст i к тор, ол құм мен i р i л i г i әртүрл i ұсақ шағыл тастан құралады, бұл толтырғыш түй i рлердің арасында қуыстар (микропоры, капилляры) болады. Ол қуыстар химиялық жолмен байланыспаған судан, су буынан және ауадан тұрады. Физикалық жағынан қарағанда бетон деген i м i з құрылымы б i ркелк i емес, үш түрл i күйде - қатты, сұйық және газ түр i нде болатын капиллярлы-саңылаулы (қуысты ) материал.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Бетонның сығылуға бер i кт i г i, созылуға қарағанда, 15-20 есе үлкен. Осыған байланысты и i луге немесе созылуға жұмыс i стейт i н бетон конструкциялар өте үлкен көлемд i және ауыр салмақты болып, практикалық жағынан қолдануға ти i мс i з болар ед i. Кер i с i нше, болат созылуға да, сығылуға да жақсы жұмыс жасайды. Осындай қасиеттер i н пайдалана отырып, бетон i ш i не болат арматура орналастыру арқылы жаңа тем i рбетон конструкциясын жасауға мүмк i нд i к туды.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Тем i рбетон - бетон және арматурадан тұратын, бетонның сығылған және созылған бөл i г i не арматура ти i мд i орналасқан, өзара ілінісуіне байланысты сыртқы күш әсер i не бірігіп жұмыс i стейт i н, кешенді құрылыстық материал. Бұл материал қасиеті бойынша өзінің құрамдас бөліктерінен ерекшеленеді. Тем i рбетон конструкцияларды жасаудағы нег i зг i мақсат бетонды сығылуға, арматураны созылуға жұмыс i стеуге пайдалану. Бетон және тем i рбетон конструкциялар жұмысындағы айырмашылықтарды олардың жүктеме астындағы жұмысын салыстыруға болатын төмендегі суреттен байқауға болады

Изображение слайда
7

Слайд 7

Бетон мен болат арматураның бірігіп жұмыс істеуінің негізі – табиғи қасиеттерінің тиімді үйлесуі. Темірбетонның негізгі жетістіктеріне оның отқа қарсы тұрғыштығы, мәңгілігі, жоғары механикалық беріктігі, әртүрлі әсерлерге үлкен кедергісі, түрліше тиімді конструкциялар жасау мүмкіндігі, тұтыну шығынының аздығы, жергілікті материалдарды қолдану мүмкіндігі. Темірбетонның негізгі кемшіліктері : үлкен тығыздығы, жоғары жылу және дыбыс өткізгіштігі, жөндеу қиындығы, керекті беріктігіне жеткенше уақыттың керектігі, қата бастағанда және күш әсер еткенде жарықтың пайда болуы. Арматуралық болат шығынын азайту және жарыққа төзімділікті арттыру мақсатымен қазіргі уақытта құрылыста алдын-ала кернеуленген темірбетон қолданылады.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Тем i рбетон конструкцияларына арналған бетонның қажетт i бер i кт i г i болуы, арматурамен жақсы жалғасуы, арматураны коррозиядан сақтау үш i н жетк i л i кт i тығыздығы болуы керек. Құрылыс талаптарына байланысты бетон арнайы қасиеттермен қамтамасыз ет i лу i керек : аязға төз i мд i л i к, жоғарғы температура ұзақ әсер еткенде ыстыққа төз i мд i л i к, агрессивт i ортада коррозияға шыдамдылық, су өтк i збеуш i л i к және тағы да басқалары.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Бетондар келес i белг i лер i арқылы топталады :

Қуысты толтырғыш рет i нде табиғи (перлит, пемза, ракушечник), жасанды (керамзит, шлак және т.б.) толтырғыштар қолданылады.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Соңғы жылдары полимербетон және фибробетон сияқты арнаулы бетондар қолданыла бастады. Полимербетон кәд i мг i бетонға полимер немесе мономер с i ң i ру арқылы алынады, шашыраған талшық арматура қосылған бетон фибробетон деп аталады. Полимербетон - бер i к, әс i ресе созылуға және соққыға, химиялық әсерлерге, ал фибробетон соққыға жақсы қарсы тұрады. Фибробетон - жол және аэродром жабындары, өнд i р i с үйлерінің едендер i үш i н қолданылады.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Тем i рбетон конструкцияларда арматураны көб i несе созылу күштер i н қабылдауға және бетонның сығылу бөл i г i н күшейтуге қолданады. Конструкция элементтер i н күштер әсер i не есептеу арқылы арматура мөлшер i н қабылдайды. Есептеу арқылы алынатын арматура-жұмыстық, технологиялық п i к i р бойынша алынатын - монтаждық, есепс i з қойылатын - конструктивт i к деп аталады. Монтаждық арматура жұмыстық арматурадағы және жеке сырықтардағы ( стерженьдердегі ) күшт i б i р қалыпты тарату үш i н қойылады.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Арматура төрт белгiсi бойынша топтастырылады :

Жасау технологиясына   байланысты сырықты және сымды арматура болып бөл i нед i ( олардың   ), шыбық (  , ұзындығы   - ге дей i н ), оралған сым / байлам / (   массасы    -ға дей i н ). Нығайту тәс i л i не   байланысты ыстыққа қақталған, термиялық өңделген ( нығайтылған ) немесе созу арқылы суық түрде нығайтылған арматура болып бөл i нед i. Бет i н i ң п i ш i н i   бойынша периодты кеск i нд i және тег i с болады. Қолданылу тәс i л i   бойынша кернеуленген арматура, яғни, алдын ала созудан өтк i з i лген және кернеуленбеген болып бөл i нед i.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Бетон маркалары оның үлгілерін престе сығу арқылы анықталынады. Бетон маркаларының жоғарғы шегі - 60 МПа дейін. Бірақ бетонның созу күшіне беріктігі өте төмен: сығу кұшіне беріктігінен 10-17 рет аз; ұзындығы бір метр бетон 1- 2 мм-ге ғана созылады, яғни бетонның созылғыштығы өте төмен. Сондықтан кәдімгі бетон ию, осы арқылы созу күштері әсеріне тап болатын бұйымдар, конструкциялар жасау үшін әдетте қолданылмайды.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Темірбетон бұйымдар өндірісінің төхнологиясы мынандай кезек пен жұретін негізгі операциялардын түрады ; бетон араласпасын және арматураны дайындау, арматураны қалыпқа орнату және оған бетон араласпасын салып ( құйып ) нығыздау, ыстық бумен өңдөу, бұйымдарды қалыптан босату, қалыптарды тазалау және майлау. Сыртқы қабырға панелі нығыздау операциясы кезіндө, қажетті жағдайда, жылу өткізбейтін қабатпен ( материалмен ) толықтырылады да беті декоративті өңделеді. Жоғарыда көрсетілген технологиялық операциялардың қандай жағдайда өткізілетініне байланысты құрама төмірбетон бұйымдары мынандай үш схема: 1) әр операцияны сәйкесінше постан постқа жылжитын қалыпта орындау. 2) барлық операцияларды бірінен соң бірін жерде жылжымайтын қалыпта орындау. 3) бұйымдарды лентада ( қалыпсыз ) үзіліссіз дірілдетіп прокаттау сығыздау ) арқылы өндіріледі.

Изображение слайда
15

Слайд 15

1 - сурет. Дірілдеткіш І-қалып 2-дірілдеткіш рама; 3-сөріппе; 4- білік ; 5-дебаланс эксцентрик-айналу өсі өз цөнтрінен өтпейтін диск; 6-подшипник ( біліктің тірегі ); 7-ілінісу муфтасы ; 8-электромотор.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Темірбетон бұйымдарының түрлерімен таныстыру. Темірбетон бұйымдары негізгі өлшеміне қарай ұзын (бағаналар, арқалықтар, формалар, қадалар, ригельдер ), жалпақ жабындық және этажаралық плиталар, қабырғалық панельдер ), қалын  массивті құрама фундамент және цоколь блоктары ) және көлемді   санитарлық техника бөлмелері, лифті шахтасының көлемді элементтері, блок-бөлмелер, құдық сақиналары болып өндіріледі.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Бағаналар

Изображение слайда
18

Слайд 18: Ақалықтар

Изображение слайда
19

Слайд 19: Ригель

Изображение слайда
20

Слайд 20: Плиталар

Изображение слайда
21

Слайд 21: Блоктар

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері: Назарларыңызға рахмет

Изображение слайда