Презентация на тему: Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова

Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Жоспар.
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ ӨСУІ, КӨБЕЮ I
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Анаэробтардың таза дақылын бөліп алу
Анаэробтар
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Аэробтар
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Тірі ағзалардағы ағзашалардың бүкіл ыдырау үдерісі 3 кезеңге бөлінеді
Бактериялардың қоректенуі
Бактериялардың тыныс алуы
Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова
Тынысалу үшін мына жағдайлар қажет:
Пайдаланылған әдебиеттер.
1/28
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 67)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5355 Кб)
1

Первый слайд презентации

Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова Б. Қабылдаған;Байтұрсынов Қ.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар

I. К i р i спе. II. Нег i зг i бөл i м. 1. Бактерияларға жалпы түсінік. 2Жіктелуі, көбейюі, түрлері. 3Тіршілік ету жағдайлары. ІІІ.Қорытынды. .Пайдаланылған әдебиеттер.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Бактериялар – ядросыз, микроскопиялық б i р клеткалы организмдер (құрылымның прокариоттық тип i). Бактериялардың тұқым қуалау материялы (нуклеоид) цитоплазмада орналасқан сақина тәр i зд i нуклеин қышқылымен (ДНК) бер i лген. Бактериялардың нуклеин қышқылындағы гендерд i ң саны адам клеткасындағыдан 500 есе аз. Бактериялар

Изображение слайда
4

Слайд 4

Бактерия клеткасы жарғақшамен қоршалған. Оның i ш i нде с i лемейл i капсуланы, клеткалық қабықшаны, және цитоплазмалық  жарғақшаны керуге болады. Клеткалық қабықша муреиннен тұрады. Клеткалық қабықшалардың бояғыштармен бояу қаб i лет i не қарай грамм – оң және грамм тер i с деп ажыратады (бұл әд i с зат ғалымы Грамм ұсынған). Грамм оң бактериялардың муреин қабақшасына басқа заттардың – полисахароид және ақуыздардың молекулалары енд i р i лген, ал грамм тер i с бактерияларда клеткаларының қабықшаларына ерекше қасиет берет i н муреин үст i нде липидтер қабаты (майтәр i здес заттар) орналасқан.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Кейб i р бактериялардың плазмалық жарғақшасы клетканың i ш i не майысып, фотосинтезбен тыныс алуда қатысатын ферменттерд i ң нег i здер i н құрайды. Бактериялардың цитоплазмасында клетка органоидтарынан тек рибосомалар ғана бар. Эукариот клеткаларына тән органоидтар (ядро, митохондриялар, пластидтер, Гольджи аппараты) бактерияларда болмайды. Клеткалар б i р i гу ерекшел i ктер i н i ң түрлер i жағынан б i рнеше топқа бөл i нед i: шартәр i здес – кокктар, жұп байланысқан кокктар – диплококктар, ж i п тәр i здес стрептококктар, жүз i м шоғы тәр i здес – стафиллококктар, ж i п тәр i зд i – таяқшалар мен бациллалар, спиральд i и i р i лген – спириллалар, ұзын, қатты иреленген-спирохеттер.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Кейб i р бактерияларда қозғалыс органоидтары талшықтары болады. Спораның түз i лу i тек кейб i р бактерияларға ғана тән, мысалы клостридиуль бациллалары. Қоректену тип i жағынан бактериялар ек i топқа бөл i нед i: автотрофты және гетеротрофтылар. Автотрофты бактериялар беиорганикалық заттардан органикалық зарттар түзед i. Автотрофтар пайдаланатын қуат көз i не қарай фототрофты (жасыл және қызғылт) және хемосинтездеуш i ( нитрификсациялайтын, тем i рбактериялар, күк i ртбактериялар) болып бөл i нед i. Гетеротрофты бактериялар дайын органикалық заттармен қоректенед i: сапротрофтар — өс i мд i ктер мен жануарлардың өл i к қалдықтарымен, паразиттер мен симбионттар – т i р i организмдер.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ ӨСУІ, КӨБЕЮ I

Бактериялардың көбею i клетканың ек i ге бөл i ну i арқылы жүред i ( жыныссыз көбею ). Бөл i ну жылдамдығыжоғары әр 20 мин. б i р бөл i нед i. Мұндай жылдамдықпен 6 сағат i ш i нде б i р клеткадан 250 мың клетка түз i лед i. Кейб i р кезде бактерияларда жынысты көбеюге ұқсас процесс ( генетикалық ақпарат алмасу ) байқалады. Қолайсыз жағдайда бактериялар спора түзед i. Спора күй i нде бактериялар жоғарғы және төменг i температураға төз i мд i және ұзақ уақыт бойы сақталуы мүмк i н. Осылай с i б i р жарасының таяқшасы спора түр i нде 30 жыл бойы өз т i рш i л i к ету мүмк i нд i г i н сақтайды. Бактерияның вегетативт i формасы 60 градус температурада 30-60 мин. i ш i нде, 80-100 градуста 1-2 минуттан кей i н өлед i. Споралар төз i мд i болады. С i б i р жарасының бацилласының спорасы қайнатуға 10-20 мин., ал ботулизм клостридийд i ң спорасы 6 сағатқа шыдайды.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Бактериялардың өсуі деп – жасуның барлық компоненттерінің бір уақытта келісімді ұлғаюы. Жасуша өсуі шексіз емес, өсу барысында жасуша бөлінеді. Грам оң – болатын бактерияның бөлінуі көлденең қолқаның шетінен ортасына қарай синтезделуі. Грам теріс – боялатын бактерия жасушаларының көбеюі ортасынан екіге бөлінуі арқылы жүреді.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: Анаэробтардың таза дақылын бөліп алу

Цейсслер әдісі Вейнберг әдісі 1.Цейсслер әдісі – зерттелетін затты Китт – Тароцци ортасына сеуіп қанды агары бар табақшаға сеуіп Китт – Тароции ортасына себеді 2.Вейнберг әдісінде – зерттеу материалын Китт – Тароцци ортасына себеді, кейін Вейон – Виньян түтікшесіне сеуіп, Китт – Тароцци орасына қайта себеді.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Анаэробтар

Анаэробтар,  анаэробты микроорганизмдер  — қоршаған ортада бос оттегі жоқ кезде өмір сүруге және көбеюге қабілетті микроорганизмдер; атмосфералық оттегі болмайтын жерде тіршілік етуге бейім микроағзалар. Анаэробтарға көптеген бактериялар, инфузориялар кейбір таспа құрттар, аскарид және аздаған ұлулар жатады. Анаэробты организмдер  , анаэробтар (гр. an  – сыз, сіз, емес қосымшасы, гр.  a е er  – ауа және гр.  b і os  – тіршілік) – оттексіз ортада өсіп-өніп, тіршілік ететін организмдер 1861 жылы Л.Пастер май қышқылын ашытатын бактерияны тапқаннан кейін анаэробты организмдер терминін ғылымға енгізген. Анаэробты организмдер негізінен прокариотты организмдер арасында кең тараған. Ал эукариотты организмдер арасында ашытқы саңырауқұлақтарында, буынаяқтылардың ішегінде өмір сүретін қарапайымдарда, ал көп клеткалы организмдер ішінде ішек паразиттерінде (атап айтқанда таспа құрттар мен аскаридаларда) кездеседі. Анаэробты организмдер тіршілік ететін ортасында оттектің болу не болмауына байланысты олигатты анаэробты организмдер және факультативті анаэробты организмдер болып бөлінеді.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Олигатты анаэробты организмдер – тіршілігі мүлдем оттексіз жүретін организмдер. Оларға май қышқылы бактериясы және сіреспе бактериялары жатады. Көп клеткалы жануарлар арасында олигатты анаэробты организмдер кездеспейді. Факультативті анаэробты организмдер – табиғатта оттектің бар-жоғына қарамай тіршілік ететін организмдер (мысалы, ашытқы саңырауқұлақтары, іш сүзегі, топалаң қоздырғыштары, т.б.). Анаэробты организмдер негізінде құрамында оттек бар органикалық қосылыстарды (спиртті, сүт қышқылын, май қышқылын, т.б.), ал кейбір түрлері минералды қосылыстарды (сульфаттарды немесе нитраттарды) ыдыратып, осы процесс кезінде бөлініп шыққан оттекті өзінің тіршілік әрекетінде пайдаланады. Анаэробты организмдер аэробты организмдер сияқты табиғаттағы зат айналу процесіне, органикалық және минералды заттардың өзгеруіне үлкен әсер етеді. Олар спирт және сүт қышқылын ашыту процесінде кеңінен қолданылады. Кейбір анаэробты организмдер асқа, тағамға түссе, тез өсіп-өніп, адам мен жануарларды уландыруы, ал ауру тудырғыш (патогенді) анаэробты организмдер түрлі жұқпалы ауруларды (сіреспе, ботулизм газды гангрена, т.б.) таратуы мүмкін.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Аэробтар

Аэробтық организмдер  , аэробтар (гр.  αηρ — ауа және βιοζ — тіршілік ) – молекулалық бос оттек (О 2 ) бар ортада тіршілік етіп, дами алатын организмдер. Аэробтық организмдерге барлық өсімдіктер, көптеген қарапайымдылар мен көп клеткалы жануарларсаңырауқұлақтар, микроорганизмдер жатады. Оттектің (О 2 ) қатысуымен жүретін биологиялық процесті аэробиоз деп атайды. Аэробтық организмдер өз организміне енген О 2 -нің тотығуынан пайда болған энергияны пайдаланады. Олар облигатты аэробтық организмдер және факультативті аэробтық организмдер болып 2 топқа бөлінеді. Облигатты аэробтық организмдер тотығу реакциясы кезіндегі энергияны пайдаланады, мысалы, сірке қышқыл бактериялары этил спиртін сірке қышқылына дейін, ал кейбір зең саңырауқұлақтары қанттарды лимон, қымыздық, глюкон қышқылдарын түзгенге дейін тотықтырады.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Изображение слайда
21

Слайд 21

Факультативті аэробтық организмдер тобына оттектің бар-жоғын талғамай тіршілік ететін организмдер жатады, мысалы, күкірт, темір бактериялары оттекті нитраттардан, сульфаттардан, т.б. қосылыстардан алады. Аэробтық организмдердің арасында ең маңыздысы фотосинтез процесіне қатысатын организмдер – цианобактериялар, балдырлар және түтікті өсімдіктер. Аэробтық организмдер табиғатта кеңінен таралған және ондағы зат айналымына үлкен әсерін тигізеді, мысалы, қарапайым аэробтық организмдер топырақтағы күрделі органикалық қосылыстарды өсімдіктер- дің жақсы сіңіруіне көмектесіп, топырақтағы түрлі ауру қоздыратын бактерияларды жояды. Аэробтық организмдерді өндірісте сірке суын алуға, ауыл шаруашылығында, т.б. қолданылады. Аэробтық организмдердің тіршілігіне ауаның құрамындағы оттектің белгілі мөлшері мен қысымы қажет, егер осы жағдай шамадан тыс өзгерсе, олар өліп қалады.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Изображение слайда
23

Слайд 23: Тірі ағзалардағы ағзашалардың бүкіл ыдырау үдерісі 3 кезеңге бөлінеді

Кезең атауы Орны (Өтетін жері ) Химиялық өзгерістер Энергетикалық нәтиже 1. Даярлық Асқорыту жүйесінде және лизосомаларда (қоректік вакуольдерде ) Қорек заттары құрамбөліктерге және мономерлерге : глюкозаға, аминқышқылдарға, глицериндерге және май қышқылдарына дейін ыдырайды АТФ-0 молекула Энергия тек жылу түрінде 2. Оттекті Жасушалар (гликолиз) Глюкоза пирожүзім цитоплазмасы немесе сүт қышқылына дейін ыдырайды АТФ-2 молекула 3. Оттексіз Митохондриялар Гликолиз өнімдерінің 0 2  мен өзара әрекеттесуі кезінде С0 2 +Н 2 0-ге дейін ыдырайды АТФ-36 молекула Сондай-ақ жылу түріндегі энергия

Изображение слайда
24

Слайд 24: Бактериялардың қоректенуі

Қоректену ол – бактерия клеткасына түскен қоректік заттардың күрделі физико – химиялық процессі. Оған молекуланың үлкендігі, оның ерігіштігі клетка мембранасының өткізгіштік факторлары жатады. Бактериялардың қоректенуінің 3 ерекшелігі: 1.Қоректік заттар бактерия клеткасының барлық бетінен енеді. 2. Метаболиттік процесстің өте жылдамдықта жүруі. 3.Қоршаған ортаның өзгеруіне бейімтал келеді.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Бактериялардың тыныс алуы

Тыныс алу – бактериялардың әр түрлі органикалық қосылыстарды синтездеуге жұмсалатын энергия көзі Бактериялардың тыныс алу типі бойынша облигатты аэробтар, микроэрофилдер, факультативті анаэробтар облигатты анаэробтар болып бөлінеді

Изображение слайда
26

Слайд 26

1.Облигатты аэробтар– тек атмосферада 20% - оттек мөлшері болған кезде сұйық, тығыз, қоректік ортаның беткі қабатында болуы. 2.Микроаэрофилдер- өсу үшін оттегінің аз мөлшерін қажет етіп, оттегінің жоғарғы констрациясының өсуін тежейді. 3. Факультативті анаэробтар– молекулярлық оттегінің бар және жоқ кезінде де, көбейе береді 4.Облигатты анаэробтар – оттегінің болуы бактерияның өсуіне кері әсерін тигізіп өсу процесін тоқтатады.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Тынысалу үшін мына жағдайлар қажет:

төсеміктің болуы (глюкоза немесе өзге ағзалық заттар ); қажетті ферменттердің болуы ; митохондриялардағы үдерістер үшін оттегінің болуы ; тасымалдаушы молекулалардың, коферменттердін, болуы ; митохондриялық жарғақшалардың бүтіндігі қажет. АТФ түрінде энергия алмасудың барлық кезеңдерінде тек пайдалы энергияның бір бөлігі ғана (гликолиз - 5%, тотықтыра фосфорлану - 35-40%) жазылатынын есте ұстау қажет. Энергияның қалған бөлігі жылу түрінде таралып кетеді. Тынысалу үдерістері немесе биологиялық тотығу, сондай-ақ жанудың соңғы нәтижесі бойынша ұқсас, алайда энергия жинақтауы өзгеше болады. Жану кезінде барлық энергия жарық және жылуға өтеді де, мұнда еш нәрсе қорға жиналмайды. Тынысалу үдерісінде энергияның бір бөлігі АТФ молекулаларында жинақталып, ақырында ағзалық заттарды синтездеу кезінде икемді алмасу реакцияларына пайдаланылады.

Изображение слайда
28

Последний слайд презентации: Бактерияларды ң қоректенуі, тыныс алуы. Анаэроб. Аэроб. Орындаған;Әбілхайырова: Пайдаланылған әдебиеттер

1 Шигаева М.Х., Канаев А. Микробиология мен вирусология негіздері. 2012. 2 Шлегель. Общая микробиология. 2005. 3 М.Х.Шигаева. Экология микроорганизмов. Алматы, Қазақуни-ті, 2002. 4 М.Құлдыбаев. Ауыл шаруашылығы микробиологиясы. Алматы, Білім, 1994.

Изображение слайда