Презентация на тему: Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного

Реклама. Продолжение ниже
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Rachunek zysków i strat
Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym. Zgodnie ze "złotą regułą bankową" dopuszcza się możliwość sfinansowania aktywów trwałych
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного
1/9
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 26)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (95 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 первісна вартість 011 накопичена амортизація 012 ( ) ( ) Незавершені капітальні інвестиції 020 Основні засоби: залишкова вартість 030 первісна вартість 031 знос 032 ( ) ( ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 Поточні біологічні активи 110 Незавершене виробництво 120 Готова продукція 130 Товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 первісна вартість 161 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 415 416 ( ) ( ) 417 418 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 з оплати праці 580 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 605 Інші поточні зобов'язання 610 Усього за розділом IV 620 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Lp. AKTYWA Kwota Lp. PASYWA Kwota A Majątek trwały A Kapitał własny 1 Wartości niematerialne i prawne 1 Kapitał podstawowy 2 Rzeczowy majątek trwały 2 Kapitał zapasowy 3 Finansowy majątek trwały 3 Kapitały rezerwowe 4 Należności długoterminowe 4 Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych B Majątek obrotowy 5 Wynik finansowy netto roku obrotowego 1 Zapasy B Rezerwy 2 Należności i roszczenia C Zobowiązania długoterminowe 3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4 Środki pieniężne E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów C Rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa Razem pasywa

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Податок на додану вартість 015 ( ) ( ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( ) ( ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( ) ( ) Загальновиробничі витрати 045 Валовий: прибуток 050 збиток 055 ( ) ( ) Інші операційні доходи 060 061 Адміністративні витрати 070 ( ) ( ) Витрати на збут 080 ( ) ( ) Інші операційні витрати 090 ( ) ( ) 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 Фінансові витрати 140 ( ) ( ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( ) ( ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 збиток 175 ( ) ( ) 176 177 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( ) Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Rachunek zysków i strat

+ Przychody ze sprzedaży netto - Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów = Zysk/strata na sprzedaży (brutto) - Koszty ogólne zarządu - Koszty sprzedaży = Zysk/strata na sprzedaży (netto) + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Zysk/strata na działalności operacyjnej ( EBIT ) + Przychody finansowe - Koszty finansowe = Zysk/strata na działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne = Zysk/strata brutto - Podatek dochodowy = Zysk/strata netto

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym. Zgodnie ze "złotą regułą bankową" dopuszcza się możliwość sfinansowania aktywów trwałych kapitałem stałym, na który składa się kapitał własny i zobowiązania długoterminowe

AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe Kapitał stały Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 Цільового фінансування 060 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 Інші надходження 080 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 ( ) ( ) Авансів 095 ( ) ( ) Повернення авансів 100 ( ) ( ) Працівникам 105 ( ) ( ) Витрат на відрядження 110 ( ) ( ) Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( ) ( ) Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( ) ( ) Відрахувань на соціальні заходи 125 ( ) ( ) Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( ) ( ) Цільових внесків 140 ( ) ( ) Інші витрачання 145 ( ) ( ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

1 2 3 4 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( ) Інші платежі 270 ( ) ( ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( ) ( ) Сплачені дивіденди 350 ( ) ( ) Інші платежі 360 ( ) ( ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 Чистий рух коштів за звітний період 400 Залишок коштів на початок року 410 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 Залишок коштів на кінець року 430

Изображение слайда
1/1
9

Последний слайд презентации: Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного

Розділи руху коштів Ситуації 1 2 3 4 5 6 7 8 Операційна + + + + - - - - Інвестиційна + - + - + - + - Фінансова + - - + + + - -

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже