Презентация на тему: 3. Методи та прийоми економічного аналізу

3. Методи та прийоми економічного аналізу
3.1. Метод економічного аналізу, його ознаки.
3. Методи та прийоми економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
Класифікація методів економічного аналізу
3.3. Традиційні (логічні) методи аналітичних досліджень
3. Методи та прийоми економічного аналізу
3. Методи та прийоми економічного аналізу
Метод елімінування
Дані для обчислення впливу факторів на відхилення за загальним показником, використовуючи метод ланцюгових підстановок.
Порядок розрахунку факторів на відхилення за обсягом виробництва продукції з використанням методу ланцюгових підстановок.
3. Методи та прийоми економічного аналізу
3. Методи та прийоми економічного аналізу
Розрахунок впливу факторів методом різниць
Розрахунок впливу факторів методом різниць
Метод елімінування
3. Методи та прийоми економічного аналізу
3.4 Економіко-математичні методи аналізу
3. Методи та прийоми економічного аналізу
3. Методи та прийоми економічного аналізу
1/24
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (106 Кб)
1

Первый слайд презентации: 3. Методи та прийоми економічного аналізу

План 3.1. Метод економічного аналізу, його ознаки. 3.2. Класифікація методів економічного аналізу 3.3. Традиційні (логічні) методи аналітичних досліджень 3.4. Економіко-математичні методи аналізу 3.5. Методи експертної оцінки

Изображение слайда
2

Слайд 2: 3.1. Метод економічного аналізу, його ознаки

Термін метод (від грец. м ethodos, шлях дослідження) являє собою спосіб досягнення мети і складається із сукупності прийомів пізнання дійсності. Характерні ознаки методу економічного аналізу системний підхід до вивчення економічних явищ та процесів Вимірювання впливу факторів на зміну загального результату їх взаємно дії та обгрунтування висновків за результатами аналізу узагальнення матеріалів аналізу оцінка показників у взаємозв ` язку та взаємозалежності розроблення та використання в аналізі системи показників

Изображение слайда
3

Слайд 3

Метод економічного аналізу - це системне, комплексне та безперервне вивчення, оцінка та узагальнення впливу факторів на результати діяльності будь-якого економічного об ` єкта шляхом опрацювання спеціальними прийомами відповідної інформації з метою обгрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень для підвищення ефективності виробництва.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Класифікація методів економічного аналізу

Традиційні (логічні) методи Графічні методи Методи комплексної економічної оцінки Економіко-математичні методи і моделі Методи експертної оцінки

Изображение слайда
5

Слайд 5: Класифікація методів економічного аналізу

Традиційні (логічні) методи Методи порівняння Методи елімінування Метод ланцюгових підстановок Метод різниці абсолютних величин Метод перерахунку даних Метод дольової участі Статистичні методи Метод середніх величин Метод групування Індексний метод, динамічні ряди Балансові методи

Изображение слайда
6

Слайд 6: Класифікація методів економічного аналізу

Графічні методи Аналітичні, ілюстративні, інформаційні графіки Діаграми, картограми, картодіаграми Крапкові, лінійні, площинні, просторові графіки Метод сітьового графіку Метод побудови аналітичного графіку

Изображение слайда
7

Слайд 7: Класифікація методів економічного аналізу

Методи комплексної економічної оцінки Метод детермінованої комплексної оцінки Метод сум Метод геометричної середньої Метод суми місць Метод стохастичної комплексної оцінки Метод двомірного шкалування Експертно-статистичні методи Метод комплексного аналізу

Изображение слайда
8

Слайд 8: Класифікація методів економічного аналізу

Економіко-математичні методи і моделі Метод кореляційно-регресійного аналізу Методи математичного програмування Матричні методи і моделі Інші економіко-математичні методи і моделі

Изображение слайда
9

Слайд 9: Класифікація методів економічного аналізу

Методи експертної оцінки Метод колективних експертних оцінок Метод “ мозкового штурму ” Морфологічний метод аналізу Метод семикратного пошуку Метод асоціацій і аналогій Метод колективного блокноту Метод контрольних питань

Изображение слайда
10

Слайд 10: 3.3. Традиційні (логічні) методи аналітичних досліджень

Порівняння – це науковий метод пізнання, у процесі якого невідоме (досліджуване) явище, предмети зіставляють із уже відомими, досліджуваними раніше для виявлення загальних ознак або відмінностей між ними. За допомогою цього методу вирішують такі завдання: виявлення причинно-наслідкових зв ` язків між явищами; проведення доказів або заперечень; Класифікація і систематизація даних.

Изображение слайда
11

Слайд 11

В економічному аналізі розрізняють такі види порівняння: горизонтальний; вертикальний; трендовий;

Изображение слайда
12

Слайд 12

Горизонтальний порівняльний аналіз використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базового та оцінки відхилень. Вертикальний порівняльний аналіз застосовується для вивчення структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому, співвідношення складових цілого між собою, а також впливу факторів на рівень результативних показників шляхом порівняння їх розмірів до і після зміни відповідного фактора. Трендовий аналіз застосовується при дослідженні рядів динаміки, тобто при вивченні відносних темпів зростання і приросту показників за ряд років до рівня базисного року.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Метод елімінування

Логічний прийом, за допомогою якого вивчають дію зміни даних за одним факторним показником на зміну даних за головним показником. Суть прийому ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні планової величини кожного із взаємодіючих факторів фактичною і в порівнянні результатів, які послідовно одержують при кожній такій заміні. При цьому елімінується (виключається) вплив окремих факторів на узагальнюючій показник. Метод елімінування

Изображение слайда
14

Слайд 14: Дані для обчислення впливу факторів на відхилення за загальним показником, використовуючи метод ланцюгових підстановок

Показники План Факт Відхилення (+;-) Виконання плану, % Обсяг промисл. продукції, тис. грн 3200 3320 120 103,75 Середньорічна чисельність робітників,чол 549 540 -9 98,36 Відробленно всіма робітниками за рік: днів годин 132858 1062864 129600 997920 -3258 -64944 97,55 93,89 Середньорічний виробіток на одного працівника,грн 5828,8 6148,1 319,3 105,48 Кількість днів відпрацьованих одним працівником за рік 242 240 -2 105,48 Середня тривалість робочого дня,год 8 7,7 -0,3 96,25 Середньогодинний виробіток на одного робітника.грн 3,0107 3,3269 0,3162 110,5

Изображение слайда
15

Слайд 15: Порядок розрахунку факторів на відхилення за обсягом виробництва продукції з використанням методу ланцюгових підстановок

Номер підста-новки Взаємовпливаючі часткові показники Узагальнюю-чий показник - обсяг промислової продукції, тис.грн. Вплив на узагальнюючий показник заміни часткових показників Чисельність робітників,чол Кількість днів відпрацьованих одним робітником,дн Трива-лість робочого дня,год Середньогодиний виробіток одного робітника, тис.грн. Назва часткового показника Розрахунок впливу, тис. грн. 549 242 8,00 3,0107 3200,00 1 540 242 8,00 3,0107 3147,50 Чисельність робітників 3147,5-3200,0= - 52,0 2 540 240 8,00 3,0107 3121,50 К-сть днів відпрацьованих одним робітником 3121,5-3147,5= -26,0 3 540 240 7,70 3,0107 3004,40 Тривалість робочого дня 3004,4-3121,5= -117,1 4 540 240 7,70 3,3269 3320,00 Середньогодинний віробіток одного робітника 3320,00-3004,4=+315,6 Разом +120,0

Изображение слайда
16

Слайд 16

Спосіб різниць ґрунтується на визначені різниць між фактичними і плановими (базовими) показниками частковими показниками і множенні їх по кожному показнику на абсолютні значення іншого взаємопов ` язаного з ним часткового показника. Метод елімінування

Изображение слайда
17

Слайд 17

Правила, за якими обчислюють вплив факторів на відхилення за загальним показником: Для визначення ступеня впливу зміни кількісного показника на відхилення за загальним показником потрібно різницю за кількісним показником помножити на планове значення якісного показника. Для того, щоб визначити вплив зміни якісного показника на відхилення за загальним, потрібно різницю за якісним показником помножити на фактичне значення кількісного показника.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Розрахунок впливу факторів методом різниць

Показники План Факт Відхилення, (+;-) Виконання плану,% Середньорічна чисельність робітників,чол 549 540 -9 98,36 Середньорічний виробіток на одного працівника,грн 5828,80 6148,10 319,30 105,48 Обсяг промисл. продукції, тис. грн 3200 3320 120 103,75

Изображение слайда
19

Слайд 19: Розрахунок впливу факторів методом різниць

1. Вплив зміни кількісного показника (середньоспискової чисельності робітників) -9 * 5828,80 = -52,5 (тис.грн) Вплив зміни якісного показника (середньорічного виробітку одного робітника, грн) 319,30 * 540 = 172,50 (тис.грн) Пофакторна перевірка -52,50 + 172,50 =120,0(тис.грн)

Изображение слайда
20

Слайд 20: Метод елімінування

Прийом відсоткових різниць Для розрахунку впливу зміни чисельності робітників на відхилення за обсягом промислової продукції потрібно плановий обсяг промислової продукції помножити на відсоток перевиконання (недовиконання) плану щодо чисельності робітників. 3200*(98,36-100)/100 = -52,5 Для того, щоб визначити вплив зміни кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік, на відхилення за обсягом промислової продукції, потрібно помножити плановий обсяг продукції на різницю між відсотком виконання плану за загальною кількістю відпрацьованих днів усіма робітниками і відсотком виконання плану зі середньоспискової чисельності робітників:

Изображение слайда
21

Слайд 21

3200*(97,55-98,36)/100=-26,0 Приріст (зниження) об ` сягу продукції внаслідок зміни середньої тривалості робочого дня, тобто внутрішньозмінних простоїв, обчислюється шляхом множення планового обсягу продукції на різницю між відсотками виконання плану з загальної кількості годин, відпрацьованих усіма робітниками, і загальної кількості відпрацьованих ними днів: 3200*(93,89-97,55)/100 = -117,1 Вплив зміни середньогодинного виробітку на відхилення за обсягом промислової продукції обчислюється шляхом множення різниці між відсотком виконання плану з продукції і відсотком виконання плану з загальної кількості відпрацьованих усіма робітниками годин: 3200*(103,75-93,89)/100=315,6

Изображение слайда
22

Слайд 22: 3.4 Економіко-математичні методи аналізу

Кореляційний аналіз дозволяє виявити зв ` язок між окремими явищами або показниками та виміряти його міцність. Цей зв ` язок може бути повним, тобто функціональним, при якому коефіцієнт кореляції дорівнює одиниці. В інших випадках зв ` язок може бути відсутнім, тобто дорівнювати нулеві. Парна кореляція – перевіряє зв ` язок між двома показниками, один з яких є факторний, а інший – результатний. Множина кореляції – перевіряють зв ` язок, який виникає від взаємодії кількох факторів з результатним показником.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Регресійний аналіз – це метод встановлення аналітичного відображення стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. Рівняння регресії показує, як змінюється результатний (залежний) показник при зміні будь-якого з незалежних показників (факторів). Регресійний аналіз застосовується в основному для прогнозування планування, а також розробки нормативної бази.

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: 3. Методи та прийоми економічного аналізу

Дисперсійний аналіз – це статистичний метод аналізу результатів спостережень, які залежать від різних одночасно діючих факторів, вибору найважливіших з них та оцінки їх впливу. Завдання дисперсійного аналізу – дати оцінку співвідношення між факторами для того, щоб визничити суттевість або несуттевість різних умов спостереження.

Изображение слайда