Презентация на тему: 8 Лекция

8 Лекция
8 Лекция
Спектроскопия, сол сияқты спектрлер өз қасиеттеріне байланысты бірнеше түрге бөлінеді :
8 Лекция
8 Лекция
Спектроскопиялық әдістермен электромагниттік спектрлердін областарының байланыстары
8 Лекция
8 Лекция
8 Лекция
Спектр –бүл жарықтын қүрамы большектерге ыдырау
Үздіксіз спектр
Сызықты спектр
Жолақ спектр
Қатқын ротатор моделі
Екі атомды молекулардың айналмалы спектрлері.
8 Лекция
8 Лекция
8 Лекция
1/18
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (940 Кб)
1

Первый слайд презентации: 8 Лекция

Молекулярлық спектроскопияның негізгі түсініктерімен түрлері. Екі атомды молекуланың айналмалы спектрлермен энергиясы.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Заттардың құрылысын, құрылымын, қасиеттерін, әртүрлі параметрлерін анықтау үшін зерттеудін әртүрлі әдістері керек. Әмбебап әдістерінің бірі спектроскопия. Спектроскопия заттардың сапалық және сандық кұрамын, олардың құрылысын, қасиеттерін, әртүрлі температуралар мен қысымдардағы параметрлерінің өзгеруін үшін пайдалынады. Спектроскопия затпен шағылдырған,таратқан,шығарған,жұтқан электромагнитті сәуленің сапалық және сандық кұрамдарын зерттейді.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Спектроскопия, сол сияқты спектрлер өз қасиеттеріне байланысты бірнеше түрге бөлінеді :

I. Сәулену затпен әрекеттескенде әртүрлі өзгерістерге ұшырайды. Осыған байланысты спектрер жұтылу,шығару, шашырау, шағылысу спектрлер болып бөлінеді. Соңғы кезде спектроскопия классикалық және лазерлік деп бөлінетін де болды. II. Электромагнитті сәулелену толық ұзындығына байланысты түрліауданда орын алады. Осыған сәйкес спектроскопияның бірнеше түрі бар. Өте қыска толқындар ауданында резонансты γ спектроскопия толқын ұзындығы 10 -10 -10 -11 м

Изображение слайда
4

Слайд 4

2. Рентген спектроскопиясы- толқын ұзындығы 10 -8 -10 -10 м 3.Оптикалық спектроскопия - толқын ұзындығы 10 -3 -10 -8 м 4. Радиоспектроскопия (микротолқындық спектроскопия, электрондық-парамагнитті резонанс спектроскопиясы, ядролық магнитті резонанс спектроскопия) - толқын ұзындығы 10 -4 10 -2. Оптикалық спектроскопия зерттелетін объектілерге байланысты екі түрге бөлінеді: атомды және молекулалық.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Спектрлерді түзу үшін молекулардың қандай энергетикалық күйлері қатасатына байланысты спектрлер айналмалы, тербелмелі (тербелмелі-айналмалы), электронды (электронды-тербелмелі-айналмалы) болып бөлінеді. Спектроскопияда спектр областырының келесі қысқартылған белгілері қолданылады: ультрофиолетті- УФ ; инфрақызыл- ИК ; ультрафиолетті, көрінетін және инфрақызыл (жалпы түрде)- УВИ. Спектр - атомдар немесе молекулалардығ бір энергетикалық күйлерден басқа күйлерге ауысқанда жұтқан, шығарған немесе таратқан электромагнитті тербелістерінің энергия кванттарының ұласпалығы.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Спектроскопиялық әдістермен электромагниттік спектрлердін областарының байланыстары

λ, м Спектралды облас Квантты көшүдін типі Спектроскопиялық әдіст ер 10 -11 -10 -13 γ-излучение Возбуждение ядер, ядерные реакции Ядерно-физические 10 -8 -10 -11 Рентгеновское излучение Возбуждение внутренних электронов Рентгеновская спектроскопия 10 -5 -10 -8 УФ излучение, видимое излучение, ближняя ИК область Возбуждение валентных электронов Абсорбционная, эмиссионная, флуоресцентная спектроскопия 10 -3 -10 -6 ИК излучение Вращение и колебания молекул Инфракрасная спектроскопия 10 -1 -10 -3 Микроволновое излучение Вращение молекул Микроволновая спектроскопия Более 10 -1 Радиоволны Неспаренные электроны в магнитном поле Электронный парамагнитный резонанс Ядерные спины в магнитном поле Ядерный магнитный резонанс

Изображение слайда
7

Слайд 7

Электромагниті сәуленудің үздіксіз болшектер ретінде (фотон, немесе жарық кванты) қарастырушың Эйнштейндін тендеумен қолданады Δ E = h ν = hc \ λ, Электромагниті сәуленудің карпускулярлық табиғатты Электромагнитті сәуленудін типі бойынша Сәуленің заттпен әрекеттесү қжетті бойынша: жұтылу спектроскопия (абсорбционнды), шығарған (эмиссионнды), таратқан (комбинациялық тарату) и шағылдыру (шағылдыру спектроскопия). Зерттейтін объектлер бойынша: атомды және молекулярлы. Спектрдін регистация әдісі бойынша: кқзбен шолу, фотографиялық и фотоэлектриялық. Спектроскопиялық әдістердін классификациясы

Изображение слайда
8

Слайд 8

Видимый свет — часть всего света

Изображение слайда
9

Слайд 9

Цвет Толқын үзындықтары, нм Жийліктері, ТГц Фотонның энергиясы, эВ Қызыл 625—740 480—405 1,68—1,98 Қызғылт сары 590—625 510—480 1,98—2,10 Сары 565—590 530—510 2,10—2,19 жасыл 500—565 600—530 2,19—2,48 Қөқ 485—500 620—600 2,48—2,56 Қөқ 440—485 680—620 2,56—2,82 күлгін 380—440 790—680 2,82—3,26 Көрінетін спектдін түстері

Изображение слайда
10

Слайд 10: Спектр –бүл жарықтын қүрамы большектерге ыдырау

Сәулену спектрлер Сәулену спектрлер Үздіксіз Сызықты Жолақ Энергияны жийліктер бойынша орналастыру (Сәуленің интенсивтігінің спектралдық тығыздығы)

Изображение слайда
11

Слайд 11: Үздіксіз спектр

Сүйық, қатты қүйдегі объктлер және тығыз газдар береді. Спектрді алу үшін денені жоғары температурағадыйын қыздырукерек. Спектрдін характері бөлек сәулендіру атомдардың қассиеттеріне ғана байланысты емес, атомдардың бір бірімен әрекетесуіне байланысты. Спектірде барлық үзындықтардың толқындары берілген. Үздіксіз спектр

Изображение слайда
12

Слайд 12: Сызықты спектр

лер өтте манызды, ұйткені олар атомдың құрлысымен байланысты. Заттың сызықты спектрлердін толқын үзындығы және жийлігі тек қана атомдың қассиетеріне байланысты. Әр химиялық элементтін өзінің спектірі бар басқа элементтердін спектіріне ұқсамайтың. Осы қассиетте спектралды анализ негізделген-спектр бойынша заттың химиялық қүрамын анықтау әдісі. Сызықты спектр

Изображение слайда
13

Слайд 13: Жолақ спектр

Спектр бөлек жолақтардан түрады қара аралықтармен бөлінген. Әр жолақ бір біріне жақын орналасқан сызықтардын ұлкен санынан түрады. Бір бірімен байланысы жөк немесе байланысы нашар молекулардан қүрылады. Жолақ спектр

Изображение слайда
14

Слайд 14: Қатқын ротатор моделі

Изображение слайда
15

Слайд 15: Екі атомды молекулардың айналмалы спектрлері

Молекуланың айналу қозғалысының энергиясы мына тендеумен анықталады: E айн =h 2 j(j+1)/8π 2 J (1) J -инерция моменті, өлшем бірлігі кг·м 2 h -Планк тұрақтысы, h= 6,626·10 -34 j-айналу квант саны Молекула айналған кезде оның параметрлнрі түрақты болып қалады, демек r e радиус)=const, j=const демек, мына жоғарыдағы теңдеу (1) былай жазылады: E айн =B e ·j(j+1) (2) Бүл жерде B e =h 2 /8 π 2 J-айналу тұрақтысы, өлшем бірлігі Дж.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Айналу қозғалысындағы энергия өзгерісі : ΔE айн =E айн ′-E айн ″=h 2 [j ′ (j′+1)-j″( j″+1)] (3) Айналу қозғалысында іріктеу ережесі бойынша Δj=±1 болғанда j′- j″=1. Осыдан (3) тендеу мына түрге келеді : ΔE айн = h 2 j ( j +1)/4 π 2 J (4) Айналу қозғалысына әсер беретін жарық кванты жұтылады. Оның толқын саны ν-десек Δ E айн = h с ν Мұнда с-жарык жылдамдығы ν = Δ E айн / hс= h (j+1)/4 π 2 Jc (5) Екі атомды молекуланың айналу қозғалысы қатқыл ротатор моделімен түсіндіріліді. Сонда мұндай ротатордың толқын саны төменгі тендеу баңынады ν =B′ e · (j+1) (6)

Изображение слайда
17

Слайд 17

B′ e = h/4 π 2 Jc-айналу тұрақтысы, олшем бірлігі м -1. Бул формулаға тұрақты шамалардың мәндерін қойсақ:B′ e = 565981·10 -44 / J J -инерция моменті. Жалпы алғанда J=∑m i r i 2 (7) Екі атомды симметриялы молекула үшін J= m 1 r 1 2 + m 2 r 2 2 (8) Екі атомды молекула еркін айналған кезде m 1 r 2 1 = m 2 r 2 2, болса, сонда инерция моменті J=μ r е 2 (9) Мүнда μ-келтірілген масса : μ= m 1 ·m 2 / m 1 +m 2 = а 1 ·а 2 / а 1 +а 2 · m с /12 (10) а i -атомдық массалар, m с -көміртек атомның массасы,m с /12=1,6604·10 -27 кг

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: 8 Лекция

r е = J/ μ= h /2 π 2 B′ e c μ =1/2 π h / B′ e c μ (11) Айналмалы спектрдегі көрші сызыөтардың сандарының айырымы: Δ ν = ν 1 - ν 2 = B′ e (12) Энергиялық күйлер спектроскопияда көбінде термдер арқылы біріледі. Термдердін өлшем бірлігі м -1, немесе см -1. Оның себебі кванттық механика есептері атомның бір энергиялық күйден екінші күйге ауысу жиілігі hv екі термдер арқылы берілген энергиялық кұйлер айырымына тең екенділігін дәлелдеді, демек hv=F 1 -F 2, F-терм. Айналмалы спектрлерде айналу энергия термдері мынадай теңдеуге бағынады : E r /hc=F9j)=Bej(j+1) (13).

Изображение слайда