Презентация на тему: 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық

№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық құрылымдар.
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
Зерттеулердің концептуалдық моделі
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
Фосфорорганикалық пестицидтер
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
№ 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық
1/22
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (126 Кб)
1

Первый слайд презентации: 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық құрылымдар

1.Зиянкестермен күресу құралдары. 2.Хлорорганикалық құрылымдар. 3.Фосфорорганикалық құрылымдар. 1. Ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестеріне, ауруларына және арам шөптеріне қарсы қолданы-латын қазіргі кездегі белсенділігі жоғары инсек-тицидтер, фунгицидтер және гербицидтер – аз жұмсалу мөлшерімен, жоғары тиімділігімен және таңдамалы қасиетілігінің мақсаттылығымен ерекшеленеді.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Пестицидтер біріншіден, зиянды организмдерге қарсы қолданылып өнім сапасын арттыратын болса, екіншіден, табиғат пен адам өміріне зиянын тигізеді. Сондықтан пестицидтердің неғұрлым әсері күшті, экономикалық жағынан пайдалы және уыты адамға да, малға да зиян келтірмейтін препараттарды таңдап алу қажет және тиімді қолдана білудің маңызы зор. Пестицидтердің кластары. Кластар Негізгі химиялық топтар Альгицидтер Қалайыорганикалық қосылыстар ( брестар )

Изображение слайда
3

Слайд 3

Фунгицидтер Дикарбоксимидтер ( каптан ) Хлорлы ароматикалық көмірсутектер ( пентахлорфенол ) дитиокарбаматтар ( манеб ) сынапқосылыстары ( фенилсынап ацетаты) Гербицидтер амидтер, ацетамидтер ( пропанил ) бипиридилдер ( паракват ) карбаматтар, тиокарбаматтар ( барбан ) феноксиқышқылдар (2,4,-Д) динитрофенолдар ( динитрокрезол ) динитроанилин ( трифлюралин ) мочевина туындылары ( монурон ) триазиндер ( атразин )

Изображение слайда
4

Слайд 4

Нематоцидтер галогенді алкандар (этилен дибромид ) Моллюскоцидтер хлорлы көмірсутектер ( байлусцид ) Инсектицид-тер хлорлы көмірсутектер ДДТ (ДДТ) аналогтары хлорлы терпендер ( токсафен ) фосфорорганикалық қосылыстар ( паратион ) карбаматтар ( карбарил ) тиоцианаттар ( летан ) динитрофенолдар (ДНОК)

Изображение слайда
5

Слайд 5

Инсектицид-тер фторацетаттар ( ниссол ) өсімдік улары никотин ротеноидтар ( ротенон ) перитроидтар ( перитрин ) өсуші гормондардың аналогтары ( метопрен ) мышьяк туындылары ( қорғасын арсенаты) фторқосылысты қосылыстар (натрий фториді )

Изображение слайда
6

Слайд 6

Акарицидтер күкірторганикалық қосылыстар ( овекс ) формамидин ( хлордимеформ ) динитрофенолдар ( динекс ) ДДТ аналогтары ( хлорбензилат ) Родентицидтер антикоагулянттар ( варфарин ) алкалоидтар (стрихнин сульфаты) фторқосылысты қосылыстар ( фторацетат ) тиомочевина туындылары ( нафтилтиомочевина ) таллий қосылыстары ( таллий сульфаты)

Изображение слайда
7

Слайд 7

Пестицидтерді қолданудың қауіпті жағдайлары әртүрлі факторлармен байланысты. Ең негізгісі, жеке препараттың физико-химиялық қасиеті, өңдеу мерзі-мі және мөлшері, қайталау, зиянды организмдерден қорғалатын дақылдардың ерекшеліктері, топырақ-климат жағдайлары болып табылады, күн радиация-сының қарқындылығымен байланысты. Яғни, ауа температурасы, топырақ, жауын-шашын және басқа факторлар пестицидтердің сыртқы ортадағы айырма-шылықтарын көрсетеді, сондықтан әртүрлі аймақ-тарда пестицидтерді қолдану регламенті де әралуан болады.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Ауылшаруашылық өндірісі - тамақ өнеркәсібінің негі зі. Әлбетте, ауыл-шаруашылық өнімдерінің мол бо-луы оларды өсіру барысында күту және қорғау арқы-лы жүзеге асырылады. Алынған өнімнің сапалық көрсеткіштері мемлекеттік стандарттың талаптарына сай болуы санитарлық-гигиеналық және экология-лық зерттеулер нәтижесінде бағаланады. Ол үшін ізденулер, белгілі бір жан-жақты талданған жүйе арқылы жүргізілуі керек. Осы мақсатқа жету үшін төменде көрсетілген концептуалдық модель пайдаланылады.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Зерттеулердің концептуалдық моделі

Пестицид Инсектицид Фунгицид Гербицид Зиян келтіруші нысандар Зиянкестер Аурулар Арамшөптер Өсімдік Ауылшаруашылық дақылдар Топырақ Жұмсалу мөл шері, Ауа-райы, Уақыт Ө Н І М Сапа Пести-цидтер-дің қалдық мөлшері Биохи-миялық көрсет-кіштері

Изображение слайда
10

Слайд 10

Бұл жүйе, алдын-ала талдау негізінде, қарапайымдық принципін сақтай отырып, әрбір негізгі блоктары үш фактордан артық емес етіп құрастырылды. Мысалы, әсер етуші факторлар - инсектицидтер, фунгицидтер, гербицидтер ; әсер етілуші факторлар - зиянкестер, аурулар және арамшөптар, өсімдіктер, топырақтар; өтпелі үрдістерге жауапты факторлар – пестицид-тердің мөлшері, ауа-райы, уақыт; өнімнің сапасына жауапты факторлар ретінде - өнім мөлшері, пести-цидтер қалдығы және өнімнің биохимиялық көрсет-кіштері. Модель негізгі үш блоктан ( өтпелі үрдіс-терге жауапты блок, пестицидтердің тікелей әсер ететін блогы және өсімдіктер өнімінің блогы ) тұрады.

Изображение слайда
11

Слайд 11

2. Органикалық қосылыстардың ішінде хлороргани-калық пестицидтер суда нашар ериді, ал органика-лық ерітінділерде, әсіресе майларда жақсы ериді. Сонымен қатар, олардың көпшілігі ұшқыш қосыл-ыстар, термиялық және химиялық жағынан сыртқы ортаға (температураға, күн сәулесіне, ылғалдылы-ғына ) тұрақты. Сондықтан зиянкестерден қорғай-тын препараттар ұзақ уақыт сақталатындықтан сыртқы орта мен ауылшаруашылық өнімдеріне қау-іпті екені белгілі. топтың препараттары топырақта 2-15 жыл аралығында сақталуы мүмкін, топырақ-тың беткі қабатынан, ішкі құрылымына баяу көшіп отырады. Содан кейін препараттар өсімдік ішіне тарайды, жаңбыр сулары арқылы өзендер мен көлдерге түседі.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Топыраққа шашылған хлорорганикалық қосылыс-тар 1-8 аптаның ішінде топырақтың микробиоло-гиялық белсенділігін уақытша төмендетеді, бірақ топырақтың қасиетіне елеулі әсер етпейді. Суға өт-кен химиялық қосылыстар бірнеше апталар немесе айлар бойы табылады. Уақыт өте келе судағы өсім-діктер мен жануарлар организмдеріне сіңіп, жина-лады. Сонымен қатар хлорорганикалық инсектицид тердің негізгі топтары топырақта 18 айға жуық сақталып, баяу ыдыраған.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Хлорорганикалық инсектицидтер жоғары темпер-атураның әсерінен ауаға ұшып, қопсытылған топыр-аққа келетін құстарға, өңделген танапта жұмыс істей тін адамдарға қауіп төндіреді. Бұл қосылыстар өсім-дік пен топырақта ( қайталап өңдеуден кейін қалдық мөлшері 30-75 күн аралығында, ал тамыр арқылы таралған препарат вегетация кезінде ) баяу ыдырай-ды. Зиянкестердің организмдеріне енген хлороргани-калық препарат оның жүйке жасушасындағы мембр-ананың липоидты тепе-теңдігін бұзады, жүйке серпі-лісіне кедергі жасайды. Нәтижесінде зиянкестер жүй ке жүйесінің бұзылуынан өледі немесе сал ауруына

Изображение слайда
14

Слайд 14

ұшырайды. Бұл улану үрдісі 7 күнге созылуы мүм-кін. Сонымен қатар, хлорорганикалық қосылыстар орташа және аса жоғары улылық қасиеттерімен ер-екшеленеді, химиялық және термиялық берік заттар, сыртқы ортаның әсеріне де төзімді. Демек, препарат-тың ұзақ уақыт сақталуы зиянды организмдерді құр-туға себепші болады. Бірақ, олардың баяу ыдырауы, сыртқы орта мен ауылшаруашылық өнімдерін лас-тайды. Хлорлы көмірсутек туындыларының метаболизмі зиянкес организмінде және басқаларында негізгі үш бағытпен жүреді:

Изображение слайда
15

Слайд 15

1) бір немесе одан да көп HCI молекуласының дегидрохлорлануымен уыты аз өнімнің түзілуі ; 2) уыты аз метаболиттердің эпоксидтерге дейін тотығуы ( активациялануы ); 3) организмде суда еритін заттардың тез шығуы - метаболизм процесінің бұл бағыты қосылыстар мен олардың токсикологиялық құрамына тәуелді. Хлорорганикалық инсектицидтердің ішінде белгілі препараттардың бірі - ДДТ ( дихлордифенилтрихлор-этан ) 1874 жылы синтездеп алынған. Препараттың инсектицидтік құрамын 1939 жылы ең бірінші анық-таған швейцариялық химик Паул Мюллер болатын.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Ашқан жаңалығы үшін ол 1940 ж. Нобель сыйлығына ие болған. ДДТ препараты Ұлы Отан соғысы жылдарында безгек (малярия) ауруларына, битке және де басқа зиянкестерге қарсы қолданылған. Даконил - жүйелі фунгицид, астық тұқымдастар мен техни-калық дақылдардың ауруларына (тат, септориоз, фитофтороз және т.б.) қарсы қолданылады. Химиялық формуласы : 2,4,5,6 - тетрахлоризофталонитрил. Брутто формуласы : С8 CI4N2. Әсер етуші заты - хлороталонил. Жапырақтарда ұзақ сақта-лады, өсімдіктің беткі қабатына толығымен тарайды және өнім сапасын жоғарылатады. Жылықандыларға улылығы аз мөлшерде болады. Жұмсалу мөлшері - 0,3-50,0 кг/га. Спортак - ақ ұнтаққа, септориозға, теңбіл даққа қарсы қолданылады. Химиялық формуласы : N- пропил- N-2-(2,4,6- трихлорфенокси )-этилимидазол-1-карбоксамид. Брутто формуласы : С15 Н16 CI3N3 О2. Әсер етуші заты - прохлораз. Жылықандыларға улы. Фунгицидті әсері күшті, өсімдіктің барлық органына енеді, сақталу белсенділігі 4 немесе одан да көп аптаға созылады. Астық тұқымдастарға вегетация кезінде 1,0 л/га концентраиясымен бүркіледі.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Фосфорорганикалық пестицидтер

Фосфорорганикалық пестицидтер химиялық қосыл-ыстардың ішіндегі негізгі топтарға жатады. Себебі өсімдік пен топырақта тез ыдырайды, жұмсалу шы-ғыны аз және экономикалық тиімділігі зор. Фосфорорганикалық пестицидтер зиянкестерге қар-сы жоғары инсектицидті және акарицидті белсенді-лік көрсетеді; заттардың жүйелі әсері; препаратты аз жұмсалатын мөлшермен өңдеу және олардың зиян-кестерге тез әсер етуі ; топырақта тез ыдырауымен қатар балықтарға улы екені анықталған. Олардың ішінде аз және орташа ұшқыш қосылыстары терінің сіңіріп алуына ықпал етеді.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Фосфорорганикалық пестицидтерді қолдануда қор-шаған ортаға, фосфорорганикалық қосылыстардың аз мөлшері жұмсалса да, препараттардың метабол-измі жылықанды жануарлар ғ а эмбриотоксикалық әсер көрсетеді. Қоршаған ортада пестицидтердің ыдырауы физикалық және химиялық факторлардың әсерінен болады. Факторлардың ішіндегі ең маңыз-дысы пестицидтер топырақта адсорбцияланып бел-сенді биологиялық әсер етеді, ал атмосфераға була-нып, ауаға тарайды. Сонымен қатар атмосферада тез ыдырап, негізінен қарапайым қосылыстары озон қабатында тотығады, көпшілігі гидролизденеді.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Кейбір зерттеушілердің пайымдауынша ұзақ сақтала-тындары да белгілі болған. Мысалы, Қазақстанның оңтүстік-шығысында шегіртке зиянкестеріне қарсы фосфорорганикалық дурсбан, адонис препараттары қолданылып, өсімдік пен топырақта 4 айға жуық сақталған. Инсектицидтердің фосфорорганикалық класы - шектеулі жүйелі, кең спектрлі әсер етеді. 1 ) Актеллик, пиримифос-метил - инсектоакарицид 2 ) Сумитион, фенитратион, овадофос, метатион – инсектицидтер 3 ) Золон. Фозалон. Бензофосфат - инсектоакарицид 4 ) Нурел Д, Пиринекс, Дурсбан, Матадор; хлорпири-фос - фосфорорганикалық инсектиоакарицидтердің ең күшті құрамдасқан түрі, адамға келтіретін зияны өте үлкен.

Изображение слайда
20

Слайд 20

5 ) Базудин. Диазинон. Диазол, Гром-2, Громобой, Бунчук, Медведокс.- топырақта өмір сүретін зиянкестерге қарсы қолдануға болады. 6 ) Би-58, Рогор-С, Диметрин, Акцент, Пилармакс, Данадим - инсектоакарицид 7 ) Фуфанон - Фосцебид, Карбофос, Малатион - инсектоакарицид 8 ) Вофатокс, Фосфамид, Паратионметил, Парашют, метилпаратион - топырақта өмір сүретін зиянкестермен күресуге қолданады.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Фосфорорганикалық инсектицидтер (ФОИ) - көп мөлшерде фосфор және тиофосфор қышқылдарының эфирлерінен тұрады. Бұл препараттар хлороргани-калық препараттарға қарағанда өте улы, бірақ қор-шаған ортада тұрақсыз, тез ыдырайтындықтан экологиялық көзқарас жағынан қауіпсіз. ФОИ 1930 жылдары Германияның Герхард Шрадер зертхана-сында түзілген. Дурсбан ( Дэу АҚШ, П-1) - инсектицид, әсер етуші заты - хлорпирифос. Брутто формуласы : С9Н11 CI3NO5PS. Химиялық фор-муласы : О-(3,5,6,-трихлорпиридил-2)-О,)- диэтилтио-фосфат. Бұл препарат техникалық және жеміс-жидек дақылдарының вегетация кезінде инсектоакрицид ретінде сорғыш және кеміргіш зиянкестерге, кенелерге ( әсіресе шегіртке зхиянкестеріне ) қарсы қолданылады. Улылығы жоғары. Улылық әсерінің ұзақтығы 10-12 күн. Жұмсалу мөлшері 0,2-0,4 л/га.

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: 6 ДӘРІС.Зиянкестермен күресу құралдары. Хлорорганикалық, фосфорорганикалық

Нурелл Д ( Дэу АҚШ, П-1) - жанама әсер етуші инсектицид. Химиялық формуласы : (1 RS)- цис, транс-3-( дихлорвинил ) 2,2-диметилциклопропан-корбон қышқылы (1%)+( RS)-3- фенокси-1-цианбен-зилді эфир (5%) + О-(3,5,6,-трихлорпиридил-2)- О,О-диэтилтиофосфат (50%). Әсер етуші заты ципер-метрин 5% + хлорпирифос 50%. Улылығы орташа. Препарат колорадо қоңызына, кенелерге, жапырақ ширатқыш көбелекке және күйе көбелегіне қарсы қолданылады. Жұмсалу мөлшері 0,3-1,5 л/га.

Изображение слайда