Презентация: АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Аналітичне забезпечення бізнесу – сучасний виклик для майбутнього професіонала!!! Мета вивчення дисципліни: Завдання і предмет дисципліни: Зміст дисципліни розкривається в темах: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати методику аналізу : В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти Опис навчальної дисципліни Дисципліна викладається на кафедрі статистики та економічного аналізу Викладач дисципліни: Дякуємо за увагу!
1/11
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 22)
Скачать (118 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисципліна для підготовки фахівців напряму 6.030601 – «МЕНЕДЖМЕНТ» спеціалізація «Менеджмент організацій » освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР

2

Слайд 2: Аналітичне забезпечення бізнесу – сучасний виклик для майбутнього професіонала!!!

Успішне вирішення управлінської проблеми залежить наполовину від правильної постановки задачі, друга половина — припадає на аналіз!!!

3

Слайд 3: Мета вивчення дисципліни:

оволодіння теорією і методикою аналізу господарської і комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств; набуття навичок обґрунтування управлінських рішень з розв’язанням господарських ситуацій; оволодіння навичками організації та проведення економічного аналізу.

4

Слайд 4: Завдання і предмет дисципліни:

Завдання: вивчення сучасних методик аналізу господарської і комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств із застосовуванням математичних та статистичних прийомів і методів; Предмет: господарська і комерційна діяльність сільськогосподарських підприємств

5

Слайд 5: Зміст дисципліни розкривається в темах:

Аналіз земельних ресурсів та їх використання. Аналіз трудових ресурсів і стану соціальної інфраструктури. Аналіз забезпеченості господарства основними засобами та ефективність їх використання. Аналіз матеріальних оборотних ресурсі в. Аналіз виробництва і розподілу продукції рослинництва. Аналіз продукції тваринництва. Аналіз зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Аналіз роботи обслуговчих виробництв. Аналіз витрат виробництва і собівартості. Аналіз реалізації сільськогосподарської продукції і фінансових результатів. Оцінювання ринків і комерційних можливостей господарства. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

6

Слайд 6: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати методику аналізу :

ресурсного потенціалу аграрних формувань і стану підготовки їх до виробництва; виробництва, розподілу, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції; собівартості, реалізації і соціально-економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; ринкової можливості підприємства і конкурентоспроможності його продукції, кон’юнктури ринку, обґрунтування цін, обсягу і асортименту продукції на продаж; впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на результативність виробництва;

7

Слайд 7: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти

використовувати набуті теоретичні знання для проведення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки; ідентифікувати конфліктні ситуації і реагувати на них із застосуванням ринкових методів управління ; застосовувати необхідне програмне забезпечення для оцінювання господарських ситуацій; вияв лят и резерви підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з найменшими витратами праці і коштів; прогнозувати виробничо-господарську діяльність підприємства на перспективу.

8

Слайд 8: Опис навчальної дисципліни

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (шифр і назва) Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (шифр і назва) Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр (бакалавр, спеціаліст, магістр) Вид Вибіркова Загальна кількість годин 90 Кількість кредитів ECTS 3 Кількість змістових модулів 3 Форма контролю Екзамен денна форма навчання заочна форма навчання Рік підготовки четвертий четвертий Семестр 8 8 Лекційні заняття 12 год. 12 год. Практичні, семінарські заняття 24 год. 12 год. Лабораторні заняття - год. - год. Самостійна робота 54 год. 66 год. Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента 4 год. - год.

9

Слайд 9: Дисципліна викладається на кафедрі статистики та економічного аналізу

Кафедра веде відлік з 1904 року, коли на сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту було створено кафедру сільськогосподарської економії і статистики. Пройшовши різні організаційні перетворення, в 1959 році створена кафедра бухгалтерського обліку, яку очолив доцент С.М. Рогаченко. Кафедра статистики та економічного аналізу створена в 1973 році. Її очолювали: д.е.н., професор В.В. Юрчишин (1973-1975 рр.); к.е.н., доцент М.В. Степаненко (1975-1989 рр.); з 1989 і по теперешній час, кафедру очолює д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України Василь Кирилович Савчук.

10

Слайд 10: Викладач дисципліни:

Куць Тетяна Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації 20 років. Наукова робота пов’язана з забезпеченням конкурентоспроможності виробництва аграрної продукції і набуттям конкурентних переваг як основних умов розвитку вітчизняного аграрного сектору в умовах глобалізації. Є автором та співавтором понад 40 публікацій, із них: Аналіз господарської і комерційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для підготовки фахівців напряму «Менеджмент» ОКР «Бакалавр». – К.: Компрінт, 2013. – 70 с. Виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах та семінарах, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, пов’язаною з підготовкою наукових статей та доповідей на конференції. Протягом осіннього семестру 2013 р. пройшла стажування в Університеті штату Колорадо в рамках Програми обміну педагогічним досвідом (англ. Faculty Exchange Program ( FEP )) Міністерства сільського господарства США. За результатами успішного проходження стажування отримала сертифікати Міністерства сільського господарства США та університету.

11

Последний слайд презентации: Дякуємо за увагу!

Якщо у Вас виникли питання чи побажання, звертайтеся: Тетяна Валеріївна Куць: stdkuts@ukr.net Надіємося на плідну співпрацю протягом наступного навчального року!!!

Похожие презентации

Ничего не найдено