Презентация на тему: 6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау

6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
Жоспар
Основные технико-экономические показатели
Тауарлы өнімнің көлемі
Жалпы өнім көлемі
Сатылған өнімнің көлемі
Өнімнің өзіндік құны (Өқ )
Түсім
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
Калькуляция
Смета  –
Смета затрат на производство и реализацию продукции
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау
Есептер
Есептер
Есептер
1/22
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1188 Кб)
1

Первый слайд презентации: 6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар

Кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау. TЭК кестелерін құру. Экономикалық санаттарды есептеу: түсімдер, кірістер, пайда түрлері, рентабельділік, өтелімділігі. Өнімді өндіру мен өткізу калькуляцияларын, сметаларын құру. Тауарлы өнімнің (қызметтердің) ақырғы (соңғы) бағасын анықтау әдістемесі.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основные технико-экономические показатели

№ Показатели Един. измер. Данные преды-дущего года Про-ектные данные % изме-нения к преды-дущему году 1 Объем реализации продукции Өнімді сату көлемі тыс. тг. 2 Численность работающих всего рабочих чел. чел. 3 Выработка ( өнім өндіру ; өнім шығару ) на одного работающего тыс.  тг. 4 Выработка на одного рабочего тыс.  тг. 5 Фонд заработной платы, всего тыс. тг. 6 Средняя заработная плата: одного работающего одного рабочего тыс.  тг. тыс.  тг 7 Себестоимость продукции, работ и услуг тыс.  тг. 8 Уровень рентабельности % 9 Капитальные затраты тыс.  тг. 10 Годовой экономический эффект от внедрения тыс.  тг. 11 Срок окупаемости год

Изображение слайда
4

Слайд 4: Тауарлы өнімнің көлемі

Тауарлы өнімнің көлемі немесе сатуға арналған дайын өнім мына формула бойынша анықталады : Т = тс+ткк+тжф+ тнқ, мұнда Тс - сыртқа сатуға дайындалған дайын өнім бұйымдары ( қызмет, жұмыс ); Ткк - кәсіпорында өзінің шаруашылығына күрделі қаржыға керекті дайын бұйымның кұны; Тжф - сыртқа сатуға арналған өзі өндірген жартылай фабрикаттардың құны; Тнқ - өзі өндірген негізгі қорлардың құны.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Жалпы өнім көлемі

Жалпы өнім көлеміне, жалпы жұмыс көлеміне есепті жылы орындауға белгіленген және орындалған барлық өнім және қызмет түрлері жатады : Ж = Т + ( Өс-Өб ) + (АС- А 6), мұнда Өс, Өб - аяқталып бітпеген өндірістің тиісінше соңындағы және бастапкы мезгілдегі құны; Ac, A б, - өзі өндірген арнаулы аспаптар, жартылай фабрикаттардың тиісінше соңында және бастапқы мезгілдегі құны.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Сатылған өнімнің көлемі

кәсіпорынның негізгі көрсеткіштерінің бірі, осымен кәсіпорынның өндіріс-шаруашылық қызметінің қорытындысынаь баға беруде қолданылады: С = Т + ( Рб - Рс ) + ( Тсб - Т сс ) мүнда Рб, Рс — сатылмай қалған өнімнің тиісінше бастапқы және соңғы мезгілдердегі қүны; Тс6, Тсс - сатып алушыға сакталуға берілген өнімнің тиісінше бастапқы ж ә не соңғы мезгілдердегі құны

Изображение слайда
7

Слайд 7: Өнімнің өзіндік құны (Өқ )

бұл өндіріс үрдісінде пайдаланатын табиғи өнім ресурстар,шикізат,материалдар,отын, энергия қуаты, негізгі қорлар,еңбек ресурстары, сонымен бірге өнімді өндіруге және сатуға жұмсаған тағы басқадай шығындардың құнымен багалануы. Былайша айтканда, өнімнің өзіндік құны - бұл кәсіпорында өнімді өндіруге және сатуға жұмсалган ағымдағы шығындарды ақшадай түрде айтылуын айтамыз. Өнімнің і - гі өзіндік құнын (Өі ) арқылы белгілеп,ал өнімнің і - гі санын ( Сі ) сомаларының көбейтіндісі арқылы анықтауға болады,яғни: ӨӨ = Σ Өі * Сі

Изображение слайда
8

Слайд 8: Түсім

Табыс өткізілген, сатылған, жеткізілген өнім үшін, көрсетілген қызмет үшін, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын тарату нәтижесінде шотқа келіп түскен ақшалай  түсім  мағынасында кеңінен қолданылады.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Выручка — денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, предпринимателем от продажи товаров и услуг, выручка от реализации. То есть это вся денежная сумма, которая получилась после реализации товара. Пример выручки (оборота),   Біржан  продал 100 телефонов по 10 000 тенге. Выручка составит 100*10 000 = 1 000 000 тенге.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Изображение слайда
11

Слайд 11

Доход = это выручка (оборот) — себестоимость (или закупочная цена) товара или услуг. Из указанной суммы вычитают и налоги. Материальные затраты – это средства, которые были потрачены на приобретение продукции или необходимого оборудования. К подобным затратам можно отнести разнообразные отчисления социального характера. Выдача заработной платы к это категории не имеет никакого отношения. Пример дохода,  допустим себестоимость телефонов Біржана 5000 тенге. Всего 100 штук, которые он продал по 10 000 тенге за каждый. Тогда доход = 100*(10 000 — 5 000) = 500 000 тенге

Изображение слайда
12

Слайд 12

Өндірістің барлық шығындары өнімнің жеке түрлерінің (соның ішінде жеке тапсырыстар бойынша дайындалатын жеке бүйымдардың ) немесе біртектес өнімдер топтарының езіндік қүнына жатқызу тәсілдеріне байланысты тікелей жэне жанама болып бөлінеді. Тікелей шығындар деп - өндірістік өзіндік құнына тура жэне гікелей өз бетімен кіре алатын, өнімнің жеке түрлерінің өндірісімен байланысты ( шикізат, негізгі материалдар, сатып алынатын бүйымдар мен жартылай фабрикаттар, өндірістік жүмысшылардың негізгі жалақысы және т.б.) шығындарды айтады. Жанама шығындар деп - өнімнің өзіндік құнына бөлінген соң кіретін, өнімнің бірнеше түрлерінің өндірісімен байла ­ нысты шығындарды (жабдықтарды дайындау жэне пайдалану шығындары, цехтік шығындар жэне т.б.) айтады. Шығындарды калькуляция баптары бойынша топтастырған кезде тәртіп бойынша тікелей шығындар ( мысалы “ материалдар ’) элементтер түрғысынан есепке алынады, ал жанама шығындар ( мысалы “ қосымша шығындар ”) кешенді баптарды құрайды, яғни өндіріс үрдісіндегі атқаратын рөлдері бойынша ажыратылатын бірнеше элементтерден тұратын шығындардан құралады.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Кәсіпорын шыгындары өнімді дайындау үрдісіне қатысу сипатына байланысты негізгі жэне қосымша болып бөлінеді. Негізгі шығындар - өнімді дайындаудың технологиялық үрдісінің жүруімен тікелей байланысты. Оларға өнім дайындай - тын шикізат пен материалдар шыгындары, технологиялык үрдісте қолданылатын отын жэне энергия ( ғимараттарды жылыту мен жарықтандыру шығындары емес ) шығындары, негізгі өндірістік жүмысшылардың жалақысы, жабдықтарды күту, ұстау, пайдала ­ ну шығындары кіреді. Қосымша шығындар өнім өндірумен емес, өндірісті үйымдастыру, басқару жэне пайдаланумен тікелей байланысты. 191 Оларға әкімшілік - басқару персоналының жалақы шыгындары, үй-жай, ғимараттарды жылыту мен жарық беру шығындары және олардың амортизациясы жатады. Шығындар өндіріс көлеміне байланысты өзгермелі жэне шартты - тұрақты болып бөлінеді. Өзгермелі шыгындар өндіріс көлеміне байланысты пропорционалды түрде өсіп немесе кеміп отырады. Бүған шикізат пен материалдардың, технологиялық мақсаттағы отын мен энергияның қүны, өндірістік жүмысшылардың кесімді жалақысы жатады. Егер қандай да бір себегшен өнім шыгару уақытша тоқтап қалса, онда осы уақытта өзгермелі шығындар да болмайды. Шартты-тұрақты шығындар өзгермелі шығындарға караганда өндіріс көлемінен тіпті тэуелсіз. Бұл - басқару шығындары, ғимаратгар мен үй-жайды жылыту және жарықтандырумен байланысты шығындар, жалға беру ақысы және т.б. Шартты - тұрақты шығындар өнім өндіру тоқтап қалса да, кәсіпорынның банкроттыққа үшырап жэне оның ресми жабылуы жарияланганға дейін орын алады.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Изображение слайда
15

Слайд 15: Калькуляция

өнімнің және жартылай фабрикат бірлігінің өндіріс шығынын есепке алу обьектісі бойынша барлық өнімнің өзіндік құнын немесе жекелеген өнім түрлерінің өзіндік құнын анықтау бойынша есептеулер.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Смета  –

бұл қалаған нәтижелерге жету үшін қажетті жұмсалатын түрі мен орны бойынша шығынның мөлшерін анықтайтын ақша өлшеуіші мен көрінетін жоспар.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Смета затрат на производство и реализацию продукции

составляется с целью определения общей суммы затрат предприятия (по экономическим элементам) и взаимной увязки этого раздела с другими разделами бизнес-плана предприятия.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

Изображение слайда
20

Слайд 20: Есептер

Егер тауарлы өнімді сатудан алынған табыс (СТ) - 8000 теңге, ал сатылған өнімнің өзіндік кұны (СӨҚ) - 6250 теңге болса, онда сатудан түскен пайда (СТП) қанша болады ? Түтынушының тапсырмасы бойынша,кэсіпорын өнімді 7000 теңгеге сатты ( Бі = Б тапсырыс бойынша ) өзіндік құны 6000 тенге ( Өі = Ө тапсырыс ). Қаралган мысалда пайда ( Пі ) қанша болады ?

Изображение слайда
21

Слайд 21: Есептер

Тұтынушылардың тапсырысы бойынша 500 дана кітапты сатудан ( ГІі = П тапсырыс бойынша ) 1000 теңге табыс тапты. Ө німнің рентабельдігін есептеу керек,егер оның өзіндік кұны ( Өі = Ө тап­ сырыс бойынша ) 5000 теңге құраса. Бұйым,тапсырыс бойынша,200 теңгеге сатылды, оның нақты өзіндік кұны 210 теңгені құрды. Осы жағдайдағы өнімнің рента- бельдігін есептелік.

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: 6-7 апта. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау: Есептер

5. Кәсі п орын негізгі өнімді 325,6 мың теңге сомасына шығарды. Орындал ғ ан жұмыс құны 41,15 мың теңгені құрды. Өзі өндірген жартылай фабрикат - 23,7 мың теңге, оның ішінде 80% өзінің өндірісінде пайдаланды. Жыл аяғында ая қ талмаған өндіріс көлемі 5,0 мың теңгеге көбейді. Материалдық шығын тауарлы өнімнің құнынан 40%-ды кұрды. Сатылған өнім, жалпы және таза өнім көлемін анықтау керек

Изображение слайда