Презентация на тему: bai-9 cau-truc-re-nhanh

Реклама. Продолжение ниже
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
bai-9 cau-truc-re-nhanh
1/15
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1234 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
3

Слайд 3

Tom, ngaøy mai caäu ñònh laøm gì ? Ñeå tôù nghó ñaõ Neáu ngaøy mai möa thì tôù ôû nhaø hoïc baøi Laàn sau: AØ, neáu ngaøy mai möa thì tôù ôû nhaø hoïc baøi, neáu khoâng thì tôù ñi xem phim hoaït hình

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

Neáu... Thì… Neáu … thì… neáu khoâng thì… Caáu truùc ñeå moâ taû caùc meänh ñeà nhö treân goïi laø caáu truùc reõ nhaùnh

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Tom: “Neáu ngaøy mai möa thì tôù ôû nhaø hoïc baøi” Caâu noùi cuûa Tom cho bieát vieäc laøm cuï theå naøo? Vaø ñieàu kieän ñoù laø gì ? Caâu noùi cuûa Tom coù ñeà caäp ñeán vieäc gì seõ xaûy ra khi ñieàu kieän ñoù khoâng ñöôïc thoûa maõn khoâng? - Da ï ng thie á u: Ne á u … thì … Tình huoáng 1: Nhaän xeùt: 1. Reõ nhaùnh

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Tom: “Neáu ngaøy mai möa thì tôù ôû nhaø hoïc baøi, neáu khoâng thì tôù ñi xem phim hoaït hình” Caâu noùi cuûa Tom khaúng ñònh hai vieäc cuï theå gì ? Coù khi naøo caû hai vieäc cuøng ñöôïc thöïc hieän khoâng? Vaäy moãi vieäc seõ ñöôïc thöïc hieän khi naøo? - Daïng ñuû: Neáu … thì … neáu khoâng thì … Tình huoáng 2: 1. Reõ nhaùnh Nhaän xeùt:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Điều kiện Câu lệnh Điều kiện Câu lệnh T T F F Cách thực hiện: Tính và kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, còn không thì câu lệnh bị bỏ qua. Tính và kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu sai thì thực hiện câu lệnh 2. Dạng thiếu Dạng đủ 2. Câu lệnh If – then. if <Điều kiện> then <câu lệnh>; Cú pháp: if <Điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; Cú pháp: Cách thực hiện: Điều kiện Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 Điều kiện Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 T F T F

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Trong đó: Điều kiện là biểu thức logic (chỉ cho giá trị True hoặc False ) - Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal. <Ñieàu kieän> trong caâu leänh if laø gì?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Ví dụ: Vd1: Viết câu lệnh rẽ nhánh cho hai số nguyên a, b khác nhau. Cho biết a hơn b hay a nhỏ hơn b? Dạng thiếu Dạng đủ if a>b then write(‘a lôùn hôn b’); if a<b then write(‘a nhoû hôn b’); if a>b then write(‘a lôùn hôn b’) else write(‘a nhoû hôn b’);

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Vd2: Quan sát đoạn chương trình sau cho biết đoạn chương trình trên in ra màn hình thông tin gì? if d<0 then writeln(‘ Phöông trình voâ soá nghieäm’) else writeln(‘ phöông trình coù 2 nghieäm’); writeln(‘ Nghieäm x1=’); writeln(‘ Nghieäm x2=‘); if d<0 then writeln(‘ Phöông trình voâ soá nghieäm’) else Begin writeln(‘ phöông trình coù 2 nghieäm’); writeln(‘ Nghieäm x1=’); writeln(‘ Nghieäm x2=‘); End; D:=-5; Phöông trình voâ soá nghieäm D:=10; Phuong trình coù 2 nghieäm

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

3. Câu lệnh ghép: - Cú pháp: Begin <Các câu lệnh>; End; - Ý nghĩa: Gộp nhiều câu lệnh thành một câu lệnh ghép

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Vd: Viết chương trình nhập số nguyên dương N cho biết N số chẵn hay sổ lẻ? Dạng thiếu Dạng đủ Program chan_le; Var N:byte; Begin write(‘Nhap N=‘); Readln(N); if N mod 2=0 then write(‘ N la so chan’); if N mod 2 <> 0 then write(‘ N la so le’); Readln; End. Program chan_le; Var N:byte; Begin write(‘Nhap N=‘); Readln(N); if N mod 2=0 then write(‘ N la so chan’) else write(‘ N la so le’); Readln; End. 4. Ví dụ áp dụng:

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

CỦNG CỐ KIẾN THỨC

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: bai-9 cau-truc-re-nhanh

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже