Презентация на тему: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
1/10
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1281 Кб)
1

Первый слайд презентации: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Львівський національний медичний університет Імені Данила Галицького Кафедра стоматології дитячого віку Завідувач кафедри: доцент Безвушко Е.В. Викладач : Солина Н.М. Виконав: Студент III курсу Стоматологічного факультету 7 групи Кришталь Ю.Р. Львів 2013

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Відома всім дум­ка - про­бле­му лег­ше по­пе­ре­ди­ти, ніж вилікувати, - над­з­ви­чай­но ак­ту­аль­на, як­що мо­ва йде про зу­би : останнім ча­сом ме­ди­ки не втом­лю­ють­ся за­кли­ка­ти нас більше ча­су приділяти до­гля­ду за ни­ми. Хо­че­те при­ще­пи­ти дитині цю ко­рис­ну звич­ку ? Почніть до­гля­да­ти за її зу­ба­ми відразу після по­яви пер­шо­го з них.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Золоті пра­ви­ла Як за­хис­ти­ти крих­ку зуб­ну емаль від чис­лен­них атак бактерій, що зна­хо­дять­ся в роті? Для цьо­го потрібно пам'ята­ти про деякі важливі ню­ан­си.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

1. Ко­рис­ний фтор Цей еле­мент зміцнює зуб­ну емаль, ро­бить зу­би силь­ни­ми і захищає їх від кис­ло­ти, яка утворюється в роті в результаті роз­па­ду цук­ру під дією бактерій. Фтор міститься в шпинаті, рибі, чаї, мінеральній воді або воді з-під кра­на, кухонній солі, зубній пасті, в де­я­ких ви­дах жувальної гум­ки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
5

Слайд 5

УВА­ГА ! Оскільки у всіх дітей різні потребі в цьо­му елементі, про­кон­суль­туй­те­ся із лікарем і пе­ре­глянь­те, що потрібно са­ме ва­шо­му малюкові. Мож­ли­во, сто­ма­то­лог запропонує зміцнити емаль спеціальними пре­па­ра­та­ми з фто­ром ( на­прик­лад, ме­то­дом гли­бо­ко­го фто­ру­ван­ня ). З іншого бо­ку, не вар­то за­бу­ва­ти про те, що над­ли­шок фто­ру так са­мо шкідливий, як і йо­го недолік : в результаті пе­ре­до­зу­ван­ня у структурі зубної емалі мо­жуть по­ча­ти­ся зміни, че­рез які на зу­бах з'яв­лять­ся тонкі смуж­ки або білі і навіть коричневі пля­ми ( це називається флю­о­ро­зом ). Відомо, що у кожної лю­ди­ни в роті і на зу­бах зна­хо­дять­ся свої бактерії. Не вар­то ділитися ни­ми з ди­ти­ною : ніколи не да­вай­те йо­му ло­жеч­ку, якою ви тільки що про­бу­ва­ли її пю­ре!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

2. Пра­виль­на чист­ка Як тільки у ди­ти­ни проріжеться пер­ший зуб, ця про­це­ду­ра по­вин­на ста­ти для неї обов'яз­ко­вою час­ти­ною денної про­гра­ми. По­ки зубів не над­то ба­га­то, візьміть ва­тя­ну па­лич­ку або мар­ле­вий там­пон, змочіть йо­го в фізіологічному розчині і як слід почистіть їх. По­став­те­ся до цьо­го се­рй­оз­но : і груд­не мо­ло­ко і суміш містять цу­кор, че­рез який утворюється шкідливий наліт. Тро­хи пізніше, в 10 місяців, по­да­руй­те малюкові пер­шу зуб­ну щітку з ма­лень­кою чис­тя­чою голівкою. Щоб ди­ти­на не відмовлялася чис­ти­ти зу­би і не сприй­ма­ла цей ри­ту­ал як повинність, по­ста­рай­те­ся пе­ретво­ри­ти йо­го в гру. Інший варіант : купіть елек­трич­ну щітку, яка тро­хи урізноманітнить по­всяк­ден­ну ро­бо­ту. Не сподівайтеся, що дворічна і навіть трирічна ди­ти­на змо­же самостійно впо­ра­ти­ся із зав­дан­ням : обов'яз­ко­во до­чи­щай­те йо­му зу­би самі. А щоб ма­лю­ку бу­ло зрозуміліше, що, влас­не, тре­ба з них зчи­ща­ти, змастіть їх роз­чи­ном лю­го­ля або іншим за­со­бом, який по­ра­дить лікар. У результаті наліт за­бар­вить­ся, ма­люк йо­го по­ба­чить і зрозуміє, що потрібно зро­би­ти, щоб поз­бу­ти­ся від ньо­го.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Слідкуйте за тим, щоб ди­ти­на чис­ти­ла зу­би не мен­ше 3 хви­лин, а після, гар­нень­ко про­по­лос­ка­ла рот. На­га­дуй­те їй, що ро­би­ти це потрібно і вранці, і ввечері. Як­що ще­ти­на щітки по­чне за­ги­на­ти­ся, купіть но­ве « зна­ряд­дя праці ». Що стосується пас­ти, кладіть на щітку ли­ше не­ве­ли­ку куль­ку. Як­що у вас не вий­де на­вчи­ти ди­ти­ну чис­ти­ти зу­би, попросіть сто­ма­то­ло­га зро­би­ти це за вас. До шестирічного віку варто контролювати, як ваша дитина чистить зуби, дотримуючись наступних рекомендацій : -Використовуйте зубну пасту із вмістом фтору в кількості, що дорівнює розміру горошини. Стежте за тим, щоб ваша дитина не ковтала зубну пасту -Використовуйте зубну щітку з м'якою щетиною, спочатку почистіть внутрішні поверхні всіх зубів - там накопичується найбільше нальоту. Розташовуйте зубну щітку під кутом до лінії ясен. Обережно водіть щіткою назад. -Очистіть усі зовнішні поверхні зубів. Розташовуйте зубну щітку під кутом до лінії ясен. Обережно чистіть зуби рухами щіткою назад. -Розташовуйте зубну щітку так, щоб щетинки припадали на жувальну поверхню зубів. Обережно чистіть зуби рухами щіткою назад.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
8

Слайд 8

3. Шкідливий цу­кор Як вже го­во­ри­ло­ся ви­ще, після кож­но­го прий­о­му їжі (і особ­ли­во після со­лод­ко­го ) в роті утворюється кис­ло­та. Щоб во­на не руй­ну­ва­ла емаль зубів, не­за­леж­но від то­го, чим харчується не­мов­ля, груд­ним або штуч­ним мо­ло­ком, не до­зво­ляй­те йо­му за­си­па­ти під час їжі. Особ­ли­во уваж­но по­став­те­ся до пля­шеч­ки, яка на­пов­не­на со­лод­кою во­дич­кою. Ко­ли прий­де час, навчіть ди­ти­ну жу­ва­ти : для цьо­го про­по­нуй­те їй не тільки пю­ре­об­раз­ну їжу, але і тверді про­дук­ти - шма­ток морк­ви, яб­лу­ка чи м'яса. Зав­дя­ки жу­ван­ню бу­де фор­му­ва­ти­ся пра­виль­ний при­кус і виділиться сли­на, яка змиє за­лиш­ки їжі з поверхні зубів. Ко­ли ди­ти­на підросте, уваж­но стеж­те за тим, яким про­дук­там він віддає пе­ре­ва­гу. У спи­сок не­ба­жа­них віднесіть чіпси, промислові солоні су­ха­ри­ки, льо­дя­ни­ки, жу­валь­ний мар­ме­лад, солодкі газовані напої - всі во­ни містять кис­ло­ту, яка руйнує емаль. Що стосується шо­ко­ла­ду, всу­пер­еч поширеній думці, він не чи­нить зу­бах шко­ди, а, на­впа­ки, зміцнює їх по­верх­ню.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

4. Обов'язкові візити По­чат­ко­вий карієс та інші невеликі про­бле­ми з зу­ба­ми не зав­ж­ди бу­ва­ють видні неозброєним оком. Од­нак у ва­ших інтересах, щоб і те й інше бу­ло вчас­но ви­яв­ле­но : тоді лікування не зай­ме ба­га­то ча­су і не заподіє дитині бо­лю. Са­ме то­му, як тільки ма­люк по­чне об­за­во­ди­ти­ся зу­ба­ми, обов'яз­ко­во сходіть до сто­ма­то­ло­га. Але будь­те готові до то­го, що під час пер­шо­го візиту до фахівця ди­ти­на мо­же не захотіти відкрити рот. Спо­чат­ку прос­то по­знай­ом­те ма­лю­ка з лікарем і до­зволь­те ма­лень­ко­му дослідити об­ста­нов­ку в кабінеті.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Последний слайд презентации: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

Добре, як­що лікар і ди­ти­на спо­до­ба­ють­ся один од­но­му, у цьо­му ви­пад­ку про­блем з лікуванням, швид­ше за все, не ви­ник­не. Го­лов­не, щоб пер­ший візит до сто­ма­то­ло­га не вик­ли­кав у ма­лень­ко­го пацієнта не­га­тив­них емоцій : не за­бу­вай­те, що вам до­ве­деть­ся во­ди­ти йо­го до фахівця 1-2 ра­зи на рік. Правильний догляд за ротовою порожниною з самого раннього віку дозволить Вам виростити дитину, яка не буде знати, що таке зубний біль !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2