Презентация на тему: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку
1/10
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1281 Кб)
1

Первый слайд презентации: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Львівський національний медичний університет Імені Данила Галицького Кафедра стоматології дитячого віку Завідувач кафедри: доцент Безвушко Е.В. Викладач : Солина Н.М. Виконав: Студент III курсу Стоматологічного факультету 7 групи Кришталь Ю.Р. Львів 2013

Изображение слайда
2

Слайд 2

Відома всім дум­ка - про­бле­му лег­ше по­пе­ре­ди­ти, ніж вилікувати, - над­з­ви­чай­но ак­ту­аль­на, як­що мо­ва йде про зу­би : останнім ча­сом ме­ди­ки не втом­лю­ють­ся за­кли­ка­ти нас більше ча­су приділяти до­гля­ду за ни­ми. Хо­че­те при­ще­пи­ти дитині цю ко­рис­ну звич­ку ? Почніть до­гля­да­ти за її зу­ба­ми відразу після по­яви пер­шо­го з них.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Золоті пра­ви­ла Як за­хис­ти­ти крих­ку зуб­ну емаль від чис­лен­них атак бактерій, що зна­хо­дять­ся в роті? Для цьо­го потрібно пам'ята­ти про деякі важливі ню­ан­си.

Изображение слайда
4

Слайд 4

1. Ко­рис­ний фтор Цей еле­мент зміцнює зуб­ну емаль, ро­бить зу­би силь­ни­ми і захищає їх від кис­ло­ти, яка утворюється в роті в результаті роз­па­ду цук­ру під дією бактерій. Фтор міститься в шпинаті, рибі, чаї, мінеральній воді або воді з-під кра­на, кухонній солі, зубній пасті, в де­я­ких ви­дах жувальної гум­ки.

Изображение слайда
5

Слайд 5

УВА­ГА ! Оскільки у всіх дітей різні потребі в цьо­му елементі, про­кон­суль­туй­те­ся із лікарем і пе­ре­глянь­те, що потрібно са­ме ва­шо­му малюкові. Мож­ли­во, сто­ма­то­лог запропонує зміцнити емаль спеціальними пре­па­ра­та­ми з фто­ром ( на­прик­лад, ме­то­дом гли­бо­ко­го фто­ру­ван­ня ). З іншого бо­ку, не вар­то за­бу­ва­ти про те, що над­ли­шок фто­ру так са­мо шкідливий, як і йо­го недолік : в результаті пе­ре­до­зу­ван­ня у структурі зубної емалі мо­жуть по­ча­ти­ся зміни, че­рез які на зу­бах з'яв­лять­ся тонкі смуж­ки або білі і навіть коричневі пля­ми ( це називається флю­о­ро­зом ). Відомо, що у кожної лю­ди­ни в роті і на зу­бах зна­хо­дять­ся свої бактерії. Не вар­то ділитися ни­ми з ди­ти­ною : ніколи не да­вай­те йо­му ло­жеч­ку, якою ви тільки що про­бу­ва­ли її пю­ре!

Изображение слайда
6

Слайд 6

2. Пра­виль­на чист­ка Як тільки у ди­ти­ни проріжеться пер­ший зуб, ця про­це­ду­ра по­вин­на ста­ти для неї обов'яз­ко­вою час­ти­ною денної про­гра­ми. По­ки зубів не над­то ба­га­то, візьміть ва­тя­ну па­лич­ку або мар­ле­вий там­пон, змочіть йо­го в фізіологічному розчині і як слід почистіть їх. По­став­те­ся до цьо­го се­рй­оз­но : і груд­не мо­ло­ко і суміш містять цу­кор, че­рез який утворюється шкідливий наліт. Тро­хи пізніше, в 10 місяців, по­да­руй­те малюкові пер­шу зуб­ну щітку з ма­лень­кою чис­тя­чою голівкою. Щоб ди­ти­на не відмовлялася чис­ти­ти зу­би і не сприй­ма­ла цей ри­ту­ал як повинність, по­ста­рай­те­ся пе­ретво­ри­ти йо­го в гру. Інший варіант : купіть елек­трич­ну щітку, яка тро­хи урізноманітнить по­всяк­ден­ну ро­бо­ту. Не сподівайтеся, що дворічна і навіть трирічна ди­ти­на змо­же самостійно впо­ра­ти­ся із зав­дан­ням : обов'яз­ко­во до­чи­щай­те йо­му зу­би самі. А щоб ма­лю­ку бу­ло зрозуміліше, що, влас­не, тре­ба з них зчи­ща­ти, змастіть їх роз­чи­ном лю­го­ля або іншим за­со­бом, який по­ра­дить лікар. У результаті наліт за­бар­вить­ся, ма­люк йо­го по­ба­чить і зрозуміє, що потрібно зро­би­ти, щоб поз­бу­ти­ся від ньо­го.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Слідкуйте за тим, щоб ди­ти­на чис­ти­ла зу­би не мен­ше 3 хви­лин, а після, гар­нень­ко про­по­лос­ка­ла рот. На­га­дуй­те їй, що ро­би­ти це потрібно і вранці, і ввечері. Як­що ще­ти­на щітки по­чне за­ги­на­ти­ся, купіть но­ве « зна­ряд­дя праці ». Що стосується пас­ти, кладіть на щітку ли­ше не­ве­ли­ку куль­ку. Як­що у вас не вий­де на­вчи­ти ди­ти­ну чис­ти­ти зу­би, попросіть сто­ма­то­ло­га зро­би­ти це за вас. До шестирічного віку варто контролювати, як ваша дитина чистить зуби, дотримуючись наступних рекомендацій : -Використовуйте зубну пасту із вмістом фтору в кількості, що дорівнює розміру горошини. Стежте за тим, щоб ваша дитина не ковтала зубну пасту -Використовуйте зубну щітку з м'якою щетиною, спочатку почистіть внутрішні поверхні всіх зубів - там накопичується найбільше нальоту. Розташовуйте зубну щітку під кутом до лінії ясен. Обережно водіть щіткою назад. -Очистіть усі зовнішні поверхні зубів. Розташовуйте зубну щітку під кутом до лінії ясен. Обережно чистіть зуби рухами щіткою назад. -Розташовуйте зубну щітку так, щоб щетинки припадали на жувальну поверхню зубів. Обережно чистіть зуби рухами щіткою назад.

Изображение слайда
8

Слайд 8

3. Шкідливий цу­кор Як вже го­во­ри­ло­ся ви­ще, після кож­но­го прий­о­му їжі (і особ­ли­во після со­лод­ко­го ) в роті утворюється кис­ло­та. Щоб во­на не руй­ну­ва­ла емаль зубів, не­за­леж­но від то­го, чим харчується не­мов­ля, груд­ним або штуч­ним мо­ло­ком, не до­зво­ляй­те йо­му за­си­па­ти під час їжі. Особ­ли­во уваж­но по­став­те­ся до пля­шеч­ки, яка на­пов­не­на со­лод­кою во­дич­кою. Ко­ли прий­де час, навчіть ди­ти­ну жу­ва­ти : для цьо­го про­по­нуй­те їй не тільки пю­ре­об­раз­ну їжу, але і тверді про­дук­ти - шма­ток морк­ви, яб­лу­ка чи м'яса. Зав­дя­ки жу­ван­ню бу­де фор­му­ва­ти­ся пра­виль­ний при­кус і виділиться сли­на, яка змиє за­лиш­ки їжі з поверхні зубів. Ко­ли ди­ти­на підросте, уваж­но стеж­те за тим, яким про­дук­там він віддає пе­ре­ва­гу. У спи­сок не­ба­жа­них віднесіть чіпси, промислові солоні су­ха­ри­ки, льо­дя­ни­ки, жу­валь­ний мар­ме­лад, солодкі газовані напої - всі во­ни містять кис­ло­ту, яка руйнує емаль. Що стосується шо­ко­ла­ду, всу­пер­еч поширеній думці, він не чи­нить зу­бах шко­ди, а, на­впа­ки, зміцнює їх по­верх­ню.

Изображение слайда
9

Слайд 9

4. Обов'язкові візити По­чат­ко­вий карієс та інші невеликі про­бле­ми з зу­ба­ми не зав­ж­ди бу­ва­ють видні неозброєним оком. Од­нак у ва­ших інтересах, щоб і те й інше бу­ло вчас­но ви­яв­ле­но : тоді лікування не зай­ме ба­га­то ча­су і не заподіє дитині бо­лю. Са­ме то­му, як тільки ма­люк по­чне об­за­во­ди­ти­ся зу­ба­ми, обов'яз­ко­во сходіть до сто­ма­то­ло­га. Але будь­те готові до то­го, що під час пер­шо­го візиту до фахівця ди­ти­на мо­же не захотіти відкрити рот. Спо­чат­ку прос­то по­знай­ом­те ма­лю­ка з лікарем і до­зволь­те ма­лень­ко­му дослідити об­ста­нов­ку в кабінеті.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Бесіда на тему: Догляд за зубами для дітей дошкільного віку

Добре, як­що лікар і ди­ти­на спо­до­ба­ють­ся один од­но­му, у цьо­му ви­пад­ку про­блем з лікуванням, швид­ше за все, не ви­ник­не. Го­лов­не, щоб пер­ший візит до сто­ма­то­ло­га не вик­ли­кав у ма­лень­ко­го пацієнта не­га­тив­них емоцій : не за­бу­вай­те, що вам до­ве­деть­ся во­ди­ти йо­го до фахівця 1-2 ра­зи на рік. Правильний догляд за ротовою порожниною з самого раннього віку дозволить Вам виростити дитину, яка не буде знати, що таке зубний біль !

Изображение слайда